బాలకాండ సర్గ 77

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 77

గతే రామే ప్రశాన్తాత్మా రామో దాశరథిర్ధను:.
వరుణాయాప్రమేయాయ దదౌ హస్తే ససాయకమ్..1.77.1..

అభివాద్య తతో రామో వసిష్ఠప్రముఖానృషీన్.
పితరం విహ్వలం దృష్ట్వా ప్రోవాచ రఘునన్దన:..1.77.2..

జామదగ్న్యో గతో రామ: ప్రయాతు చతురఙ్గిణీ.
అయోధ్యాభిముఖీ సేనా త్వయా నాథేన పాలితా..1.77.3..

సన్దిశస్వ మహారాజ సేనాం త్వచ్ఛాసనే స్థితామ్.
శాసనం కాఙ్క్షతే సేనా చాతకాలిర్జలం యథా..1.77.4..

రామస్య వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథ స్సుతమ్.
బాహుభ్యాం సమ్పరిష్వజ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ రాఘవమ్..1.77.5..5
గతో రామ ఇతి శ్రుత్వా హృష్ట: ప్రముదితో నృప:.
పునర్జాతం తదా మేనే పుత్రమాత్మానమేవ చ..1.77.6..

చోదయామాస తాం సేనాం జగామాశు తత: పురీమ్.
పతాకాధ్వజినీం రమ్యాం తూర్యోద్ఘుష్టనినాదితామ్..1.77.7..
సిక్తరాజ పథాం రమ్యాం ప్రకీర్ణకుసుమోత్కరామ్ .
రాజప్రవేశసుముఖై: పౌరైర్మఙ్గలవాదిభి:..1.77.8..
సమ్పూర్ణాం ప్రావిశద్రాజా జనౌఘైస్సమలఙ్కృతామ్.

పౌరై: ప్రత్యుద్గతో దూరం ద్విజైశ్చ పురవాసిభి:.
పుత్రైరనుగత శ్శ్రీమాన్ శ్రీమద్భిశ్చ మహాయశా: ..1.77.9..
ప్రవివేశ గృహం రాజా హిమవత్సదృశం పునః.

ననన్ద సజనో రాజా గృహే కామై స్సుపూజిత:..1.77.10..
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ కైకేయీ చ సుమధ్యమా.
వధూప్రతిగ్రహే యుక్తా యాశ్చాన్యా రాజయోషిత:..1.77.11..

తతస్సీతాం మహాభాగామూర్మిలాం చ యశస్వినీమ్.
కుశధ్వజసుతే చోభే జగృహుర్నృపపత్నయ:..1.77.12..

మఙ్గలాలమ్భనైశ్చాపి శోభితా: క్షౌమవాసస:.
దేవతాయతనాన్యాశు సర్వాస్తా: ప్రత్యపూజయన్..1.77.13..

అభివాద్యాభివాద్యాంశ్చ సర్వా రాజసుతాస్తదా.
స్వం స్వం గృహమథాసాద్య కుబేరభవనోపమమ్..1.77.14..
గోభిర్ధనైశ్చ ధాన్యైశ్చ తర్పయిత్వా ద్విజోత్తమాన్.
రేమిరే ముదితా: సర్వా భర్తృభి: సహితా రహ:..1.77.15..

కుమారాశ్చ మహాత్మానో వీర్యేణాప్రతిమా భువి .
కృతదారా: కృతాస్త్రాశ్చ సధనా: ససుహృజ్జనా:..1.77.16..
శుశ్రూషమాణా: పితరం వర్తయన్తి నరర్షభా:.

కస్యచిత్త్వథ కాలస్య రాజా దశరథ: సుతమ్.1.77.17..
భరతం కైకయీపుత్ర మబ్రవీద్రఘునన్దన:.

అయం కేకయరాజస్య పుత్రో వసతి పుత్రక..1.77.18..
త్వాం నేతుమాగతో వీర యుధాజిన్మాతులస్తవ.

ప్రార్థితస్తేన ధర్మజ్ఞ మిధిలాయామహం తథా..1.77.19..
ఋషిమధ్యే తు తస్య త్వం ప్రీతిం కర్తుమిహార్హసి.

