సరిదిద్దిన పద్యం-7 (Powered : మిరియం©)

సరిదిద్దిన పద్యం-7 (Powered : మిరియం©)

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా ’యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి’ యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షితదుర్మార్గుల్ గానఁ గానంబడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

Errors:
4_Errors

Correction made to Line:4

From:

షితదుర్మార్గుల్ గానఁ గానంబడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

To:

షితదుర్మార్గు లుగాన్ గనంబడవొ ఓ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!


నాకు పాండిత్యం లేదు , తెలుగు సాహిత్యంపై పట్టు అంతకన్నా లేదు. పై పూరణం నాకు తోచిందే కాని సరైనది కాదు (99% ) ఎవరి వద్ద నైనా ముద్రిత ప్రతి ఉంటే సరి అయినది ఏంటో చూసి చెప్పగలరు

షిత దుర్మార్గులుగానఁ గానఁబడవో శ్రీకాళహస్తీశ్వరా.


Thanks to Sri Gri for providing Original Version..

——————–
So Final Version

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా ’యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి’ యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షితదుర్మార్గులుగాన్ గనంబడవొ ఓ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా ’యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి’ యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షిత దుర్మార్గులుగానఁ గానఁబడవో శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

4_Corrected

తాత్పర్యం:

శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! లోకమున కొందరకు నిన్ను సేవించవలయునని, ధ్యానించవలెనని, తత్వమునెరుగవలెనని ఆలోచన వచ్చుటలేదు. నీవే గతియని నమ్మినవారు మోక్షము నొందుట చూసి కూడ నిన్నెరుగక, ధ్యానించక, సేవించక నిరంతర ధన సంపాదనకు, ఉదరపోషణకు యత్నములు చేయుచు కాలయాపన చేయుచున్నారు. వారు ’ఆయు రన్నం ప్రయచ్ఛతి’ – పూర్వజన్మకర్మఫలమగు ప్రారబ్ధముచే ఈ జన్మమునకు నిర్ణయించబడిన ఆయువే వీరి జీవితకాలము. ఆ ఆయువున్నంతవరకు బ్రదుకుటకు ఆవశ్యకమగునంత ఆహారము కూడ ఇచ్చును – అను శ్రుతుల మాటలు కూడ చెవినబెట్టకున్నారు. వీరిని సంసారాంధకారము క్రమ్మి వీరి అంతఃకరణమును మూసివేసినది.

Refer:శ్రీ చాగంటి.నెట్

Disclaimer:

All corrections made to Padyam’s are based on the errors that were identified by Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. These corrections may or may not represent the Author’s/Original Version. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections

సుగంధి vs ఉత్సాహము పద్యముల మద్య సారూప్యతా విశ్లేషణ

ఉత్సాహము పద్య లక్షణములు:

 1. జాతి పద్య రకానికి  చెందినది
 2. 4 పాదములు ఉండును.
 3. ప్రాస నియమం కలదు
 4. ప్రతి పాదమునందు 5 వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతి స్థానము
 5. ప్రతి పాదమునందు ఏడు సూర్య గణములు, చివర ఒక గురువు ఉండును.

ఉత్సాహము పద్య లక్షణములు:

 1. వృత్త పద్యరకానికి  చెందినది
 2. అతిశక్వరి చంధానికి చెందినది
 3. 4 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. ప్రతి పాదమునందు 9 వ అక్షరము యతి స్థానము
 6. ప్రతి పాదమునందు ర , జ , ర , జ , ర గణములుండును.

