ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 18

బాలకాండ సర్గ 18

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 18

నిర్వృత్తే తు క్రతౌ తస్మిన్హయమేధే మహాత్మన:.
ప్రతిగృహ్య సురా భాగాన్ప్రతిజగ్ముర్యథాగతమ్..1.18.1..

సమాప్తదీక్షానియమ: పత్నీగణసమన్విత:.
ప్రవివేశ పురీం రాజా సభృత్యబలవాహన:..1.18.2..2

యథార్హం పూజితాస్తేన రాజ్ఞా వై పృథివీశ్వరా:.
ముదితా: ప్రయయుర్దేశాన్ప్రణమ్య మునిపుఙ్గవమ్..1.18.3..

శ్రీమతాం గచ్ఛతాం తేషాం స్వపురాణి పురాత్తత:.
బలాని రాజ్ఞాం శుభ్రాణి ప్రహృష్టాని చకాశిరే..1.18.4..

గతేషు పృథివీశేషు రాజా దశరథస్తదా.
ప్రవివేశ పురీం శ్రీమాన్ పురస్కృత్య ద్విజోత్తమాన్..1.18.5..

శాన్తయా ప్రయయౌ సార్ధమృశ్యశృఙ్గస్సుపూజిత:.
అన్వీయమానో రాజ్ఞా.?థ సానుయాత్రేణ ధీమతా..1.18.6..

ఏవం విసృజ్య తాన్సర్వాన్రాజా సమ్పూర్ణమానస:.
ఉవాస సుఖితస్తత్ర పుత్రోత్పత్తిం విచిన్తయన్..1.18.7..

తతో యజ్ఞే సమాప్తే తు ఋతూనాం షట్సమత్యయు:.
తతశ్చ ద్వాదశే మాసే చైత్రే నావమికే తిథౌ..1.18.8..
నక్షత్రే.?దితిదైవత్యే స్వోచ్చసంస్థేషు పఞ్చసు.
గ్రహేషు కర్కటే లగ్నే వాక్పతావిన్దునా సహ..1.18.9..
ప్రోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోకనమస్కృతమ్.
కౌసల్యా.?జనయద్రామం సర్వలక్షణసంయుతమ్..1.18.10..
విష్ణోరర్ధం మహాభాగం పుత్రమైక్ష్వాకువర్ధనమ్.

కౌసల్యా శుశుభే తేన పుత్రేణామితతేజసా..1.18.11..
యథా వరేణ దేవానామదితిర్వజ్రపాణినా.

భరతో నామ కైకేయ్యాం జజ్ఞే సత్యపరాక్రమ:..1.18.12..
సాక్షాద్విష్ణోశ్చతుర్భాగస్సర్వైస్సముదితో గుణై:.

అథ లక్ష్మణశత్రుఘ్నౌ సుమిత్రా.?జనయత్సుతౌ..1.18.13..
వీరౌ సర్వాస్త్రకుశలౌ విష్ణోరర్ధసమన్వితౌ.

పుష్యే జాతస్తు భరతో మీనలగ్నే ప్రసన్నధీ:..1.18.14..
సార్పే జాతౌ చ సౌమిత్రీ కులీరే.?భ్యుదితే రవౌ.

రాజ్ఞ: పుత్రా మహాత్మానశ్చత్వారో జజ్ఞిరే పృథక్..1.18.15..
గుణవన్తో.?నురూపాశ్చ రుచ్యా ప్రోష్ఠపదోపమా:.

జగు: కలం చ గన్ధర్వా ననృతుశ్చాప్సరోగణా:..1.18.16..
దేవదున్దుభయో నేదు: పుష్పవృష్టిశ్చ ఖాచ్చ్యుతా.
ఉత్సవశ్చ మహానాసీదయోధ్యాయాం జనాకుల:..1.18.17..

రథ్యాశ్చ జనసమ్బాధా నటనర్తకసఙ్కులా: .
గాయనైశ్చ విరావిణ్యో వాదనైశ్చ తథా.?పరై:..1.18.18..

ప్రదేయాంశ్చ దదౌ రాజా సూతమాగధవన్దినామ్.
బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ విత్తం గోధనాని సహస్రశ:..1.18.19..

