అరణ్యకాండ సర్గ 31

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 31

త్వరమాణస్తతో గత్వా జనస్థానాదకమ్పనః.
ప్రవిశ్య లఙ్కాం వేగేన రావణం వాక్యమబ్రవీత్..3.31.1..

జనస్థానస్థితా రాజన్రాక్షసా బహవో హతాః.
ఖరశ్చ నిహతస్సఙ్ఖ్యే కథఞ్చిదహమాగతః..3.31.2..

ఏవముక్తో దశగ్రీవః క్రుద్ధ స్సంరక్తలోచనః.
అకమ్పనమువాచేదం నిర్దహన్నివ చక్షుషా..3.31.3..

కేన రమ్యం జనస్థానం హతం మమ పరాసునా.
కో హి సర్వేషు లోకేషు గతిం చాధిగమిష్యతి..3.31.4..

న హి మే విప్రియం కృత్వా శక్యం మఘవతా సుఖమ్.
ప్రాప్తుం వైశ్రవణేనాపి న యమేన న విష్ణునా..3.31.5..

కాలస్య చాప్యహం కాలో దహేయమపి పావకమ్.
మృత్యుం మరణధర్మేణ సంయోజయితుముత్సహే..3.31.6..

దహేయమపి సఙ్కృద్ధస్తేజసా.?దిత్యపావకౌ.
వాతస్య తరసా వేగం నిహన్తుమహముత్సహే..3.31.7..

తథా క్రుద్ధం దశగ్రీవం కృతాఞ్జలిరకమ్పనః.
భయాత్సన్దిగ్ధయా వాచా రావణం యాచతే.?భయమ్..3.31.8..

దశగ్రీవో.?భయం తస్మై ప్రదదౌ రక్షసాం వరః.
స విస్రబ్ధో.?బ్రవీద్వాక్యమసన్దిగ్ధమకమ్పనః..3.31.9..

పుత్రో దశరథస్యాస్తి సింహసంహననో యువా.
రామో నామ వృషస్కన్ధో వృత్తాయతమహాభుజః..3.31.10..

వీరః పృథుయశాశ్శ్రీమానతుల్యబలవిక్రమః.
హతం తేన జనస్థానం ఖరశ్చ సహ దూషణః..3.31.11..

అకమ్పనవచ శ్రుత్వా రావణో రాక్షసాధిపః.
నాగేన్ద్ర ఇవ నిశ్వస్య వచనం చేదమబ్రవీత్..3.31.12..

స సురేన్ద్రేణ సంయుక్తో రామస్సర్వామరైస్సహ.
ఉపయాతో జనస్థానం బ్రూహి కచ్చిదకమ్పన..3.31.13..

రావణస్య పునర్వాక్యం నిశమ్య తదకమ్పనః.
ఆచచక్షే బలం తస్య విక్రమం చ మహాత్మనః..3.31.14..

రామో నామ మహాతేజా శ్రేష్ఠస్సర్వధనుష్మతామ్.
దివ్యాస్త్రగుణసమ్పన్నః పురన్దరసమో యుధి..3.31.15..

తస్యానురూపో బలవాన్రక్తాక్షో దన్దుభిస్వనః.
కనీయాన్లక్ష్మణో నామ భ్రాతా శశినిభాననః..3.31.16..

స తేన సహ సంయక్తః పావకేనానిలో యథా.
శ్రీమాన్రాజవరస్తేన జనస్థానం నిపాతితమ్..3.31.17..

నైవ దేవా మహాత్మానో నాత్ర కార్యా విచారణా.
శరా రామేణ తూత్సృష్టా రుక్మపుఙ్ఖాః పతత్రిణః..3.31.18..
సర్పాః పఞ్చాననా భూత్వా భక్షయన్తి స్మ రాక్షసాన్.

యేన యేన చ గచ్ఛన్తి రాక్షసా భయకర్శితాః.3.31.19..
తేన తేన స్మ పశ్యన్తి రామమేవాగ్రతః స్థితమ్.
ఇత్థం వినాశితం తేన జనస్థానం తవానఘ..3.31.20..

అకమ్పనవచశ్రుత్వా రావణో వాక్యమబ్రవీత్.
జనస్థానం గమిష్యామి హన్తుం రామం సలక్ష్మణమ్..3.31.21..

అథైవముక్తే వచనే ప్రోవాచేదమకమ్పనః.
శృణు రాజన్యథావృత్తం రామస్య బలపౌరుషమ్..3.31.22..

