అయోధ్యకాండ సర్గ 59

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 59

ఇతి బ్రువన్తం తం సూతం సుమన్త్రం మన్త్రిసత్తమమ్.
బ్రూహి శేషం పునరితి రాజా వచనమబ్రవీత్..2.59.1..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సుమన్త్రో బాష్పవిక్లబః.
కథయామాస భూయో.?పి రామసన్దేశవిస్తరమ్..2.59.2..

జటాః కృత్వా మహారాజ! చీరవల్కలధారిణౌ.
గఙ్గాముత్తీర్య తౌ వీరౌ ప్రయాగాభిముఖౌ గతౌ..2.59.3..

అగ్రతో లక్ష్మణో యాతః పాలయన్రఘునన్దనమ్.
తాంస్తథా గచ్ఛతో దృష్ట్వా నివృత్తో.?స్మ్యవశస్తదా..2.59.4..

మమత్వశ్వా నివృత్తస్య న ప్రావర్తన్త వర్త్మని.
ఉష్ణమశ్రు ప్రముఞ్చన్తో రామే సమ్ప్రస్థితే వనమ్..2.59.5..

ఉభాభ్యాం రాజపుత్రాభ్యామథ కృత్వాహమఞ్జలిమ్.
ప్రస్థితో రథమాస్థాయ తద్దుఃఖమపి ధారయన్ ..2.59.6..

గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితో.?స్మి దివసాన్బహూన్.
ఆశయా యది మాం రామః పున శ్శబ్దాపయేదితి..2.59.7..

విషయే తే మహారాజ! రామవ్యసనకర్శితాః.
అపి వృక్షాః పరిమ్లానాస్సపుష్పాఙ్కురకోరకాః..2.59.8..

ఉపతప్తోదకా నద్యః పల్వలాని సరాంసి చ.
పరిశుష్కపలాశాని వనాన్యుపవనాని చ.. 2.59.9..

న చ సర్పన్తి సత్త్వాని వ్యాసా న ప్రచరన్తి చ.
రామశోకాభిభూతం తన్నిష్కూజమభవద్వనమ్..2.59.10..

లీనపుష్కరపత్రాశ్చ నరేన్ద్ర! కలుషోదకాః.
సన్తప్తపద్మాః పద్మిన్యో లీనమీనవిహఙ్గమాః..2.59.11..

జలజాని చ పుష్పాణి మాల్యాని స్థలజాని చ.
నాద్య భాన్త్యల్పగన్ధీని ఫలాని చ యథాపురమ్ ..2.59.12..

అత్రోద్యానాని శూన్యాని ప్రలీనవిహగని చ.
న చాభిరామా నారామాన్పశ్యామి మనుజర్షభ! ..2.59.13..

ప్రవిశన్తమయోధ్యాం మాం న కశ్చిదభినన్దతి.
నరా రామమపశ్యన్తో నిశ్శ్వసన్తి ముహుర్ముహుః..2.59.14..

దేవ! రాజరథం దృష్ట్వా వినా రామమి.?.?హాగతమ్.
దుఃఖాదశ్రుముఖస్సర్వో రాజమార్గగతో జనః..2.59.15..

హర్మ్యైర్విమానైః ప్రాసాదైరవేక్ష్యరథమాగతమ్ .
హాహాకారకృతానార్యో రామాదర్శనకర్శితాః.. 2.59.16..

ఆయతైర్విమలైర్నేత్రైరశ్రువేగపరిప్లుతైః.
అన్యోన్యమభివీక్షన్తే.?వ్యక్తమార్తతరాః స్త్రియః..2.59.17..

నామిత్రాణాం న మిత్రాణాముదాసీనజనస్య చ.
అహమార్తతయా కిఞ్చిద్విశేషముపలక్షయే.. 2.59.18..

అప్రహృష్టమనుష్యా చ దీననాగతురఙ్గమా.
ఆర్తస్వరపరిమ్లానా వినిశ్శ్వసితనిస్స్వనా.. 2.59.19..
నిరానన్దా మహారాజ! రామప్రవ్రాజనాతురా.
కౌసల్యా పుత్రహీనేవ అయోధ్యా ప్రతిభాతి మా. ..2.59.20..