అతీత్యైకాదశాహం తు నామకర్మ తథా.?కరోత్.
జ్యేష్ఠం రామం మహాత్మానం భరతం కైకయీసుతమ్..1.18.20..
సౌమిత్రిం లక్ష్మణమితి శత్రుఘ్నమపరం తథా.
వసిష్ఠ: పరమప్రీతో నామాని కృతవాన్ తదా ..1.18.21..

బ్రాహ్మణాన్భోజయామాస పౌరాఞ్జానపదానపి.
అదదాద్బ్రహ్మణానాం చ రత్నౌఘమమితం బహు..1.18.22..
తేషాం జన్మక్రియాదీని సర్వకర్మాణ్యకారయత్.

తేషాం కేతురివ జ్యేష్ఠో రామో రతికర: పితు:..1.18.23..
బభూవ భూయో భూతానాం స్వయమ్భూరివ సమ్మత:.

సర్వే వేదవిదశ్శూరాస్సర్వే లోకహితే రతా:..1.18.24..
సర్వే జ్ఞానోపసమ్పన్నాస్సర్వే సముదితా గుణై:.

తేషామపి మహాతేజా రామస్సత్యపరాక్రమ:..1.18.25..
ఇష్టస్సర్వస్య లోకస్య శశాఙ్క ఇవ నిర్మల:.

గజస్కన్ధే.?శ్వపృష్ఠే చ రథచర్యాసు సమ్మత:..1.18.26..
ధనుర్వేదే చ నిరత: పితృశుశ్రూషణే రత:.

బాల్యాత్ప్రభృతి సుస్నిగ్ధో లక్ష్మణో లక్ష్మివర్ధన:..1.18.27..
రామస్య లోకరామస్య భ్రాతుర్జ్యేష్ఠస్య నిత్యశ:.

సర్వప్రియకరస్తస్య రామస్యాపి శరీరత:..1.18.28..
లక్ష్మణో లక్ష్మిసమ్పన్నో బహి:ప్రాణ ఇవాపర:.

న చ తేన వినా నిద్రాం లభతే పురుషోత్తమ:..1.18.29..
మృష్టమన్నముపానీతమశ్నాతి న హి తం వినా.

యదా హి హయమారూఢో మృగయాం యాతి రాఘవ:..1.18.30..
తదైనం పృష్ఠతో.?న్వేతి సధను: పరిపాలయన్.2

భరతస్యాపి శత్రుఘ్నో లక్ష్మణావరజో హి స:..1.18.31..
ప్రాణై: ప్రియతరో నిత్యం తస్య చాసీత్తథా ప్రియ:.

స చతుర్భిర్మహాభాగై:పుత్రైర్దశరథ: ప్రియై:..1.18.32..
బభూవ పరమప్రీతో దేవైరివ పితామహ:.

తే యదా జ్ఞానసమ్పన్నాస్సర్వైస్సముదితా గుణై:..1.18.33..
హ్రీమన్త: కీర్తిమన్తశ్చ సర్వజ్ఞా దీర్ఘదర్శిన:.
తేషామేవం ప్రభావానాం సర్వేషాం దీప్తతేజసామ్..1.18.34..
పితా దశరథో హృష్టో బ్రహ్మా లోకాధిపో యథా.

తే చాపి మనుజవ్యాఘ్రా వైదికాధ్యయనే రతా:..1.18.35..
పితృశుశ్రూషణరతా ధనుర్వేదే చ నిష్ఠితా:.

అథ రాజా దశరథస్తేషాం దారక్రియాం ప్రతి..1.18.36..
చిన్తయామాస ధర్మాత్మా సోపాధ్యాయస్సబాన్ధవ:.

తస్య చిన్తయమానస్య మన్త్రిమధ్యే మహాత్మన:..1.18.37..
అభ్యగచ్ఛన్మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాముని:.

స రాజ్ఞో దర్శనాకాఙ్క్షీ ద్వారాధ్యక్షానువాచ హ..1.18.38..
శీఘ్రమాఖ్యాత మాం ప్రాప్తం కౌశికం గాధినస్సుతమ్.