అసాధ్యః కుపితో రామో విక్రమేణ మహాయశాః.
ఆపగాయాస్సుపూర్ణాయా వేగం పరిహరేచ్ఛరైః..3.31.23..

సతారగ్రహనక్షత్రం నభశ్చాప్యవసాదయేత్.
అసౌ రామస్తు సీదన్తీం శ్రీమానభ్యుద్ధరేన్మహీమ్..3.31.24..

భిత్త్వా వేలాం సముద్రస్య లోకానాప్లావయేద్విభుః.
వేగం వాపి సముద్రస్య వాయుం వా విధమేచ్ఛరైః..3.31.25..

సంహృత్య వా పునర్లోకాన్విక్రమేణ మహాయశాః.
శక్తస్సపురుషవ్యాఘ్రః స్రష్టుం పునరపి ప్రజాః..3.31.26..

న హి రామో దశగ్రీవ శక్యో జేతుం త్వయా యుధి.
రక్షసాం వాపి లోకేన స్వర్గః పాపజనైరివ..3.31.27..

న తం వధ్యమహం మన్యే సర్వైర్దేవాసురైరపి.
అయం తస్య వధోపాయస్తన్మమైకమనాశ్శృణు..3.31.28..

భార్యా తస్యోత్తమా లోకే సీతా నామ సుమధ్యమా.
శ్యామా సమవిభక్తాఙ్గీ స్త్రీరత్నం రత్నభూషితా..3.31.29..

నైవ దేవీ న గన్ధర్వీ నాప్సరా నాపి దానవీ.
తుల్యా సీమన్తినీ తస్యా మానుషీషు కుతో భవేత్..3.31.30..

తస్యాపహర భార్యాంత్వం ప్రమథ్య తు మహావనే.
సీతయా రహితః కామీ రామో హాస్యతి జీవితమ్..3.31.31..

అరోచయత తద్వాక్యం రావణో రాక్షసాధిపః.
చిన్తయిత్వా మహాబాహురకమ్పనమువాచ హ..3.31.32..

బాఢం కాల్యం గమిష్యామి హ్యేకస్సారథినా సహ.
ఆనయిష్యామి వైదేహీమిమాం హృష్టో మహాపురీమ్..3.31.33..

అథైవముక్త్వా ప్రయయౌ ఖరయుక్తేన రావణః.
రథేనాదిత్యవర్ణేన దిశస్సర్వాః ప్రకాశయన్..3.31.34..

స రథో రాక్షసేన్ద్రస్య నక్షత్రపథగో మహాన్.
సఞ్చార్యమాణశ్శుశుభే జలదే చన్ద్రమా ఇవ..3.31.35..

స మారీచాశ్రమం ప్రాప్య తాటకేయముపాగమత్.
మారీచేనార్చితో రాజా భక్ష్యభోజ్యైరమానుషైః..3.31.36..

తం స్వయం పూజయిత్వా తు ఆసనేనోదకేన చ.
అర్థోపహితయా వాచా మారీచో వాక్యమబ్రవీత్..3.31.37..

కచ్చిత్సుకుశలం రాజన్లోకానాం రాక్షసేశ్వర.
ఆశఙ్కే నాథ జానే త్వం యతస్తూర్ణమిహాగతః..3.31.38..

ఏవముక్తో మహాతేజా మారీచేన స రావణః.
తతః పశ్చాదిదం వాక్యమబ్రవీద్వాక్యకోవిదః..3.31.39..

ఆరక్షో మే హతస్తాత రామేణాక్లిష్టకర్మణా.
జనస్థానమవద్యం తత్సర్వం యుధి నిపాతితమ్..3.31.40..
తస్య మే కురు సాచివ్యం తస్య భార్యాపహారణే.

రాక్షసేన్ద్రవచశ్శ్రుత్వా మారీచో వాక్యమబ్రవీత్..3.31.41..
ఆఖ్యాతా కేన సీతా సా మిత్రరూపేణ శత్రుణా.
త్వయా రాక్షసశార్దూల కో న నన్దతి నన్దితః..3.31.42..

సీతామిహానయస్వేతి కో బ్రవీతి బ్రవీహి మే.
రక్షోలోకస్య సర్వస్య కశ్శృఙ్గం ఛేత్తుమిచ్ఛతి..3.31.43..

ప్రోత్సాహయతి కశ్చ త్వాం స చ శత్రురసంశయః.
అశీవిషముఖాద్దంష్ట్రాముద్ధర్తుం చేచ్ఛతి త్వయా..3.31.44..

కర్మణా కేన కేనాసి కాపథం ప్రతిపాదితః.
సుఖసుప్తస్య తే రాజన్ ప్రహృతం కేన మూర్ధని..3.31.45..