శ్రుత్వా దశరథస్యైతద్భరత: కైకయీసుత:..1.77.20..
అభివాద్య గురుం రామం పరిష్వజ్య చ లక్ష్మణమ్.
గమనాయాభిచక్రామ శత్రుఘ్నసహితస్తదా..1.77.21..

ఆపృచ్ఛ్య పితరం శూరో రామం చాక్లిష్టకారిణమ్.
మాతృశ్చాపి నరశ్రేష్ఠ శ్శత్రుఘ్నసహితో యయౌ..1.77.22..

గతే తు భరతే రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల:.
పితరం దేవసంఙ్కాశం పూజయామాసతుస్తదా..1.77.23..

పితురాజ్ఞాం పురస్కృత్య పౌరకార్యాణి సర్వశ:.
చకార రామో ధర్మాత్మా ప్రియాణి చ హితాని చ..1.77.24..

మాతృభ్యో మాతృకార్యాణి కృత్వా పరమయన్త్రిత:.
గురూణాం గురుకార్యాణి కాలే కాలే.?న్వవైక్షత..1.77.25..

ఏవం దశరథ: ప్రీతో బ్రాహ్మణా నైగమాస్తథా.
రామస్య శీలవృత్తేన సర్వే విషయవాసిన:..1.77.26..

తేషామతియశా లోకే రామ స్సత్యపరాక్రమః.
స్వయమ్భూరివ భూతానాం బభూవ గుణవత్తర:..1.77.27..

రామస్తు సీతయా సార్ధం విజహార బహూనృతూన్ .
మనస్స్వీ తద్గతస్తస్యాః నిత్యం హృది సమర్పిత:..1.77.28..

ప్రియా తు సీతా రామస్య దారా: పితృకృతా ఇతి.
గుణాద్రూపగుణాచ్చాపి ప్రీతిర్భూయో.?భ్యవర్ధత..1.77.29..

తస్యాశ్చ భర్తా ద్విగుణం హృదయే పరివర్తతే.
అన్తర్జాతమపి వ్యక్తమాఖ్యాతి హృదయం హృదా..1.77.30..

తస్య భూయో విశేషేణ మైథిలీ జనకాత్మజా.
దేవతాభి స్సమా రూపే సీతా శ్రీరివ రూపిణీ..1.77.31..

తయా స రాజర్షిసుతో.?భిరామయా
సమేయివానుత్తమరాజకన్యయా.
అతీవ రామ శ్శుశుభే.?భిరామయా.
విభు శ్శ్రియా విష్ణురివామరేశ్వర:..1.77.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే చతుర్వింశత్సహస్రికాయాం సంహితాయాం బాలకాణ్డే సప్తసప్తతితమస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 76

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 76

శ్రుత్వా తజ్జామదగ్న్యస్య వాక్?యం దాశరథిస్తదా.
గౌరవాద్యంన్త్రితకథ: పితూ రామమథాబ్రవీత్..1.76.1..

శ్రుతవానస్మి యత్కర్మ కృతవానసి భార్గవ!.
అనురుంధ్యామహే బ్రహ్మన్ పితురానృణ్యమాస్థితమ్..1.76.2..

వీర్యహీనమివాశక్తం క్షత్రధర్మేణ భార్గవ!.
అవజానాసి మే తేజ: పశ్య మే.?ద్య పరాక్రమమ్..1.76.3..

ఇత్యుక్?త్వా రాఘవ: క్రుద్ధో భార్గవస్య శరాసనమ్.
శరం చ ప్రతిజగ్రాహ హస్తాల్లఘుపరాక్రమ:..1.76.4..

ఆరోప్య స ధనూ రామ శ్శరం సజ్యం చకార హ.
జామదగ్న్యం తతో రామం రామ: క్రుద్ధో.?బ్రవీద్వచ:..1.76.5..

బ్రాహ్మణో.?సీతి పూజ్యో మే విశ్వామిత్రకృతేన చ.
తస్మాచ్ఛక్తో న తే రామ మోక్తుం ప్రాణహరం శరమ్..1.76.6..

