బాలకాండ సర్గ 45

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 45

విశ్వామిత్రవచశ్శ్రుత్వా రాఘవ స్సహలక్ష్మణ:.
విస్మయం పరమం గత్వా విశ్వామిత్రమథాబ్రవీత్..1.45.1..

అత్యద్భుతమిదం బ్రహ్మన్ కథితం పరమం త్వయా.
గఙ్గావతరణం పుణ్యం సాగరస్యాపి పూరణమ్..1.45.2..

తస్య సా శర్వరీ సర్వా సహ సౌమిత్రిణా తదా.
జగామ చిన్తయానస్య విశ్వామిత్రకథాం శుభామ్ ..1.45.3..

తత: ప్రభాతే విమలే విశ్వామిత్రం మహామునిమ్.
ఉవాచ రాఘవో వాక్యం కృతాహ్నికమరిన్దమ:..1.45.4..

గతా భగవతీ రాత్రిశ్శ్రోతవ్యం పరమం శ్రుతమ్.
క్షణభూతేవ నౌ రాత్రి స్సమ్వృత్తేయం మహాతప:..1.45.5..
ఇమాం చిన్తయతస్సర్వాం నిఖిలేన కథాం తవ.

తరామ సరితాం శ్రేష్ఠాం పుణ్యాం త్రిపథగాం నదీమ్..1.45.6..
నౌరేషా హి సుఖాస్తీర్ణా ఋషీణాం పుణ్యకర్మణామ్.
భగవన్తమిహ ప్రాప్తం జ్ఞాత్వా త్వరితమాగతా..1.45.7..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య మహాత్మన:.
సన్తారం కారయామాస సర్షిసఙ్ఘ స్సరాఘవ:..1.45.8..

ఉత్తరం తీరమాసాద్య సమ్పూజ్యర్షిగణం తదా.
గఙ్గాకూలే నివిష్టాస్తే విశాలాం దదృశు: పురీమ్..1.45.9..

తతో మునివరస్తూర్ణం జగామ సహ రాఘవ: .
విశాలాం నగరీం రమ్యాం దివ్యాం స్వర్గోపమాం తదా..1.45.10..

అథ రామో మహాప్రాజ్ఞో విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ .
పప్రచ్ఛ ప్రాఞ్జలిర్భూత్వా విశాలాముత్తమాం పురీమ్..1.45.11..

కతరో రాజవంశో.?యం విశాలాయాం మహామునే.
శ్రోతుమిచ్ఛామి భద్రం తే పరం కౌతూహలం హి మే…1.45.12..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రామస్య మునిపుఙ్గవ:.
ఆఖ్యాతుం తత్సమారేభే విశాలస్య పురాతనమ్..1.45.13..

శ్రూయతాం రామ శక్రస్య కథాం కథయతశ్శుభామ్.
అస్మిన్ దేశే తు యద్వృత్తం తదపి శృణు రాఘవ!..1.45.14..

పూర్వం కృతయుగే రామ! దితే: పుత్రా మహాబలా:.
అదితేశ్చ మహాభాగ వీర్యవన్తస్సుధార్మికా:..1.45.15..

తతస్తేషాం నరశ్రేష్ఠ బుద్ధిరాసీన్మహాత్మనామ్ .
అమరా అజరాశ్చైవ కథం స్యామ నిరామయా:..1.45.16..

తేషాం చిన్తయతాం రామ బుద్ధిరాసీన్మహాత్మనామ్.
క్షీరోదమథనం కృత్వా రసం ప్రాప్స్యామ తత్ర వై..1.45.17..

తతో నిశ్చిత్య మథనం యోక్త్రం కృత్వా చ వాసుకిమ్.
మన్థానం మన్దరం కృత్వా మమన్థురమితౌజస:..1.45.18..

అథ వర్షసహస్రేణ యోక్త్రసర్పశిరాంసి చ.
వమన్త్యతి విషం తత్ర దదంశుర్దశనైశ్శిలా:..1.45.19..

ఉత్పపాతాగ్నిసఙ్కాశం హాలాహలమహావిషమ్.
తేన దగ్ధం జగత్సర్వం సదేవాసురమానుషమ్..1.45.20..

