ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 58

సుందరకాండ సర్గ 58

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 58

తతస్తస్య గిరేః శృఙ్గే మహేన్ద్రస్య మహాబలాః .
హనుమత్ప్రముఖాః ప్రీతిం హరయో జగ్మురుత్తమామ్ ..5.58.1..

తం తతః ప్రీతిసంహృష్టః ప్రీతిమన్తం మహాకపిమ్ .
జామ్బవాన్కార్యవృత్తాన్తమపృచ్ఛదనిలాత్మజమ్ ..5.58.2..

కథం దృష్టా త్వయా దేవీ కథం వా తత్ర వర్తతే .
తస్యాం వా స కథంవృత్తః క్రూరకర్మా దశాననః ..5.58.3..

తత్త్వతస్సర్వమేతన్నః ప్రబ్రూహి త్వం మహాకపే .
శ్రుతార్థాశ్చిన్తయిష్యామో భూయః కార్యవినిశ్చయమ్ ..5.58.4..

యశ్చార్థస్తత్త్ర వక్తవ్యో గతైరస్మాభిరాత్మవాన్ .
రక్షితవ్యం చ యత్తత్ర తద్భవాన్వ్యాకరోతు నః ..5.58.5..

స నియుక్తస్తతస్తేన సమ్ప్రహృష్టతనూరుహః .
ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై ప్రత్యభాషత ..5.58.6..

ప్రత్యక్షమేవ భవతాం మహేన్ద్రాగ్రాత్ఖామాప్లుతః .
ఉదధేర్దక్షిణం పారం కాఙ్క్షమాణ స్సమాహితః ..5.58.7..

గచ్ఛతశ్చ హి మే ఘోరం విఘ్నరూపమివాభవత్ .
కాఞ్చనం శిఖరం దివ్యం పశ్యామి సుమనోహరమ్ ..5.58.8..

స్థితం పన్ధానమావృత్య మేనే విఘ్నం చ తం నగమ్ .
ఉపసఙ్గమ్య తం దివ్యం కాఞ్చనం నగసత్తమమ్ ..5.58.9..
కృతా మే మనసా బుద్ధిర్భేత్తవ్యో .?యం మయేతి చ .

ప్రహతం చ మయా తస్య లాఙ్గూలేన మహాగిరేః ..5.58.10..
శిఖరం సూర్యసఙ్కాశం వ్యశీర్యత సహస్రధా .

వ్యవసాయం చ తం బుద్ధ్వా స హోవాచ మహాగిరిః ..5.58.11.
పుత్త్రేతి మధురాం వాణీం మనః ప్రహ్లాదయన్నివ .

పితృవ్యం చాపి మాం విద్ధి సఖాయం మాతరిశ్వనః ..5.58.12..
మైనాకమితి విఖ్యాతం నివసన్తం మహోదధౌ .

పక్షవన్తః పురా పుత్త్ర బభూవుః పర్వతోత్తమాః ..5.58.13..
ఛన్దతః పృథివీం చేరుర్బాధమానాః సమన్తతః .

శ్రుత్వా నగానాం చరితం మహేన్ద్రః పాకశాసనః ..5.58.14..
చిచ్ఛేద భగవాన్ పక్షాన్వజ్రేణైషాం సహస్రశః .

అహం తు మోక్షితస్తస్మాత్తవ పిత్రా మహాత్మనా ..5.58.15..
మారుతేన తదా వత్స ప్రక్షిప్తో .?స్మి మహార్ణవే .

రామస్య చ మయా సాహ్యే వర్తితవ్యమరిన్దమ ..5.58.16..
రామో ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠో మహేన్ద్రసమవిక్రమః .

ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచస్తస్య మైనాకస్య మహాత్మనః ..5.58.17..
కార్యమావేద్య తు గిరేరుద్యతం చ మనో మమ .
తేన చాహమనుజ్ఞాతో మైనాకేన మహాత్మనా ..5.58.18

స చాప్యన్తర్హితః శైలో మానుషేణ వపుష్మతా .
శరీరేణ మహాశైలః శైలేన చ మహోదధౌ ..5.58.19..