ఇమాం పాదగతిం రామ! తపోబలసమార్జితామ్.
లోకానప్రతిమాన్వా తే హనిష్యామి యదిచ్ఛసి ..1.76.7..

న హ్యయం వైష్ణవో దివ్య శ్శర: పరపురఞ్జయ:.
మోఘ: పతతి వీర్యేణ బలదర్పవినాశనః..1.76.8..

వరాయుధధరం రామం ద్రష్టుం సర్షిగణా స్సురా:.
పితామహం పురస్కృత్య సమేతాస్తత్ర సఙ్ఘశ:..1.76.9..
గన్ధర్వాప్సరసశ్చైవ సిద్ధచారణకిన్నరా:.
యక్షరాక్షసనాగాశ్చ తద్ద్రష్టుం మహదద్భుతమ్..1.76.10..

జడీకృతే తదా.?లోకే రామే వరధనుర్ధరే.
నిర్వీర్యో జామదగ్న్యో.?సౌ రామో రామముదైక్షత…1.76.11..

తేజోభిహతవీర్యత్వాజ్జామదగ్న్యో జడీకృత:.
రామం కమలపత్రాక్షం మన్దం మన్దమువాచ హ..1.76.12..

కాశ్యపాయ మయా దత్తా యదా పూర్వం వసున్ధరా.
విషయే మే న వస్తవ్యమితి మాం కాశ్యపో.?బ్రవీత్..1.76.13..

సో.?హం గురువచ: కుర్వన్ పృథివ్యాం న వసే నిశామ్.
కృతా ప్రతిజ్ఞా కాకుత్స్థ! కృతా భూ: కాశ్యపస్య హి..1.76.14..

తదిమాం త్వం గతిం వీర హన్తుం నార్హసి రాఘవ.
మనోజవం గమిష్యామి మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.15..

లోకాస్త్వప్రతిమా రామ నిర్జితాస్తపసా మయా .
జహి తాన్ శరముఖ్యేన మా భూత్కాలస్య పర్యయ:..1.76.16..

అక్షయ్యం మధుహన్తారం జానామి త్వాం సురేశ్వరమ్.
ధనుషో.?స్య పరామర్శాత్ స్వస్తి తే.?స్తు పరంతప!..1.76.17..

ఏతే సురగణాస్సర్వే నిరీక్షన్తే సమాగతా:.
త్వామప్రతిమకర్మాణమప్రతిద్వన్ద్వమాహవే..1.76.18..

న చేయం మమ కాకుత్స్థ! వ్రీడా భవితుమర్హతి.
త్వయా త్రైలోక్?యనాథేన యదహం విముఖీకృత:..1.76.19..

శరమప్రతిమం రామ! మోక్తుమర్హసి సువ్రత!.
శరమోక్షే గమిష్యామి మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.20..

తథా బ్రువతి రామే తు జామదగ్నయే ప్రతాపవాన్.
రామో దాశరథి శ్శ్రీమాన్ చిక్షేప శరముత్తమమ్..1.76.21..

స హతాన్ దృశ్య రామేణ స్వాంల్లోకాంస్తపసార్జితాన్.
జామదగ్న్యో జగామాశు మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.22..

తతో వితిమిరాస్సర్వా దిశశ్చోపదిశస్తథా.
సురా స్సర్షిగణా రామం ప్రశశంసురుదాయుధమ్..1.76.23..

రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్య: ప్రశస్య చ.
తత: ప్రదక్షిణీ కృత్య జగామాత్మగతిం ప్రభు:..1.76.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే షట్సప్తతితమస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 75

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 75

రామ! దాశరథే! రామ! వీర్యం తే శ్రూయతే.?ద్భుతమ్.
ధనుషో భేదనం చైవ నిఖిలేన మయా శ్రుతమ్..1.75.1..

తదద్భుతమచిన్త్యం చ భేదనం ధనుషస్త్వయా.
తచ్ఛ్రుత్వా.?హమనుప్రాప్తో ధనుర్గృహ్యాపరం శుభమ్..1.75.2..