సూతస్య వచనం శ్రుత్వా వాచా పరమదీనయా.
బాష్పోపహతయా రాజా తం సూతమిదమబ్రవీత్..2.59.21..

కైకేయ్యా వినియుక్తేన పాపాభిజనభావయా.
మయా న మన్త్రకుశలైర్వృద్ధైస్సహ సమర్థితమ్ ..2.59.22..

న సుహృద్భిర్నచామాత్యైర్మన్త్రయిత్వా న నైగమైః.
మయాయమర్థస్సమ్మోహాత్ స్త్రీహేతో స్సహసా కృతః..2.59.23..

భవితవ్యతయా నూనమిదం వా వ్యసనం మహత్.
కులస్యాస్య వినాశాయ ప్రాప్తం సూత! యదృచ్ఛయా..2.59.24..

సూత! యద్యస్తి తే కిఞ్చిన్మయా తు సుకృతం కృతమ్.
త్వం ప్రాపయా.?.?శు మాం రామం ప్రాణాస్సన్త్వరయన్తిమామ్..2.59.25..

యద్యద్యాపి మమైవాజ్ఞా నివర్తయతు రాఘవమ్.
న శక్ష్యామి వినా రామం ముహూర్తమపి జీవితుమ్..2.59.26..

అథవా.?పి మహాబాహుర్గతో దూరం భవిష్యతి.
మామేవ రథమారోప్య శీఘ్రం రామాయ దర్శయ..2.58.27..

వృత్తదంష్ట్రో మహేష్వాసః క్వాసౌ లక్ష్మణపూర్వజః.
యది జీవామి సాధ్వేనం పశ్యేయం సీతయా సహ..2.59.28..

లోహితాక్షం మహాబాహుమాముక్తమణికుణ్డలమ్.
రామం యది న పశ్యేయం గమిష్యామి యమక్షయమ్..2.59.29..

అతో ను కిం దుఃఖతరం సో.?హమిక్ష్వాకునన్దనమ్.
ఇమామవస్థామాపన్నో నేహ పశ్యామి రాఘవమ్.. 2.59.30..

హా రామ! రామానుజ! హా! హా వైదేహి! తపస్విని.
న మాం జానీత దుఃఖేన మ్రియమాణతమనాథవత్.. 2.59.31..

స తేన రాజా దుఃఖేన భృశమర్పితచేతనః.
అవగాఢస్సుదుష్పారం శోకసాగరమబ్రవీత్..2.59.32..

రామశోకమహాభోగస్సీతావిరహపారగః.
శ్వసితోర్మి మహావర్తో బాష్పఫేనజాలావిలః..2.59.33..
బాహువిక్షేపమీనౌఘో విక్రన్దిత మహాస్వనః.
ప్రకీర్ణకేశశైవాలః కైకేయీబడబాముఖః..2.59.34..
మమాశ్రువేగప్రభవః కుబ్జావాక్యమహాగ్రహః.
వరవేలో నృశంసాయా రామప్రవ్రాజనాయతః..2.59.35..
యస్మిన్బత నిమగ్నో.?హం కౌసల్యే! రాఘవం వినా .
దుస్తరో జీవతా దేవి! మయా.?యం శోకసాగరః..2.59.36..

అశోభనం యో.?హమిహాద్య రాఘవం
దిదృక్షమాణో న లభే సలక్ష్మణమ్.
ఇతీవ రాజా విలపన్మహాయశాః
పపాత తూర్ణం శయనే సమూర్ఛితః..2.59.37..

ఇతి విలపతి పార్థివే ప్రణష్టే
కరుణతరం ద్విగుణం చ రామహేతోః.
వచనమనునిశమ్య తస్య దేవీ
భయమగమత్పునరేవ రామమాతా..2.59.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకోనషష్టితమస్సర్గః..