ఉత్తమం జవమాస్థాయ శేషం పన్థానమాస్థితః .
తతో .?హం సుచిరం కాలం వేగేనాభ్యాగమం పథి ..5.58.20..

తతః పశ్యామ్యహం దేవీం సురసాం నాగమాతరమ్ .
సముద్రమధ్యే సా దేవీ వచనం మామభాషత ..5.58.21..

మమ భక్షః ప్రదిష్టస్త్వమమరైర్హరిసత్తమ .
అతస్త్వాం భక్షయిష్యామి విహితస్త్వం చిరస్య మే ..5.58.22..

ఏవముక్త స్సురసయా ప్రాఞ్జలిః ప్రణతః స్థితః .
వివర్ణవదనో భూత్వా వాక్యం చేదముదీరయమ్ ..5.58.23..

రామో దాశరథిః శ్రీమాన్ ప్రవిష్టో దణ్డకావనమ్ .
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా చ పరన్తపః ..5.58.24..

తస్య సీతా హృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా .
తస్యా స్సఙ్కాశం దూతో .?హం గమిష్యే రామశాసనాత్ ..5.58.25..

కర్తుమర్హసి రామస్య సాహాయ్యం విషయే సతీ .
అథవా మైథిలీం దృష్ట్వా రామం చాక్లిష్టకారిణమ్ ..5.57.26..
ఆగమిష్యామి తే వక్త్రం సత్యం ప్రతిశృణోమి తే .

ఏవముక్తా మయా సా తు సురసా కామరూపిణీ .5.57.27 ..
అబ్రవీన్నాతివర్తేత కశ్చిదేష వరో మమ .

ఏవముక్తస్సురసయా దశయోజనమాయతః ..5.58.28..
తతోర్థగుణవిస్తారో బభూవాహం క్షణేన తు .

మత్ప్రమాణానురూపం చ వ్యాదితం చ ముఖం తయా ..5.58.29..
తద్దృష్ట్వా వ్యాదితం చాస్యం హ్రస్వం హ్యకరవం వపుః .
తస్మిన్ముహూర్తే చ పునర్బభూవాఙ్గుష్ఠమాత్రకః ..5.58.30..

అభిపత్యాశు తద్వక్త్రం నిర్గతో .?హం తతః క్షణాత్ .
అబ్రవీత్సురసా దేవీ స్వేన రూపేణ మాం పునః ..5.58.31..

అర్థసిద్ధ్యై హరిశ్రేష్ఠ గచ్ఛ సౌమ్య యథాసుఖమ్ .
సమానయ చ వైదేహీం రాఘవేణ మహాత్మనా ..5.58.32..
సుఖీ భవ మహాబాహో ప్రీతా .?స్మి తవ వానర .

తతో .?హం సాధు సాధ్వితి సర్వభూతైః ప్రశంసితః ..5.58.33..
తతో .?న్తరిక్షం విపులం ప్లుతో .?హం గరుడో యథా .

ఛాయా మే నిగృహీతా చ న చ పశ్యామి కించన ..5.58.34..
సో .?హం విహతవేగస్తు దిశో దశ విలోకయన్ .
న కిఞ్చిత్తత్ర పశ్యామి యేన మే .?పహృతా గతిః ..5.58.35..

తతో మే బుద్ధిరుత్పన్నా కిన్నామ గగనే మమ .
ఈదృశో విఘ్న ఉత్పన్నో రూపం యత్ర న దృశ్యతే ..5.58.36..

అధోభాగేన మే దృష్టి శ్శోచతా పాతితా మయా .
తతో .?ద్రాక్షమహం భీమాం రాక్షసీం సలిలేశయామ్ ..5.58.37..

ప్రహస్య చ మహానాదముక్తో .?హం భీమయా తయా .
అవస్థితమసమ్భ్రాన్తమిదం వాక్యమశోభనమ్ ..5.58.38..

క్వాసి గన్తా మహాకాయ క్షుధితాయా మమేప్సితః .
భక్షః ప్రీణయ మే దేహం చిరమాహారవర్జితమ్ ..5.58.39..