తదిదం ఘోరసఙ్కాశం జామదగ్న్యం మహద్ధను:.
పూరయస్వ శరేణైవ స్వబలం దర్శయస్వ చ..1.75.3..

తదహం తే బలం దృష్ట్వా ధనుషో.?స్య ప్రపూరణే.
ద్వన్ద్వయుద్ధం ప్రదాస్యామి వీర్యశ్లాఘ్యస్య రాఘవ..1.75.4..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథస్తదా.
విషణ్ణవదనో దీన: ప్రాఞ్జలిర్వాక్?యమబ్రవీత్..1.75.5..

క్షత్రరోషాత్ప్రశాన్తస్త్వం బ్రాహ్మణశ్చ మహాయశా:.
బాలానాం మమ పుత్రాణామభయం దాతుమర్హసి..1.75.6..

భార్గవాణాం కులే జాత: స్వాధ్యాయవ్రతశాలినామ్.
సహాస్రాక్షే ప్రతిజ్ఞాయ శస్త్రం నిక్షిప్తవానసి..1.75.7..

స త్వం ధర్మపరో భూత్వా కాశ్యపాయ వసున్ధరామ్ .
దత్త్వా వనముపాగమ్య మహేన్ద్రకృతకేతన:..1.75.8..

మమ సర్వవినాశాయ సమ్ప్రాప్తస్త్వం మహామునే.
న చైకస్మిన్ హతే రామే సర్వే జీవామహే వయమ్ ..1.75.9..

బ్రువత్యేవం దశరథే జామదగ్న్య: ప్రతాపవాన్.
అనాదృత్యైవ తద్వాక్?యం రామమేవాభ్యభాషత..1.75.10..

ఇమే ద్వే ధనుషీ శ్రేష్ఠే దివ్యే లోకాభివిశ్రుతే.
దృఢే బలవతీ ముఖ్యే సుకృతే విశ్వకర్మణా..1.75.11..

అతిసృష్టం సురైరేకం త్ర్యమ్బకాయ యుయుత్సవే.
త్రిపురఘ్నం నరశ్రేష్ఠ! భగ్నం కాకుత్స్థ! యత్త్వయా..1.75.12..

ఇదం ద్వితీయం దుర్ధర్షం విష్ణోర్దత్తం సురోత్తమై:.
తదిదం వైష్ణవం రామ! ధను: పరమభాస్వరమ్.
సమానసారం కాకుత్స్థ! రౌద్రేణ ధనుషా త్విదమ్..1.75.13..

తదా తు దేవతాస్సర్వా: పృచ్ఛన్తి స్మ పితామహమ్.
శితికణ్ఠస్య విష్ణోశ్చ బలాబలనిరీక్షయా..1.75.14..

అభిప్రాయం తు విజ్ఞాయ దేవతానాం పితామహ:.
విరోధం జనయామాస తయో స్సత్యవతాం వర:..1.75.15..

విరోధే చ మహద్యుద్ధమభవద్రోమహర్షణమ్ .
శితికణ్ఠస్య విష్ణోశ్చ పరస్పరజిగీషుణో:..1.75.16..

తదా తు జృమ్భితం శైవం ధనుర్భీమపరాక్రమమ్.
హుఙ్కారేణ మహాదేవ స్తమ్భితో.?థ త్రిలోచన:..1.75.17..

దేవైస్తదా సమాగమ్య సర్షిసఘై స్సచారణై:.
యాచితౌ ప్రశమం తత్ర జగ్మతుస్తౌ సురోత్తమౌ..1.75.18..

జృమ్భితం తద్ధనుర్ద్రృష్ట్వా శైవం విష్ణుపరాక్రమై:.
అధికం మేనిరే విష్ణుం దేవా స్సర్షిగణాస్తదా ..1.75.19..

ధనూ రుద్రస్తు సఙ్కృద్ధో విదేహేషు మహాయశా:.
దేవరాతస్య రాజర్షేర్దదౌ హస్తే ససాయకమ్..1.75.20..

