మిరియాల వెంకట రత్నం గారి పద్యం: అన్నవరం సత్యనారాయణ #7

చంపకమాల

మ శుచిప్రదంబుగల బాల్యమునుండివశించువారితో
ణముచెగ్నువిద్యయుగు ద్రముతోడుతనీతిశక్తి శ్రీ
మగు జ్ఞానసంపద ప్రల్బమువేలటువంటిభక్తినా
ణమునొందుపద్ధతిస త్వగుణంబునుజేర్చునట్టినా
మపదంబునిచ్చెదవు పాపవిమోచన! సత్యదేవరా

మిరియాల వెంకట రత్నం గారి పద్యం: అన్నవరం సత్యనారాయణ #6

మత్తకోకిల

శ్రీనంతరమేశుభర్తగ చిత్తమందునదల్చినిన్
వాయుచున్నను భక్తిగొల్చుచు బార్ధనంబిటుజేయుచున్
శ్రీనందగుసత్యదేవికిచేరి మ్రొక్కినవారు, దీ
ర్ఘాయువెందశుచిత్వమీయుచు బ్రజ్జ్వలింతువు శ్రీహరీ

మిరియాల వెంకట రత్నం గారి పద్యం: అన్నవరం సత్యనారాయణ #5

తేటగీతి

క్తరక్షణ! శ్రీహరీ! రమపురుష!
రమపావన! మాధవ! పాపహరణ!
పాపశిక్షణ! శ్రీధరా! క్తపోష!
త్యనారాయణా! దేవ! రణు శరణు

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,900 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 32 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

శ్రీమంతము పాట

మల్లెల విరజాజుల సువాసనలు వెదజల్లగ
గంధ,సుగంధాల పరిమళాలు గుబాళించగ
పసుపు కుంకుమలు చిరకాలం నిలవాలని
చిరునవ్వుల సందడి తో గాజుల గలగలలు మ్రోగాలని

సీమంతవేళ సంతసము నిండగ
బోసినవ్వుల బాబు జన్మించాలని
పసిడిమేను పాపాయి పల్లవించాలని
మధుర స్వరాలు వినిపించాలని

ఈ లోకానికి రానున్న శిశువు
చిరంజీవిగా పేరుగాంచాలని
దంపతులకు
ఆనంద మకరందాలు గ్రోవించాలని

 

– శ్రీమతి వర్ధమాన లక్ష్మీ రత్నమ్మ