ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 53

సుందరకాండ సర్గ 53

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 53

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దశగ్రీవో మహాత్మనః .
దేశకాలహితం వాక్యం భ్రాతురుత్తరమబ్రవీత్ ..5.53.1..

సమ్యగుక్తం హి భవతా దూతవధ్యా విగర్హితా .
అవశ్యం తు వధాదన్యః క్రియతామస్య నిగ్రహః ..5.53.2..

కపీనాం కిల లాఙ్గూలమిష్టం భవతి భూషణమ్ .
తదస్య దీప్యతాం శీఘ్రం తేన దగ్ధేన గచ్ఛతు ..5.53.3..

తతః పశ్యన్త్విమం దీనమఙ్గవైరూప్యకర్శితమ్ .
సమిత్రజ్ఞాతయస్సర్వే బాన్ధవాః ససుహృజ్జనాః ..5.53.4..
ఆజ్ఞాపయద్రాక్షసేన్ద్రః పురం సర్వం సచత్వరమ్ .
లాఙ్గూలేన ప్రదీప్తేన రక్షోభిః పరిణీయతామ్ ..5.53.5..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాః కోపకర్శితాః .
వేష్టయన్తి స్మ లాఙ్గూలం జీర్ణైః కార్పాసకైః పటైః ..5.53.6..

సంవేష్ట్యమానే లాఙ్గూలే వ్యవర్ధత మహాకపిః .
శుష్కమిన్ధనమాసాద్య వనేష్వివ హుతాశనః ..5.53.7..

తైలేన పరిషిచ్యాథ తే .?గ్నిం తత్రాభ్యపాతయన్ .
లాఙ్గూలేన ప్రదీప్తేన రాక్షసాంస్తానపాతయత్ ..5.53.8..
రోషామర్షపరీతాత్మా బాలసూర్యసమాననః .

లాఙ్గూలం సమ్ప్రదీప్తం తు ద్రష్టుం తస్య హనూమతః ..5.53.9..
సహస్త్రీబాలవృద్ధాశ్చ జగ్ముః ప్రీతా నిశాచరాః .

స భూయః సఙ్గతైః క్రూరైర్రాక్షసైర్హరిసత్తమః ..5.53.10..
నిబద్ధః కృతవాన్వీరస్తత్కాలసదృశీం మతిమ్ .

కామం ఖలు న మే శక్తా నిబద్ధస్యాపి రాక్షసాః ..5.53.11..
ఛిత్త్వా పాశాన్ సముత్పత్య హన్యామహమిమాన్పునః .

యది భర్తుర్హితార్థాయ చరన్తం భర్తృశాసనాత్ ..5.53.12..
బధ్నన్త్యేతే దురాత్మనో న తు మే నిష్కృతిః కృతా .

సర్వేషామేవ పర్యాప్తో రాక్షసానామహం యుధి ..5.53.13..
కింతు రామస్య ప్రీత్యర్థం విషహిష్యే .?హమీదృశమ్ .
లఙ్కా చారయితవ్యా వై పునరేవ భవేదితి ..5.53.14..

రాత్రౌ న హి సుదృష్టా మే దుర్గకర్మవిధానతః .
అవశ్యమేవ ద్రష్టవ్యా మయా లఙ్కా నిశాక్షయే ..5.53.15..

కామం బద్ధస్య మే భూయః పుచ్ఛస్యోద్దీపనేన చ .
పీడాం కుర్వన్తు రక్షాంసి న మే .?స్తి మనసశ్శ్రమః ..5.53.16..

తతస్తే సంవృతాకారం సత్త్వవన్తం మహాకపిమ్ .
పరిగృహ్య యయుర్హృష్టా రాక్షసాః కపికుఞ్జరమ్ ..5.53.17..

శఙ్ఖభేరీనినాదైస్తం ఘోషయన్తః స్వకర్మభిః .
రాక్షసాః క్రూరకర్మాణశ్చారయన్తి స్మ తాం పురీమ్ ..5.53.18..

అన్వీయమానో రక్షోభిర్యయౌ సుఖమరిన్దమః .
హనుమాంశ్చారయామాస రాక్షసానాం మహాపురీమ్ ..5.53.19..

అథాపశ్యద్విమానాని విచిత్రాణి మహాకపిః .
సంవృతాన్ భూమిభాగాంశ్చ సువిభక్తాంశ్చ చత్వరాన్ ..5.53.20..

వీథీశ్చ గృహసమ్బాధాః కపిశ్శృఙ్గాటకాని చ .
తథా రథ్యోపరథ్యాశ్చ తథైవ గృహకాన్తరాన్ ..5.53.21..
గృహాంశ్చ మేఘసఙ్కాశాన్ దదర్శ పవనాత్మజః .

చత్వరేషు చతుష్కేషు రాజమార్గే తథైవ చ ..5.53.22..
ఘోషయన్తి కపిం సర్వే చారీక ఇతి రాక్షసాః .

