ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 67

సుందరకాండ సర్గ 67

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 67

ఏవముక్తస్తు హనుమాన్ రాఘవేణ మహాత్మనా .
సీతాయా భాషితం సర్వం న్యవేదయత రాఘవే ..5.67.1..

ఇదముక్తవతీ దేవీ జానకీ పురుషర్షభ .
పూర్వ వృత్తమభిజ్ఞానం చిత్రకూటే యథాతథమ్ ..5.67.2..

సుఖసుప్తా త్వయా సార్ధం జానకీ పూర్వముత్థితా .
వాయస స్సహసోత్పత్య విదదార స్తనాన్తరే ..5.67.3..

పర్యాయేణ చ సుప్తస్త్వం దేవ్యఙ్కే భరతాగ్రజ .
పునశ్చ కిల పక్షీ స దేవ్యా జనయతి వ్యథామ్ ..5.67.4..

పునః పునరుపాగమ్య విదదార భృశం కిల .
తతస్త్వం బోధితస్తస్యాశ్శోణితేన సముక్షితః ..5.67.5..

వాయసేన చ తేనైవ సతతం బాధ్యమానయా .
బోధితః కిల దేవ్యా త్వం సుఖసుప్తః పరన్తప ..5.67.6..

తాం తు దృష్ట్వా మహాబాహో దారితాం చ స్తనాన్తరే .
ఆశీవిష ఇవ క్రుద్ధో నిశ్వసన్నభ్యభాషథాః ..5.67.7..

నఖాగ్రైః కేన తే భీరు దారితం తు స్తనాన్తరమ్ .
కః క్రీడతి సరోషేణ పఞ్చవక్త్రేణ భోగినా ..5.67.8..

నిరీక్షమాణస్సహసా వాయసం సమవైక్షథాః .
నఖై స్సరుధిరైస్తీక్ష్ణైస్తామేవాభిముఖం స్థితమ్ ..5.67.9..

సుతః కిల స శక్రస్య వాయసః పతతాం వరః .
ధరాన్తరచరశ్శీఘ్రం పవనస్య గతౌ సమః ..5.67.10..

తతస్తస్మిన్మహాబాహో కోపసంవర్తితేక్షణః .
వాయసే త్వం కృథాః క్రూరాం మతిం మతిమతాం వర ..5.67.11..

స దర్భం సంస్తరాద్గృహ్య బ్రహ్మాస్త్రేణ హ్యయోజయః .
స దీప్త ఇవ కాలాగ్నిర్జజ్వాలాభిముఖః ఖగమ్ ..5.67.12..

క్షిప్తవాంస్త్వం ప్రదీప్తం హి దర్భం తం వాయసం ప్రతి .
తతస్తు వాయసం దీప్తస్స దర్భో .?నుజగామ హ ..5.67.13..

స పిత్రా చ పరిత్యక్తస్సురైశ్చ సమహర్షిభిః .
త్రీన్ లోకాన్ సమ్పరిక్రమ్య త్రాతారం నాధిగచ్ఛతి ..5.67.14..

పునరేవాగతస్త్రస్తస్త్వత్సకాశమరిందమ .
స తం నిపతితం భూమౌ శరణ్యశ్శరణాగతమ్ ..5.67.15..
వధార్హమపి కాకుత్స్థ కృపయా పర్యపాలయః .

మోఘమస్త్రం న శక్యం తు కర్తుమిత్యేవ రాఘవ ..5.67.16..
భవాంస్తస్యాక్షి కాకస్య హినస్తి స్మ స దక్షిణమ్ .

రామ త్వాం స నమస్కృత్య రాజ్ఞే దశరథాయ చ ..5.67.17..
విసృష్టస్తు తదా కాక ప్రతిపేదే స్వమాలయమ్ .

ఏవమస్త్రవిదాం శ్రేష్ఠస్సత్త్వవాన్ శీలవానపి ..5.67.18..
కిమర్థమస్త్రం రక్షస్సు న యోజయతి రాఘవః .