అథ దేవా మహాదేవం శఙ్కరం శరణార్థిన:.
జగ్ము: పశుపతిం రుద్రం త్రాహి త్రాహీతి తుష్టువు:..1.45.21..

ఏవముక్తస్తతో దేవైర్దేవదేవేశ్వర: ప్రభు:.
ప్రాదురాసీత్తతో.?త్రైవ శఙ్ఖచక్రధరో హరి:..1.45.22..

ఉవాచైనం స్మితం కృత్వా రుద్రం శూలభృతం హరి:.
దైవతైర్మథ్యమానే తు యత్పూర్వం సముపస్థితమ్ ..1.45.23..
త్వదీయంహి సురశ్రేష్ఠ సురాణామగ్రజో.?సి యత్ .
అగ్రపూజామిమాం మత్వా గృహాణేదం విషం ప్రభో..1.45.24..

ఇత్యుక్త్వా చ సురశ్రేష్ఠస్తత్రైవాన్తరధీయత.
దేవతానాం భయం దృష్టవాశ్రుత్వా వాక్యం తు శార్ఙ్గిణ:.
హాలాహలవిషం ఘోరం స జగ్రాహామృతోపమమ్..1.45.25..

దేవాన్విసృజ్య దేవేశో జగామ భగవాన్ హర:.
తతో దేవాసురాస్సర్వే మమన్థూ రఘునన్దన ..1.45.26..

ప్రవివేశాథ పాతాలం మన్థాన: పర్వతో.?నఘ.
తతో దేవాస్సగన్ధర్వాస్తుష్టువుర్మధుసూదనమ్..1.45.27..

త్వం గతి: సర్వభూతానాం విశేషేణ దివౌకసామ్.
పాలయాస్మాన్మహాబాహో గిరిముద్ధర్తుమర్హసి..1.45.28..

ఇతి శ్రుత్వా హృషీకేశ: కామఠం రూపమాస్థిత:.
పర్వతం పృష్ఠత: కృత్వా శిశ్యే తత్రోదధౌ హరి:..1.45.29..

పర్వతాగ్రే తు లోకాత్మా హస్తేనాక్రమ్య కేశవ:.
దేవానాం మధ్యత: స్థిత్వా మమన్థ పురుషోత్తమ:..1.45.30..

అథ వర్షసహస్రేణ సదణ్డస్సకమణ్డలు:.
పూర్వం ధన్వన్తరిర్నామ అప్సరాశ్చ సువర్చస:..1.45.31..

అప్సు నిర్మథనాదేవ రసాస్తస్మాద్వరస్త్రియ:.
ఉత్పేతుర్మనుజశ్రేష్ఠ తస్మాదప్సరసో.?భవన్..1.45.32..

షష్టి: కోట్యో.?భవంస్తాసామ్ అప్సరాణాం సువర్చసామ్.
అసఙ్ఖ్యేయాస్తు కాకుత్స్థ యాస్తాసాం పరిచారికా:..1.45.33..

న తాస్స్మ పరిగృహ్ణన్తి సర్వే తే దేవదానవా:.
అప్రతిగ్రహణాత్తాశ్చ సర్వాస్సాధారణాస్స్మృతా:..1.45.34..

వరుణస్య తత: కన్యా వారుణీ రఘునన్దన! .
ఉత్పపాత మహాభాగా మార్గమాణా పరిగ్రహమ్..1.45.35..

దితే: పుత్రా న తాం రామ! జగృహుర్వరుణాత్మజామ్.
అదితేస్తు సుతా వీర జగృహుస్తామనిన్దితామ్..1.45.36..

అసురాస్తేన దైతేయాస్సురాస్తేనాదితేస్సుతా:.
హృష్టా: ప్రముదితాశ్చాసన్ వారుణీగ్రహణాత్సురా:..1.45.37..

ఉచ్చైశ్శ్రవా హయశ్రేష్ఠో మణిరత్నం చ కౌస్తుభమ్.
ఉదతిష్ఠన్నరశ్రేష్ఠ! తథైవామృతముత్తమమ్..1.45.38..

అథ తస్య కృతే రామ మహానాసీత్కులక్షయ:.
అదితేస్తు తత: పుత్రా దితే: పుత్రానసూదయన్..1.45.39..