క్రింది పద్యం పరిశీలిద్దాం

నిన్ను వేఁడు వార మయ్య నీరజాక్ష! మమ్ము నా
పన్నులం బ్రపన్ను లం బ్రపంచమున్దయామతిం
జెన్ను మీరఁ గావవే, ప్రసిద్ధుఁ డిద్ధకీర్తిసం
పన్నుఁ డున్ వదాన్యుఁ డుం దపస్వితుల్య తేజుఁ డున్

సుగంధి అనుకొని గణవిభజన చేస్తే

Sugandhi

అలాగే ఉత్సాహం అనుకొని గణవిభజన చేస్తే

UtsahaM

మరో పద్యం

ఇట్టు లామునీంద్రుఁ డాడి యీయ నన్న థేనువున్
బట్టి కట్టి కొంచుఁ బోవ బార్థివుండు బల్మి మైఁ
దొట్టఁ గన్ దురంతచింత దుఃఖితాత్మ యౌచు న
న్నిట్టు వాయఁగా మునీంద్రుఁ డేమి తప్పు చేసితిన్

సుగంధి అనుకొని గణవిభజన చేస్తే

Sugandhi2

అలాగే ఉత్సాహం అనుకొని గణవిభజన చేస్తే
utsahaM2

పద్యాల గణ విభజన నడక (? నాకు తెలియదు) ఆధారంగా చేయాలని అంటారు.కానీ పద్యకవులు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఛందస్సు అనేది ఖచ్చితంగా Math.

పై observations ను ఆధారం చేసుకొని నేనొక సిధ్ధాంతం ప్రతిపాదిస్తున్నాను (ఇదివరకే ఉంది ఏమో తెలియదు )

ప్రతి సుగంధమూ ఉత్సాహమే కానీ ప్రతి ఉత్సాహమూ సుగంధము కాదు.

ఎందుకంటే
ర గణం = U | U
జ గణం= | U |
సుగంధానికి(ర జ ర జ ర) కావలసిన నడక (?): U|U – |U| – U|U – |U| – U|U దీనినే
ఇలా కూడా రాయ వచ్చు U| – U| – U| – U| – U| – U| -U| – U
మనకు తెలుసు U| అంటే హ గణం అంటే ఇంద్ర గణం అంటే
ఏడు హ గణాలు + గురువు లేదా ఏడు ఇంద్ర గణాలు + గురువు

Resolving యతి: సుగంధి: 9 వ అక్షరం కాగా పైన చూపించిన నడక లో 5 వ గణం మొడటి అక్షరం అనగా 4*2 (U |)=8 అక్షరాల తర్వాత మొదటి అక్షరం OR 9th అక్షరం.

ప్రాస నియమం రెండింటి కి ఎలాగూ ఉన్నాయి.

మరో ఉదాహరణ:

గజము దెరలి దాని కొఱలి కంప మొంది పాఱఁగా
భజన నింద్రుఁ డంకుశమునఁ బట్టి బిట్టు నిల్పుచున్
నిజసుధారసైకపాన నిర్ణ యార్ద్ర కరమునన్
ఋజత మీఱ నిమిఱె నదియు రీతి మెఱసి క్రమ్మఱన్.

గణ విభజనలు క్రింద ఇవ్వబడాయి.

ఉత్సాహము
utsahaM_NotSugaMdhi

సుగంధి

u_s2

కాబట్టి చివరగా చేది ప్రతి సుగంధమూ ఉత్సాహమే కానీ ప్రతి ఉత్సాహమూ సుగంధము కాదు.

All these Gana Vibhajana Reports are generated from Miriyam- A complete Telugu Chandassu Software.

Disclaimer:

Analysis made based on the output of Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections

సరిదిద్దిన పద్యం-6 (Powered : మిరియం©)

ఆరావం బుదయించెఁ దారకముగ నాత్మాభ్రవీధిన్మహాఽ
కారోకారమకారయుక్తమగు నోంకారాభిధానంబు చె
న్నారున్ విశ్వ మనంగఁ దన్మహిమచే నానాదబిందుల్ సుఖ
శ్రీ రంజిల్లఁ గడంగు నీవదె సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

Errors:

4_Errors

Correction made to Line:1

From:

ఆరావం బుదయించెఁ దారకముగ నాత్మాభ్రవీధిన్మహాఽ

To:

ఆరావం బుదయించెఁ దారకముగా నాత్మాభ్రవీధిన్మహాఽ

——————–
So Final Version

ఆరావం బుదయించెఁ దారకముగా నాత్మాభ్రవీధిన్మహాఽ
కారోకారమకారయుక్తమగు నోంకారాభిధానంబు చె
న్నారున్ విశ్వ మనంగఁ దన్మహిమచే నానాదబిందుల్ సుఖ
శ్రీ రంజిల్లఁ గడంగు నీవదె సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

4_Corrected

తాత్పర్యం:

శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ఆత్మకు ఆశ్రయస్థానమగు దహరాకాశమునందు ఒక సూక్ష్మతమధ్వని ఉత్పన్నమైనది. అదియే అకార, ఉకార మకార అను మూడు అవయవముల కూడికచేర్మడిన ’ఓం’ కారము. దీనిని ఉపాసనా సంప్రదాయమునందు “తారకము” అని అందురు. మరియొక నామము “నాదము”. దీనినుండి దీని మహిమచేతనే విశ్వము ఉత్పన్నమైనది. ఈ విశ్వమునకు “బిందువు” అనియు వ్యవహిరింతురు. నాదము కాని బిందువు కాని చక్కైని శోభతో ప్రకాసించుటకు మూలముగ ఉండు నీవు అదియే సుమా.
ప్రణవమనగ పరమేశ్వరుడు. అతని నుంచి జనించిన విశ్వము సావయవము కాగా అందలి సకలదృశ్యతత్త్వములను చెప్పు సబ్దములకు అన్నిటికిని మూలమగునని అకారాది (౫౦) వర్ణములు. ఇచ్చట ప్రణవము ఏకైకాక్షరము ఈశ్వరుని తెలుపునది. ఈశ్వరుడు వాచ్యము (ప్రణవముచే చెప్పబడువాడు) నిరవయవుడు. అట్లే ఈశ్వరుని నుండి జనించినది సావయవ మగు విశ్వము. దానిని తెలుపు సావయవసబ్దముల మూలతత్త్వము “కలలు” అనబడు వర్ణములు. ప్రణవము ఏకైకాక్షరమైనను దానియందు ఉపాసనకై ఆ తత్త్వమును శివుడు – శక్తి అను అంశములుగ చూడవలయును.
ఏదేని ఒక వస్తువునకును ఆ వస్తువును తెలుపు శబ్దమునకు అభేదము. కనుకనే ప్రణవమునకును దానిచే చెప్పబడు ఈశ్వరునకును అభేదము.

Refer:శ్రీ చాగంటి.నెట్

Disclaimer:

All corrections made to Padyam’s are based on the errors that were identified by Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. These corrections may or may not represent the Author’s/Original Version. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections

సరిదిద్దిన పద్యం-5 (Powered : మిరియం©)

చీమలు పెట్టిన పుట్టలు
పాముల కిరవైన యట్లు పామరుఁడు దగన్
హేమంబుఁ గూడఁబెట్టిన
భూమీశులపాఁ జేరు భువిలో సుమతీ !

Errors:
4_Errors

Correction made to Line:4

From:

భూమీశులపాఁ జేరు భువిలో సుమతీ !

To:

భూమీశులపాఁలు జేరు భువిలో సుమతీ !

——————–
So Final Version

చీమలు పెట్టిన పుట్టలు
పాముల కిరవైన యట్లు పామరుఁడు దగన్
హేమంబుఁ గూడఁబెట్టిన
భూమీశులపాఁలు జేరు భువిలో సుమతీ !

5_Corrected

తాత్పర్యం:

చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకు నివాసమైన విధముగానే,లోభి దాచిపెట్టిన ధనము రాజులపాలగును.

Refer: Samputi

Disclaimer:

All corrections made to Padyam’s are based on the errors that were identified by Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. These corrections may or may not represent the Author’s/Original Version. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections

సరిదిద్దిన పద్యం-4 (Powered : మిరియం©)

కసుగాయఁ గరచి చూచిన
మసలక తన యోగరుగాక మధురంబగునా?
పసగలుగు యువతులుండఁగఁ
బసిబాలలఁ బొందువాఁడు పశువుర సుమతీ!