ఇదం చ వైష్ణవం రామ! ధను: పరపురఞ్జయమ్.
ఋచీకే భార్గవే ప్రాదాద్విష్ణు: స న్యాసముత్తమమ్..1.75.21..

ఋచీకస్తు మహాతేజా: పుత్రస్యాప్రతికర్మణ:.
పితుర్మమ దదౌ దివ్యం జమదగ్నేర్మహాత్మన:..1.75.22..

న్యస్తశస్త్రే పితరి మే తపోబలసమన్వితే.
అర్జునో విదధే మృత్యుం ప్రాకృతాం బుద్ధిమాస్థిత:..1.75.23..

వధమప్రతిరూపం తు పితు శ్శృత్వా సుదారుణమ్.
క్షత్రముత్సాదయన్రోషాజ్జాతం జాతమనేకశ:..1.75.24..
పృథివీం చాఖిలాం ప్రాప్య కాశ్యపాయ మహాత్మనే .
యజ్ఞస్యాన్తే తదా రామ దక్షిణాం పుణ్యకర్మణే .
దత్త్వా మహేన్ద్రనిలయస్తపోబలసమన్విత:..1.75.25..

అద్యతూత్తమవీర్యేణ త్వయా రామ మహాబల.
శ్రుతవాన్ ధనుషో భేదం తతో.?హం ద్రుతమాగత:..1.75.26..

తదిదం వైష్ణవం రామ! పితృపైతామహం మహత్.
క్షత్రధర్మం పురస్కృత్య గృహ్ణీష్వ ధనురుత్తమమ్..1.75.27..

యోజయస్వ ధనుశ్శ్రేష్ఠే శరం పరపురఞ్జయమ్.
యది శక్?నోషి కాకుత్స్థ! ద్వన్ద్వం దాస్యామి తే తత:..1.75.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే పఞ్చసప్తతితమస్సర్గ: ..

బాలకాండ సర్గ 74

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 74

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం విశ్వామిత్రో మహామునిః.
ఆపృష్ట్వా తౌ చ రాజానౌ జగామోత్తరపర్వతమ్ ..1.74.1..
ఆశీర్భి: పూరయిత్వా చ కుమారాంశ్చ సరాఘవాన్.

విశ్వామిత్రే గతే రాజా వైదేహం మిథిలాధిపమ్ .
ఆపృష్ట్వా.?థ జగామాశు రాజా దశరథ: పురీమ్..1.74.2..

గచ్ఛన్తం తం తు రాజానమన్వగచ్ఛన్నరాధిప:..1.74.3..
అథ రాజా విదేహానాం దదౌ కన్యాధనం బహు.

గవాం శతసహస్రాణి బహూని మిథిలేశ్వర:.
కమ్బలానాం చ ముఖ్యానాం క్షౌమకోట్యంబరాణి చ..1.74.4..
హస్త్యశ్వరథపాదాతం దివ్యరూపం స్వలఙ్కృతమ్ .
దదౌ కన్యాపితా తాసాం దాసీదాసమనుత్తమమ్ ..1.74.5..

హిరణ్యస్య సువర్ణస్య ముక్తానాం విద్రుమస్య చ..1.74.6..
దదౌ పరమసంహృష్ట: కన్యాధనమనుత్తమమ్.

దత్త్వా బహు ధనం రాజా సమనుజ్ఞాప్య పార్థివమ్..1.74.7..
ప్రవివేశ స్వనిలయం మిథిలాం మిథిలేశ్వర:.

రాజా.?ప్యయోధ్యాధిపతిస్సహ పుత్రైర్మహాత్మభి:.
ఋషీన్ సర్వాన్ పురస్కృత్య జగామ సబలానుగ:..1.74.8..

గచ్ఛన్తం తం నరవ్యాఘ్రం సర్షిసఙ్ఘం సరాఘవమ్..1.74.9..
ఘోరా: స్మ పక్షిణో వాచో వ్యాహరన్తి తతస్తత:.

భౌమాశ్చైవ మృగా స్సర్వే గచ్ఛన్తి స్మ ప్రదక్షిణమ్..1.74.10..
తాన్ దృష్ట్వా రాజశార్దూలో వసిష్ఠం పర్యపృచ్ఛత.

