ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 63

సుందరకాండ సర్గ 63

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 63

తతో మూర్ధ్నా నిపతితం వానరం వానరర్షభః .
దృష్ట్వైవోద్విగ్నహృదయో వాక్యమేతదువాచ హ ..5.63.1..

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ కస్మాత్త్వం పాదయోః పతితో మమ .
అభయం తే భవేద్వీర సర్వమేవాభిధీయతామ్ ..5.63.2..

స తు విశ్వాసితస్తేన సుగ్రీవేణ మహాత్మనా .
ఉత్థాయ సుమహాప్రాజ్ఞో వాక్యం దధిముఖో .?బ్రవీత్ ..5.63.3..

నైవర్క్షరజసా రాజన్న త్వయా నాపి వాలినా .
వనం నిసృష్టపూర్వం హి భక్షితం తచ్చ వానరైః ..5.63.4..

ఏభిః ప్రధర్షితాశ్చైవ వానరా వనరక్షిభిః .
మధూన్యచిన్తయిత్వేమాన్ భక్షయన్తి పిబన్తి చ ..5.63.5..

శిష్టమత్రాపవిధ్యన్తి భక్షయన్తి తథాపరే .
నివార్యమాణాస్తే సర్వే భ్రువో వై దర్శయన్తి హి ..5.63.6..

ఇమే హి సంరబ్ధతరాస్తథా తైస్సమ్ప్రధర్షితాః .
వారయన్తో వనాత్తస్మాత్క్రుద్ధైర్వానరపుఙ్గవైః ..5.63.7..

తతస్తైర్బహుభిర్వీరైర్వానరైర్వానరర్షభ .
సంరక్తనయనైః క్రోధాద్ధరయః ప్రవిచాలితాః ..5.63.8..

పాణిభిర్నిహతాః కేచిత్కేచిజ్జానుభిరాహతాః .
ప్రకృష్టాశ్చ యథాకామం దేవమార్గం చ దర్శితాః ..5.63.9..

ఏవమేతే హతాశ్శూరాస్త్వయి తిష్ఠతి భర్తరి .
కృత్స్నం మధువనం చైవ ప్రకామం తైః ప్రభక్ష్యతే ..5.63.10..

ఏవం విజ్ఞాప్యమానం తం సుగ్రీవం వానరర్షభమ్ .
అపృచ్ఛత్తం మహాప్రాజ్ఞో లక్ష్మణః పరవీరహా ..5.63.11..

కిమయం వానరో రాజన్ వనపః ప్రత్యుపస్థితః .
కం చార్థమభినిర్దిశ్య దుఃఖితో వాక్యమబ్రవీత్ ..5.63.12..

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో లక్ష్మణేన మహాత్మనా .
లక్ష్మణం ప్రత్యువాచేదం వాక్యం వాక్యవిశారదః ..5.63.13..

ఆర్య లక్ష్మణ సమ్ప్రాహ వీరో దధిముఖః కపిః .
అఙ్గదప్రముఖైర్వీరైర్భక్షితం మధు వానరైః ..5.63.14..
విచిత్య దక్షిణామాశామాగతైర్హరిపుఙ్గవైః .

నైషామకృత్యానామీదృశస్స్యాదుపక్రమః ..5.63.15..
ఆగతైశ్చ ప్రమథితం యథా మధువనం హి తైః .
ధర్షితం చ వనం కృత్స్నముపయుక్తం చ వానరైః ..5.63.16..

వనం యదా .?భిపన్నాస్తే సాధితం కర్మ వానరైః .
దృష్టా దేవీ న సన్దేహో న చాన్యేన హనూమతా ..5.63.17..

న హ్యన్యస్సాధనే హేతుః కర్మణో .?స్య హనూమతః .
కార్యసిద్ధిర్మతిశ్చైవ తస్మిన్వానరపుఙ్గవే ..5.63.18..
వ్యవసాయశ్చ వీర్యం చ శ్రుతం చాపి ప్రతిష్ఠితమ్ .

జామ్బవాన్యత్ర నేతా స్యాదఙ్గదశ్చ మహాబలః ..5.63.19..
హనుమాంశ్చాప్యధిష్ఠాతా న తస్య గతిరన్యథా .

అఙ్గదప్రముఖైర్వీరైర్హతం మధువనం కిల ..5.63.20..
వారయన్తశ్చ సహితాస్తదా జానుభిరాహతాః .

ఏతదర్థమయం ప్రాప్తో వక్తుం మధురవాగిహ ..5.63.21..
నామ్నా దధిముఖో నామ హరిః ప్రఖ్యాతవిక్రమః .

దృష్టా సీతా మహాబాహో సౌమిత్రే పశ్య తత్త్వతః ..5.63.22..
అభిగమ్య తథా సర్వే పిబన్తి మధు వానరాః .

న చాప్యదృష్ట్వా వైదేహీం విశ్రుతాః పురుషర్షభ ..5.63.23..
వనం దత్తవరం దివ్యం ధర్షయేయుర్వనౌకసః .

తతః ప్రహృష్టో ధర్మాత్మా లక్ష్మణస్సహ రాఘవః ..5.63.24..
శ్రుత్వా కర్ణసుఖాం వాణీం సుగ్రీవవదనాచ్చ్యుతామ్ .
ప్రాహృష్యత భృశం రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః ..5.63.25..

శ్రుత్వా దధిముఖస్యేదం సుగ్రీవస్సమ్ప్రహృష్య చ .
వనపాలం పునర్వాక్యం సుగ్రీవః ప్రత్యభాషత ..5.63.26..

ప్రీతో .?స్మి సో .?హం యద్భుక్తం వనం తైః కృతకర్మభిః .
మర్షితం మర్షణీయం చ చేష్టితం కృతకర్మణామ్ ..5.63.27..

ఇచ్ఛామి శీఘ్రం హనుమత్ప్రధానాన్ శాఖామృగాంస్తాన్ మృగరాజదర్పాన్ .
ద్రష్టుం కృతార్థాన్ సహ రాఘవాభ్యాం శ్రోతుం చ సీతాధిగమే ప్రయత్నమ్ ..5.63.28..

ప్రీతిస్ఫీతాక్షౌ సమ్ప్రహృష్టౌ కుమారౌ దృష్ట్వా సిద్ధార్థౌ వానరాణాం చ రాజా .
అఙ్గైః సంహృష్టైః కర్మసిద్ధిం విదిత్వా బాహ్వోరాసన్నాం సో .?తిమాత్రం ననన్ద ..5.63.29..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రిషష్టితమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s