Errors:

4_Errors

Correction made to Line:2

From:

మసలక తన యోగరుగాక మధురంబగునా?

To:

మసలక తన యొగరుగాక మధురంబగునా?ను

——————–
So Final Version

కసుగాయఁ గరచి చూచిన
మసలక తన యొగరుగాక మధురంబగునా?
పసగలుగు యువతులుండఁగఁ
బసిబాలలఁ బొందువాఁడు పశువుర సుమతీ!

4_Corrected

తాత్పర్యం:

పక్వానికి వచ్చిన పళ్లను వదిలి పచ్చికాయలను తింటే వగరుగా ఉన్నట్లే, చాతుర్యం గల పడుచులు ఉండగా పసిపాపలను కూడెడు వానికి సుఖము శూన్యము. అలాంటివాడు నిజంగా పశువే!

Refer: Jabilli

Disclaimer:

All corrections made to Padyam’s are based on the errors that were identified by Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. These corrections may or may not represent the Author’s/Original Version. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections

మిరియం© -పూర్తి స్థాయి తెలుగు ఛందస్సు సాఫ్ట్‌వేర్

మిరియం గురించి

 1. తెలుగు ఛందస్సు కు ఒక పూర్తి స్థాయి సాఫ్ట్‌వేర్ రూపొందించాలనే లక్ష్యం తో చేసిన ప్రయత్నం ఇది.
 2. ప్రస్తుతం 169 పద్య రకాలను గుర్తించగలదు.
 3. చరిత్ర:

  1. 2008 లో దీనికి పునాది పడింది.కానీ అప్పట్లో శార్ధూల వృత్తాన్ని మాత్రమే గుర్తించగలిగేది. దాని వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు.
  2. 2013 లో కచ్చితంగా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పం తో 80% వరకూ పూర్తి చేయగలిగానని అనుకుంటున్నాను.
  3. ఛందస్సు నేర్చుకోవడానికి చేసిన వెతుకులాటలో ఈమధ్యనే హారం వారి application కూడా చూసాసు.నా ఉద్దేశ్యం లో అది ఒక గొప్ప మొలక.
  4. ఈ విధమైన ఒక సాఫ్టువేరులు ఇంకా ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు.
  5. 2008 లో నేను రాసుకున్న Core Framework ను improve చేసి మిరియం ను తయారు చేసాను.
  6. దీనిని C# పోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వ్రాయడం జరిగింది. 2008 లో నేను C# కోడ్ కు equivalent ‘Javascript’ ను Manual గా వ్రాసుకున్నాను.కానీ ఇప్పుడు Javscript ను వదిలేసి పూర్తి గా C# లో వ్రాసాను.
  7. Script Sharp ను వుపయోగించి Javascript లోకి కంపైల్ చేసాను. (Google Script Sharp for  more details)
  8. కాబట్టి నా వద్ద Server Script(dll) మరియూ Client Script(.js) రెండూ వున్నాయి. (With single package of maintainable code)
 4. ఉపయోగాలు:

  1. పాత తెలుగు పద్యాలను సరి చేసు కోవచ్చు.(See Case Study  for more Details)
  2. కొత్త పద్యాలు రాసేవాళ్ళు దీని ఒక Editor గా ఉపయోగించు కోవచ్చు.
  3. తెలియని పద్యాలు ఏ రకానికి చెందినవో కనిపెట్ట వచ్చు.
  4. పద్యం చెప్పిన రకానికి చెందినదో లేదో చెప్పవచ్చు.
  5. ఇది పద్యం లో వున్న తప్పులను ఎత్తి చూపడమే కాక ఎక్కడెక్కడ కలవో అర్ధమయ్యేలా చెబుతుంది.
  6. ఛందస్సు నేర్చుకోవచ్చు.పద్య లక్షణాలే కాకుండా ఉదాహరణలను(కనీసం 5 పద్యాలు ఉంచాలన్నది లక్ష్యం)ఉంచాను.