అసౌమ్యా: పక్షిణో ఘోరా మృగాశ్చాపి ప్రదక్షిణా:..1.74.11..
కిమిదం హృదయోత్కమ్పి మనో మమ విషీదతి.

రాజ్ఞో దశరథస్యైతచ్ఛ్రుత్వా వాక్?యం మహానృషి:..1.74.12..
ఉవాచ మధురాం వాణీం శ్రూయతామస్య యత్ఫలమ్.

ఉపస్థితం భయం ఘోరం దివ్యం పక్షిముఖాచ్చ్యుతమ్..1.74.13..
మృగా: ప్రశమయన్త్యేతే సన్తాపస్త్యజ్యతామయమ్.

తేషాం సంవదతాం తత్ర వాయు: ప్రాదుర్బభూవ హ..1.74.14..
కమ్పయన్ పృథివీం సర్వాం పాతయంశ్చ ద్రుమాంచ్ఛుభాన్.

తమసా సంవృతస్సూర్య స్సర్వా న ప్రబభుర్దిశ..1.74.15..
భస్మనా చావృతం సర్వం సంమూఢమివ తద్బలమ్.

వసిష్ఠశ్చర్షయశ్చాన్యే రాజా చ ససుతస్తదా ..1.74.16..
సంసజ్ఞా ఇవ తత్రాసన్ సర్వమన్యద్విచేతనమ్.

తస్మింస్తమసి ఘోరే తు భస్మచ్ఛన్నేవ సా చమూ:..1.74.17..
దదర్శ భీమసఙ్కాశం జటామణ్డలధారిణమ్.
భార్గవం జామదగ్న్యం తం రాజరాజవిమర్దినమ్..1.74.18..
కైలాసమివ దుర్ధర్షం కాలాగ్నిమివ దుస్సహమ్.
జ్వలంతమివ తేజోభిర్దుర్నిరీక్ష్యం పృథగ్జనై:..1.74.19..
స్కన్ధే చాసజ్య పరశుం ధనుర్విద్యుద్గణోపమమ్ .
ప్రగృహ్య శరముఖ్యం చ త్రిపురఘ్నం యథా శివమ్..1.74.20..

తం దృష్ట్వా భీమసఙ్కాశం జ్వలన్తమివ పావకమ్.
వసిష్ఠప్రముఖా విప్రా జపహోమపరాయణా:..1.74.21..
సఙ్గతా మునయస్సర్వే సఞ్జజల్పురథో మిథ:.

కచ్చిత్పితృవధామర్షీ క్షత్రం నోత్సాదయిష్యతి..1.74.22..
పూర్వం క్షత్రవధం కృత్వా గతమన్యుర్గతజ్వర:.
క్షత్రస్యోత్సాదనం భూయో న ఖల్వస్య చికీర్షితమ్..1.74.23..

ఏవముక్?త్వా.?ర్ఘ్యమాదాయ భార్గవం భీమదర్శనమ్.
ఋషయో రామ రామేతి వచో మధురమబ్రువన్..1.74.24..

ప్రతిగృహ్య తు తాం పూజామృషిదత్తాం ప్రతాపవాన్.
రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్యో.?భ్యభాషత..1.74.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే చతుస్సప్తతితమస్సర్గ:..

బాలకాండ సర్గ 73

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 73

యస్మింస్తు దివసే రాజా చక్రే గోదానముత్తమమ్ .
తస్మిం స్తు దివసే శూరో యుధాజిత్సముపేయివాన్..1.73.1..

పుత్ర: కేకయరాజస్య సాక్షాద్భరతమాతుల:.
దృష్ట్వా పృష్ట్వా చ కుశలం రాజానమిదమబ్రవీత్..1.73.2..

కేకయాధిపతీ రాజా స్నేహాత్ కుశలమబ్రవీత్ .
యేషాం కుశలకామో.?సి తేషాం సమ్ప్రత్యనామయమ్ ..1.73.3..