బాఢమిత్యేవ తాం వాణీం ప్రత్యగృహ్ణామహం తతః .
అస్యప్రమాణాదధికం తస్యాః కాయమపూరయమ్ ..5.58.40..

తస్యాశ్చాస్యం మహద్భీమం వర్ధతే మమ భక్షణే .
న చ మాం సాధు బుబుధే మమ వా వికృతం కృతమ్ ..5.58.41..

తతో .?హం విపులం రూపం సంక్షిప్య నిమిషాన్తరాత్ .
తస్యా హృదయమాదాయ ప్రపతామి నభ:స్థలమ్ ..5.58.42..

సా విసృష్టభుజా భీమా పపాత లవణామ్భసి .
మయా పర్వతసఙ్కాశా నికృత్తహృదయా సతీ ..5.58.43..

శృణోమి ఖగతానాం చ సిద్ధానాం చారణైస్సహ .
రాక్షసీ సింహికా భీమా క్షిప్రం హనుమతా హతా ..5.58.44..

తాం హత్వా పునరేవాహం కృత్యమాత్యయికం స్మరన్ .
గత్వా చాహ మహధ్వానం పశ్యామి నగమణ్డితమ్ ..5.58.45..
దక్షిణం తీరముదధేర్లఙ్కా యత్ర చ సా పురీ .

అస్తం దినకరే యాతే రక్షసాం నిలయం పురమ్ ..5.58.46..
ప్రవిష్టో .?హమవిజ్ఞాతో రక్షోభిర్భీమవిక్రమైః .

తత్ర ప్రవిశతశ్చాపి కల్పాన్తఘనసన్నిభా ..5.58.47..
అట్టహాసం విముఞ్చన్తీ నారీ కాప్యుత్థితా పురః .

జిఘాంసన్తీం తతస్తాం తు జ్వలదగ్నిశిరోరుహామ్ ..5.58.48..
సవ్యముష్టిప్రహారేణ పరాజిత్య సుభైరవామ్ .
ప్రదోషకాలే ప్రవిశం భీతయా .?హం తయోదితః ..5.58.49..

అహం లఙ్కాపురీ వీర నిర్జితా విక్రమేణ తే .
యస్మాత్తస్మాద్విజేతాసి సర్వరక్షాంస్యశేషతః ..5.58.50..

తత్రాహం సర్వరాత్రం తు విచిన్వన్ జనకాత్మజామ్ .
రావణాన్తఃపురగతో న చాపశ్యం సుమధ్యమామ్ ..5.58.51..

తత స్సీతామపశ్యంస్తు రావణస్య నివేశనే .
శోకసాగరమాసాద్య న పారముపలక్షయే ..5.58.52..

శోచతా చ మయా దృష్టం ప్రాకారేణ సమావృతమ్ .
కాఞ్చనేన వికృష్టేన గృహోపవనముత్తమమ్ ..5.58.53..

స ప్రాకారమవప్లుత్య పశ్యామి బహుపాదపమ్ .
అశోకవనికామధ్యే శింశుపాపాదపో మహాన్ ..5.58.54..
తమారుహ్య చ పశ్యామి కాఞ్చనం కదలీవనమ్ .

అదూరే శింశుపావృక్షాత్పశ్యామి వరవర్ణినీమ్ ..5.58.55..
శ్యామాం కమలపత్రాక్షీముపవాసకృశాననామ్ .
తదేకవాసస్సంవీతాం రజోధ్వస్తశిరోరుహామ్ ..5.58.56..
శోకసన్తాపదీనాఙ్గీం సీతాం భర్తృహితే స్థితామ్ .
రాక్షసీభిర్విరూపాభిః క్రూరాభిరభిసంవృతామ్ ..5.58.57..
మాంసశోణితభక్షాభిర్వ్యాఘ్రీభిర్హరిణీమివ .