స్త్రీబాలవృద్ధాః నిర్జగ్ముస్తత్ర తత్ర కుతూహలాత్ ..5.53.23..
తం ప్రదీపితలాఙ్గూలం హనుమన్తం దిదృక్షవః .

దీప్యమానే తతస్తత్ర లాఙ్గూలాగ్రే హనూమతః ..5.53.24..
రాక్షస్యస్తా విరూపాక్ష్య శ్శంసుర్దేవ్యాస్తదప్రియమ్ .

యస్త్వయా కృతసంవాద స్సీతే తామ్రముఖః కపిః ..5.53.25..
లాఙ్గూలేన ప్రదీప్తేన స ఏష పరిణీయతే .

శ్రుత్వా తద్వచనం క్రూరమాత్మాపహరణోపమమ్ ..5.53.26..
వైదేహీ శోకసన్తప్తా హుతాశనముపాగమత్ .

మఙ్గలాభిముఖీ తస్య సా తదా .?సీన్మహాకపేః ..5.53.27..
ఉపతస్థే విశాలాక్షీ ప్రయతా హవ్యవాహనమ్ .

యద్యస్తి పతిశుశ్రూషా యద్యస్తి చరితం తపః .
యది చాస్త్యేకపత్నీత్వం శీతో భవ హనూమతః ..5.53.28..

యది కిఞ్చిదనుక్రోశస్తస్య మయ్యస్తి ధీమతః ..5.53.29..
యది వా భాగ్యశేషో మే శీతో భవ హనూమతః .

యది మాం వృత్తసమ్పన్నాం తత్సమాగమలాలసామ్ ..5.53.30..
స విజానాతి ధర్మాత్మా శీతో భవ హనూమతః .

యది మాం తారయేదార్యస్సుగ్రీవః సత్యసఙ్గరః ..5.53.31..
అస్మాద్ధుఃఖామ్బుసంరోధాచ్ఛీతో భవ హనూమతః .

తతస్తీక్ష్ణార్చిరవ్యగ్రః ప్రదక్షిణశిఖో .?నలః ..5.53.32..
జజ్వాల మృగశాబాక్ష్యా శ్శంసన్నివ శివం కపేః .

హనుమజ్జనకశ్చాపి పుచ్ఛానలయుతో .?నిలః ..5.53.33..
వవౌ స్వాస్థ్యకరో దేవ్యాః ప్రాలేయానిలశీతలః .

దహ్యమానే చ లాఙ్గూలే చిన్తయామాస వానరః ..5.53.34..
ప్రదీప్తో .?గ్నిరయం కస్మాన్న మాం దహతి సర్వతః .

దృశ్యతే చ మహాజ్వాలః కరోతి న చ మే రుజమ్ ..5.53.35..
శిశిరస్యేవ సఙ్ఘాతో లాఙ్గూలాగ్రే ప్రతిష్ఠితః .

అథవా తదిదం వ్యక్తం యద్దృష్టం ప్లవతా మయా ..5.53.36..
రామప్రభావాదాశ్చర్యం పర్వత స్సరితాం పతౌ .

యది తావత్సముద్రస్య మైనాకస్య చ ధీమతః ..5.53.37..
రామార్థం సమ్భ్రమస్తాదృక్కిమగ్నిర్న కరిష్యతి .

సీతాయాశ్చానృశంస్యేన తేజసా రాఘవస్య చ ..5.53.38..
పితుశ్చ మమ సఖ్యేన న మాం దహతి పావకః .

భూయస్స చిన్తయామాస ముహూర్తం కపికుఞ్జరః ..5.53.39..
ఉత్పపాతాథ వేగేన ననాద చ మహాకపిః .

పురద్వారం తతశ్శ్రీమాన్ శైలశృఙ్గమివోన్నతమ్ ..5.53.40..
విభక్తరక్షస్సమ్బాధమాససాదానిలాత్మజః .

స భూత్వా శైలసఙ్కాశః క్షణేన పునరాత్మవాన్ ..5.53.41..
హ్రస్వతాం పరమాం ప్రాప్తో బన్ధనాన్యవశాతయత్ .

విముక్తశ్చాభవఛ్రచీమాన్ పునః పర్వతసన్నిభః ..5.53.42..
వీక్షమాణశ్చ దదృశే పరిఘం తోరణాశ్రితమ్ .

స తం గృహ్య మహాబాహుః కాలాయసపరిష్కృతమ్ ..5.53.43..
రక్షిణస్తాన్ పునస్సర్వాన్సూదయామాస మారుతిః .

స తాన్నిహత్త్వా రణచణ్డవిక్రమ స్సమీక్షమాణః పునరేవ లఙ్కామ్ .
ప్రదీప్తలాఙ్గూలకృతార్చిమాలీ ప్రకాశతాదిత్య ఇవార్చిమాలీ ..5.53.44..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రిపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s