విశుద్ధవంశాభిజనాగ్రహస్త
స్తేజోమదస్సంస్థితదోర్విషాణః.
ఉదీక్షితుం రావణ నేహ యుక్తః
స సంయుగే రాఘవగన్ధహస్తీ..3.31.46..

అసౌ రణాన్తః స్థితిసధనివాలో
విదగ్ధరక్షోమృగహా నృసింహః.
సుప్తస్త్వయా బోధయితుం న యుక్తః
శరాఙ్గపూర్ణో నిశితాసిదంష్ట్రః..3.31.47..

చాపాపహారే భుజవేగపఙ్కే
శరోర్మిమాలే సుమహాహవౌఘే.
న రామపాతాలముఖే.?తిఘోరే
ప్రస్కన్దితుం రాక్షసరాజ యుక్తమ్..3.31.48..

ప్రసీద లఙ్కేశ్వర రాక్షసేన్ద్ర
లఙ్కాం ప్రసన్నో భవ సాధు గచ్ఛ.
త్వం స్వేషు దారేషు రమస్వ నిత్యం
రామస్సభార్యో రమతాం వనేషు..3.31.49..

ఏవముక్తో దశగ్రీవో మారీచేన స రావణః.
న్యవర్తత పురీం లఙ్కాం వివేశ చ గృహోత్తమమ్..3.31.50..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకత్రింశస్సర్గః..

అరణ్యకాండ సర్గ 30

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 30

భిత్త్వా తు తాం గదాం బాణై రాఘవో ధర్మవత్సలః.
స్మయమానః ఖరం వాక్యం సంరబ్ధమిదమబ్రవీత్..3.30.1..

ఏతత్తే బలసర్వస్వం దర్శితం రాక్షసాధమ.
శక్తిహీనతరో మత్తో వృథా త్వమవగర్జసి..3.30.2..

ఏషా బాణవినిర్భిన్నా గదా భూమితలం గతా.
అభిధానప్రగల్భస్య తవ ప్రత్యయఘాతినీ..3.30.3..

యత్త్వయోక్తం వినష్టానామహమశ్రుప్రమార్జనమ్.
రాక్షసానాం కరోమీతి మిథ్యా తదపి తే వచః..3.30.4..

నీచస్య క్షుద్రశీలస్య మిథ్యావృత్తస్య రక్షసః.
ప్రాణానహం హరిష్యామి గరుత్మానమృతం యథా..3.30.5..

అద్య తే ఛిన్నకణ్ఠస్య ఫేనబుద్బుదభూషితమ్.
విదారితస్య మద్బాణైర్మహీ పాస్యతి శోణితమ్..3.30.6..

పాంసురూషితసర్వాఙ్గస్స్రస్తన్యస్త భుజద్వయః.
స్వప్స్యసే గాం సమాలిఙ్గ్య దుర్లభాం ప్రమదామివ..3.30.7..

ప్రబద్ధనిద్రే శయితే త్వయి రాక్షసపాంసనే.
భవిష్యన్త్యశరణ్యానాం శరణ్యా దణ్డకా ఇమే..3.30.8..

జనస్థానే హతస్థానే తవ రాక్షస మచ్ఛరైః.
నిర్భయా విచరిష్యన్తి సర్వతో మునయో వనే..3.30.9..

అద్య విప్రసరిష్యన్తి రాక్షస్యో హతబాన్ధవాః.
బాష్పార్ద్రవదనా దీనా భయాదన్యభయావహాః..3.30.10..

అద్య శోకరసజ్ఞాస్తా భవిష్యన్తి నిరర్థకాః.
అనురూపకులాః పత్న్యో యాసాం త్వం పతిరీదృశః..3.30.11..

నృశంస నీచ క్షుద్రాత్మన్నిత్యం బ్రాహ్మణకణ్టక.
యత్కృతే శఙ్కితైరగ్నౌ మునిభిః పాత్యతే హవిః..3.30.12..

తమేవమభిసంరబ్ధం బ్రువాణం రాఘవం రణే.
ఖరో నిర్భర్త్సయామాస రోషాత్ఖరతరస్వరః..3.30.13..

దృఢం ఖల్వవలిప్తో.?సి భయేష్వపి చ నిర్భయః.
వాచ్యావాచ్యం తతో హి త్వం మృత్యువశ్యో న బుధ్యసే..3.30.14..

కాలపాశపరిక్షిప్తా భవన్తి పురుషా హి యే.
కార్యాకార్యం న జానన్తి తే నిరస్తషడిన్ద్రియాః..3.30.15..