అయోధ్యకాండ సర్గ 58

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 58

ప్రత్యాశ్వస్తో యదా రాజా మోహాత్ప్రత్యాగతం పునః.
అథా.?జుహావ తం సూతం రామవృత్తాన్తకారణాత్ .. 2.58.1..

అథ సూతో మహారాజం కృతాఞ్జలిరుపస్థితః.
రామమేవానుశోచన్తం దుఃఖశోకసమన్వితమ్ .. 2.58.2..
వృద్ధం పరమసన్తప్తం నవగ్రహమివ ద్విపమ్ .
వినిశ్వసన్తం ధ్యాయన్తమస్వస్థ మివ కుఙఞరమ్ ..2.58.3..

రాజా తు రజసా సూతం ధ్వస్తాఙ్గం సముపస్థితమ్.
అశ్రుపూర్ణముఖం దీనమువాచ పరమార్తవత్ ..2.58.4..

క్వను వత్స్యతి ధర్మాత్మా వృక్షమూలముపాశ్రితః.
సో.?త్యన్తసుఖిత స్సూత! కిమశిష్యతి రాఘవః..2.58.5..

దుఃఖస్యానుచితో దుఃఖం సుమన్త్ర శయనోచితః .
భూమిపాలాత్మజో భూమౌ శేతే కథమనాథవత్ ..2.58.6..

యం యాన్తమనుయాన్తి స్మ పదాతిరథకుఞ్జరాః .
స వత్స్యతి కథం రామో విజనం వన మాశ్రితః .. 2.58.7..

వ్యాలైర్మృగైరాచరితం కృష్ణసర్పనిషేవితమ్.
కథం కుమారౌ వైదేహ్యా సార్ధం వన ముపస్థితౌ.. 2.58.8..

సుకుమార్యా తపస్విన్యా సుమన్త్ర! సహ సీతయా .
రాజపుత్రౌ కథం పాదై రవరుహ్య రథాద్గతౌ ..2.58.9..

సిద్ధార్థః ఖలు సూత! త్వం యేన దృష్టౌ మమా.?త్మజౌ .
వనాన్తం ప్రవిశన్తౌ తావశ్వినావివమన్దరమ్ ..2.58.10..

కిమువాచ వచో రామః కిమువాచ చ లక్ష్మణః.
సుమన్త్ర! వనమాసాద్య కిమువాచ చ మైథిలీ..2.58.11..

ఆసితం శయితం భుక్తం సూత! రామస్య కీర్తయ.
జీవిష్యామహమేతేన యయాతిరివ సాధుషు .. 2.58.12..

ఇతి సూతో నరేన్ద్రేణ బోధిత స్సజ్జమానయా.
ఉవాచ వాచా రాజానం స బాష్పపరిబద్ధయా ..2.58.13..

అబ్రవీన్మాం మహారాజ! ధర్మమేవానుపాలయన్.
అఞ్జలిం రాఘవః కృత్వా శిరసా.?భిప్రణమ్య చ..2.58.14..

సూత! మద్వచనాత్తస్య తాతస్య విదితాత్మనః.
శిరసా వన్దనీయస్య వన్ద్యౌ పాదౌ మహాత్మనః.. 2.58.15..

సర్వమన్తఃపురం వాచ్యం సూత! మద్వచనాత్త్వయా.
ఆరోగ్యమవిశేషేణ యథార్హం చాభివాదనమ్.. 2.58.16..

మాతా చ మమ కౌసల్యా కుశలం చాభివాదనమ్.
అప్రమాదం చ వక్తవ్యా బ్రూయాశ్చైనామిదం వచః.. 2.58.17..

ధర్మనిత్యా యథాకాలమగ్న్యగారపరా భవ.
దేవి! దేవస్య పాదౌ చ దేవవత్పరిపాలయ..2.58.18..

అభిమానం చ మానం చ త్యక్త్వా వర్తస్య మాతృషు.
అను రాజానమార్యాం చ కై కేయీమమ్బ కారయ.. 2.58.19..

కుమారే భరతే వృత్తిర్వర్తితవ్యా చ రాజవత్.
అర్థజ్యేష్ఠా హి రాజానో రాజధర్మమనుస్మర.. 2.58.20..

