బ్లాగులనూ బ్లాక్ చేస్తున్నారు ??

బ్లాగులనూ బ్లాక్ చేస్తున్నారు ??

బ్లాగులు ఏమి పాపం చేసాయి?
a
Matrilmonial sites, files sharing sites, File Downloading బ్లాకు చేస్తే OK
కానీ

ఇప్పుడు బ్లాగులను ఆఫీసు లో చూడడం ఇంటరునెట్ పోలసీ వయోలేషను కిందకి వచ్చింది(కొన్ని కంపెనీలలో(కనీసం మా ఆఫీసులో) పాలసీ రాసింది మాత్రం .ఒక పెద్ద IT భారతీయ కంపెనీ వాళ్ళు .)

technical బ్లాగులను కూడా బ్లాకు చేసారు.ఇక కొత్త ఆర్టికల్సు ఎక్కడ చదివేది?? (శత కోటి దరిద్రాలకు అనంత కోటి వుపాయాలూ. లేక పొతే పాలసీ పేరు చెప్పీ …..చెయ్యలేరు )
ఇది ఎంత వరకూ సమంజసం ??