ఏవముక్త్వా తతో రామం సంరుధ్య భ్రుకుటీం తతః.
స దదర్శ మహాసాలమవిదూరే నిశాచరః..3.30.16..
రణే ప్రహరణస్యార్థే సర్వతో హ్యవలోకయన్.

స తముత్పాటయామాస సందశ్య దశనచ్ఛదమ్..3.30.17..
తం సముత్క్షిప్య బాహుభ్యాం వినద్య చ మహాబలః.
రామముద్దిశ్య చిక్షేప హతస్త్వమితి చాబ్రవీత్..3.30.18..

తమాపతన్తం బాణౌఘైచ్ఛిత్వా రామః ప్రతాపవాన్.
రోషమాహారయత్తీవ్రం నిహన్తుం సమరే ఖరమ్..3.30.19..

జాతస్వేదస్తతో రామో రోషాద్రక్తాన్తలోచనః.
నిర్భిభేద సహస్రేణ బాణానాం సమరే ఖరమ్..3.30.20..

తస్య బాణాన్తరాద్రక్తం బహు సుస్రావ ఫేనిలమ్.
గిరేః ప్రస్రవణస్యేవ తోయధారాపరిస్రవః..3.30.21..

విహ్వలస్సకృతో బాణైః ఖరో రామేణ సంయుగే.
మత్తో రుధిరగన్ధేన తమేవాభ్యద్రవద్ద్రుతమ్..3.30.22..

తమాపతన్తం సంరబ్ధం కృతాస్త్రో రుధిరాప్లుతమ్.
అపాసర్పత్ప్రతిపదం కిఞ్చిత్వరితవిక్రమః..3.30.23..

తతః పావకసఙ్కాశం వధాయ సమరే శరమ్.
ఖరస్య రామో జగ్రాహ బ్రహ్మదణ్డమివాపరమ్..3.30.24..

స తం దత్తం మఘవతా సురరాజేన ధీమతా.
సందధే చాపి ధర్మాత్మా ముమోచ చ ఖరం ప్రతి..3.30.25..

స విముక్తో మహాబాణో నిర్ఘాతసమనిస్వనః.
రామేణ ధనురాయమ్య ఖరస్యోరసిచాపతత్..3.30.26..

స పపాత ఖరో భూమౌ దహ్యమానశ్శరానగ్నినా.
రుద్రేణేవ వినిర్దగ్ధశ్వేతారణ్యే యథాన్తకః..3.30.27..

స వృత్ర ఇవ వజ్రేణ ఫేనేన నముచిర్యథా.
బలో వేన్ద్రాశనిహతో నిపపాత హతః ఖరః..3.30.28..

తతో రాజర్షయస్సర్వే సఙ్గతాః పరమర్షయః.
సభాజ్య ముదితా రామమిదం వచనమబ్రువన్..3.30.29..

ఏతదర్థం మహాతేజా మహేన్ద్రః పాకశాసనః.
శరభఙ్గాశ్రమం పుణ్యమాజగామ పురన్దరః..3.30.30..

ఆనీతస్త్వమిమం దేశముపాయేన మహర్షిభిః.
ఏషాం వధార్థం క్రూరాణాం రక్షసాం పాపకర్మణామ్..3.30.31..

తదిదం నః కృతం కార్యం త్వయా దశరథాత్మజ.
సుఖం ధర్మం చరిష్యన్తి దణ్డకేషు మహర్షయః..3.30.32..

ఏతస్మిన్తరే దేవాశ్చారణైస్సహ సఙ్గతాః.
దున్దుభీంశ్చాభినిఘ్నన్తః పుష్పవర్షం సమన్తతః..3.30.33..
రామస్యోపరి సంహ్రుష్టా వవృషుర్విస్మితాస్తదా.

అర్ధాధికముహూర్తేన రామేణ నిశితైశ్శరైః..3.30.34..
చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్.
ఖరదూషణముఖ్యానాం నిహతాని మహాహవే..3.30.35..

అహో బత మహత్కర్మ రామస్య విదితాత్మనః.
అహో వీర్యమహో దాక్ష్యం విష్ణోరివ హి దృశ్యతే..3.30.36..
ఇత్యేవముక్త్వా తే సర్వే యయుర్దేవా యథాగతమ్.

తస్మిన్నన్తరే వీరో లక్ష్మణస్సహ సీతయా.
గిరిదుర్గాద్వినిష్క్రమ్య సంవివేశాశ్రమం సుఖీ..3.30.37..