స్వస్రీయం మమ రాజేన్ద్ర! ద్రష్టుకామో మహీపతి:.
తదర్థముపయాతో.?హమయోధ్యాం రఘునన్దన!..1.73.4..

శ్రుత్వా త్వహమయోధ్యాయాం వివాహార్థం తవాత్మజాన్ .
మిథిలాముపయాతాంస్తు త్వయా సహ మహీపతే!..1.73.5..
త్వరయాభ్యుపయాతో.?హం ద్రష్టుకామ స్స్వసుస్సుతమ్.

అథ రాజా దశరథ: ప్రియాతిథిముపస్థితమ్..1.73.6..
దృష్ట్వా పరమసత్కారై: పూజార్హం సమపూజయత్.

తతస్తాముషితో రాత్రిం సహ పుత్రైర్మహాత్మభి:..1.73.7..
ప్రభాతే పునరుత్థాయ కృత్వా కర్మాణి కర్మవిత్ .
ఋషీంస్తదా పురస్కృత్య యజ్ఞవాటముపాగమత్..1.73.8..

యుక్తే ముహూర్తే విజయే సర్వాభరణభూషితై:.
భ్రాతృభిస్సహితో రామ: కృతకౌతుకమంగల:..1.73.9..
వసిష్ఠం పురత: కృత్వా మహర్షీనపరానపి.
పితు స్సమీపమాశ్రిత్య తస్థౌ భ్రాతృభిరావృత:..1.73.10..

వసిష్ఠో భగవానేత్య వైదేహమిదమబ్రవీత్.
రాజా దశరథో రాజన్ కృతకౌతుకమఙ్గలై:..1.73.11..
పుత్రైర్నరవర శ్రేష్ఠ దాతారమభికాఙ్క్షతే.

దాతృప్రతిగ్రహీతృభ్యాం సర్వార్థా: ప్రభవన్తి హి..1.73.12..
స్వధర్మం ప్రతిపద్యస్వ కృత్వా వైవాహ్యముత్తమమ్.

ఇత్యుక్త: పరమోదారో వసిష్ఠేన మహాత్మనా..1.73.13..
ప్రత్యువాచ మహాతేజా వాక్?యం పరమధర్మవిత్.

కస్స్థిత: ప్రతిహారో మే కస్యాజ్ఞా సమ్ప్రతీక్ష్యతే..1.73.14..
స్వగృహే కో విచారో.?స్తి యథా రాజ్యమిదం తవ.

కృతకౌతుకసర్వస్వా వేదిమూలముపాగతా:..1.73.15..
మమ కన్యా మునిశ్రేష్ఠ! దీప్తా వహ్నేరివార్చిష:.

సజ్జో.?హం త్వత్ప్రతీక్షో.?స్మి వేద్యామస్యాం ప్రతిష్ఠిత:..1.73.16..
అవిఘ్నం కురుతాం రాజా కిమర్థమవలమ్బతే.

తద్వాక్?యం జనకేనోక్తం శ్రుత్వా దశరథస్తదా.
ప్రవేశయామాస సుతాన్ సర్వానృషిగణానపి..1.73.17..

తతో రాజా విదేహానాం వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్..1.73.18..
కారయస్వ ఋషే! సర్వమృషిభి: సహ ధార్మిక.
రామస్య లోకరామస్య క్రియాం వైవాహికీం విభో!..1.73.19..

తథేత్యుక్?త్వా తు జనకం వసిష్ఠో భగవానృషి:.
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య శతానన్దం చ ధార్మికమ్..1.73.20..
ప్రపామధ్యే తు విధివత్వేదిం కృత్వా మహాతపా: .
అలఞ్చకార తాం వేదిం గన్ధపుష్పై స్సమన్తత: ..1.73.21..
సువర్ణపాలికాభిశ్చ ఛిద్రకుమ్భైశ్చ సాఙ్కురై:.
అఙ్కురాఢ్యైశ్శరావైశ్చ ధూపపాత్రై స్సధూపకై:..1.73.22..
శఙ్ఖపాత్రై స్స్రువై స్స్రుగ్భి: పాత్రైరర్ఘ్యాభిపూరితై:.
లాజపూర్ణైశ్చ పాత్రీభిరక్షతైరభిసంస్కృతై:..1.73.23..