ఏకతో.?భ్యాగమన్ సర్వే హ్యసురా రాక్షసైస్సహ.
యుద్ధమాసీన్మహాఘోరం వీర! త్రైలోక్యమోహనమ్..1.45.40..

యదా క్షయం గతం సర్వం తదా విష్ణుర్మహాబల:.
అమృతం సో.?హరత్త్తూర్ణం మాయామాస్థాయ మోహినీమ్..1.45.41..

యే గతా.?భిముఖం విష్ణుమక్షయం పురుషోత్తమమ్.
సమ్పిష్టాస్తే తదా యుద్ధే విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా..1.45.42..

అదితేరాత్మజా వీరా దితే: పుత్రాన్నిజఘ్నిరే.
తస్మిన్ ఘోరే మహాయుద్ధే దైతేయాదిత్యయోర్భృశమ్..1.45.43..

నిహత్య దితిపుత్రాంశ్చ రాజ్యం ప్రాప్య పురన్దర:.
శశాస ముదితో లోకాన్ సర్షిసఙ్ఘాన్ సచారణాన్..1.45.44..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే పఞ్చచత్వారింశస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 44

స గత్వా సాగరం రాజా గఙ్గయా.?నుగతస్తదా .
ప్రవివేశ తలం భూమేర్యత్ర తే భస్మసాత్కృతా:..1.44.1..

భస్మన్యథా.?ప్లుతే రామ గఙ్గాయాస్సలిలేన వై.
సర్వలోకప్రభుర్బ్రహ్మా రాజానమిదమబ్రవీత్..1.44.2..

తారితా నరశార్దూల దివం యాతాశ్చ దేవవత్.
షష్ఠి: పుత్రసహస్రాణి సగరస్య మహాత్మన:..1.44.3..

సాగరస్య జలం లోకే యావత్స్థాస్యతి పార్థివ!.
సగరస్యాత్మజాస్తావత్స్వర్గే స్థాస్యన్తి దేవవత్..1.44.4..

ఇయం చ దుహితా జ్యేష్ఠా తవ గఙ్గా భవిష్యతి .
త్వత్కృతేన చ నామ్నా.?థ లోకే స్థాస్యతి విశ్రుతా..1.44.5..

గఙ్గా త్రిపథగా రాజన్ దివ్యా భాగీరథీతి చ.
త్రీన్ పథో భావయన్తీతి తతస్త్రిపథగా స్మృతా..1.44.6..

పితామహానాం సర్వేషాం త్వమత్ర మనుజాధిప! .
కురుష్వ సలిలం రాజన్! ప్రతిజ్ఞామపవర్జయ..1.44.7..

పూర్వకేణ హి తే రాజంస్తేనాతియశసా తదా.
ధర్మిణాం ప్రవరేణాపి నైష ప్రాప్తో మనోరథ:..1.44.8..

తథైవాంశుమతా తాత! లోకే.?ప్రతిమతేజసా.
గఙ్గాం ప్రార్థయతానేతుం ప్రతిజ్ఞా నాపవర్జితా..1.44.9..

రాజర్షిణా గుణవతా మహర్షిసమతేజసా.
మత్తుల్యతపసా చైవ క్షత్రధర్మస్థితేన చ..1.44.10..
దిలీపేన మహాభాగ! తవ పిత్రా.?తి తేజసా.
పునర్న శఙ్కితా.?నేతుం గఙ్గాం ప్రార్థయతా.?నఘ!..1.44.11..

సా త్వయా సమనుక్రాన్తా ప్రతిజ్ఞా పురుషర్షభ!.
ప్రాప్తో.?సి పరమం లోకే యశ: పరమసమ్మతమ్..1.44.12..

యచ్చ గఙ్గావతరణం త్వయా కృతమరిన్దమ.
అనేన చ భవాన్ ప్రాప్తో ధర్మస్యాయతనం మహత్..1.44.13..

ప్లావయస్వ త్వమాత్మానం నరోత్తమ! సదోచితే.
సలిలే పురుషవ్యాఘ్ర! శుచి: పుణ్యఫలో భవ..1.44.14..

పితామహానాం సర్వేషాం కురుష్వ సలిలక్రియామ్.
స్వస్తి తే.?స్తు గమిష్యామి స్వం లోకం గమ్యతాం నృప!..1.44.15..

