ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 64

సుందరకాండ సర్గ 64

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 64

సుగ్రీవేణైవముక్తస్తు హృష్టో దధిముఖః కపిః .
రాఘవం లక్ష్మణం చైవ సుగ్రీవం చాభ్యవాదయత్ ..5.64.1..
స ప్రణమ్య చ సుగ్రీవం రాఘవౌ చ మహాబలౌ .
వానరైః సహితః శూరైర్దివమేవోత్పపాత హ ..5.64.2..

స యథైవా .?గతః పూర్వం తథైవ త్వరితం గతః .
నిపత్య గగనాద్భూమౌతద్వనం ప్రవివేశ హ ..5.64.3..
స ప్రవిష్టో మధువనం దదర్శ హరియూథపాన్ .
విమదానుత్థితాన్సర్వాన్ మేహమానాన్మధూదకమ్ ..5.64.4..

స తానుపాగమద్వీరో బద్ధ్వా కరపుటాఞ్జలిమ్ .
ఉవాచ వచనం శ్లక్ష్ణమిదం హృష్టవదఙ్గదమ్ ..5.64.5..

సౌమ్య రోషో న కర్తవ్యో యదేతత్పరివారితమ్ .
అజ్ఞానాద్రక్షిభిః క్రోధాద్భవన్తః ప్రతిషేధితాః ..5.64.6..

యువరాజస్త్వమీశశ్చ వనస్యాస్య మహాబల .
మౌర్ఖ్యాత్పూర్వం కృతో దోషస్తం భవాన్ క్షన్తుమర్హతి ..5.64.7..

ఆఖ్యాతం హి మయా గత్వా పితృవ్యస్య తవానఘ .
ఇహోపయాతం సర్వేషామేతేషాం వనచారిణామ్ ..5.64.8..

స త్వదాగమనం శ్రుత్వా సహైభిర్హరియూథపైః .
ప్రహృష్టో న తు రుష్టో .?సౌ వనం శ్రుత్వా ప్రధర్షితమ్ ..5.64.9..

ప్రహృష్టో మాం పితృవ్యస్తే సుగ్రీవో వానరేశ్వరః .
శీఘ్రం ప్రేషయ సర్వాంస్తానితి హోవాచ పార్థివః ..5.64.10..

శ్రుత్వా దధిముఖస్యేదం వచనం శ్లక్ష్ణమఙ్గదః .
అబ్రవీత్తాన్ హరిశ్రేష్ఠో వాక్యం వాక్యవిశారదః ..5.64.11..

శఙ్కే శ్రుతో .?యం వృత్తాన్తో రామేణ హరియూథపాః .
తత్క్షమం నేహ నః స్థాతుం కృతే కార్యే పరన్తపాః ..5.64.12..

పీత్వా మధు యథాకామం విశ్రాన్తా వనచారిణః .
కిం శేషం గమనం తత్ర సుగ్రీవో యత్ర మే గురుః ..5.64.13..

సర్వే యథా మాం వక్ష్యన్తి సమేత్య హరియూథపాః .
తథాస్మి కర్తా కర్తవ్యే భవద్భిః పరవానహమ్ ..5.64.14..

నాజ్ఞాపయితుమీశో .?హం యువరాజో .?స్మి యద్యపి .
అయుక్తం కృతకర్మాణో యూయం ధర్షయితుం మయా ..5.64.15..

బ్రువతశ్చాఙ్గదస్యైవం శ్రుత్వా వచనమవ్యయమ్ .
ప్రహృష్టమనసో వాక్యమిదమూచుర్వనౌకసః ..5.64.16..

ఏవం వక్ష్యతి కో రాజన్ ప్రభుస్సన్వానరర్షభ .
ఐశ్వర్యమదమత్తో హి సర్వో .?హమితి మన్యతే ..5.64.17..

తవ చేదం సుసదృశం వాక్యం నాన్యస్య కస్యచిత్ .
సన్నతిర్హి తవాఖ్యాతి భవిష్యచ్ఛుభయోగ్యతామ్ ..5.64.18..

సర్వే వయమపి ప్రాప్తాస్తత్ర గన్తుం కృతక్షణాః .
స యత్ర హరివీరాణాం సుగ్రీవః పతిరవ్యయః ..5.64.19..

త్వయా హ్యనుక్తైర్హరిభిర్నైవ శక్యం పదాత్పదమ్ .
క్వచిద్గన్తుం హరిశ్రేష్ఠ బ్రూమః సత్యమిదం తు తే ..5.64.20..

ఏవం తు వదతాం తేషామఙ్గదః ప్రత్యువాచ హ .
బాఢం గచ్ఛామ ఇత్యుక్త్వా ఖముత్పేతుర్మహాబలాః ..5.64.21..

