ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 66

సుందరకాండ సర్గ 66

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 66

ఏవముక్తో హనుమతా రామో దశరథాత్మజ: .
తం మణిం హృదయే కృత్వా ప్రరురోద సలక్ష్మణః ..5.66.1..

తం తు దృష్ట్వా మణిశ్రేష్ఠం రాఘవ శ్శోకకర్శితః .
నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యాం సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్ ..5.66.2..

యథైవ ధేను స్స్రవతి స్నేహాద్వత్సస్య వత్సలా .
తథా మమాపి హృదయం మణిరత్నస్య దర్శనాత్ ..5.66.3..

మణిరత్నమిదం దత్తం వైదేహ్యాశ్శ్వశురేణ మే .
వధూకాలే యథాబద్ధమధికం మూర్ధ్ని శోభతే ..5.66.4..

అయం హి జలసమ్భూతో మణిస్సజ్జనపూజితః .
యజ్ఞే పరమతుష్టేన దత్తశ్శక్రేణ ధీమతా ..5.66.5..

ఇమం దృష్ట్వా మణిశ్రేష్ఠం యథా తాతస్య దర్శనమ్ .
అద్యాస్మ్యవగతస్సౌమ్య వైదేహస్య తథా విభోః ..5.66.6..

అయం హి శోభతే తస్యాః ప్రియాయా మూర్ధ్ని మే మణిః .
అస్యాద్య దర్శనే నాహం ప్రాప్తాం తామివ చిన్తయే ..5.66.7..

కిమాహ సీతా వైదేహీ బ్రూహి సౌమ్య పునః పునః .
పిపాసుమివ తోయేన సిఞ్చన్తీ వాక్యవారిణా ..5.66.8..

ఇతస్తు కిం దుఃఖతరం యదిమం వారిసమ్భవమ్ .
మణిం పశ్యామి సౌమిత్రే వైదేహీమాగతాం వినా ..5.66.9..

చిరం జీవతి వైదేహీ యది మాసం ధరిష్యతి .
క్షణం సౌమ్య న జీవేయం వినా తామసితేక్షణామ్ ..5.66.10..

నయ మామపి తం దేశం యత్ర దృష్టా మమ ప్రియా .
న తిష్ఠేయం క్షణమపి ప్రవృత్తిముపలభ్య చ ..5.66.11..

కథం సా మమ సుశ్రోణీ భీరుభీరు స్సతీ సదా .
భయావహానాం ఘోరాణాం మధ్యే తిష్ఠతి రక్షసామ్ ..5.66.12..

శారద స్తిమిరోన్ముక్తో నూనం చన్ద్రం ఇవాంబుధైః .
ఆవృతం వదనం తస్యా న విరాజతి రాక్షసైః ..5.66.13..

కిమాహ సీతా హనుమంస్తత్త్వతః కథయాద్య మే .
ఏతేన ఖలు జీవిష్యే భేషజేనాతురో యథా ..5.66.14..

మధురా మధురాలాపా కిమాహ మమ భామినీ .
మద్విహీనా వరారోహా హనుమన్ కథయస్వ మే ..5.66.15..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షట్షష్టితమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s