అంకితం:

 1. మా పెద్దనాన్నగారు డా.శ్రీ మిరియాల రామకృష్ణ(మిరా)గారికి అంకితం.
 2. మిరా కవితలు కొన్ని
 3. Google మిరియాల రామకృష్ణ
 4. బాలసాహిత్యం: దక్షిణ భారత దేశ పుస్తక అవార్డు(1965): బాలాభిరామం

Limitations

 1. సమాసపదాలను కలిపే వ్రాయాలి(అదే తెలుగు సాహిత్య సాంప్రదాయం కూడా…), అనగా ఇది మధ్యలో Space ఉంటే వేరే పదంగా గుర్తిస్తుంది. లేదా Dash(-) ను సమాస పదాల మధ్యలో ఉపయోగించాలి.
  ఉదా: విపక్షపక్షసైన్య అనే సమాసాన్ని ఇక్కడ పక్ష-సైన్య అని వ్రాయవచ్చు కానీ విపక్షపక్ష సైన్య అని వ్రాస్తే గణ విభజన సరిగ్గా జరగదు.
 2. కొన్ని సంధర్భాలలో రేఫం కు ముందున్న అక్షరం లఘువు అవుతుంది. అలాంటివి ఎలా గుర్తించాలి అన్న విషయం ఎక్కడా ఒక Standard Method దొరకలేదు. కాబట్టి అలాంటి పదాల గణ విభజన తప్పుగా ఉంటాయి.
 3. యతి,ప్రాస లను గుర్తింపులో ఇది ఇంకా మొలక మాత్రమే.
 4. ప్రాసయతి ని అసలు గుర్తించ లేదు.(ప్రస్తుతం దీనిపై పని చేస్తున్నాను)
 5. ఒక Standard way లేని వాటిని(ఉదా: రేఫం ) ఎలా గుర్తించాలో ఎవరైనా సహాయం చేయగలరు.

Credits

 1. శ్రీ ఊలపల్లి సాంబశివరావు గారు: పోతన భాగవతం లో ని పద్యాలను అన్నీ అడుగగానే ఇచ్చి, ఈ application లోని తప్పుఒప్పులను ఎత్తి చూపినందుకు.
 2. శ్రీ రాకేశ్వర్ : శ్రమ తీసుకొని Wiki లో విశేష వృతాలను ఉంచించినందుకు
 3. శ్రీ మురళీ కోరిమిళ్ళి : అదుగగానే శ్రమ తీసుకొని శ్రీ సాంబశివరావు గారి వద్ద కు తీసుకువెళ్ళి నందుకు.
 4. శ్రీ అంభరీష దర్భా: వెన్ను తట్టీ ప్రోత్సహించినందుకు
 5. చిరంజీవి ఫణి ప్రదీపు(అర్జును): ఈ ఐడియా ఇచ్చినందుకు (2008 లో)
 6. చిరంజీవి సందీపు: దీనిని టెస్టు చేసినందుకు
 7. చివరగా నా శ్రీమతి అనురాధ : నన్ను నిరంతరం నిరాశ చెందకుండా ప్రోత్సహించినందుకు.
 8. ఎందరో మహానుభావులు :అంతర్జాలం లో తెలుగు పుస్తకాలను,పద్యాలను ఉంచి నా శ్రమను తగ్గించినందుకు.

Application in Action

 1. Miriyam2
 2. Miriyam3

Case Study

 1. ఈ Web Application మాత్రమే గాక, ఒక Desktop application ను దీని అనుబంధం గా తయారు చేయడం జరిగింది.
 2. ఇది Bulk గా పద్యాలను (Excel/Xml/Text Format ల లో ) తీసుకొని తప్పులను గురించి ఒక Excel/XML/TEXT/HTML File ను Output గా ఇవ్వగలదు.
 3. దానిని Purpose based గా Distribute చేయగలను . దీనిని ఉపయోగించి తెలుగుభాగవతము లో ని 9000+ పద్యాల లోని 2000+ తప్పులను ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో ఒక రిపోర్ట్ గా <20 నిమిషాలలో ఇచ్చింది
 4. నేను అదేవిధంగా Wiki లో వున్న 300+ పద్యాలను (శతకాలు) కూడా చెక్ చేసాను. కొన్నింటిని కరెక్ట్ కూడా చేసాను.
 5. కరెక్టు చేసినవి రోజుకు ఒక పద్యం పోస్టు చేస్తున్నాను. ఇదే బ్లాగులో
 1. Input_Excel
 2. Output_Excel
 3. Input_Xml
 4. Output_Xml