ఉత్పతన్తమనూత్పేతు స్సర్వే తే హరియూథపాః .
కృత్వాకాశం నిరాకాశం యన్త్రోత్క్షిప్తా ఇవాచలాః ..5.64.22..

తే .?మ్బరం సహసోత్పత్య వేగవన్తః ప్లవఙ్గమాః .
వినదన్తో మహానాదం ఘనా వాతేరితా యథా ..5.64.23..

అఙ్గదే హ్యననుప్రాప్తే సుగ్రీవో వానరాధిపః .
ఉవాచ శోకోపహతం రామం కమలలోచనమ్ ..5.64.24..

సమాశ్వసిహి భద్రం తే దృష్టా దేవీ న సంశయః .
నాగన్తుమిహ శక్యం తైరతీతే సమయే హి నః ..5.64.25..

న మత్సకాశమాగచ్ఛేత్కృత్యే హి వినిపాతితే .
యువరాజో మహాబాహుః ప్లవతాం ప్రవరో .?ఙ్గదః ..5.64.26..

యద్యప్యకృతకృత్యానామీదృశ స్స్యాదుపక్రమః .
భవేత్స దీనవదనో భ్రాన్తవిప్లుతమానసః ..5.64.27..

పితృపైతామహం చైతత్పూర్వకైరభిరక్షితమ్ .
న మే మధువనం హన్యాదహృష్టః ప్లవగేశ్వరః ..5.64.28..
కౌసల్యాసుప్రజా రామ సమాశ్వసిహి సువ్రత .

దృష్టా దేవీ న సన్దేహో న చాన్యేన హనూమతా ..5.64.29..
న హ్యన్యః కర్మణో హేతుస్సాధనే .?స్య హనూమతః .

హనూమతి హి సిద్ధిశ్చ మతిశ్చ మతిసత్తమః ..5.64.30..
వ్యవసాయశ్చ వీర్యం చ సూర్యే తేజ ఇవ ధ్రువమ్ .

జామ్బవాన్యత్ర నేతా స్యాదఙ్గదశ్చ బలేశ్వరః .
హనుమాంశ్చాప్యధిష్ఠాతా న తస్య గతిరన్యథా ..5.64.31..

మా భూశ్చిన్తాసమాయుక్తస్సమ్ప్రత్యమితవిక్రమః ..5.64.32..
తతః కిలకిలాశబ్దం శుశ్రావాసన్నమమ్బరే .
హనుమత్కర్మదృప్తానాం నార్ధతాం కాననౌకసామ్ ..5.64.33..
కిష్కిన్ధాముపయాతానాం సిద్ధిం కథయతామివ .

తతశ్శ్రుత్వా నినాదం తం కపీనాం కపిసత్తమః ..5.64.34..
ఆయతాఞ్చితలాఙ్గూలస్సో .?భవద్ధృష్టమానసః .

ఆజగ్ముస్తే .?పి హరయో రామదర్శనకాంక్షిణః ..5.64.35..
అఙ్గదం పురతః కృత్వా హనూమన్తం చ వానరమ్ .

తే .?ఙ్గదప్రముఖా వీరాః ప్రహృష్ఠాశ్చ ముదాన్వితాః ..5.64.36..
నిపేతుర్హరిరాజస్య సమీపే రాఘవస్య చ .

హనుమాంశ్చ మహాబాహుః ప్రణమ్య శిరసా తతః ..5.64.37..
నియతామక్షతాం దేవీం రాఘవాయ న్యవేదయత్ .

దృష్టా దేవీతి హనుమద్వదనాదమృతోపమమ్ ..5.64.38..
ఆకర్ణ్య వచనం రామో హర్షమాప సలక్ష్మణః .

నిశ్చితార్థం తతస్తస్మిన్ సుగ్రీవం పవనాత్మజే ..5.64.39..
లక్ష్మణః ప్రీతిమాన్ ప్రీతం బహుమానాదవైక్షత .

ప్రీత్యా చ రమమాణో .?థ రాఘవః పరవీరహా ..5.64.40..
బహుమానేన మహతా హనుమన్తమవైక్షత .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావే సున్దరకాణ్డే చతుఃషష్టితమస్సర్గః ..

One thought on “సుందరకాండ సర్గ 64

  1. హనూమతి హి సిద్ధిశ్చ మతిశ్చ మతిసత్తమః ..5.64.30..
    వ్యవసాయశ్చ వీర్యం చ సూర్యే తేజ ఇవ ధ్రువమ్ .

    జామ్బవాన్యత్ర నేతా స్యాదఙ్గదశ్చ బలేశ్వరః .
    హనుమాంశ్చాప్యధిష్ఠాతా న తస్య గతిరన్యథా ..5.64 telugu meaning plz

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s