మిరియాల వెంకట రత్నం గారి పద్యం: అన్నవరం సత్యనారాయణ #7

చంపకమాల

మ శుచిప్రదంబుగల బాల్యమునుండివశించువారితో
ణముచెగ్నువిద్యయుగు ద్రముతోడుతనీతిశక్తి శ్రీ
మగు జ్ఞానసంపద ప్రల్బమువేలటువంటిభక్తినా
ణమునొందుపద్ధతిస త్వగుణంబునుజేర్చునట్టినా
మపదంబునిచ్చెదవు పాపవిమోచన! సత్యదేవరా

మిరియాల వెంకట రత్నం గారి పద్యం: అన్నవరం సత్యనారాయణ #5

తేటగీతి

క్తరక్షణ! శ్రీహరీ! రమపురుష!
రమపావన! మాధవ! పాపహరణ!
పాపశిక్షణ! శ్రీధరా! క్తపోష!
త్యనారాయణా! దేవ! రణు శరణు