ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 68

సుందరకాండ సర్గ 68

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 68

అథాహముత్తరం దేవ్యా పునరుక్త స్ససమ్భ్రమమ్ .
తవ స్నేహాన్నరవ్యాఘ్ర సౌహార్దాదనుమాన్య వై ..5.68.1..

ఏవం బహువిధం వాచ్యో రామో దాశరథిస్త్వయా .
యథా మామాప్నుయాచ్ఛీఘ్రం హత్వా రావణమాహవే ..5.68.2..

యది వా మన్యసే వీర వసైకాహమరిన్దమ .
కస్మింశ్చిత్సంవృతే దేశే విక్రాన్తశ్శ్వో గమిష్యసి ..5.68.3..

మమ చాప్యల్పభాగ్యాయాస్సాన్నిధ్యాత్తవ వీర్యవన్ .
అస్య శోకవిపాకస్య ముహూర్తం స్యాద్విమోక్షణమ్ ..5.68.4..

గతే హి త్వయి విక్రాన్తే పునరాగమనాయ వై .
ప్రాణానామపి సన్దేహో మమ స్యాన్నాత్ర సంశయః ..5.68.5..

తవాదర్శనజశ్శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్ .
దుఃఖాద్ధుఃఖపరాభూతాం దుర్గతాం దుఃఖభాగినీమ్ ..5.68.6..

అయం చ వీర సన్దేహస్తిష్ఠతీవ మమాగ్రతః .
సుమహాంస్త్వత్సహాయేషు హర్యృక్షేషు హరీశ్వర ..5.68.7..

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యన్తి మహోదధిమ్ .
తాని హర్యృక్షసైన్యాని తౌ వా నరవరాత్మజౌ ..5.68.8..

త్రయాణామేవ భూతానాం సాగరస్యాస్య లఙ్ఘనే .
శక్తిస్స్యాద్వైనతేయస్య తవ వా మారుతస్య వా ..5.68.9..

తదస్మిన్ కార్యనిర్యోగే వీరైవం దురతిక్రమే .
కిం పశ్యసి సమాధానం బ్రూహి కార్యవిదాం వరః ..5.68.10..

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే .
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః ..5.68.11..

బలై స్సమగ్రైర్యది మాం హత్వా రావణమాహవే .
విజయీ స్వాం పురీం రామో నయేత్తత్స్యాద్యశస్కరమ్ ..5.68.12..

యథా .?హం తస్య వీరస్య వనాదుపధినా హృతా .
రక్షసా తద్భయాదేవ తథా నార్హతి రాఘవః ..5.68.13..

బలైస్తు సఙ్కులాం కృత్వా లఙ్కాం పరబలార్దనః .
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ ..5.68.14..

తద్యథా తస్య విక్రాన్తమనురూపం మహాత్మనః .
భవేదాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ ..5.68.15..

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్ .
నిశమ్యాహం తత శ్శేషం వాక్యముత్తరమబ్రువమ్ ..5.68.16..

దేవి హర్యృక్షసైన్యానామీశ్వరః ప్లవతాం వరః .
సుగ్రీవస్సత్త్వసమ్పన్నస్తవార్థే కృతనిశ్చయః ..5.68.17..

తస్య విక్రమసమ్పన్నాస్సత్త్వవన్తో మహాబలాః .
మన స్సఙ్కల్పసమ్పాతా నిదేశే హరయః స్థితాః ..5.68.18..

యేషాం నోపరి నాధస్తాన్న తిర్యక్సజ్జతే గతిః .
న చ కర్మసు సీదన్తి మహత్స్వమితతేజసః ..5.68.19..

అసకృత్తైర్మహాభాగైర్వానరైర్బలదర్పితైః .
ప్రదక్షిణీకృతా భూమిర్వాయుమార్గానుసారిభిః ..5.68.20..

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సన్తి తత్ర వనౌకసః .
మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవసన్నిధౌ ..5.68.21..

అహం తావదిహ ప్రాప్తః కిం పునస్తే మహాబలాః .
న హి ప్రకృష్టాః ప్రేత్యన్తే ప్రేష్యన్తే హీతరే జనాః ..5.68.22..

తదలం పరితాపేన దేవి మన్యుర్వ్యపైతు తే .
ఏకోత్పాతేన తే లఙ్కామేష్యన్తి హరియూథపాః ..5.68.23..

మమ పృష్ఠగతౌ తౌ చ చన్ద్రసూర్యావివోదితౌ .
త్వత్సకాశం మహాభాగే నృసింహావాగమిష్యతః ..5.68.24..

అరిఘ్నం సింహసఙ్కాశం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ .
లక్ష్మణం చ ధనుష్పాణిం లఙ్కాద్వారముపస్థితమ్ ..5.68.25..

నఖదంష్ట్రాయుధాన్ వీరాన్ సింహశార్దూలవిక్రమాన్ .
వానరాన్వారణోన్ద్రాభాన్ క్షిప్రం ద్రక్షసి సఙ్గతాన్ ..
శైలామ్బుదనికాశానాం లఙ్కామలయసానుషు .
నర్దతాం కపిముఖ్యానామచిరాచ్ఛ్రోష్యసి స్వనమ్ ..5.68.27..

నివృత్తవనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిన్దమమ్ .
అభిషిక్తమయోధ్యాయాం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ ..5.68.28..

తతో మయా వాగ్భిరదీనభాషిణా శివాభిరిష్టాభిరభిప్రసాదితా .
జగామ శాన్తిం మమ మైథిలాత్మజా తవాపి శోకేన తదాభిపీడితా ..5.68.29..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే అష్టషష్టితమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s