సా మయా రాక్షసీమధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః ..5.58.58..
ఏకవేణీధరా దీనా భర్తృచిన్తాపరాయణా .
భూమిశయ్యా వివర్ణాఙ్గీ పద్మినీవ హిమాగమే ..5.58.59..
రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృతనిశ్చయా .
కథఞ్చిన్మృగశాబాక్షీ తూర్ణమాసాదితా మయా ..5.58.60..

తాం దృష్ట్వా తాదృశీం నారీం రామపత్నీం యశస్వినీమ్ .
తత్రైవ శింశుపావృక్షే పశ్యన్నహమవస్థితః ..5.58.61..

తతో హలహలాశబ్దం కాఞ్చీనూపురమిశ్రితమ్ .
శృణోమ్యధికగమ్భీరం రావణస్య నివేశనే ..5.58.62..

తతో .?హం పరమోద్విగ్నః స్వం రూపం ప్రత్యసంహరమ్ .
అహం తు శింశుపావృక్షే పక్షీవ గహనే స్థితః ..5.58.63..

తతో రావణదారాశ్చ రావణశ్చ మహాబలః .
తం దేశం సమనుప్రాప్తా యత్ర సీతా .?భవత్ స్థితా ..5.58.64..

తం దృష్ట్వాథ వరారోహా సీతా రక్షోగణేశ్వరమ్ .
సఙ్కుచ్యోరూస్తనౌ పీనౌ బాహుభ్యాం పరిరభ్య చ ..5.58.65..

విత్రస్తాం పరమోద్విగ్నాం వీక్షమాణాం తతస్తతః .
త్రాణం కిఞ్చిదపశ్యన్తీం వేపమానాం తపస్వినీమ్ ..5.58.66..
తామువాచ దశగ్రీవస్సీతాం పరమదుఃఖితామ్ .
అవాక్చిరాః ప్రపతితో బహుమన్యస్వ మామితి ..5.58.67..

యది చేత్త్వం తు దర్పాన్మాం నాభినన్దసి గర్వితే .
ద్వౌ మాసావన్తరం సీతే పాస్యామి రుధిరం తవ ..5.58.68..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచస్తస్య రావణస్య దురాత్మనః .
ఉవాచ పరమక్రుద్ధా సీతా వచనముత్తమమ్ ..5.58.69..

రాక్షసాధమ రామస్య భార్యామమితతేజసః .
ఇక్ష్వాకుకులనాథస్య స్నుషాం దశరథస్య చ ..5.58.70..
అవాచ్యం వదతో జిహ్వా కథం న పతితా తవ .

కిఞ్చిద్వీర్యం తవానార్య యో మాం భర్తురసన్నిధౌ ..5.58.71..
అపహృత్యా .? .?గతః పాప తే నాదృష్టో మహాత్మనా .

న త్వం రామస్య సదృశో దాస్యే .?ప్యస్య న యుజ్యసే ..5.58.72..
యజ్ఞీయ స్సత్యవాదీ చ రణశ్లాఘీ చ రాఘవః .

జానక్యా పరుషం వాక్యమేవముక్తో దశాననః ..5.58.73..
జజ్వాల సహసా కోపాచ్చితాస్థ ఇవ పావకః .

వివృత్య నయనే క్రూరే ముష్టిముద్యమ్య దక్షిణమ్ ..5.58.74..
మైథిలీం హన్తుమారబ్ధ: స్త్రీభిర్హాహాకృతం తదా .

స్త్రీణాం మధ్యాత్సముత్పత్య తస్య భార్యా దురాత్మనః ..5.58.75..
వరా మన్దోదరీ నామ తయా స ప్రతిషేధితః .

ఉక్తశ్చ మధురాం వాణీం తయా స మదనార్దితః ..5.58.76..
సీతయా తవ కిం కార్యం మహేన్ద్రసమవిక్రమః .

దేవగన్ధర్వకన్యాభిర్యక్షకన్యాభిరేవ చ ..5.58.77..
సార్ధం ప్రభో రమస్వేహ సీతయా కిం కరిష్యసి .

తతస్తాభిస్సమేతాభిర్నారీభిస్స మహాబలః ..5.58.78..
ప్రసాద్య సహసా నీతో భవనం స్వం నిశాచరః .