భరతః కుశలం వాచ్యో వాచ్యో మద్వచనేన చ.
సర్వాస్వేవ యథాన్యాయం వృత్తిం వర్తస్వ మాతృషు..2.58.21..

వక్తవ్యశ్చ మహాబాహురిక్ష్వాకుకులనన్దనః.
పితరం యౌవరాజ్యస్థో రాజ్యస్థమనుపాలయ..2.58.22..

అతిక్రాన్తవయా రాజా మాస్మైనం వ్యవరోరుధః.
కుమార రాజ్యే జీవ త్వం తస్యైవాజ్ఞాప్రవర్తనాత్.. 2.58.23..

అబ్రవీచ్చాపి మాం భూయో భృశమశ్రూణి వర్తయన్.
మాతేవ మమ మాతా తే ద్రష్టవ్యా పుత్రగర్ధినీ..2.58.24..

ఇత్యేవం మాం మహరాజ! బ్రువన్నేవ మహాయశాః.
రామో రాజీవతామ్రాక్షో భృశమశ్రూణ్యవర్తయత్..2.58.25..

లక్ష్మణస్తు సుసఙ్కృద్ధో నిశ్శ్వసన్వాక్యమబ్రవీత్.
కేనాయమపరాధేన రాజపుత్రో వివాసితః..2.58.26..

రాజ్ఞా తు ఖలు కైకేయ్యా లఘుత్వాశ్రిత్య శాసనమ్.
కృతం కార్యమకార్యం వా వయం యేనాభిపీడితాః..2.58.27..

యది ప్రవ్రాజితో రామో లోభకారణకారితమ్.
వరదాననిమిత్తం వా సర్వథా దుష్కృతం కృతమ్ ..2.58.28..

ఇదం తావద్యథాకామమీశ్వరస్య కృతే కృతమ్.
రామస్య తు పరిత్యాగే న హేతు ముపలక్షయే..2.58.29..

అసమీక్షయ సమారబ్ధం విరుద్ధం బుధ్దిలాఘవాత్.
జనయిష్యతి సఙ్క్రోశం రాఘవస్య వివాసనమ్..2.58.30..

అహం తావన్మహారాజే పితృత్వం నోపలక్ష్యే.
భ్రాతా భర్తా చ బన్ధుశ్చ పితా చ మమ రాఘవః.. 2.58.31..

సర్వర్లోకప్రియం త్యక్త్వా సర్వలోకహితే రతమ్.
సర్వలోకో.?నురజ్యేత కథం త్వా.?నేనకర్మణా..2.58.32..

సర్వప్రజాభిరామం హి రామం ప్రవ్రాజ్య ధార్మికమ్.
సర్వలోకం విరుధ్యేమం కథం రాజా భవిష్యసి..2.58.33..

జానకీ తు మహారాజ! నిశ్శ్వసన్తీ మనస్వినీ.
భూతోపహతచిత్తేవ విష్ఠితా విస్మృతా స్మితా ..2.58.34..

అదృష్టపూర్వవ్యసనా రాజ్యపుత్రీ యశస్వినీ.
తేన దుఃఖేన రుదతీ నైవ మాం కిఞ్చిదబ్రవీత్ .. 2.58.35..

ఉద్వీక్షమాణా భర్తారం ముఖేన పరిశుష్యతా.
ముమోచ సహసా బాష్పం మాం ప్రయాన్తముదీక్ష్య సా.. 2.58.36..

తథైవ రామో.?శ్రుముఖః కృతాఞ్జలిః
స్థితో.?భవల్లక్ష్మణబాహుపాలితః.
తథైవ సీతా రుదతీ తపస్వినీ
నిరీక్షతే రాజరథం తథైవ మామ్.. 2.58.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టపఞ్చాశస్సర్గః..

అయోధ్యకాండ సర్గ 57

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 57

కథయిత్వా సుదుఃఖార్తస్సుమన్త్రేణ చిరం సహ.
రామే దక్షిణకూలస్థే జగామ స్వగృహం గుహః..2.57.1..

