ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 59

సుందరకాండ సర్గ 59

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 59

ఏతదాఖ్యాయ తత్సర్వం హనుమాన్మారుతాత్మజః .
భూయస్సముపచక్రామ వచనం వక్తుముత్తరమ్ ..5.59.1..

సఫలో రాఘవోద్యోగ స్సుగ్రీవస్య చ సమ్భ్రమః .
శీలమాసాద్య సీతాయా మమ చ ప్రవణం మనః ..5.59.2..

తపసా నిర్దహేల్లోకాన్క్రుద్ధో వా నిర్దహేదపి .
సర్వధాతిప్రవృద్ధో .?సౌ రావణో రాక్షసాధిపః ..5.59.3..

తస్య తాం స్పృశతో గాత్రం తపసా న వినాశితమ్ .
న తదగ్నిశిఖా కుర్యాత్సంస్పృష్టా పాణినా సతీ ..5.59.4..
జనకస్యాత్మజా కుర్యాద్యత్క్రోధకలుషీకృతా .

జామ్బవత్ప్రముఖాన్ సర్వాననుజ్ఞాప్య మహాహరీన్ ..5.59.5..
అస్మిన్నేవం గతే కార్యే భవతాం చ నివేదితే .
న్యాయ్యం స్మ సహ వైదేహ్యా ద్రష్టుం తౌ పార్థివాత్మజౌ ..5.59.6..

అహమేకో .?పి పర్యాప్తస్సరాక్షసగణాం పురీమ్ .
తాం లఙ్కాం తరసా హన్తుం రావణం చ మహాబలమ్ ..5.59.7..

కిం పున స్సహితో వీరైర్బలవద్భిః కృతాత్మభిః .
కృతాస్త్రై: ప్లవగైశ్శూరైర్భవద్భిర్విజయైషిభిః ..5.59.8..

అహం తు రావణం యుద్ధే ససైన్యం సపురస్సరమ్ .
సహపుత్త్రం వధిష్యామి సహోదరయుతం యుధి ..5.59.9..

బ్రాహ్మమైన్ద్రం చ రౌద్రం చ వాయవ్యం వారణం తథా .
యది శక్రజితో .?స్త్రాణి దుర్నిరీక్షాణి సంయుగే ..5.59.10..
తాన్యహం వధిష్యామి హనిష్యామి చ రాక్షసాన్ .

భవతామభ్యనుజ్ఞాతో విక్రమో మే రుణద్ధి తమ్ ..5.59.11..
మయాతులా విసృష్టా హి శైలవృష్టిర్నిరన్తరా .
దేవానపి రణే హన్యాత్కిం పునస్తాన్నిశాచరాన్ ..5.59.12..
సాగరో .?ప్యతియాద్వేలాం మన్దరః ప్రచలేదపి .
న జామ్బవన్తం సమరే కమ్పయేదరివాహినీ ..5.59.13..

సర్వరాక్షససఙ్ఘానాం రాక్షసా యే చ పూర్వకాః .
అలమేకో వినాశాయ వీరో వాలిసుతః కపిః ..5.59.14..

పనసస్యోరువేగేన నీలస్య చ మహాత్మనః .
మన్దరో .?ప్యవశీర్యేత కింపునర్యుధి రాక్షసాః ..5.59.15.

సదేవాసురయక్షేషు గన్ధర్వోరగపక్షిషు .
మైన్దస్య ప్రతియోద్ధారం శంసత ద్వివిదస్య వా ..5.59.16..

అశ్విపుత్రౌ మహాభాగావేతౌ ప్లవగసత్తమౌ .
ఏతయోః ప్రతియోద్దారం న పశ్యామి రణాజిరే ..5.59.17..

పితామహవరోత్సేకాత్పరమం దర్పమాస్థితౌ .
అమృతప్రాశినావేతౌ సర్వవానరసత్తమౌ ..5.59.18..

అశ్వినోర్మాననార్థం హి సర్వలోకపితామహః .
సర్వావధ్యత్వమతులమనయోర్దత్తవాన్పురా ..5.59.19..

వరోత్సేకేన మత్తౌ చ ప్రమథ్య మహతీం చమూమ్ .
సురాణామమృతం వీరౌ పీతవన్తౌ ప్లవఙ్గమౌ ..5.59.20..

ఏతావేవ హి సఙ్కృద్ధౌ సవాజిరథకుఞ్జరామ్ .
లఙ్కాం నాశయితుం శక్తౌ సర్వే తిష్ఠన్తు వానరాః ..5.59.21..

మయైవ నిహతా లఙ్కా దగ్ధా భస్మీకృతా పునః .
రాజమార్గేషు సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా ..5.59.22..

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః .
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః ..5.59.23..
అహం కోసలరాజస్య దాసః పవనసమ్భవః .
హనుమానితి సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా ..5.59.24..

అశోకవనికామధ్యే రావణస్య దురాత్మనః .
అధ స్తాచ్ఛింశుపావృక్షే సాధ్వీ కరుణమాస్థితా ..5.59.25..
రాక్షసీభిః పరివృతా శోకసంతాపకర్శితా .
మేఘలేఖాపరివృతా చన్ద్రలేఖేవ నిష్ప్రభా ..5.59.26.. .
అచిన్తయన్తీ వైదేహీ రావణం బలదర్పితమ్ .

పతివ్రతా చ సుశ్రోణీ అవష్టబ్ధా చ జానకీ ..5.59.27..
అనురక్తా హి వైదేహీ రామం సర్వాత్మనా శుభా .
అనన్యచిత్తా రామే చ పౌలోమీవ పురన్దరే ..5.59.28..

తదేకవాసస్సంవీతా రజోధ్వస్తా తథైవ చ .
శోకసన్తాపదీనాఙ్గీ సీతా భర్తృహితే రతా ..5.59.29..

సా మయా రాక్షసీమధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః .
రాక్షసీభిర్విరూపాభిర్దృష్టా హి ప్రమదావనే ..5.59.30..
ఏకవేణీధరా దీనా భర్తృచిన్తాపరాయణా .
అధశ్శయ్యా వివర్ణాఙ్గీ పద్మినీవ హిమాగమే ..5.59.31..
రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృతనిశ్చయా .

కథఞ్చిన్మృగశాబాక్షీ విశ్వాసముపపాదితా ..5.59.32..
తతః సంభాషితా చైవ సర్వమర్థం చ దర్శితా .
రామసుగ్రీవసఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా ..5.59.33..

నియతస్సముదాచారో భక్తిర్భర్తరి చోత్తమా .
యన్న హన్తి దశగ్రీవం సా మహాత్మా కృతాగసమ్ ..5.59.34.

నిమిత్తమాత్రం రామస్తు వధే తస్య భవిష్యతి .
సా ప్రకృత్యైవ తన్వఙ్గీ తద్వియోగాచ్చ కర్శితా ..5.59.35..
ప్రతిపత్పాఠశీలస్య విద్యేవ తనుమతాం గతా .

ఏవమాస్తే మహాభాగా సీతా శోకపరాయణా ..5.59.36..
యదత్ర ప్రతికర్తవ్యం తత్సర్వముపపాద్యతామ్ .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకోనషష్టితమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s