న నాగా నాపి గన్ధర్వా నాసురా న మరుద్గణాః ..5.67.19..
న చ సర్వే రణే శక్తా రామం ప్రతిసమాసితుమ్ .

తస్య వీర్యవతః కశ్చిద్యద్యస్తి మయి సమ్భ్రమః ..5.67.20..
క్షిప్రం సునిశితైర్బాణైర్హన్యతాం యుధి రావణః .

భ్రాతురాదేశమాజ్ఞాయ లక్ష్మణో వా పరన్తపః ..5.67.21..
స కిమర్థం నరవరో న మాం రక్షతి రాఘవః .

శక్తౌ తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ వాయ్వగ్నిసమతేజసౌ ..5.67.22..
సురాణామపి దుర్ధర్షౌ కిమర్థం మాముపేక్షతః .

మమైవ దుష్కృతం కిఞ్చిన్మహదస్తి న సంశయః ..5.67.23..
సమర్థౌ సహితౌ యన్మాం నావేక్షేతే పరన్తపౌ .

వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా కరుణం సాశ్రు భాషితమ్ .
పునరప్యహమార్యాం తామిదం వచనమబ్రువమ్ ..5.67.24..

త్వచ్ఛోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శపే ..5.67.25..
రామే దుఃఖాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే .

కథఞ్చిద్భవతీ దృష్టా న కాలః పరిశోచితుమ్ ..5.67.26..
అస్మిన్ముహూర్తే దుఃఖానామన్తం ద్రక్ష్యసి భామిని .

తావుభౌ నరశార్దూలౌ రాజపుత్రావనిన్దితౌ ..5.67.27..
త్వద్దర్శనకృతోత్సాహౌ లఙ్కాం భస్మీకరిష్యతః .

హత్వా చ సమరే రౌద్రం రావణం సహ బాన్ధవమ్ ..5.67.28..
రాఘవస్త్వాం వరారోహే స్వాం పురీం నయతే ధ్రువమ్ .

యత్తు రామో విజానీయాదభిజ్ఞానమనిన్దితే ..5.67.29..
ప్రీతిసఞ్జననం తస్య ప్రదాతుం త్వమిహార్హసి .

సాభివీక్ష్య దిశస్సర్వా వేణ్యుద్గ్రథితముత్తమమ్ ..5.67.30..
ముక్త్వా వస్త్రాద్దదౌ మహ్యం మణిమేతం మహాబల .

ప్రతిగృహ్య మణిం దివ్యం తవ హేతో రఘూద్వహ ..5.67.31..
శిరసా తాం ప్రణమ్యార్యామహమాగమనే త్వరే .

గమనే చ కృతోత్సాహమవేక్ష్య వరవర్ణినీ ..5.67.32..
వివర్ధమానం చ హి మామువాచ జనకాత్మజా .

అశ్రుపూర్ణముఖీ దీనా బాష్పసన్దిగ్ధభాషిణీ ..5.67.33..
మమోత్పతనసమ్భ్రాన్తా శోకవేగసమాహతా .

హనుమన్ సింహసంకాశావుభౌ తౌ రామలక్ష్మణౌ ..5.67.34..
సుగ్రీవఞ్చ సహామాత్యం సర్వాన్ బ్రూయా హ్యనామయమ్ .

యథా చ స మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః .
అస్మాద్ధుఃఖామ్బుసంరోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి ..5.67.35..

ఇమం చ తీవ్రం మమ శోకవేగం రక్షోభిరేభిః పరిభర్త్సనం చ .
బ్రూయాస్తు రామస్య గతస్సమీపమ్ శివశ్చ తే .?ధ్వాస్తు హరిప్రవీర ..5.67.36..

ఏతత్తవార్యా నృపరాజసింహ సీతా వచః ప్రాహ విషాదపూర్వమ్ .
ఏతచ్చ బుద్ధ్వా గదితం మయా త్వం శ్రద్ధత్స్వ సీతాం కుశలాం సమగ్రామ్ ..5.67.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తషష్టితమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s