దర్భైస్సమైస్సమాస్తీర్య విధివన్మన్త్రపూర్వకమ్.
అగ్నిమాదాయ వేద్యాం తు విధిమన్త్రపురస్కృతమ్..1.73.24..
జుహావాగ్నౌ మహాతేజా వసిష్ఠో భగవానృషి:.

తతస్సీతాం సమానీయ సర్వాభరణభూషితామ్..1.73.25..
సమక్షమగ్నే స్సంస్థాప్య రాఘవాభిముఖే తదా.
అబ్రవీజ్జనకో రాజా కౌసల్యానన్దవర్ధనమ్..1.73.26..

ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీ తవ.
ప్రతీచ్ఛ చైనాం భద్రం తే పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా..1.73.27..

పతివ్రతా మహాభాగా ఛాయేవానుగతా సదా.
ఇత్యుక్?త్వా ప్రాక్షిపద్రాజా మన్త్రపూతం జలం తదా..1.73.28..

సాధు సాధ్వితి దేవానా మృషీణాం వదతాం తదా .
దేవదున్దుభిర్నిర్ఘోష: పుష్పవర్షో మహానభూత్..1.73.29..

ఏవం దత్త్వా తదా సీతాం మన్త్రోదకపురస్కృతామ్ .
అబ్రవీజ్జనకో రాజా హర్షేణాభిపరిప్లుత:..1.73.30..

లక్ష్మణాగచ్ఛ భద్రం తే ఊర్మిలాముద్యతాం మయా.
ప్రతీచ్ఛ పాణిం గృహ్ణీష్వ మాభూత్కాలస్య పర్యయ:..1.73.31..

తమేవముక్?త్వా జనకో భరతం చాభ్యభాషత.
గృహాణ పాణిం మాణ్డవ్యా: పాణినా రఘునన్దన ..1.73.32..

శత్రుఘ్నం చాపి ధర్మాత్మా అబ్రవీజ్జనకేశ్వర:.
శ్రుతకీర్త్యా మహాబాహో! పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా..1.73.33..

సర్వే భవన్తస్సౌమ్యాశ్చ సర్వే సుచరితవ్రతా:.
పత్నీభిస్సన్తు కాకుత్స్థా మాభూత్కాలస్య పర్యయ:..1.73.34..

జనకస్య వచ శ్శృత్వా పాణీన్ పాణిభిరాస్పృశన్.
చత్వారస్తే చతస.?ణాం వసిష్ఠస్య మతే స్థితా:..1.73.35..

అగ్నిం ప్రదక్షిణీకృత్య వేదిం రాజానమేవ చ.
ఋషీంశ్చైవ మహాత్మానస్సభార్యా రఘుసత్తమా:..1.73.36..
యథోక్తేన తదా చక్రుర్వివాహం విధిపూర్వకమ్.

కాకుత్స్థైశ్చ గృహీతేషు లలితేషు చ పాణిషు..1.73.37..
పుష్పవృష్టిర్మహత్యాసీదన్తరిక్షాత్సుభాస్వరా.

దివ్యదున్దుభినిర్ఘోషైర్గీతవాదిత్రనిస్వనై:..1.73.38..
ననృతుశ్చాప్సరస్సఙ్ఘా గన్ధర్వాశ్చ జగు: కలమ్.
వివాహే రఘుముఖ్యానాం తదద్భుతమదృశ్యత..1.73.39..

ఈదృశే వర్తమానే తు తూర్యోద్ఘుష్టనినాదితే.
త్రిరగ్నిం తే పరిక్రమ్య ఊహుర్భార్యాం మహౌజస:..1.73.40..

అథోపకార్యాం జగ్ముస్తే సభార్యా రఘునన్దనా:.
రాజా.?ప్యనుయయౌ పశ్యంత్సర్షిసంఘ స్సబాన్ధవ:..1.73.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రిసప్తతితమస్సర్గ:..