ఇత్యేవముక్త్వా దేవేశ: సర్వలోకపితామహ:.
యథా.?.?గతం తథా.?గచ్ఛత్ దేవలోకం మహాయశా:..1.44.16..

భగీరథో.?పి రాజర్షి: కృత్వా సలిలముత్తమమ్.
యథాక్రమం యథాన్యాయం సాగరాణాం మహాయశా:..1.45.17..
కృతోదకశ్శుచీ రాజా స్వపురం ప్రవివేశ హ.
సమృద్ధార్థో రఘుశ్రేష్ఠ స్వరాజ్యం ప్రశశాస హ..1.44.18..

ప్రముమోద హ లోకస్తం నృపమాసాద్య రాఘవ!.
నష్టశోకస్సమృద్ధార్థో బభూవ విగతజ్వర:..1.44.19..

ఏష తే రామ గఙ్గాయా విస్తరో.?భిహితో మయా.
స్వస్తి ప్రాప్నుహి భద్రం తే సంధ్యాకాలో.?తివర్తతే..1.44.20..

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుత్ర్యం స్వర్గ్యమతీవ చ.
యశ్శ్రావయతి విప్రేషు క్షత్రియేష్వితరేషు చ..1.44.21..
ప్రీయన్తే పితరస్తస్య ప్రీయన్తే దైవతాని చ.

ఇదమాఖ్యానమవ్యగ్రో గఙ్గావతరణం శుభమ్..1.44.22..
యశ్శృణోతి చ కాకుత్స్థ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్.
సర్వే పాపా: ప్రణశ్యన్తి ఆయు: కీర్తిశ్చ వర్ధతే..1.44.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 43

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 43

దేవదేవే గతే తస్మిన్ సో.?ఙ్గుష్ఠాగ్రనిపీడితామ్.
కృత్వా వసుమతీం రామ సంవత్సరముపాసత..1.43.1..

అథ సంవత్సరే పూర్ణే సర్వలోకనమస్కృత:.
ఉమాపతి: పశుపతీ రాజానమిదమబ్రవీత్..1.43.2..

ప్రీతస్తే.?హం నరశ్రేష్ఠ! కరిష్యామి తవ ప్రియమ్.
శిరసా ధారయిష్యామి శైలరాజసుతామహమ్..1.43.3..

తతో హైమవతీ జ్యేష్ఠా సర్వలోకనమస్కృతా.
తదా సాతిమహద్రూపం కృత్వా వేగం చ దుస్సహమ్..1.43.4..
ఆకాశాదపతద్రామ ! శివే శివశిరస్యుత.

అచిన్తయచ్చ సా దేవీ గఙ్గా పరమదుర్ధరా..1.43.5..
విశామ్యహం హి పాతాలం స్రోతసా గృహ్య శఙ్కరమ్.

తస్యావలేపనం జ్ఞాత్వా క్రుద్ధస్తు భగవాన్ హర:..1.43.6..
తిరోభావయితుం బుద్ధిం చక్రే త్రినయనస్తదా.

సా తస్మిన్ పతితా పుణ్యా పుణ్యే రుద్రస్య మూర్ధని..1.43.7..
హిమవత్ప్రతిమే రామ! జటామణ్డలగహ్వరే.

సా కథఞ్చిన్మహీం గన్తుం నాశక్నోద్యత్నమాస్థితా..1.43.8..
నైవ నిర్గమనం లేభే జటామణ్డలమోహితా.

తత్రైవాబమ్భ్రమద్దేవీ సంవత్సరగణాన్ బహూన్..1.43.9..
తామపశ్యన్పునస్తత్ర తప: పరమమాస్థిత:.

అనేన తోషితశ్చాభూదత్యర్థం రఘునన్దన..1.43.10..
విససర్జ తతో గఙ్గాం హరో బిన్దుసర: ప్రతి.

తస్యాం విసృజ్యమానాయాం సప్తస్రోతాంసి జజ్ఞిరే..1.43.11..
హ్లాదినీ పావనీ చైవ నలినీ చ తథా.?పరా.
తిస్ర: ప్రాచీం దిశం జగ్ము: గఙ్గాశ్శివజలాశ్శుభా:..1.43.12..