యాతే తస్మిన్ దశగ్రీవే రాక్షస్యో వికృతాననాః ..5.58.79..
సీతాం నిర్భర్త్సయామాసుర్వాక్యైః క్రూరైస్సుదారుణైః .

తృణవద్భాషితం తాసాం గణయామాస జానకీ ..5.58.80..
గర్జితం చ తదా తాసాం సీతాం ప్రాప్య నిరర్థకమ్ .

వృథాగర్జితనిశ్చేష్టా రాక్షస్యః పిశితాశనాః ..5.58.81..
రావణాయ శశంసుస్తాః సీతాధ్యవసితం మహత్ .

తతస్తాస్సహితాస్సర్వా నిహతాశా నిరుద్యమాః ..5.58.82..
పరిక్షిప్య సమన్తాత్తాం నిద్రావశముపాగతాః .

తాసు చైవ ప్రసుప్తాసు సీతా భర్తృహితే రతా ..5.58.83..
విలప్య కరుణం దీనా ప్రశుశోచ సుదుఃఖితా .

తాసాం మధ్యాత్సముత్థాయ త్రిజటా వాక్యమబ్రవీత్ ..5.58.84..
ఆత్మానం ఖాదత క్షిప్రం న సీతా వినశిష్యతి .
జనకస్యాత్మజా సాధ్వీ స్నుషా దశరథస్య చ ..5.58.85..

స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః .
రక్షసాం చ వినాశాయ భర్తురస్యా జయాయ చ ..5.58.86..

అలమస్మాత్పరిత్రాతుం రాఘవాద్రాక్షసీగణమ్ .
అభియాచామ వైదేహీమేతద్ధి మమ రోచతే ..5.58.87..

యస్యా హ్యేవంవిధస్స్వప్నో దుఃఖితాయాః ప్రదృశ్యతే .
సా దుఃఖైర్వివిధైర్ముక్తా సుఖమాప్నోత్యనుత్తమమ్ ..5.58.88..
ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా .

తతస్సా హ్రీమతీ బాలా భర్తుర్విజయహర్షితా ..5.58.89..
అవోచద్యది తత్తథ్యం భవేయం శరణం హి వః .

తాం చాహం తాదృశీం దృష్ట్వా సీతాయా దారుణాం దశామ్ .
చిన్తయామాస విక్రాన్తో న చ మే నిర్వృతం మనః ..5.58.90..

సమ్భాషణార్థం చ మయా జానక్యాశ్చిన్తితో విధిః ..5.58.91..
ఇక్ష్వాకూణాం హి వంశస్తు తతో మమ పురస్కృతః .

శ్రుత్వా తు గదితాం వాచం రాజర్షిగణపూజితామ్ ..5.58.92..
ప్రత్యభాషత మాం దేవీ బాష్పైః పిహితలోచనా .

కస్త్వం కేన కథం చేహ ప్రాప్తో వానరపుఙ్గవః ..5.58.93..
కా చ రామేణ తే ప్రీతిస్తన్మే శంసితుమర్హసి .

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హ్యహమప్యబ్రువం వచః ..5.58.94..
దేవి రామస్య భర్తుస్తే సహాయో భీమవిక్రమః .
సుగ్రీవో నామ విక్రాన్తో వానరేన్ద్రో మహాబలః ..5.58.95..

తస్య మాం విద్ధి భృత్యం త్వం హనుమన్తమిహాగతమ్ .
భర్త్రాహం ప్రేషితస్తుభ్యం రామేణాక్లిష్టకర్మణా ..5.58.96..

ఇదం చ పురుషవ్యాఘ్రః శ్రీమాన్ దాశరథిః స్వయమ్ .
అఙ్గులీయమభిజ్ఞానమదాత్తుభ్యం యశస్విని ..5.58.97..

తదిచ్ఛామి త్వయా .? .?జ్ఞప్తం దేవి కిం కరవాణ్యహమ్ .
రామలక్ష్మణయోః పార్శ్వం నయామి త్వాం కిముత్తరమ్ ..5.58.98..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా విదిత్వా చ సీతా జనకనన్దినీ .
ఆహరావణముత్సాద్య రాఘవో మాం నయత్వితి ..5.58.99..