భరద్వాజాభిగమనం ప్రయాగే చ సహా.?సనమ్.
ఆగిరేర్గమనం తేషాం తత్రస్థైరుపలక్షితమ్.. 2.57.2 ..

అనుజ్ఞాతస్సుమన్త్రో.?థ యోజయిత్వా హయోత్తమాన్.
అయోధ్యామేవ నగరీం ప్రయయౌ గాఢదుర్మనాః..2.57.3 ..

స వనాని సుగన్ధీని సరితశ్చ సరాంసి చ .
పశ్యన్నతియయౌ శీఘ్రం గ్రామాణి నగరాణి చ..2.57.4..

తత స్సాయాహ్న సమయే తృతీయే.?హని సారధిః.
అయోధ్యాం సమనుప్రాప్య నిరానన్దాం దదర్శ హ..2.57.5..

స శూన్యామివ నిశ్శబ్దాం దృష్ట్వా పరమదుర్మనాః.
సుమన్త్రశ్చిన్తయామాస శోకవేగసమాహతః..2.57.6..

కచ్చిన్న సగజా సా.?శ్వా సజనా సజనాధిపా.
రామసన్తాపదుఃఖేన దగ్ధా శోకాగ్నినా పురీ..2.57.7..

ఇతి చిన్తాపరస్సూతో వాజిభిశ్శీఘ్రపాతిభిః .
నగరద్వారమాసాద్య త్వరితః ప్రవివేశ హ ..2.57.8..

సుమన్త్రమభియాన్తం తం శతశో.?థ సహస్రశః.
క్వ రామ ఇతి పృచ్ఛన్తస్సూతమభ్యద్రవన్నరాః… 2.57.9..

తేషాం శశంస గఙ్గాయామహమాపృచ్ఛ్య రాఘవమ్.
అనుజ్ఞాతో నివృత్తో.?స్మి ధార్మికేణ మహాత్మానా..2.57.10..

తే తీర్ణా ఇతి విజ్ఞాయ బాష్పపూర్ణముఖా జనాః .
అహో ధిగితి నిశ్శ్వస్య హా! రామేతి చ చుక్రుశుః… 2.57.11 ..

శుశ్రావ చ వచస్తేషాం బృన్దం బృన్దం చ తిష్ఠతామ్ .
హతాస్మ ఖలు యే నేహ పశ్యామ ఇతి రాఘవమ్ .. 2.57.12 ..

దానయజ్ఞవివాహేషు సమాజేషు మహత్సు చ .
న ద్రక్ష్యామః పున ర్జాతు ధార్మికం రామమన్తరా .. 2.57.13 ..

కిం సమర్థం జనస్యాస్య కిం ప్రియం కిం సుఖావహమ్.
ఇతి రామేణ నగరం పితృవత్పరిపాలితమ్.. 2.57.14..

వాతాయనగతానాం చ స్త్రీణామన్వన్తరాపణమ్ .
రామశోకాభితప్తానాం శుశ్రావ పరిదేవనమ్.. 2.57.15..

స రాజమార్గమధ్యేన సుమన్త్రః పిహితాననః.
యత్ర రాజా దశరథస్తదేవోపయయౌ గృహమ్ ..2.57.16..

సో.?వతీర్య రథాచ్ఛీఘ్రం రాజవేశ్మ ప్రవిశ్య చ.
కక్ష్యా స్సప్తాభిచక్రామ మహాజనసమాకులాః..2.57.17..

హర్మ్యై ర్విమానైః ప్రాసాదైరవేక్ష్యాథ సమాగతమ్.
హాహాకారకృతా నార్యో రమాదర్శనకర్శితాః.. 2.57.18..

ఆయతైర్విమలైర్నేత్రైరశ్రువేగపరిప్లుతైః.
అన్యోన్యమభివీక్షన్తే.?వ్యక్తమార్తతరాః స్త్రియః.. 2.57.19..

తతో దశరథస్త్రీణాం ప్రాసాదేభ్య స్తత స్తతః.
రామశోకాభితప్తానాం మన్దం శుశ్రావ జల్పితమ్.. 2.57.20..