సుచక్షుశ్చైవ సీతా చ సిన్ధుశ్చైవ మహానదీ.
తిస్రస్త్వేతా దిశం జగ్ము: ప్రతీచీం తు శుభోదకా:..1.43.13..

సప్తమీ చాన్వగాత్తాసాం భగీరథమథో నృపమ్.
భగీరథో.?పి రాజర్షిర్దివ్యం స్యన్దనమాస్థిత:..1.43.14..
ప్రాయాదగ్రే మహాతేజా గఙ్గా తం చాప్యనువ్రజత్.

గగనాచ్ఛఙ్కరశిరస్తతో ధరణిమాశ్రితా..1.43.15 ..
వ్యసర్పత జలం తత్ర తీవ్రశబ్దపురస్కృతమ్.

మత్స్యకచ్ఛపసఙ్ఘైశ్చ శింశుమారగణైస్తదా..1.43.16..
పతద్భి: పతితైశ్చాన్యైర్వ్యరోచత వసున్ధరా.

తతో దేవర్షిగన్ధర్వా యక్షసిద్ధగణాస్తదా..1.43.17..
వ్యలోకయన్త తే తత్ర గగనాద్గాం గతాం తథా.

విమానైర్నగరాకారైర్హయైర్గజవరైస్తదా..1.43.18..
పారిప్లవగతైశ్చాపి దేవతాస్తత్ర విష్ఠితా:.

తదద్భుతతమం లోకే గఙ్గాపతనముత్తమమ్..1.43.19..
దిదృక్షవో దేవగణా: సమీయురమితౌజస:.

సమ్పతద్భిస్సురగణైస్తేషాం చాభరణౌజసా..1.43.20..
శతాదిత్యమివాభాతి గగనం గతతోయదమ్.

శింశుమారోరగగణైర్మీనైరపి చ చఞ్చలై:..1.43.21..
విద్యుద్భిరివ విక్షిప్తమాకాశమభవత్తదా.

పాణ్డరైస్సలిలోత్పీడై: కీర్యమాణైస్సహస్రధా..1.43.22..
శారదాభ్రైరివాకీర్ణం గగనం హంససమ్ప్లవై:.

క్వచిద్ద్రుతతరం యాతి కుటిలం క్వచిదాయతమ్..1.43.23..
వినతం క్వచిదుద్ధూతం క్వచిద్యాతి శనైశ్శనై:.

సలిలేనైవ సలిలం క్వచిదభ్యాహతం పున:..1.43.24..
ముహురూర్ధ్వముఖం గత్వా పపాత వసుధాతలమ్.

తచ్ఛఙ్కరశిరోభ్రష్టం భ్రష్టం భూమితలే పున:..1.43.25..
వ్యరోచత తదా తోయం నిర్మలం గతకల్మషమ్.

తత్ర దేవర్షిగన్ధర్వా వసుధాతలవాసిన:..1.43.26..
భవాఙ్గపతితం తోయం పవిత్రమితి పస్పృశు:.

శాపాత్ప్రపతితా యే చ గగనాద్వసుధాతలమ్..1.43.27..
కృత్వా తత్రాభిషేకం తే బభూవుర్గతకల్మషా:.

ధూతపాపా: పునస్తేన తోయేనాథ సుభాస్వతా..1.43.28..
పునరాకాశమావిశ్య స్వాన్ లోకాన్ ప్రతిపేదిరే.

ముముదే ముదితో లోకస్తేన తోయేన భాస్వతా..1.43.29..
కృతాభిషేకో గఙ్గాయాం బభూవ విగతక్లమ:.

భగీరథో.?పి రాజార్షిర్దివ్యం స్యన్దనమాస్థిత:.
ప్రాయాదగ్రే మహాతేజాస్తం గఙ్గా పృష్ఠతో.?న్వగాత్..1.43.30.

దేవాస్సర్షిగణా: సర్వే దైత్యదానవరాక్షసా:..1.43.31..
గన్ధర్వయక్షప్రవరాస్సకిన్నరమహోరగా:.
సర్వాశ్చాప్సరసో రామ భగీరథరథానుగామ్..1.43.32..
గఙ్గామన్వగమన్ ప్రీతాస్సర్వే జలచరాశ్చ యే.

