ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 15

బాలకాండ సర్గ 15

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 15

మేథావీ తు తతో ధ్యాత్వా స కిఞ్చిదిదముత్తరమ్.
లబ్ధసంజ్ఞస్తతస్తం తు వేదజ్ఞో నృపమబ్రవీత్..1.15.1..

ఇష్టిం తే.?హం కరిష్యామి పుత్రీయాం పుత్రకారణాత్.
అథర్వశిరసి ప్రోక్తైర్మన్త్రైస్సిద్ధాం విధానత:…15.2..

తత: ప్రాక్రమదిష్టిం తాం పుత్రీయాం పుత్రకారణాత్.
జుహావ చాగ్నౌ తేజస్వీ మన్త్రదృష్టేన కర్మణా..1.15.3..

తతో దేవాస్సగన్ధర్వాస్సిద్ధాశ్చ పరమర్షయ: .
భాగప్రతిగ్రహార్థం వై సమవేతా యథావిధి..1.15.4..

తాస్సమేత్య యథాన్యాయం తస్మిన్సదసి దేవతా:.
అబ్రువన్ లోకకర్తారం బ్రహ్మాణం వచనం మహత్..1.15.5..

భగవన్త్వత్ప్రసాదేన రావణో నామ రాక్షస:.
సర్వాన్నో బాధతే వీర్యాచ్ఛాసితుం తం న శక్నుమ:..1.15.6..

త్వయా తస్మై వరో దత్త: ప్రీతేన భగవన్పురా.
మానయన్తశ్చ తం నిత్యం సర్వం తస్య క్షమామహే..1.15.7..

ఉద్వేజయతి లోకాన్స్తీనుచ్ఛ్రితాన్ద్వేష్టి దుర్మతి:.
శక్రం త్రిదశరాజానం ప్రధర్షయితుమిచ్ఛతి..1.15.8..

ఋషీన్యక్షాన్సగన్ధర్వానసురాన్బ్రాహ్మణాంస్తథా.
అతిక్రామతి దుర్ధర్షో వరదానేన మోహిత:..1.15.9..

నైనం సూర్య: ప్రతపతి పార్శ్వే వాతి న మారుత:.
చలోర్మిమాలీ తం దృష్ట్వా సముద్రో.?పి న కమ్పతే..1.15.10..

తన్మహన్నో భయం తస్మాద్రాక్షసాద్ఘోరదర్శనాత్.
వధార్థం తస్య భగవన్నుపాయం కర్తుమర్హసి..1.15.11..

ఏవముక్తస్సురైస్సర్వైశ్చిన్తయిత్వా తతో.?బ్రవీత్.
హన్తాయం విదితస్తస్య వధోపాయో దురాత్మన:..1.15.12..

తేన గన్ధర్వయక్షాణాం దేవదానవరక్షసామ్.
అవధ్యో.?స్మీతి వాగుక్తా తథేత్యుక్తం చ తన్మయా..1.15.13..

నాకీర్తయదవజ్ఞానాత్తద్రక్షో మానుషాన్ ప్రతి.
తస్మాత్స మానుషాద్వధ్యో మృత్యుర్నాన్యో.?స్య విద్యతే..1.15.14..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా ప్రియం వాక్యం బ్రహ్మణా సముదాహృతమ్.
సర్వే మహర్షయో దేవాః ప్రహృష్టాస్తే.?భవంస్తదా..1.15.15..

ఏతస్మిన్నన్తరే విష్ణురుపయాతో మహాద్యుతి:.
శఙ్ఖచక్రగదాపాణి: పీతవాసా జగత్పతి:..1.15.16..

బ్రహ్మణా చ సమాగమ్య తత్ర తస్థౌ సమాహిత:. 1
తమబ్రువన్సురాస్సర్వే సమభిష్టూయ సన్నతా:..1.15.17..

త్వాన్నియోక్ష్యామహే విష్ణో లోకానాం హితకామ్యయా. 1
రాజ్ఞో దశరథస్య త్వమయోధ్యాధిపతే: ప్రభో:..1.15.18.
ధర్మజ్ఞస్య వదాన్యస్య మహర్షిసమతేజస: . 18
తస్య భార్యాసు తిసృషు హ్రీశ్రీకీర్త్యుపమాసు చ..1.15.19..
విష్ణో పుత్రత్వమాగచ్ఛ కృత్వా.?.?త్మానం చతుర్విధమ్. 1

తత్ర త్వం మానుషో భూత్వా ప్రవృద్ధం లోకకణ్టకమ్.
అవధ్యం దైవతైర్విష్ణో! సమరే జహి రావణమ్..1.15.20..

స హి దేవాంశ్చ గన్ధర్వాన్సిద్ధాంశ్చ మునిసత్తమాన్.
రాక్షసో రావణో మూర్ఖో వీర్యోత్సేకేన బాధతే..1.15.21..

ఋషయశ్చ తతస్తేన గన్ధర్వాప్సరసస్తథా.
క్రీడన్తో నన్దనవనే క్రూరేణ కిల హింసితా:..1.15.22..

వధార్థం వయమాయాతాస్తస్య వై మునిభిస్సహ.
సిద్ధగన్ధర్వయక్షాశ్చ తతస్త్వాం శరణం గతా:..1.15.23..

త్వం గతి: పరమా దేవ సర్వేషాం న: పరన్తప:.
వధాయ దేవశత్రూణాం నృణాం లోకే మన: కురు..1.15.24..

ఏవముక్తస్తు దేవేశో విష్ణుస్త్రిదశపుఙ్గవ:.
పితామహపురోగాంస్తాన్సర్వలోకనమస్కృత:..1.15.25..
అబ్రవీత్త్రిదశాన్సర్వాన్సమేతాన్ధర్మసంహితాన్ ..1.15.26..

భయం త్యజత భద్రం వో హితార్థం యుధి రావణమ్.
సపుత్రపౌత్రం సామాత్యం సమిత్రజ్ఞాతిబాన్ధవమ్..1.15.27..
హత్వా క్రూరం దురాత్మానం దేవర్షీణాం భయావహమ్.
దశవర్షసహస్రాణి దశవర్షశతాని చ.
వత్స్యామి మానుషే లోకే పాలయన్పృథివీమిమామ్..1.15.28..

ఏవం దత్వా వరం దేవో దేవానాం విష్ణురాత్మవాన్.
మానుషే చిన్తయామాస జన్మభూమిమథాత్మన:..1.15.29..

తత: పద్మపలాశాక్ష: కృత్వా.?.?త్మానం చతుర్విధమ్.
పితరం రోచయామాస తథా దశరథన్నృపమ్..1.15.30..

తదా దేవర్షి గన్ధర్వాస్సరుద్రాస్సాప్సరోగణా:.
స్తుతిభిర్దివ్యరూపాభిస్తుష్టువుర్మధుసూదనమ్..1.15.31..

తముద్ధతం రావణముగ్రతేజసం
ప్రవృద్ధదర్పం త్రిదశేశ్వరద్విషమ్.
విరావణం సాధుతపస్వికణ్టకం
తపస్వినాముద్ధర తం భయావహమ్..1.15.32..

తమేవ హత్వా సబలం సబాన్ధవం
విరావణం రావణమగ్య్రపౌరుషమ్.
స్వర్లోకమాగచ్ఛ గతజ్వరశ్చిరం
సురేన్ద్రగుప్తం గతదోషకల్మషమ్..1.15.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే పఞ్చదశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s