ప్రణమ్య శిరసా దేవీం మహమార్యామనిన్దితామ్ .
రాఘవస్య మనోహ్లాదమభిజ్ఞానమయాచిషమ్ ..5.58.100..

అథ మామబ్రవీత్సీతా గృహ్యతామయముత్తమః .
మణిర్యేన మహాబాహూ రామస్త్వాం బహుమన్యతే ..5.58.101..

ఇత్యుక్త్వా తు వరారోహా మణిప్రవరమద్భుతమ్ .
ప్రాయచ్ఛత్పరమోద్విగ్నా వాచా మాం సన్దిదేశహ ..5.58.102..

తతస్తస్యై ప్రణమ్యాహం రాజపుత్ర్యై సమాహితః .
ప్రదక్షిణం పరిక్రామమిహాభ్యుద్గతమానసః ..5.58.103..

ఉక్తో .?హం పునరేవేదం నిశ్చిత్య మనసా తయా .
హనుమన్మమ వృత్తాన్తం వక్తుమర్హసి రాఘవే ..5.58.104..

యథా శ్రుత్వైవ న చిరాత్తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ .
సుగ్రీవసహితౌ వీరావుపేయాతాం తథా కురు ..5.58.105..

యద్యన్యథా భవేదేతద్ద్వౌ మాసౌ జీవితం మమ .
న మాం ద్రక్ష్యతి కాకుత్స్థో మ్రియే సాహమనాథవత్ ..5.58.106..

తచ్ఛ్రుత్వా కరుణం వాక్యం క్రోధో మామభ్యవర్తత .
ఉత్తరం చ మయా దృష్టం కార్యశేషమనన్తరమ్ ..5.58.107..

తతో .?వర్ధత మే కాయస్తదా పర్వతసన్నిభః .
యుద్ధకాఙ్క్షీ వనం తచ్చ వినాశయితుమారభే ..5.58.108..

తద్భగ్నం వనషణ్డం తు భ్రాన్తత్రస్తమృగద్విజమ్ .
ప్రతిబుద్ధా నిరీక్షన్తే రాక్షస్యో వికృతాననాః ..5.58.109..

మాం చ దృష్ట్వా వనే తస్మిన్ సమాగమ్య తతస్తతః .
తా స్సమభ్యాగతాః క్షిప్రం రావణాయాచచక్షిరే ..5.58.110..

రాజస్వనమిదం దుర్గం తవ భగ్నం దురాత్మనా .
వానరేణ హ్యవిజ్ఞాయ తవ వీర్యం మహాబల ..5.58.111..

దుర్బుద్ధేస్తస్య రాజేన్ద్ర తవ విప్రియకారిణః .
వధమాజ్ఞాపయ క్షిప్రం యథాసౌ విలయం వ్రజేత్ ..5.58.112..

తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసేన్ద్రేణ విసృష్టా భృశదుర్జయాః .
రాక్షసాః కిఙ్కరా నామ రావణస్య మనోనుగాః ..5.58.113..

తేషామశీతిసాహస్రం శూలముద్గరపాణినామ్ .
మయా తస్మిన్వనోద్దేశే పరిఘేణ నిషూదితమ్ ..5.58.114..

తేషాం తు హతశేషా యే తే గత్వా లఘువిక్రమాః .
నిహతం చ మహత్సైన్యం రావణాయాచచక్షిరే ..5.58.115..

తతో మే బుద్ధిరుత్పన్నా చైత్యప్రాసాదమాక్రమమ్ .
తత్రస్థాన్రాక్షసాన్ హత్వా శతం స్తమ్భేన వై పునః ..5.58.116..
లలామభూతో లఙ్కాయాస్స వై విధ్వంసితో మయా .

తతః ప్రహస్తస్య సుతం జమ్బుమాలినమాదిశత్ ..5.58.117..
రాక్షసైర్బహుభిస్సార్ధం ఘోరరూపైర్భయానకైః .