సహ రామేణ నిర్యాతో వినా రామ మిహాగతః.
సూతః కిన్నామ కౌసల్యాం శోచన్తీం ప్రతివక్ష్యతి ..2.57.21..

యథా చ మన్యే దుర్జీవమేవం న సుకరం ధ్రువమ్.
ఆచ్ఛిద్య పుత్రే నిర్యాతే కౌసల్యా యత్ర జీవతి ..2.57.22..

సత్యరూపం తు తద్వాక్యం రాజ్ఞ: స్త్రీణాం నిశామయన్.
ప్రదీప్తమివ శోకేన వివేశ సహసా గృహమ్ ..2.57.23..

స ప్రవిశ్యాష్టమీం కక్ష్యాం రాజానం దీనమాతురమ్.
పుత్రశోకపరిమ్లానమపశ్యత్పాణ్డురే గృహే ..2.57.24..

అభిగమ్య తమాసీనం నరేన్ద్రే మభివాద్య చ.
సుమన్త్రో రామవచనం యథోక్తం ప్రత్యవేదయత్ .. 2.57.25..

స తూష్ణీమేవ తచ్ఛ్రుత్వా రాజా విభ్రాన్తచేతనః.
మూర్ఛితో న్యపతద్భూమౌ రామశోకాభిపీడితః..2.57.26..

తతో.?న్తఃపురమావిద్ధం మూర్ఛితే పృథివీపతౌ.
ఉద్ధృత్య బాహూ చుక్రోశ నృపతౌ పతితేక్షితౌ..2.57.27..

సుమిత్రయా తు సహితా కౌసల్యా పతితం పతిమ్.
ఉత్థాపయామాస తదా వచనం చేదమబ్రవీత్..2.57.28..

ఇమం తస్య మహాభాగ! దూతం దుష్కరకారిణః.
వనవాసాదనుప్రాప్తం కస్మాన్న ప్రతిభాషసే ..2.57.29..

అద్యైవమనయం కృత్వా వ్యపత్రపసి రాఘవ!.
ఉత్తిష్ఠ సుకృతం తేస్తు శోకే నస్యా త్సహాయతా..2.57.30..

దేవ! యస్యా భయాద్రామం నానుపృచ్ఛసి సారథిమ్.
నేహ తిష్ఠితి కైకేయీ విస్రబ్ధం ప్రతిభాష్యతామ్ ..2.57.31..

సా తథోక్త్వా మహారాజం కౌసల్యా శోకలాలసా.
ధరణ్యాం నిపపాతా.?శు బాష్పవిప్లుతభాషిణీ ..2.57.32..

ఏవం విలపతీం దృష్ట్వా కౌసల్యాం పతితాం భువి.
పతిం చావేక్ష్య తా స్సర్వా సుస్వరం రురుదుః స్త్రియః..2.57.33..

తత స్తమన్తఃపురనాదముత్థితం
సమీక్ష్య వృద్ధా స్తరుణాశ్చ మానవాః.
స్త్రియశ్చ సర్వా రురుదు స్సమన్తతః
పురం తదాసీత్పునరేవ సఙ్కులమ్ ..2.57.34..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తపఞ్చాశస్సర్గః..

అయోధ్యకాండ సర్గ 56

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 56

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయామవసుప్తమనన్తరమ్.
ప్రబోధయామాస శనైర్లక్ష్మణం రఘునన్దన: ..2.56.1..

సౌమిత్రే! శ్రుణు వన్యానాం వల్గు వ్యాహరతాం స్వనమ్.
సమ్ప్రతిష్ఠామహే కాల ప్రస్థానస్య పరన్తప..2.56.2..

స సుప్తస్సమయే భ్రాత్రా లక్ష్మణ: ప్రతిబోధిత:.
జహౌ నిద్రాం చ తన్ద్రీం చ ప్రసక్తం చ పథి శ్రమమ్..2.56.3..

తత ఉత్థాయ తే సర్వే స్పృష్ట్వా నద్యా శ్శివం జలమ్.
పన్థానమృషిణా.?దిష్టం చిత్రకూటస్య తం యయు:..2.56.4..