యతో భగీరథో రాజా తతో గఙ్గాయశస్వినీ..1.43.33..
జగామ సరితాం శ్రేష్ఠా సర్వపాపప్రణాశినీ.

తతో హి యజమానస్య జహ్నోరద్భుతకర్మణ:..1.43.34..
గఙ్గా సమ్ప్లావయామాస యజ్ఞవాటం మహాత్మన:.

తస్యావలేపనం జ్ఞాత్వా క్రుద్ధో యజ్వా తు రాఘవ!..1.43.35..
అపిబచ్చ జలం సర్వం గఙ్గాయా: పరమాద్భుతమ్.

తతో దేవాస్సగన్ధర్వా ఋషయశ్చ సువిస్మితా:..1.43.36..
పూజయన్తి మహాత్మానం జహ్నుం పురుషసత్తమమ్.
గఙ్గాం చాపి నయన్తి స్మ దుహితృత్వే మహాత్మన:..1.43.37..

తతస్తుష్టో మహాతేజాశ్శ్రోత్రాభ్యామసృజత్ పున:..1.43.38..
తస్మాజ్జహ్నుసుతా గఙ్గా ప్రోచ్యతే జాహ్నవీతిచ.

జగామ చ పునర్గఙ్గా భగీరథరథానుగా.
సాగరం చాపి సమ్ప్రాప్తా సా సరిత్ప్రవరా తదా..1.43.39..
రసాతలముపాగచ్ఛత్సిద్ధ్యర్థం తస్య కర్మణ:.

భగీరథో.?పి రాజర్షి: గఙ్గామాదాయ యత్నత:.
పితామహాన్ భస్మకృతానపశ్యద్దీనచేతన:..1.43.40..

అథ తద్భస్మనాం రాశిం గఙ్గాసలిలముత్తమమ్.
ప్లావయద్ధూతపాప్మానస్స్వర్గం ప్రాప్తా రఘూత్తమ!..1.43.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రిచత్వారింశస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 42

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 42

కాలధర్మం గతే రామ సగరే ప్రకృతీజనా:.
రాజానం రోచయామాసురంశుమన్తం సుధార్మికమ్..1.42.1..

స రాజా సుమహానాసీదంశుమాన్ రఘునన్దన! .
తస్య పుత్రో మహానాసీద్దిలీప ఇతి విశ్రుత:..1.42.2..

తస్మిన్ రాజ్యం సమావేశ్య దిలీపే రఘునన్దన!.
హిమవచ్ఛిఖరే పుణ్యే తపస్తేపే సుదారుణమ్..1.42.3..

ద్వాత్రింశచ్చ సహస్రాణి వర్షాణి సుమహాయశా:.
తపోవనం గతో రామ స్వర్గం లేభే తపోధన:..1.42.4..

దిలీపస్తు మహాతేజాశ్శ్రుత్వా పైతామహం వధమ్.
దు:ఖోపహతయా బుద్ధ్యా నిశ్చయం నాధ్యగచ్ఛత..1.42.5..

కథం గఙ్గావతరణం కథం తేషాం జలక్రియా.
తారయేయం కథం చైతానితి చిన్తాపరో.?భవత్..1.42.6..

తస్య చిన్తయతో నిత్యం ధర్మేణ విదితాత్మన:.
పుత్రో భగీరథో నామ జజ్ఞే పరమధార్మిక:..1.42.7..

దిలీపస్తు మహాతేజా యజ్ఞైర్బహుభిరిష్టవాన్.
త్రింశద్వర్షసహస్రాణి రాజా రాజ్యమకారయత్..1.42.8..

అగత్వా నిశ్చయం రాజా తేషాముద్ధరణం ప్రతి .
వ్యాధినా నరశార్దూల కాలధర్మముపేయివాన్..1.42.9..

ఇన్ద్రలోకం గతో రాజా స్వార్జితేనైవ కర్మణా.
రాజ్యే భగీరథం పుత్రమభిషిచ్య నరర్షభ:..1.42.10..

భగీరథస్తు రాజర్షిర్ధార్మికో రఘునన్దన!.
అనపత్యో మహాతేజా: ప్రజాకామస్స చాప్రజ:..1.42.11..