తతో రామస్తు విజయీ పూజ్యమానో మహర్షిభిః.
ప్రవివేశాశ్రమం వీరో లక్ష్మణేనాభిపూజితః..3.30.38..

తం దృష్ట్వా శత్రుహన్తారం మహర్షీణాం సుఖావహమ్.
బభూవ హృష్టా వైదేహీ భర్తారం పరిషస్వజే..3.30.39..

ముదా పరమయా యుక్తా దృష్ట్వా రక్షోగణాన్హతాన్.
రామం చైవావ్యథం దృష్ట్వా తుతోష జనకాత్మజా..3.30.40..

తతస్తు తం రాక్షససఙ్ఘమర్దనం
సభాజ్యమానం ముదితైర్మహర్షిభిః.
పునః పరిష్వజ్య శశిప్రభాననా
బభూవ హృష్టా జనకాత్మజా తదా..3.30.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రింశస్సర్గః..

అరణ్యకాండ సర్గ 29

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 29

ఖరం తు విరథం రామో గదాపాణిమవస్థితమ్.
మృదుపూర్వం మహాతేజాః పరుషం వాక్యమబ్రవీత్..3.29.1..

గజాశ్వరథసమ్బాధే బలే మహతి తిష్ఠతా.
కృతం సుదారుణం కర్మ సర్వలోకజుగుప్సితమ్..3.29.2..

ఉద్వేజనీయో భూతానాం నృశంసః పాపకర్మకృత్.
త్రయాణామపి లోకానామీశ్వరో.?పి న తిష్ఠతి..3.29.3..

కర్మ లోకవిరుద్ధం తు కుర్వాణం క్షణదాచర.
తీక్ష్ణం సర్వజనో హన్తి సర్పం దుష్టమివాగతమ్..3.29.4..

లోభాత్పాపాని కుర్వాణః కామాద్వా యో న బుధ్యతే.
భ్రష్టః పశ్యతి తస్యాన్తం బ్రాహ్మణీ కరకాదివ..3.29.5..

వసతో దణ్డకారణ్యే తాపసాన్ధర్మచారిణః.
కిన్ను హత్వా మహాభాగాన్ఫలం ప్రాప్స్యసి రాక్షస..3.29.6..

న చిరం పాపకర్మాణః క్రూరా లోకజుగుప్సితాః.
ఐశ్వర్యం ప్రాప్య తిష్ఠన్తి శీర్ణమూలా ఇవ ద్రుమాః..3.29.7..

అవశ్యం లభతే జన్తుః ఫలం పాపస్య కర్మణః.
ఘోరం పర్యాగతే కాలే ద్రుమాః పుష్పమివార్తవమ్..3.29.8..

నచిరాత్ప్రాప్యతే లోకే పాపానాం కర్మణాం ఫలమ్.
సవిషాణామివాన్నానాం భుక్తానాం క్షణదాచర..3.29.9..

పాపమాచరతాం ఘోరం లోకస్యాప్రియమిచ్ఛతామ్.
అహమాసాదితో రాజా ప్రాణాన్హన్తుం నిశాచర..3.29.10..

అద్య హి త్వాం మయా ముక్తాశ్శరాః కాఞ్చనభూషణాః.
విదార్యాతిపతిష్యన్తి వల్మీకమివ పన్నగాః.. 3.29.11..

యే త్వయా దణ్డకారణ్యే భక్షితా ధర్మచారిణః.
తానద్య నిహతస్సఙ్ఖ్యే ససైన్యో.?నుగమిష్యసి..3.29.12..

అద్య త్వాం నిహతం బాణైః పశ్యన్తు పరమర్షయః.
నిరయస్థం విమానస్థా యే త్వయా హింసితాః పురా..3.29.13..

ప్రహర త్వం యథాకామం కురు యత్నం కులాధమ.
అద్య తే పాతయిష్యామి శిరస్తాలఫలం యథా..3.29.14..

ఏవముక్తస్తు రామేణ కృద్ధస్సంరక్తలోచనః.
ప్రత్యువాచ ఖరో రామం ప్రహసన్క్రోధమూర్ఛితః..3.29.15..

ప్రాకృతాన్రాక్షసాన్హత్వా యుద్ధే దశరథాత్మజ.
ఆత్మనా కథమాత్మానమప్రశస్యం ప్రశంససి..3.29.16..

విక్రాన్తా బలవన్తో వా యే భవన్తి నరర్షభాః.
కథయన్తి న తే కిఞ్చిత్తేజసా స్వేన గర్వితాః..3.29.17..