List of Poems it can Detect

  జాతులు
 1. ఉత్సాహము
 2. కందం
 3. తరువోజ
 4. త్రిపది
  అక్కరలు(జాతులు)
 1. అంతరాక్కర
 2. అల్పాక్కర
 3. మధురాక్కర
 4. మధ్యాక్కర
 5. మహాక్కర
  ద్విపదలు(జాతులు)
 1. ద్విపద
 2. ద్విపదమాలిక
 3. మంజరీ ద్విపద
  ఉప-జాతులు
 1. ఆటవెలది
 2. తేటగీతి
  సీసములు(ఉప-జాతులు)
 1. సర్వలఘుసీసము
 2. సర్వలఘుసీసము2
 3. సీసం
 4. సీసం2
  వృత్తములు
 1. ఇంద్రవజ్రము
 2. ఉత్పలమాల
 3. ఉపేంద్రవజ్రము
 4. కవిరాజ విరాజితము
 5. క్రౌంచ పదం
 6. చంపకమాల
 7. తరలము(ధృవకోకిల)
 8. తోటకము
 9. దండకము-1
 10. దండకము-2
 11. పంచామరము
 12. భుజంగ ప్రయాతము
 13. భూతిలకం
 14. మంగళమహాశ్రీ
 15. మందాక్రాంతము
 16. మత్తకోకిలము
 17. మత్తేభ విక్రీడితము
 18. మహాస్రగ్ధర
 19. మానిని
 20. మాలిని
 21. మేఘ విస్ఫూరితం
 22. లయగ్రాహి
 23. లయవిభాతి
 24. వనమయూరము
 25. వసంత తిలకము
 26. శార్దూల విక్రీడితము
 27. శ్లోకము
 28. స్రగ్ధర
 29. స్రగ్విణి
 30. స్వాగత వృత్తము
  వృత్తం(విశేషం)
 1. క్షమ(క్షప)
 2. ఖచరప్లుతము
 3. గీతాలంబనము
 4. గోవృష
 5. గౌరి
 6. చంచరీకాతతి
 7. చంచరీకాతతి2
 8. చంచరీకావళి
 9. చంద్రకళ
 10. చంద్రలేఖ
 11. చంద్రశ్రీ
 12. చంద్రిక
 13. చంద్రిక2
 14. చిత్రపదము
 15. జలంధరము
 16. జలదము
 17. జలధరమాల
 18. జలోద్ధతగతి
 19. తనుమధ్యావృత్తము
 20. తరళము
 21. తురగవల్గితవృత్తము
 22. త్వరితపదగతి
 23. దృతవిలంబితము
 24. ధృవకోకిల
 25. నది
 26. నదీప్రఘోషము
 27. నర్కుటము
 28. నవనందిని
 29. నాందీముఖి
 30. నారీ
 31. నారీప్లుతవృత్తము
 32. పాదపము
 33. పద్మకము
 34. పద్మనాభము
 35. పాలాశదళము
 36. పృథివీవృత్తము
 37. ప్రగుణ
 38. ప్రణవము
 39. ప్రభాతము
 40. ప్రమాణి
 41. ప్రమితాక్షరము
 42. ప్రహరణకలిత
 43. ప్రహరణకలిత2
 44. ప్రహర్షిణి
 45. ప్రియంవద
 46. ప్రియకాంత
 47. ఫలసదనము
 48. బంధురము
 49. బలభిన్మణి
 50. భంభరగానము
 51. భద్రకము
 52. భద్రకము2
 53. భద్రిణీవృత్తము
 54. భాస్కరవిలసితము
 55. భుజంగవిజృంభితము
 56. భుజగశిశిరుతము
 57. భూతిలకము
 58. భూనుతము
 59. మంగళమహాశ్రీ
 60. మంజుభాషిణి
 61. మందాక్రాంత
 62. మణికమలవిలసితము
 63. మణిగణనికరము
 64. మణిభూషణము
 65. మణిమాల
 66. మణిరంగము
 67. మత్త
 68. మత్త మయూరము
 69. మత్తకోకిల
 70. మత్త మయూరము
 71. మత్తహంసిని
 72. మత్తేభవిక్రీడితము
 73. మదన విలసితము
 74. మదనము
 75. మదనార్త
 76. మనోజ్ఞము
 77. మయూరసారి(మయూరభాషిణి)
 78. మలయజము
 79. మేఘవిస్ఫూర్జితము
 80. మేదిని
 81. మేలనగీతి
 82. మోహ ప్రలాపము
 83. రతి
 84. రతిప్రియవృత్తము
 85. రథోద్ధతము(నరాంతికము)
 86. రమణకము
 87. రాజహంస
 88. రుగ్మవతి
 89. రుచిరము
 90. లత
 91. లయహారి
 92. లాటీవిటము
 93. వంశము
 94. వంశస్థము
 95. వనమంజరి
 96. వసంత మంజరి
 97. వాతోర్మి
 98. వాసంతి
 99. విచిత్రము
 100. విద్యున్మాల
 101. విద్రుమలత
 102. విభూతి వృత్తము
 103. విశ్వదేవి
 104. శరభక్రీడా
 105. శార్దూలవిక్రీడితము
 106. శాలిని
 107. శిఖరిణి
 108. శుద్ధవిరాటి
 109. శ్యేని
 110. స్త్రీ
 111. శ్రీరమణము
 112. సమాని
 113. సరసాంకవృత్తము
 114. సరసిజము
 115. సాధ్వీ వృత్తము
 116. సింధురవృత్తము
 117. సింహరేఖ
 118. సుకాంతి
 119. సుందరి
 120. సుందరీ వృత్తము
 121. సుగంధి

