ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 61

సుందరకాండ సర్గ 61

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 61

తతో జామ్బవతో వాక్యమగృహ్ణన్త వనౌకసః .
అఙ్గదప్రముఖా వీరా హనుమాంశ్చ మహాకపిః ..5.61.1..

ప్రీతిమన్తస్తతః సర్వే వాయుపుత్రపరస్పరాః .
మహేన్ద్రాద్రిం పరిత్యజ్య పుప్లువుః ప్లవగర్షభాః ..5.61.2..
మేరుమన్దరసఙ్కాశా మత్తా ఇవ మహాగజాః .
ఛాదయన్త ఇవాకాశం మహాకాయా మహాబలాః ..5.61.3..
సభాజ్యమానం భూతైస్తమాత్మవన్తం మహాబలమ్ .
హనూమన్తం మహావేగం వహన్త ఇవ దృష్టిభిః ..5.61.4..
రాఘవే చార్థనిర్వవృత్తిం కర్తుం చ పరమం యశః .
సమాధాయ సమృద్ధార్థాః సర్వేసిద్ధిభిరున్నతా ..5.61.5..
ప్రియాఖ్యానోన్ముఖాః సర్వే సర్వే యుద్ధాభినన్దినః .
సర్వే రామప్రతీకారే నిశ్చితార్థా మనస్స్వినః ..5.61.6..

ప్లవమానాః ఖమాప్లుత్య తతస్తే కాననౌకసః .
నన్దనోపమయాసేదుర్వనం ద్రుమలతాయుతమ్ ..5.61.7..

యత్తన్మధువనం నామ సుగ్రీవస్యాభిరక్షితమ్ .
అధృష్యం సర్వభూతానాం సర్వభూతమనోహరమ్ ..5.61.8..

యద్రక్షతి మహావీర్య స్సదా దధిముఖః కపిః .
మాతులః కపిముఖ్యస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః ..5.61.9..

తే తద్వనముపాగమ్య బభూవుః పరమోత్కటాః .
వానరా వానరేన్ద్రస్య మనః కాన్తతమం మహత్ ..5.61.10..

తతస్తే వానరా హృష్టా దృష్టవా మధువనం మహత్ .
కుమారమభ్యయాచన్త మధూని మధుపిఙ్గలాః ..5.61.11..

తతః కుమారస్తాన్ వృద్ధాన్ జామ్బవత్ప్రముఖాన్ కపీన్ .
అనుమాన్య దదౌ తేషాం విసర్గం మధుభిక్షణే ..5.61.12..

తతశ్చానుమతా స్సర్వే సమ్ప్రహృష్టా వనౌకసః .
ముదితాః ప్రేరితాశ్చాపి ప్రనృత్యన్తో .?భవంస్తదా ..5.61.13..

గాయన్తి కేచిత్ప్రణమన్తి కేచిన్నృత్యన్తి కేచిత్ప్రహసన్తి కేచిత్ .
పతన్తి కేచిద్విచరన్తి కేచిత్ల్పవన్తి కేచిత్ప్రలపన్తి కేచిత్ ..5.61.14..

పరస్పరం కేచిదుపాశ్రయన్తే పరస్పరం కేచిదుపాక్రమన్తే .
పరస్పరం కేచిదుపబ్రువన్తే పరస్పరం కేచిదుపారమన్తే ..5.61.15..

ద్రుమాద్ద్రుమం కేచిదభిద్రవన్తే క్షితౌ నగాగ్రాన్నిపతన్తి కేచిత్ .
మహీతలాత్కేచిదుదీర్ణవేగా మహాద్రుమాగ్రాణ్యభిసమ్పతన్తి ..5.61.16..

గాయన్తమన్యః ప్రహసన్నుపైతి హసన్తమన్యః ప్రరుదన్నుపైతి .
రుదన్తమన్యః ప్రణుదన్నుపైతి నుదన్తమన్యః ప్రణదన్నుపైతి ..5.61.17..

సమాకులం తత్కపిసైన్యమాసీన్మధుప్రసానోత్కటసత్త్వచేష్టమ్ .
న చాత్ర కశ్చిన్న బభూవ మత్తో న చాత్ర కశ్చిన్న బభూవ తృప్తః ..5.61.18..

తతో వనం తత్పరిభక్ష్యమాణం ద్రుమాంశ్చ విధ్వంసితపత్రపుష్పాన్ .
సమీక్ష్య కోపాద్ధధివక్రనామా నివారయామాస కపిః కపీంస్తాన్ ..5.61.19..

స తైః ప్రవృద్ధైః పరిభర్త్స్యమానో వనస్య గోప్తా హరివీరవృద్ధః .
చకార భూయో మతిముగ్రతేజా వనస్య రక్షాం ప్రతి వానరేభ్యః ..5.61.20..

ఉవాచ కాంశ్చిత్పరుషాణి ధృష్టమసక్తమన్యాంశ్చ తలైర్జఘాన .
సమేత్య కైశ్చిత్కలహం చకార తథైవ సామ్నోపజగామ కాంశ్చిత్ ..5.61.21..

స తైర్మదాత్సంపరివార్య వాక్యైర్భలాచ్ఛ తేన ప్రతివార్యమాణైః .
ప్రధర్షితస్త్యక్తభయై స్సమేత్య ప్రకృష్యతే చాప్యనవేక్ష్య దోషమ్ ..5.61.22..

నఖైస్తుదన్తో దశనైర్దశన్త స్తలైశ్చ పాదైశ్చ సమాపయన్తః .
మదాత్కపిం తం కపయ స్సమగ్రా మహావనం నిర్విషయం చ చక్రుః ..5.61.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకషష్టితమ స్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s