ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 57

సుందరకాండ సర్గ 57

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 57

స చన్ద్రకుముదం రమ్యం సార్కకారణ్డవం శుభమ్ .
తిష్యశ్రవణకాదమ్బమభ్రశైవాలశాద్వలమ్ ..5.57.1..
పునర్వసుమహామీనం లోహితాఙ్గమహాగ్రహమ్ .
ఐరావతమహాద్వీపం స్వాతిహంసవిలోలితమ్ ..5.57.2..
వాతసఙ్ఘాతజాతోర్మి చన్ద్రాంశుశిశిరామ్బుమత్ .
భుజఙ్గయక్షగన్ధర్వప్రబుద్ధకమలోత్పలమ్ ..5.57.3..
హనుమాన్మారుతగతిర్మహానౌరివ సాగరమ్ .
అపారమపరిశ్రాన్తః పుప్లువే గగనార్ణవమ్ …57.4..

గ్రసమాన ఇవాకాశం తారాధిపమివోల్లిఖన్ .
హరన్నివ సనక్షత్రం గగనం సార్కమణ్డలమ్ ..5.57.5..
మారుతస్యాత్మజః శ్రీమాన్కపిర్వ్యోమచరో మహాన్ .
హనుమాన్మేఘజాలాని వికర్షన్నివ గచ్ఛతి ..5.57.6..

పాణ్డురారుణవర్ణాని నీలమాఞ్జిష్ఠకాని చ .
హరితారుణవర్ణాని మహాభ్రాణి చకాశిరే ..5.57.7..

ప్రవిశన్నభ్రజాలాని నిష్పతంశ్చ పునః పునః .
ప్రచ్ఛన్నశ్చ ప్రకాశశ్చ చన్ద్రమా ఇవ లక్ష్యతే ..5.57.8..

వివిధాభ్రఘనాపన్నగోచరో ధవలామ్బరః .
దృశ్యాదృశ్యతనుర్వీరస్తదా చన్ద్రాయతే .?మ్బరే ..5.57.9..

తార్క్ష్యాయమాణో గగనే బభాసే వాయునన్దనః .
దారయన్మేఘబృన్దాని నిష్పతంశ్చ పునః పునః ..5.57.10..
నదన్నాదేన మహతా మేఘస్వనమహాస్వనః .

ప్రవరాన్రాక్షసాన్ హత్వా నామ విశ్రావ్య చాత్మనః ..5.57.11..
ఆకులాం నగరీం కృత్వా వ్యథయిత్వా చ రావణమ్ .
అర్దయిత్వా బలం ఘోరం వైదేహీమభివాద్య చ ..5.57.12..
ఆజగామ మహాతేజాః పునర్మధ్యేన సాగరమ్ .

పర్వతేన్ద్రం సునాభం చ సముపస్పృశ్య వీర్యవాన్ ..5.57.13..
జ్యాముక్త ఇవ నారాచో మహావేగో .?భ్యుపాగతః .

స కిఞ్చిదనుసమ్ప్రాప్తః సమాలోక్య మహాగిరిమ్ ..5.56.14..
మహేన్ద్రం మేఘసఙ్కాశం ననాద హరిపుఙ్గవః .

స పూరయామాస కపిర్దిశో దశ సమన్తతః ..5.57.15..
నదన్నాదేన మహతా మేఘస్వనమహాస్వనః .

స తం దేశమనుప్రాప్తః సుహృద్ధర్శనలాలసః ..5.56.16..
ననాద హరిశార్దూలో లాఙ్గూలం చాప్యకమ్పయత్ .

తస్య నానద్యమానస్య సుపర్ణచరితే పథి ..5.57.17..
ఫలతీవాస్య ఘోషేణ గగనం సార్కమణ్డలమ్ .

యే తు తత్రోత్తరే తీరే సముద్రస్య మహాబలాః ..5.57.18..
పూర్వం సంవిష్ఠితాశ్శూరా వాయుపుత్రదిదృక్షవః .
మహతో వాతనున్నస్య తోయదస్యేవ గర్జితమ్ ..5.57.19..
శుశ్రువుస్తే తదా ఘోషమూరువేగం హనూమతః .

తే దీనమనసస్సర్వే శుశ్రువుః కాననౌకసః ..5.57.20..
వానరేన్ద్రస్య నిర్ఘోషం పర్జన్యనినదోపమమ్ .

నిశమ్య నదతో నాదం వానరాస్తే సమన్తతః ..5.57.21..
బభూవురుత్సుకాస్సర్వే సుహృద్ధర్శనకాఙ్క్షిణః .

జామ్బవాన్ స హరిశ్రేష్ఠః ప్రీతిసంహృష్టమానసః ..5.57.22..
ఉపామన్త్ర్య హరీన్ సర్వానిదం వచనమబ్రవీత్ .

సర్వథా కృతకార్యో .?సౌ హనుమాన్నాత్ర సంశయః ..5.57.23..
న హ్యస్యాకృతకార్యస్య నాద ఏవంవిధో భవేత్ .

తస్య బాహూరువేగం చ నినాదం చ మహాత్మనః ..5.57.24..
నిశమ్య హరయో హృష్టాః సముత్పేతుస్తతస్తతః .

తే నగాగ్రాన్నగాగ్రాణి శిఖరాచ్ఛిఖరాణి చ ..5.57.25..
ప్రహృష్టాః సమపద్యన్త హనూమన్తం దిదృక్షవః .

తే ప్రీతాః పాదపాగ్రేషు గృహ్య శాఖాః సువిష్ఠితాః ..5.56.26..
వాసాంసీవ ప్రశాఖాశ్చ సమావిధ్యన్త వానరాః .

గిరిగహ్వరసంలీనో యథా గర్జతి మారుతః ..5.57.27..
ఏవం జగర్జ బలవాన్ హనుమాన్మారుతాత్మజః .

తమభ్రఘనసఙ్కాశమాపతన్తం మహాకపిమ్ ..5.57.28..
దృష్ట్వా తే వానరాస్సర్వే తస్థుః ప్రాఞ్జలయస్తదా .

తతస్తు వేగవాంస్తస్య గిరేర్గిరినిభః కపిః ..5.57.29..
నిపపాత మహేన్ద్రస్య శిఖరే పాదపాకులే .

హర్షేణాపూర్యమాణో .?సౌ రమ్యే పర్వతనిర్ఝరే ..5.57.30..
ఛిన్నపక్ష ఇవా .?కాశాత్పపాత ధరణీధరః .

తతస్తే ప్రీతమనసస్సర్వే వానరపుఙ్గవాః ..5.57.31..
హనుమన్తం మహాత్మానం పరివార్యోపతస్థిరే .
పరివార్య చ తే సర్వే పరాం ప్రీతిముపాగతాః ..5.56.32..

ప్రహృష్టవదనా స్సర్వే తమరోగముపాగతమ్ .
ఉపాయనాని చాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ ..5.57.33..
ప్రత్యర్చయన్ హరిశ్రేష్ఠం హరయో మారుతాత్మజమ్ .

హనుమాంస్తు గురూన్ వృద్ధాఞ్జామ్బవత్ప్రముఖాంస్తదా ..5.57.34..
కుమారమఙ్గదం చైవ సో .?వన్దత మహాకపిః .

స తాభ్యాం పూజితః పూజ్యః కపిభిశ్చ ప్రసాదితః ..5.56.35..
దృష్టా సీతేతి విక్రాన్త స్సంక్షేపేణ న్యవేదయత్ .

నిషసాద చ హస్తేన గృహీత్వా వాలినస్సుతమ్ ..5.56.36..
రమణీయే వనోద్దేశే మహేన్ద్రస్య గిరేస్తదా .

హనుమానబ్రవీద్ధృష్టస్తదా తాన్వానరర్షభాన్ ..5.56.37..
అశోకవనికాసంస్థా దృష్టా సా జనకాత్మజా .
రక్షమాణా సుఘోరాభీ రాక్షసీభిరనిన్దితా ..5.57.38..
ఏకవేణీధరా బాలా రామదర్శనలాలసా .
ఉపవాసపరిశ్రాన్తా జటిలా మలినా కృశా ..5.57.39..

తతో దృష్టేతి వచనం మహార్థమమృతోపమమ్ .
నిశమ్య మారుతేస్సర్వే ముదితా వానరాభవన్ ..5.57.40..

క్ష్వేలన్త్యన్యే నదన్త్యన్యే గర్జన్త్యన్యే మహాబలాః .
చక్రుః కిలకిలామన్యే ప్రతిగర్జన్తి చాపరే ..5.57.41..

కేచిదుచ్ఛ్రితలాఙ్గూలాః ప్రహృష్టాః కపికుఞ్జరాః .
ఆయతాఞ్చితదీర్ఘాణి లాఙ్గూలాని ప్రవివ్యధుః ..5.57.42..

అపరే చ హనూమన్తం వానరా వారణోపమమ్ .
ఆప్లుత్య గిరిశృఙ్గేభ్యస్సంస్పృశన్తి స్మ హర్షితాః ..5.57.43..

ఉక్తవాక్యం హనూమన్తమఙ్గదస్తమథాబ్రవీత్ .
సర్వేషాం హరివీరాణాం మధ్యే వచనముత్తమమ్ ..5.57.44..

సత్త్వే వీర్యే న తే కశ్చిత్సమో వానర విద్యతే .
యదవప్లుత్య విస్తీర్ణం సాగరం పునరాగతః ..5.57.45..

అహో స్వామిని తే భక్తిరహో వీర్యమహో ధృతిః .
దిష్ట్యా దృష్టా త్వయా దేవీ రామపత్నీ యశస్వినీ ..5.57.46..
దిష్ట్యా త్యక్ష్యతి కాకుత్స్థ శ్శోకం సీతావియోగజమ్ .

తతో .?ఙ్గదం హనూమన్తం జామ్బవన్తం చ వానరాః ..5.57.47..
పరివార్య ప్రముదితా భేజిరే విపులాశ్శిలాః .

శ్రోతుకామాస్సముద్రస్య లఙ్ఘనం వానరోత్తమాః ..5.57.48..
దర్శనం చాపి లఙ్కాయాస్సీతాయా రావణస్య చ .
తస్థుః ప్రాఞ్జలయస్సర్వే హనుమద్వచనోన్ముఖాః ..5.57.49..

తస్థౌ తత్రాఙ్గదః శ్రీమాన్ వానరైర్బహుభిర్వృతః .
ఉపాస్యమానో విబుధైర్దివి దేవపతిర్యథా ..5.57.50..

హనూమతా కీర్తిమతా యశస్వినా తథాఙ్గదేనాఙ్గదబద్ధబాహునా .
ముదా తదా .?ధ్యాసితమున్నతం మహన్మహీధరాగ్రం జ్వలితం శ్రియాభవత్ ..5.57.51..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s