తస్సమ్ప్రస్థిత: కాలే రామస్సౌమిత్రిణా సహ.
సీతాం కమలపత్రాక్షీమిదం వచనమబ్రవీత్..2.56.5..

ఆదిప్తానివ వైదేహి! సర్వత: పుష్పితాన్నగాన్.
స్వై: పుష్పై: కింశుకాన్ పశ్య మాలినశశిశిరాత్యయే..2.56.6..

పశ్య భల్లాతకాన్ ఫుల్లాన్నరై రనుపసేవితాన్.
ఫలపత్రైరవనతా న్నూనం శక్ష్యామ జీవితుమ్..2.56.7..

పశ్య ద్రోణప్రమాణాని లమ్బమానాని లక్ష్మణ.
మధూని మధుకారీభి స్సమ్భృతాని నగే నగే..2.56.8..

ఏష క్రోశతి నత్యూహస్తం శిఖీ ప్రతికూజతి.
రమణీయే వనోద్దేశే పుష్పసంస్తరసఙ్కటే..2.56.9..

మాతఙ్గయూథానుసృతం పక్షిసంఙ్ఘానునాదితమ్.
చిత్రకూటమిమం పశ్య ప్రవృద్ధశిఖరం గిరిమ్..2.56.10..
సమభూమితలే రమ్యే ద్రుమైర్బహుభిరావృతే.
పుణ్యే రంస్యామహే తాత! చిత్రకూటస్య కాననే..2.56.11..

తతస్తౌ పాదచారేణ గచ్ఛన్తౌ సహ సీతయా.
రమ్యమాసేదతుశ్శైలం చిత్రకూటం మనోరమమ్..2.56.12..

తన్తు పర్వతమాసాద్య నానాపక్షిగణాయుతమ్.
బహుమూలఫలం రమ్యం సమ్పన్నం సరసోదకమ్..2.56.13..

మనోజ్ఞో.?యం గిరిస్సౌమ్య! నానాద్రుమలతాయుత: .
బహుమూల ఫలో రమ్య స్స్వాజీవ: ప్రతిభాతి మే..2.56.14..

మునయశ్చ మహాత్మానో వసన్త్యస్మి శిలోచ్చయే.
అయం వాసో భవేత్తావదత్ర సౌమ్య రమేమహి..2.56.15..

ఇతి సీతా చ రామశ్చ లక్ష్మణశ్చ కృతాఞ్జలి: .
అభిగమ్యా.?శ్రమం సర్వే వాల్మీకి మభివాదయన్..2.56.16..

తాన్మహర్షి ప్రముదిత: పూజయామాస ధర్మవిత్.
అస్యతామితి చోవాచ స్వాగన్తు నివేద్య చ..2.56.17..

తతో.?బ్రవీన్మహాబాహుర్లక్ష్మణం లక్ష్మణాగ్రజ: .
సన్నివేద్య యథాన్యాయ మాత్మానమృషయే ప్రభు:..2.56.18..

లక్ష్మణా.?.?నయ దారూణి దృఢాని చ వరాణి చ.
కురుష్వా.?వసథం సౌమ్య! వాసే మే.?భిరతం మన:..2.56.19..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సౌమిత్రిర్వివిధాన్ ద్రుమాన్.
ఆజహార తత శ్చక్రే పర్ణశాలామరిన్దమ:…2.56.20..

తాం నిష్ఠితాం బద్ధకటాం దృష్ట్వా రామస్సుదర్శనామ్.
శుశ్రూషమాణమేకాగ్రమిదం వచనమబ్రవీత్..2.56.21..

ఐణేయం మాంసమాహృత్య శాలాం యక్ష్యామహే వయమ్.
కర్తవ్యం వాస్తుశమనం సౌమిత్రే! చిరజీవిభి:..2.56.22..

మృగం హత్వా.?.?నయ క్షిప్రం లక్ష్మణేహ శుభేక్షణ!.
కర్తవ్య శ్శాస్త్రదృష్టో హి విధిర్ధర్మమనుస్మర..2.56.23..

