ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 60

సుందరకాండ సర్గ 60

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 60

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా వాలిసూనురభాషత .
అయుక్తం తు వినా దేవీం దృష్టవద్భిశ్చ వానరాః ..5.60.1..
సమీపం గన్తుమస్మాభీ రాఘవస్య మహాత్మనః .

దృష్టా దేవీ న చానీతా ఇతి తత్ర నివేదనమ్ ..5.60.2..
అయుక్తమివ పశ్యామి భవద్భిః ఖ్యాతవిక్రమైః .

న హి నః ప్లవనే కశ్చిన్నాపి కశ్చిత్పరాక్రమే ..5.60.3..
తుల్య స్సామరదైత్యేషు లోకేషు హరిసత్తమాః .

తేష్వేవం హతవీరేషు రాక్షసేషు హనూమతా ..5.60.4..
కిమన్యదత్ర కర్తవ్యం గృహీత్వా యామ జానకీమ్ .

తమేవం కృతసఙ్కల్పం జామ్బవాన్ హరిసత్తమః ..5.60.5..
ఉవాచ పరమప్రీతో వాక్యమర్థవదర్థవిత్ .

న తావదేషా మతిరక్షమా నో యథా భవాన్ పశ్యతి రాజపుత్ర .
యథా తు రామస్య మతిర్నివిష్టా తథా భవాన్ పశ్యతు కార్యసిద్ధిమ్ ..5.60.6..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షష్టితమస్సర్గః ..

One thought on “సుందరకాండ సర్గ 60

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s