తం మహాబలసమ్పన్నం రాక్షసం రణకోవిదమ్ ..5.58.118..
పరిఘేణాతిఘోరేణ సూదయామి సహానుగమ్ .

తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసేన్ద్రస్తు మన్త్రిపుత్త్రాన్మహాబలాన్ ..5.58.119..
పదాతిబలసమ్పన్నాన్ ప్రేషయామాస రావణః .

పరిఘేణైవ తాన్ సర్వాన్నయామి యమసాదనమ్ ..5.58.120..
మన్త్రిపుత్త్రాన్హతాన్చ్ఛృత్వా సమరే .?లఘువిక్రమాన్ .
పఞ్చ సేనాగ్రగాచ్ఛ్రూరాన్ప్రేషయామాస రావణః ..5.58.121..

తానహం సహసైన్యాన్వై సర్వానేవాభ్యసూదయమ్ .
తతః పునర్దశగ్రీవః పుత్రమక్షం మహాబలమ్ ..5.58.122..
బహుభీ రాక్షసైస్సార్ధం ప్రేషయామాస రావణః .

తం తు మన్దోదరీపుత్త్రం కుమారం రణపణ్డితమ్ ..5.58.123..
సహసా ఖం సముత్క్రాన్తం పాదయోశ్చ గృహీతవాన్ .
చర్మాసినం శతగుణం భ్రామయిత్వా వ్యపేషయమ్ ..5.58.124..

తమక్షమాగతం భగ్నం నిశమ్య స దశాననః .
తత ఇన్ద్రజితం నామ ద్వితీయం రావణస్సుతమ్ ..5.58.125..
వ్యాదిదేశ సుసంకృద్ధో బలినమ్ యుద్ధదుర్మదమ్ .

తచ్చాప్యహం బలం సర్వం తం చ రాక్షసపుఙ్గవమ్ ..5.58.126..
నష్టౌజసం రణే కృత్వా పరం హర్షముపాగమమ్ .

మహతాపి మహాబాహుః ప్రత్యయేన మహాబలః ..5.58.127..
ప్రేషితో రావణేనైవ సహ వీరైర్మదోత్కటైః .

సో .?విషహ్యం హి మాం బుద్ధ్వా స్వం బలం చావమర్దితమ్ ..5.58.128..
బ్రాహ్మణాస్త్రేణ స తు మాం ప్రాబధ్నాచ్ఛాతివేగితః .

రజ్జుభిశ్చాభిబధ్నన్తి తతో మాం తత్ర రాక్షసాః ..5.58.129..
రావణస్య సమీపం చ గృహీత్వా మాముపానయన్ .

దృష్ట్వా సమ్భాషితశ్చాహం రావణేన దురాత్మనా ..5.58.130..
పృష్టశ్చ లఙ్కాగమనం రాక్షసానాం చ తం వధమ్ .

తత్సర్వం చ మయా తత్ర సీతార్థమితి జల్పితమ్ ..5.58.131..
అస్యాహం దర్శనాకాఙ్క్షీ ప్రాప్తస్త్వద్భవనం విభో .
మారుతస్యౌరసః పుత్రో వానరో హనుమానహమ్ ..5.58.132..

రామదూతం చ మాం విద్ధి సుగ్రీవసచివం కపిమ్ .
సో .?హం దూత్యేన రామస్య త్వత్సకాశమిహాగతః ..5.58.133..

సుగ్రీవశ్చ మహాతేజాస్సత్వాం కుశలమబ్రవీత్ .
ధర్మార్థకామసహితం హితం పథ్యమువాచ చ ..5.58.134..

వసతో ఋశ్యమూకే మే పర్వతే విపులద్రుమే .
రాఘవో రణవిక్రాన్తో మిత్త్రత్వం సముపాగతః ..5.58.135..

తేన మే కథితం రాజ్ఞా భార్యా మే రక్షసా హృతా .
తత్ర సాహాయ్యమస్మాకం కార్యం సర్వాత్మనా త్వయా ..5.58.136..

మయా చ కథితం తస్మై వాలినశ్చ వధం ప్రతి .
తత్ర సాహాయ్యహేతోర్మే సమయం కర్తుమర్హసి ..5.58.137..

వాలినా హృతరాజ్యేన సుగ్రీవేణ మహాప్రభుః .
చక్రే .?గ్నిసాక్షికం సఖ్యం రాఘవస్సహ లక్ష్మణః ..5.58.138..

తేన వాలినముత్పాట్య శరేణైకేన సంయుగే .
వానరాణాం మహారాజః కృతస్స ప్లవతాం ప్రభుః ..5.58.139..

తస్య సాహాయ్యమస్మాభిః కార్యం సర్వాత్మనా త్విహ .
తేన ప్రస్థాపితస్తుభ్యం సమీపమిహ ధర్మతః ..5.58.140..

క్షిప్రమానీయతాం సీతా దీయతాం రాఘవాయ చ .
యావన్న హరయో వీరా విధమన్తి బలం తవ ..5.58.141..

వానరాణాం ప్రభావో హి న కేన విదితః పురా .
దేవతానాం సఙ్కాశం చ యే గచ్ఛన్తి నిమన్త్రితాః ..5.58.142..

ఇతి వానరరాజస్త్వామాహేత్యభిహితో మయా .
మామైక్షత తతః క్రుద్ధశ్చక్షుషా ప్రదహన్నివ ..5.58.143..

తేన వధ్యో .?హమాజ్ఞప్తో రక్షసా రౌద్రకర్మణా .
మత్ప్రభావమవిజ్ఞాయ రావణేన దురాత్మనా ..5.58.144..

తతో విభీషణో నామ తస్య భ్రాతా మహామతిః .
తేన రాక్షసరాజో .?సౌ యాచితో మమ కారణాత్ ..5.58.145..

నైవం రాక్షసశార్దూల త్యజ్యతామేష నిశ్చయః .
రాజశాస్త్రవ్యపేతో హి మార్గః సంసేవ్యతే త్వయా ..5.58.146..

దూతవధ్యా న దృష్టా హి రాజశాస్త్రేషు రాక్షస .
దూతేన వేదితవ్యం చ యథార్థం హితవాదినా ..5.58.147..

సుమహత్యపరాధే .?పి దూతస్యాతులవిక్రమః .
విరూపకరణం దృష్టం న వధో .?స్తీతి శాస్త్రతః ..5.58.148..

విభీషణేనైవముక్తో రావణస్సన్దిదేశ తాన్ .
రాక్షసానేతదేవాస్య లాఙ్గూలం దహ్యతామితి ..5.58.149..

తతస్తస్య వచః శ్రుత్వా మమ పుచ్ఛం సమన్తతః .
వేష్టితం శణవల్కైశ్చ జీర్ణైః కార్పాసజైః పటైః ..5.58.150..

రాక్షసాః సిద్ధసన్నాహాస్తతస్తే చణ్డవిక్రమాః .
తదా .?దహ్యన్త మే పుచ్ఛం నిఘ్నన్త: కాష్ఠముష్టిభిః ..5.58.151..
బద్ధస్య బహుభిః పాశైర్యన్త్రితస్య చ రాక్షసైః .

తతస్తే రాక్షసాశ్శూరా బద్ధం మామగ్నిసంవృతమ్ ..5.58.152..
అఘోషయన్రాజమార్గే నగరద్వారమాగతాః .

తతో .?హం సుమహద్రూపం సంక్షిప్య పునరాత్మనః ..5.58.153..
విమోచయిత్వా తం బన్ధం ప్రకృతిస్థః స్థితః పునః .
ఆయసం పరిఘం గృహ్య తాని రక్షాంస్యసూదయమ్ ..5.58.154..

తతస్తన్నగరద్వారం వేగేనాప్లుతవానహమ్ .
పుచ్ఛేన చ ప్రదీప్తేన తాం పురీం సాట్టగోపురామ్ ..5.58.155..
దహామ్యహమసంభ్రాన్తో యుగాన్తాగ్నిరివ ప్రజాః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s