మన్త్రిష్వాధాయ తద్రాజ్యం గఙ్గావతరణే రత:.
స తపో దీర్ఘమాతిష్ఠద్గోకర్ణే రఘునన్దన..1.42.12..
ఊర్ధ్వబాహు: పఞ్చతపా మాసాహారో జితేన్ద్రియ:.

తస్య వర్షసహస్రాణి ఘోరే తపసి తిష్ఠత:..1.42.13..
అతీతాని మహాబాహో తస్య రాజ్ఞో మహాత్మన:.
సుప్రీతో భగవాన్ బ్రహ్మా ప్రజానాం పతిరీశ్వర:..1.42.14..

తతస్సురగణైస్సార్ధముపాగమ్య పితామహ:.
భగీరథం మహాత్మానం తప్యమానమథాబ్రవీత్..1.42.15..

భగీరథ మహాభాగ! ప్రీతస్తే.?హం జనేశ్వర!.
తపసా చ సుతప్తేన వరం వరయ సువ్రత!..1.42.16..

తమువాచ మహాతేజా: సర్వలోకపితామహమ్.
భగీరథో మహాభాగ: కృతాఞ్జలిరుపస్థిత:..1.42.17..

యది మే భగవన్ ప్రీతో యద్యస్తి తపస: ఫలమ్.
సగరస్యాత్మజాస్సర్వే మత్తస్సలిలమాప్నుయు:..1.42.18..

గఙ్గాయాస్సలిలక్లిన్నే భస్మన్యేషాం మహాత్మనామ్.
స్వర్గం గచ్ఛేయురత్యన్తం సర్వే మే ప్రపితామహా:..1.42.19..

దేయా చ సన్తతిర్దేవ! నావసీదేత్కులం చ న:.
ఇక్ష్వాకూణాం కులే దేవ! ఏష మే.?స్తు వర:పర:..1.42.20..

ఉక్తవాక్యం తు రాజానం సర్వలోకపితామహ:.
ప్రత్యువాచ శుభాం వాణీం మధురాం మధురాక్షరామ్..1.42.21..

మనోరథో మహానేష భగీరథ మహారథ!.
ఏవం భవతు భద్రం తే ఇక్ష్వాకుకులవర్ధన!..1.42.22..

ఇయం హైమవతీ గఙ్గా జ్యేష్ఠా హిమవతస్సుతా.
తాం వై ధారయితుం శక్తో హరస్తత్ర నియుజ్యతామ్..1.42.23..

గఙ్గాయా: పతనం రాజన్! పృథివీ న సహిష్యతి.
తాం వై ధారయితుం వీర! నాన్యం పశ్యామి శూలిన:..1.42.24..

తమేవముక్త్వా రాజానం గఙ్గాం చాభాష్య లోకకృత్.
జగామ త్రిదివం దేవస్సహదేవైర్మరుద్గణై:..1.42.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ద్విచత్వారింశస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 41

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 41

పుత్రాంశ్చిరగతాన్ జ్ఞాత్వా సగరో రఘునన్దన.
నప్తారమబ్రవీద్రాజా దీప్యమానం స్వతేజసా..1.41.1..

శూరశ్చ కృతవిద్యశ్చ పూర్వైస్తుల్యో.?సి తేజసా.
పిత.?ణాం గతిమన్విచ్ఛ యేన చాశ్వో.?పవాహిత:..1.41.2..

అన్తర్భౌమాని సత్త్వాని వీర్యవన్తి మహాన్తి చ.
తేషాం త్వం ప్రతిఘాతార్థం సాస్త్రం గృహ్ణీష్వ కార్ముకమ్..1.41.3..

అభివాద్యాభివాద్యాంస్త్వం హత్వా విఘ్నకరానపి.
సిద్ధార్థస్సన్నివర్తస్వ మమ యజ్ఞస్య పారగ:..1.41.4..

ఏవముక్తోం.?శుమాన్సమ్యక్ సగరేణ మహాత్మనా.
ధనురాదాయ ఖడ్గం చ జగామ లఘువిక్రమ:..1.41.5..

స ఖాతం పితృభిర్మార్గమన్తర్భౌమం మహాత్మభి:.
ప్రాపద్యత నరశ్రేష్ఠ తేన రాజ్ఞా.?భిచోదిత:..1.41.6..