So Where is the Link to this Application?

Bad News First

Not yet made public.

2 Good News(es)

I can send you the link via mail on request basis  for first 10 . Send me a mail : m.dileep@gmail.com

It will be announced in public domain very very soon after fixing some parts like(Prasa Yati, Enhancing Yati Detection and little testing) I’m working Please keep waiting.

So What I’m expecting from Community

Suggest some more features ,Name(Other than Miriyam) and Captions to this Application

Please send Samples  if you have any  to these poem  types especially for Rare Poem Types.

I want to add more poem types to this application so Any Poem type which is not mentioned above that you know you can  send me or comment here with the details

Contact me

 1. Email me at m.dileep@gmail.com or Call me at +91-8978559072
 2. Visit my blog at https://mdileep.wordpress.com
 3. http://miriyala.in
 4. Google: Dileep Miriyala or దిలీపు మిరియాల
 5. Facebook Dileep Miriyala

సరిదిద్దిన పద్యం-3 (Powered : మిరియం©)

పిలువని పనులకు బోవుట
కలయని సతి రతియు రాజు గానని కొలువు
బిలువని పేరంటంబును
వలవని చెలిమియును జేయవలదుర సుమతీ

3_Error

Correction made to Line:2

From:

కలయని సతి రతియు రాజు గానని కొలువు

To:

కలయని సతి రతియు రాజు గానని కొలువును

——————–
So Final Version

పిలువని పనులకు బోవుట
కలయని సతి రతియు రాజు గానని కొలువును
బిలువని పేరంటంబును
వలవని చెలిమియును జేయవలదుర సుమతీ

3_Corrected

Disclaimer:

All corrections made to Padyam’s are based on the errors that were identified by Miriyam (మిరియం ©) Chandassu Software and my sole discretion. These corrections may or may not represent the Author’s/Original Version. All the Padyam’s are taken from public domain (Wiki/ Other available Telugu Internet Web portals)

You are welcome to point-out corrections