భ్రాతుర్వచనమాజ్ఞాయ లక్ష్మణ: పరవీరహా.
చకార స యథోక్తం చ తం రామ పునరబ్రవీత్..2.56.24..

ఐణేయం శ్రపయస్వైతచ్ఛాలాం యక్ష్యామహే వయమ్.
త్వర సౌమ్య! ముహూర్తో.?యం ధ్రువశ్చ దివసో.?ప్యయమ్..2.56.25..

స లక్ష్మణ: కృష్ణమృగం మేధ్యం హత్వా ప్రతాపవాన్.
అథ చిక్షేప సౌమిత్రిస్సమిద్ధే జాతవేదసి..2.56.26..

తన్తు పక్వం పరిజ్ఞాయ నిష్టప్తం ఛిన్నశోణితమ్.
లక్ష్మణ: పురుషవ్యాఘ్రమథ రాఘవమబ్రవీత్..2.56.27..

అయం కృష్ణ స్సమాప్తాఙ్గ శ్శృతో కృష్ణమృగో యథా .
దేవతాం దేవసఙ్కాశ! యజస్వ కుశలో హ్యసి..2.56.28..

రామస్స్నాత్వా తు నియతో గుణవాన్ జప్యకోవిద:.
సఙ్గ్రహేణాకరోత్సర్వాన్మన్త్రాన్సత్రావసానికాన్..2.56.29..

ఇష్ట్వా దేవగణాన్సర్వాన్వివేశా.?వసథం శుచిః.
బభూవ చ మనోహ్లాదో రామస్యామితతేజసః..2.56.30.

వైశ్వదేవబలిం కృత్వా రౌద్రం వైష్ణవ మేవ చ.
వాస్తుసంశమనీయాని మఙ్గలాని ప్రవర్తయన్..2.56.31..
జపం చ న్యాయత కృత్వా స్నాత్వా నద్యాం యథావిధి.
పాపసంశమనం రామ శ్చకార బలిముత్తమమ్..2.56.32..

వేదిస్థలవిధానాని చైత్యాన్యాయతనాని చ.
ఆశ్రమస్యానురూపాణి స్థాపయామాస రాఘవ: ..2.56.33..

వన్యైర్మాల్యై: ఫలైర్మూలై: పక్వైర్మాంసైర్యథావిధి.
అద్భిర్జపైశ్చ వేదోక్తైర్దర్భైశ్చ ససమిత్కుశై: ..2.56.34..
తౌ తర్పయిత్వా భూతాని రాఘవౌ సహ సీతయా.
తదా వివిశతు శ్శాలాం సుశుభాం శుభలక్షణౌ..2.56.35..

తాం వృక్షపర్ణచ్ఛదనాం మనోజ్ఞాం
యథాప్రదేశం సుకృతాం నివాతామ్.
వాసాయ సర్వే వివిశుస్సమేతా-
స్సభాం యథా దేవగణాస్సుధర్మామ్..2.56.36..

అనేకనానామృగపక్షిసఙ్కులే
విచిత్రపత్రస్తబకైర్ద్రుమైర్యుతే.
వనోత్తమే వ్యాలమృగానునాదితే
తదా విజహ్రు స్సుసుఖం జితేన్ద్రియాః..2.56.37..

సురమ్యమాసాద్య తు చిత్రకూటం
నదీం చ తాం మాల్యవతీం సుతీర్థామ్.
ననన్ద హృష్టో మృగపక్షిజుష్టాం
జహౌ చ దుఖం పురవిప్రవాసాత్..2.35.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షట్పఞ్చాశస్సర్గ:..

iTextSharp Indic Text Rendering Issue

It seems I’m close to the solution for iTextSharp Indic Text Rendering Issue.
The only way to render Indic text by using Ligatures only.I will try come up with complete solution in next few weeks.(Few busy days to go).Existing ArabicLigature solution won’t help Indic text Rendering.

Check this pdf Embeded font: Gautami

Sample PDF Generated via iTextSharp having Complex Telugu Char