ప్రాకృతాస్త్వకృతాత్మానో లోకే క్షత్రియపాంసనాః.
నిరర్థకం వికత్థన్తే యథా రామ వికత్థసే..3.29.18..

కులం వ్యపదిశన్వీరస్సమరే కో.?భిధాస్యతి.
మృత్యుకాలే హి సమ్ప్రాప్తే స్వయమప్రస్తవే స్తవమ్..3.29.19..

సర్వథైవ లఘుత్వం తే కత్థనేన విదర్శితమ్.
సువర్ణప్రతిరూపేణ తప్తేనేవ కుశాగ్నినా..3.29.20..

న తు మామిహ తిష్ఠన్తం పశ్యసి త్వం గదాధరమ్.
ధరాధరమివాకమ్ప్యం పర్వతం ధాతుభిశ్చితమ్..3.29.21..

పర్యాప్తో.?హం గదాపాణిర్హన్తుం ప్రాణాన్రణే తవ.
త్రయాణామపి లోకానాం పాశహస్త ఇవాన్తకః..3.29.22..

కామం బహ్వపి వక్తవ్యం త్వయి వక్ష్యామి న త్వహమ్.
అస్తం గచ్ఛేద్ధి సవితా యుద్ధవిఘ్నస్తతో భవేత్..3.29.23..

చతుర్దశ సహస్రాణి రాక్షసానాం హతాని తే.
త్వద్వినాశాత్కరోమ్యేషాం తేషామశ్రుప్రమార్జనమ్..3.29.24..

ఇత్యుక్త్వా పరమక్రుద్ధస్తాం గదాం పరమాఙ్గదః.
ఖరశ్చిక్షేప రామాయ ప్రదీప్తామశనిం యథా..3.29.25..

ఖరబాహుప్రయుక్తా సా ప్రదీప్తా మహతీ గదా.
భస్మవృక్షాంశ్చ గుల్మాంశ్చ కృత్వాగాత్తత్సమీపతః..3.29.26..

తామాపతన్తీం జ్వలితాం మృత్యుపాశోపమాం గదామ్.
అన్తరిక్షగతాం రామచశిచ్ఛేద బహుధా శరైః..3.29.27..

సా వికీర్ణా శరైర్భగ్నా పపాత ధరణీతలే.
గదా మన్త్రౌషధబలైర్వ్యాలీవ వినిపాతితా..3.29.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః..

అరణ్యకాండ సర్గ 28

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 28

నిహతం దూషణం దృష్ట్వా రణే త్రిశిరసా సహ.
ఖరస్యాప్యభవత్త్రాసో దృష్ట్వా రామస్య విక్రమమ్..3.28.1..

స దృష్ట్వా రాక్షసం సైన్యమవిషహ్యం మహాబలః.
హతమేకేన రామేణ త్రిశిరోదూషణావపి..3.28.2..
తద్బలం హతభూయిష్ఠం విమనాః ప్రేక్ష్య రాక్షసః.
ఆససాద ఖరో రామం నముచిర్వాసవం యథా..3.28.3..

వికృష్య బలవచ్చాపం నారాచాన్రక్తభోజనాన్.
ఖరశ్చిక్షేప రామాయ క్రుద్ధానాశీవిషానివ..3.28.4..

జ్యాం విధూన్వంత్సుబహుశశ్శిక్షయాస్త్రాణి దర్శయన్.
చచార సమరే మార్గాఞ్ఛరై రథగతః ఖరః.. 3.28.5..

స సర్వాశ్చ దిశో బాణైః ప్రదిశశ్చ మహారథః.
పూరయామాస తం దృష్ట్వా రామో.?పి సుమహద్ధనుః..3.28.6..

స సాయకైర్దుర్విషహైస్సస్ఫులిఙ్గైరివాగ్నిభిః.
నభశ్చకారావివరం పర్జన్య ఇవ వృష్టిభిః..3.28.7..

తద్బభూవ శితైర్బాణైః ఖరరామవిసర్జితైః.
పర్యాకాశమనాకాశం సర్వతశ్శరసఙ్కులమ్..3.28.8..

శరజాలావృతస్సూర్యో న తదా స్మ ప్రకాశతే.
అన్యోన్యవధసంరమ్భాదుభయోస్సంప్రయుధ్యతోః..3.28.9..

తతో నాలీకనారాచైస్తీక్ష్ణాగ్రైశ్చ వికర్ణిభిః.
ఆజఘాన ఖరో రామం తోత్రైరివ మహాద్విపమ్..3.28.10..

తం రథస్థం ధనుష్పాణిం రాక్షసం పర్యవస్థితమ్.
దదృశుస్సర్వభూతాని పాశహస్తమివాన్తకమ్..3.28.11..