దైత్యదానవరక్షోభి: పిశాచపతగోరగై:.
పూజ్యమానం మహాతేజా దిశాగజమపశ్యత..1.41.7..

స తం ప్రదక్షిణం కృత్వా పృష్ట్వా చాపి నిరామయమ్.
పిత.?న్ స పరిపప్రచ్ఛ వాజిహర్తారమేవ చ..1.41.8..

దిశాగజస్తు తచ్ఛ్రుత్వా ప్రత్యాహాంశుమతో వచ:.
ఆసమఞ్జ కృతార్థస్త్వం సహాశ్వశ్శీఘ్రమేష్యసి..1.41.9..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సర్వానేవ దిశాగజాన్.
యథాక్రమం యథాన్యాయం ప్రష్టుం సముపచక్రమే..1.41.10..

తైశ్చ సర్వైర్దిశాపాలైర్వాక్యజ్ఞైర్వాక్యకోవిదై:.
పూజితస్సహయశ్చైవ గన్తా.?సీత్యభిచోదిత:..1.41.11..

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా జగామ లఘువిక్రమ:.
భస్మరాశీకృతా యత్ర పితరస్తస్య సాగరా:..1.41.12..

స దు:ఖవశమాపన్నస్త్వసమఞ్జసుతస్తదా.
చుక్రోశ పరమార్తస్తు వధాత్తేషాం సుదు:ఖిత:..1.41.13..

యజ్ఞీయం చ హయం తత్ర చరన్తమవిదూరత:.
దదర్శ పురుషవ్యాఘ్రో దు:ఖశోకసమన్విత:..1.41.14..

స తేషాం రాజపుత్రాణాం కర్తుకామో జలక్రియామ్ .
సలిలార్థీ మహాతేజా న చాపశ్యజ్జలాశయమ్ ..1.41.15..

విసార్య నిపుణాం దృష్టిం తతో.?పశ్యత్ఖగాధిపమ్ .
పిత.?ణాం మాతులం రామ! సుపర్ణమనిలోపమమ్..1.41.16..

స చైవమబ్రవీద్వాక్యం వైనతేయో మహాబల :.
మా శుచ: పురుషవ్యాఘ్ర! వధో.?యం లోకసమ్మత:..1.41.17..

కపిలేనాప్రమేయేన దగ్ధా హీమే మహాబలా:.
సలిలం నార్హసి ప్రాజ్ఞ దాతుమేషాం హి లౌకికమ్..1.41.18..

గఙ్గా హిమవతో జ్యేష్ఠా దుహితా పురుషర్షభ!.
తస్యాం కురు మహాబాహో! పిత.?ణాం తు జలక్రియామ్..1.41.19..

భస్మరాశీకృతానేతాన్ ప్లావయేల్లోకపావనీ.
తయా క్లిన్నమిదం భస్మ గఙ్గయా లోకకాన్తయా..1.41.20..
షష్టిం పుత్రసహస్రాణి స్వర్గలోకం చ నేష్యతి.

గచ్ఛ చాశ్వం మహాభాగ తం గృహ్య పురుషర్షభ!..1.41.21..
యజ్ఞం పైతామహం వీర సంవర్తయితుమర్హసి.

సుపర్ణవచనం శ్రుత్వా సోం.?శుమానతివీర్యవాన్ ..1.41.22..
త్వరితం హయమాదాయ పునరాయాన్మహాయశా:.

తతో రాజానమాసాద్య దీక్షితం రఘునన్దన!..1.41.23..
న్యవేదయద్యథావృత్తం సుపర్ణవచనం తథా.

తచ్ఛ్రుత్వా ఘోరసఙ్కాశం వాక్యమంశుమతో నృప:..1.41.24..
యజ్ఞం నివర్తయామాస యథాకల్పం యథావిధి.

స్వపురం చాగమచ్ఛ్రీమానిష్టయజ్ఞోమహీపతి:..1.41.25..
గఙ్గాయాశ్చాగమే రాజా నిశ్చయం నాధ్యగచ్ఛత.

అకృత్వా నిశ్చయం రాజా కాలేన మహతా మహాన్ .
త్రింశద్వర్షసహస్రాణి రాజ్యం కృత్వా దివం గత:..1.41.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గ:..