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం త్రాసాద్రాజ్ఞో వేశ్మ ప్రదుద్రువు:..1.18.39..
సమ్భ్రాన్తమనసస్సర్వే తేన వాక్యేన చోదితా:.

తే గత్వా రాజభవనం విశ్వామిత్రమృషిం తదా..1.18.40..
ప్రాప్తమావేదయామాసుర్నృపాయైక్ష్వాకవే తదా.

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా సపురోధాస్సమాహిత:..1.18.41..
ప్రత్యుజ్జగామ తం హృష్టో బ్రహ్మాణమివ వాసవ:.

తం దృష్ట్వా జ్వలితం దీప్త్యా తాపసం సంశితవ్రతమ్..1.18.42..
ప్రహృష్టవదనో రాజా తతో.?ర్ఘ్యముపహారయత్.

స రాజ్ఞ: ప్రతిగృహ్యార్ఘ్యం శాస్త్రదృష్టేన కర్మణా..1.18.43..
కుశలం చావ్యయం చైవ పర్యపృచ్ఛన్నరాధిపమ్.2

పురే కోశే జనపదే బాన్ధవేషు సుహృత్సు చ ..1.18.44..
కుశలం కౌశికో రాజ్ఞ: పర్యపృచ్ఛత్సుధార్మిక:.

అపి తే సన్నతాస్సర్వే సామన్తా రిపవో జితా:..1.18.45..
దైవం చ మానుషం చాపి కర్మ తే సాధ్వనుష్ఠితమ్.

వసిష్ఠం చ సమాగమ్య కుశలం మునిపుఙ్గవ:..1.18.46..
ఋషీంశ్చ తాన్యథాన్యాయం మహాభాగానువాచ హ.

తే సర్వే హృష్టమనసస్తస్య రాజ్ఞో నివేశనమ్..1.18.47..
వివిశు: పూజితాస్తత్ర నిషేదుశ్చ యథార్హత:.

అథ హృష్టమనా రాజా విశ్వామిత్రం మహామునిమ్..1.18.48..
ఉవాచ పరమోదారో హృష్టస్తమభిపూజయన్.

యథా.?మృతస్య సమ్ప్రాప్తిర్యథావర్షమనూదకే.
యథా సదృశదారేషు పుత్రజన్మా.?ప్రజస్య చ ..1.18.49..
ప్రణష్టస్య యథాలాభో యథా హర్షో మహోదయే.
తథైవాగమనం మన్యే స్వాగతం తే మహామునే..1.18.50..

కం చ తే పరమం కామం కరోమి కిము హర్షిత:…1.18.51..
పాత్రభూతో.?సి మే బ్రహ్మన్దిష్ట్యా ప్రాప్తో.?సి కౌశిక.
అద్య మే సఫలం జన్మ జీవితం చ సుజీవితమ్..1.18.52..

పూర్వం రాజర్షిశబ్దేన తపసా ద్యోతితప్రభః.
బ్రహ్మర్షిత్వమనుప్రాప్త: పూజ్యో.?సి బహుధా మయా..1.18.53..

తదద్భుతమిదం బ్రహ్మన్పవిత్రం పరమం మమ.
శుభక్షేత్రగతశ్చాహం తవ సన్దర్శనాత్ప్రభో..1.18.54..

బ్రూహి యత్ప్రార్థితం తుభ్యం కార్యమాగమనం ప్రతి.
ఇచ్ఛామ్యనుగృహీతో.?హం త్వదర్థపరివృద్ధయే..1.18.55..

కార్యస్య న విమర్శం చ గన్తుమర్హసి కౌశిక.
కర్తా చాహమశేషేణ దైవతం హి భవాన్మమ..1.18.56..

మమ చాయమనుప్రాప్తో మహానభ్యుదయో ద్విజ.
తవాగమనజ: కృత్స్నో ధర్మశ్చానుత్తమో మమ..1.18.57..

ఇతి హృదయసుఖం నిశమ్య వాక్యం
శ్రుతిసుఖమాత్మవతా వినీతముక్తమ్.
ప్రథితగుణయశా గుణైర్విశిష్ట:
పరమఋషి: పరమం జగామ హర్షమ్..1.18.58..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే అష్టాదశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s