హన్తారం సర్వసైన్యస్య పౌరుషే పర్యవస్థితమ్.
పరిశ్రాన్తం మహాసత్వం మేనే రామం ఖరస్తదా..3.28.12..

తం సింహమివ విక్రాన్తం సింహవిక్రాన్తగామినమ్.
దృష్ట్వా నోద్విజతే రామః సింహః క్షుద్రమృగం యథా..3.28.13..

తతః సూర్యనికాశేన రథేన మహతా ఖరః.
ఆససాద రణే రామం పతఙ్గ ఇవ పావకమ్..3.28.14..

తతో.?స్య సశరం చాపం ముష్టిదేశే మహాత్మనః.
ఖరశ్చిచ్ఛేద రామస్య దర్శయన్పాణిలాఘవమ్..3.28.15..

స పునస్త్వపరాన్సప్త శరానాదాయ వర్మణి.
నిజఘాన ఖరః క్రుద్ధశ్శక్రాశనిసమప్రభాన్..3.28.16..

తతస్తత్ప్రహతం బాణైః ఖరముక్తైస్సుపర్వభిః.
పపాత కవచం భూమౌ రామస్యాదిత్యవర్చసః..3.28.17..

తతశ్శరసహస్రేణ రామమప్రతిమౌజసమ్.
అర్దయిత్వా మహానాదం ననాద సమరే ఖరః..3.28.18..

స శరైరర్దితః క్రుద్ధస్సర్వగాత్రేషు రాఘవః.
రరాజ సమరే రామో విధూమో.?గ్నిరివ జ్వలన్..3.28.19..

తతో గమ్భీరనిర్హ్రాదం రామశ్శత్రునిబర్హణః.
చకారాన్తాయ స రిపోస్సజ్యమన్యన్మహద్ధనుః..3.28.20..

సుమహద్వైష్ణవం యత్తదతిసృష్టం మహర్షిణా.
వరం తద్ధనురుద్యమ్య ఖరం సమభిధావత..3.28.21..

తతః కనకపుఙ్ఖైస్తు శరైస్సన్నతపర్వభిః.
బిభేద రామస్సఙ్క్రుద్ధః ఖరస్య సమరే ధ్వజమ్..3.28.22..

స దర్శనీయో బహుధా వికీర్ణః కాఞ్చనధ్వజః.
జగామ ధరణీం సూర్యో దేవతానామివాజ్ఞయా..3.28.23..

తం చతుర్భిః ఖరః క్రుద్ధో రామం గాత్రేషు మార్గణైః.
వివ్యాధ యుధి మర్మజ్ఞో మాతఙ్గమివ తోమరైః..3.28.24..

స రామో బహుభిర్బాణైః ఖరకార్ముకనిస్సృతైః.
విద్ధో రుధిరసిక్తాఙ్గో బభూవ రుషితో భృశమ్..3.28.25..

స ధనుర్ధన్వినాం శ్రేష్ఠః ప్రగృహ్య పరమాహవే.
ముమోచ పరమేష్వాసష్షట్ఛరానభిలక్షితాన్..3.28.26..

శిరస్యేకేన బాణేన ద్వాభ్యాం బహ్వోరథార్దయత్.
త్రిభిశ్చన్ద్రార్ధవక్త్రైశ్చ వక్షస్యభిజఘాన హ..3.28.27..

తతః పశ్చాన్మహాతేజా నారాచాన్భాస్కరోపమాన్.
జిఘాంసూ రాక్షసఙ్కృద్ధస్త్రయోదశ సమాదదే..3.28.28..

తతో.?స్య యుగమేకేన చతుర్భిశ్చతురో హయాన్.
షష్ఠేన తు శిరస్సఙ్ఖ్యే ఖరస్య రథసారథేః..3.28.29..
త్రిభిస్త్రివేణుం బలవాన్ద్వాభ్యామక్షం మహాబలః.
ద్వాదశేన తు బాణేన ఖరస్య సశరం ధనుః..3.28.30..
ఛిత్వా వజ్రనికాశేన రాఘవః ప్రహసన్నివ.
త్రయోదశేనేన్ద్రసమో బిభేద సమరే ఖరమ్..3.28.31..

ప్రభగ్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః.
గదాపాణిరవప్లుత్య తస్థౌ భూమౌ ఖరస్తదా..3.28.32..

