ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 56

సుందరకాండ సర్గ 56

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 56

తతస్తు శింశుపామూలే జానకీం పర్యుపస్థితామ్ .
అభివాద్యాబ్రవీద్దిష్ట్యా పశ్యామి త్వామిహాక్షతామ్ ..5.56.1..

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః .
భర్తృస్నేహాన్వితం వాక్యం హనుమన్తమభాషత ..5.56.2..

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే .
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః ..5.56.3..

శరైస్తు సఙ్కులాం కృత్వా లఙ్కాం పరబలార్దనః .
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ ..5.56.4..

తద్యథా తస్య విక్రాన్తమనురూపం మహాత్మనః .
భవత్యాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ ..5.56.5..

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్ .
నిశమ్య హనుమాంస్తస్యా వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ ..5.56.6..

క్షిప్రమేష్యతి కాకుత్స్థః హర్యృక్షప్రవరైర్వృతః .
యస్తే యుధి విజిత్యారీన్ శోకం వ్యపనయిష్యతి ..5.56.7..

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనుమాన్ మారుతాత్మజః .
గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీమభ్యవాదయత్ ..5.56.8..

తతస్స కపిశార్దూలః స్వామిసన్దర్శనోత్సుకః .
ఆరురోహ గిరిశ్రేష్ఠమరిష్టమరిమర్దనః ..5.56.9..

తుఙ్గపద్మకజుష్టాభిర్నీలాభిర్వనరాజిభిః .
సోత్తరీయమివామ్భోదైః శృంగాన్తరవిలమ్బిభిః ..5.56.10..

బోధ్యమానమివ ప్రీత్యా దివాకరకరైశ్శుభైః .
ఉన్మిషన్తమివోద్ధూతైర్లోచనైరివ ధాతుభిః ..5.56.11..

తోయౌఘననిస్స్వనైర్మన్ద్రైః ప్రాధీతమివ పర్వతమ్ .
ప్రగీతమివ విస్పష్టైర్నానాప్రస్రవణస్వనైః ..5.56.12..

దేవదారుభిరత్యుచ్చైరూర్ధ్వబాహుమివ స్థితమ్ .
ప్రపాతజలనిర్ఘోషైః ప్రాక్రుష్టమివ సర్వతః ..5.56.13..

వేపమానమివ శ్యామైః కమ్పమానైశ్శరద్వనైః .
వేణుభిర్మారుతోద్ధూతైః కూజన్తమివ కీచకైః ..5.56.14..

నిశ్శ్వసన్తమివామర్షాద్ఘోరైరాశీవిషోత్తమైః .
నీహారకృతగమ్భీరైర్ధ్యాయన్తమివ గహ్వరైః ..5.56.15..

మేఘపాదనిభైః పాదైః ప్రక్రాన్తమివ సర్వతః .
జృంమ్భమాణమివా .?కాశే శిఖరైరభ్రమాలిభిః ..5.56.16..

కూటైశ్చ బహుధా కీర్ణైశ్శోభితం బహుకన్దరైః .
సాలతాలాశ్వకర్ణైశ్చ వంశైశ్చ బహుభిర్వృతమ్ ..5.56.17..

లతావితానైర్వితతైః పుష్పవద్భిరలఙ్కృతమ్ .
నానామృగగణాకీర్ణం ధాతునిష్యన్దభూషితమ్ ..5.56.18..

బహుప్రస్రవణోపేతం శిలాసఞ్చయసఙ్కటమ్ .
మహర్షియక్షగన్ధర్వకిన్నరోరగసేవితమ్ ..5.56.19..

లతాపాదపసఙ్ఘాతం సింహాధ్యుషితకన్దరమ్ .
వ్యాఘ్రసఙ్ఘసమాకీర్ణం స్వాదుమూలఫలద్రుమమ్ ..5.56.20..

తమారురోహ హనుమాన్ పర్వతం పవనాత్మజః .
రామదర్శనశీఘ్రేణ ప్రహర్షేణాభిచోదితః ..5.56.21..

తేన పాదతలాక్రాన్తా రమ్యేషు గిరిసానుషు .
సఘోషాస్సమశీర్యన్త శిలాశ్చూర్ణీకృతాస్తతః ..5.56.22..

స తమారుహ్య శైలేన్ద్రం వ్యవర్ధత మహాకపిః .
దక్షిణాదుత్తరం పారం ప్రార్థయన్ లవణామ్భసః ..5.56.23..

అధిరుహ్య తతో వీరః పర్వతం పవనాత్మజః .
దదర్శ సాగరం భీమం మీనోరగనిషేవితమ్ ..5.56.24..

స మారుత ఇవా .?కాశం మారుతస్యాత్మసమ్భవః .
ప్రపేదే హరిశార్దూలో దక్షిణాదుత్తరాం దిశమ్ ..5.56.25..

స తదా పీడితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః .
రరాస సహ తైర్భూతైః ప్రవిశన్వసుధాతలమ్ ..5.56.26..
కమ్పమానైశ్చ శిఖరైః పతద్భిరపి చ ద్రుమైః .

తస్యోరువేగోన్మథితాః పాదపాః పుష్పశాలినః ..5.56.27..
నిపేతుర్భూతలే రుగ్ణాశ్శక్రాయుధహతా ఇవ .

కన్దరాన్తరసంస్థానాం పీడితానాం మహౌజసామ్ ..5.56.28..
సింహానాం నినదో భీమో నభో భిన్దన్ స శుశ్రువే .

త్రస్తవ్యావృత్తవసనా వ్యాకులీకృతభూషణాః ..5.56.29..
విద్యాధర్యః సముత్పేతుస్సహసా ధరణీధరాత్ .

అతిప్రమాణా బలినో దీప్తజిహ్వా మహావిషాః ..5.56.30..
నిపీడితశిరోగ్రీవా వ్యచేష్టన్త మహాహయః .

కిన్నరోరగన్ధర్వయక్షవిద్యాధరాస్తదా ..5.56.31..
పీడితం తం నగవరం త్యక్త్వా గగనమాస్థితా: .

స చ భూమిధరః శ్రీమాన్బలినా తేన పీడితః ..5.56.32..
సవృక్షశిఖరోదగ్రః ప్రవివేశ రసాతలమ్ .

దశయోజనవిస్తారస్త్రింశద్యోజనముచ్ఛ్రితః ..5.56.33..
ధరణ్యాం సమతాం యాతః స బభూవ ధరాధరః .

స లిలఙ్ఘయిషుర్భీమం సలీలం లవణార్ణవమ్ ..5.56.34..
కల్లోలాస్ఫాలవేలాన్తముత్పపాత నభో హరిః .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షట్పఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s