తత్కర్మ రామస్య మహారథస్య
సమేత్య దేవాశ్చ మహర్షయశ్చ.
అపూజయన్ప్రాఞ్జలయః ప్రహృష్టాః
తదా విమానాగ్రగతాస్సమేతాః..3.28.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టావింశస్సర్గః..

అరణ్యకాండ సర్గ 27

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 27

ఖరం తు రామాభిముఖం ప్రయాన్తం వాహినీపతిః.
రాక్షసస్త్రిశిరా నామ సన్నిపత్యేదమబ్రవీత్.. 3.27.1..

మాం నియోజయ విక్రాన్త సన్నివర్తస్వ సాహసాత్.
పశ్య రామం మహాబాహుం సంయుగే వినిపాతితమ్.. 3.27.2..

ప్రతిజానామి తే సత్యమాయుధం చాహమాలభే.
యథా రామం వధిష్యామి వధార్హం సర్వరక్షసామ్..3.27.3..

అహం వాస్య రణే మృత్యురేష వా సమరే మమ.
వినివృత్య రణోత్సాహాన్ముహూర్తం ప్రాశ్నికో భవ..3.27.4..

ప్రహృష్టో వా హతే రామే జనస్థానం ప్రయాస్యసి.
మయి వా నిహతే రామం సంయుగాయోపయాస్యసి..3.27.5..

ఖరస్త్రిశిరసా తేన మృత్యులోభాత్ప్రసాదితః.
గచ్ఛ యుధ్యేత్యనుజ్ఞాతో రాఘవాభిముఖో యయౌ..3.27.6..

త్రిశిరాశ్చ రథేనైవ వాజియుక్తేన భాస్వతా.
అభ్యద్రవద్రణే రామం త్రిశృఙ్గ ఇవ పర్వతః..3.27.7..

శరధారాసమూహాన్స మహామేఘ ఇవోత్సృజన్.
వ్యసృజత్సదృశం నాదం జలార్ద్రస్య తు దున్దుభేః..3.27.8..

ఆగచ్ఛన్తం త్రిశిరసం రాక్షసం ప్రేక్ష్య రాఘవః.
ధనుషా ప్రతిజగ్రాహ విధున్వన్సాయకానశితాన్..3.27.9..

స సమ్ప్రహారస్తుములో రామత్రిశిరసోర్మహాన్.
బభూవాతీవ బలినోస్సింహకుఞ్జరయోరివ..3.27.10..

తతస్త్రిశిరసా బాణైర్లలాటే తాడితస్త్రిభిః.
ఆమర్షీ కుపితోరామస్సంరబ్ధమిదమబ్రవీత్..3.27.11..

అహో విక్రమశూరస్య రాక్షసస్యేదృశం బలమ్.
పుష్పైరివ శరైర్యస్య లలాటే.?స్మిన్పరిక్షతః..3.27.12..

మమాపి ప్రతిగృహ్ణీష్వ శరాంశ్చాపగుణాచ్యుతాన్.
ఏవముక్త్వా తు సంరబ్ధశ్శరానాశీవిషోపమాన్.3.27.13..
త్రిశిరోవక్షసి క్రుద్ధో నిజఘాన చతుర్దశ.

చతుర్భిస్తురగానస్య శరైః సన్నతపర్వభిః..3.27.14..
న్యపాతయత తేజస్వీ చతురస్తస్య వాజినః.

అష్టభిస్సాయకైస్సూతం రథోపస్థాన్న్యపాతయత్..3.27.15..
రామశ్చిచ్ఛేద బాణేన ధ్వజం చాస్య సముచ్ఛ్రితమ్.

తతో హతరథాత్తస్మాదుత్పతన్తం నిశాచరమ్..3.27.16..
బిభేద రామస్తం బాణైర్హృదయే సో.?భవజ్జడః.

సాయకైశ్చాప్రమేయాత్మా సామర్షస్తస్య రక్షసః..3.27.17..
శిరాంస్యపాతయద్రామో వేగవద్భిస్త్రిభిశ్శితైః.

స భూమౌ రుధిరోద్గారీ రామబాణాభిపీడితః..3.27.18..
న్యపతత్పతితైః పూర్వం స్వశిరోభిర్నిశాచరః.

హతశేషాస్తతో భగ్నా రాక్షసాః ఖరసంశ్రయా..3.27.19..
ద్రవన్తి స్మ న తిష్ఠన్తి వ్యాఘ్రత్రస్తా మృగా ఇవ.

తాన్ఖరో ద్రవతో దృష్ట్వా నివర్త్య రుషితస్స్వయమ్..3.27.20..
రామమేవాభిదుద్రావ రాహుశ్చన్ద్రమసం యథా.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః..