ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 55

సుందరకాండ సర్గ 55

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 55

లఙ్కాం సమస్తాం సన్దీప్య లాఙ్గూలాగ్నిం మహాబలః .
నిర్వాపయామాస తదా సముద్రే హరిసత్తమః ..
సన్దీప్యమానాం విధ్వస్తాం త్రస్తరక్షోగణాం పురీమ్ .
ఆవేక్ష్య హనుమాన్ లఙ్కాం చిన్తయామాస వానరః ..5.55.1..

తస్యాభూత్సుమహాంస్త్రాసః కుత్సా చాత్మన్యజాయత .
లఙ్కాం ప్రదహతా కర్మ కింస్విత్కృతమిదం మయా ..5.55.2..

ధన్యాస్తే పురుషశ్రేష్ఠా యే బుద్ధ్యా కోపముత్థితమ్ .
నిరున్ధన్తి మహాత్మానో దీప్తమగ్నిమివామ్భసా ..5.55.3..

క్రుద్ధః పాపం న కుర్యాత్కః క్రుద్ధో హన్యాద్గురూనపి .
క్రుద్ధః పరుషయా వాచా నరస్సాధూనధిక్షిపేత్ ..5.55.4..

వాచ్యావాచ్యం ప్రకుపితో న విజానాతి కర్హిచిత్ .
నాకార్యమస్తి క్రుద్ధస్య నావాచ్యం విద్యతే క్వచిత్ ..5.55.5..

యస్సముత్పతితం క్రోధం క్షమయైవ నిరస్యతి .
యథోరగస్త్వచం జీర్ణాం స వై పురుష ఉచ్యతే ..5.55.6..

ధిగస్తు మాం సుదుర్బుద్ధిం నిర్లజ్జం పాపకృత్తమమ్ .
అచిన్తయిత్వా తాం సీతామగ్నిదం స్వామిఘాతుకమ్ ..5.55.7..

యది దగ్ధా త్వియం లఙ్కా నూనమార్యా .?పి జానకీ .
దగ్ధా తేన మయా భర్తుర్హితం కార్యమజానతా .. 5.55.8..

యదర్థమయమారమ్భస్తత్కార్యమవసాదితమ్ .
మయా హి దహతా లఙ్కాం న సీతా పరిరక్షితా ..5.55.9..

ఈషత్కార్యమిదం కార్యం కృతమాసీన్న సంశయః .
తస్య క్రోధాభిభూతేన మయా మూలక్షయః కృతః ..5.55.10..

వినష్టా జానకీ నూనం న హ్యదగ్ధః ప్రదృశ్యతే .
లఙ్కాయాం కశ్చిదుద్ధేశస్సర్వా భస్మీకృతా పురీ ..5.55.11..

యది తద్విహతం కార్యం మమ ప్రజ్ఞావిపర్యయాత్ .
ఇహైవ ప్రాణసంన్యాసో మమాపి హ్యద్య రోచతే ..5.55.12..

కిమగ్నౌ నిపతామ్యద్య ఆహోస్విద్బడబాముఖే .
శరీరమాహో సత్త్వానాం దద్మి సాగరవాసినామ్ ..5.55.13..

కథం హి జీవతా శక్యో మయా ద్రష్టుం హరీశ్వరః .
తౌ వా పురుషశార్దూలౌ కార్యసర్వస్వఘాతినా ..5.55.14..

మయా ఖలు తదేవేదం రోషదోషాత్ప్రదర్శితమ్ .
ప్రథితం త్రిషు లోకేషు కపిత్వమనవస్థితమ్ ..5.55.15..

ధిగస్తు రాజసం భావమనీశమనవస్థితమ్ .
ఈశ్వరేణాపి యద్రాగాన్మయా సీతా న రక్షితా ..5.55.16..

వినష్టాయాం తు సీతాయాం తావుభౌ వినశిష్యతః .
తయోర్వినాశే సుగ్రీవః సబన్ధుర్వినశిష్యతి ..5.55.17..

ఏతదేవ వచశ్శ్రుత్వా భరతో భ్రాతృవత్సలః .
ధర్మాత్మా సహశత్రుఘ్నః కథం శక్ష్యతి జీవితుమ్ ..5.55.18..

ఇక్ష్వాకువంశే ధర్మిష్ఠే గతే నాశమసంశయమ్ .
భవిష్యన్తి ప్రజాస్సర్వాశ్శోకసన్తాపపీడితాః ..5.55.19..

తదహం భాగ్యరహితో లుప్తధర్మార్థసఙ్గ్రహః ..5.55.20..
రోషదోషపరీతాత్మా వ్యక్తం లోకవినాశనః .

ఇతి చిన్తయతస్తస్య నిమిత్తాన్యుపపేదిరే .
పూర్వమప్యుపలబ్ధాని సాక్షాత్పునరచిన్తయత్ ..5.55.21..

అథవా చారుసర్వాఙ్గీ రక్షితా స్వేన తేజసా .
న నశిష్యతి కల్యాణీ నాగ్నిరగ్నౌ ప్రవర్తతే ..5.55.22..

న హి ధర్మాత్మనస్తస్య భార్యామమితతేజసః .
స్వచారిత్రాభిగుప్తాం తాం స్ప్రష్టుమర్హతి పావకః ..5.55.23..

నూనం రామప్రభావేణ వైదేహ్యాస్సుకృతేన చ .
యన్మాం దహనకర్మాయం నాదహద్ధవ్యవాహనః ..5.55.24..

త్రయాణాం భరతాదీనాం భ్రాత్రూణాం దేవతా చ యా .
రామస్య చ మన: కాన్తా సా కథం వినశిష్యతి ..5.55.25..

యద్వా దహనకర్మాయం సర్వత్ర ప్రభురవ్యయః .
న మే దహతి లాఙ్గూలం కథమార్యాం ప్రధక్ష్యతి ..5.55.26.

పునశ్చాచిన్తయత్తత్ర హనుమాన్విస్మితస్తదా .
హిరణ్యనాభస్య గిరేర్జలమధ్యే ప్రదర్శనమ్ ..5.55.27..

తపసా సత్యవాక్యేన అనన్యత్వాచ్చ భర్తరి .
అపి సా నిర్దహేదగ్నిం న తామగ్నిః ప్రధక్ష్యతి ..5.55.28..

స తథా చిన్తయంస్తత్ర దేవ్యా ధర్మపరిగ్రహమ్ .
శుశ్రావ హనుమాన్వాక్యం చారణానాం మహాత్మనామ్ ..5.55.29..

అహో ఖలు కృతం కర్మ దుష్కరం హి హనూమతా .
అగ్నిం విసృజతా .?భీక్ష్ణం భీమం రాక్షసవేశ్మని ..5.55.30..

ప్రపలాయితరక్షః స్త్రీబాలవృద్ధసమాకులా .
జనకోలాహలాధ్మాతా క్రన్దన్తీవాద్రికన్దరై: ..5.55.31..

దగ్ధేయం నగరీ సర్వా సాట్టప్రాకారతోరణా .
జానకీ న చ దగ్ధేతి విస్మయో .?ద్భుత ఏవ నః ..5.55.32..

స నిమిత్తైశ్చ దృష్టార్థైః కారణైశ్చ మహాగుణైః .
ఋషివాక్యైశ్చ హనుమానభవత్ప్రీతమానసః ..5.55.33..

తతః కపిః ప్రాప్తమనోరథార్థస్తామక్షతాం రాజసుతాం విదిత్వా .
ప్రత్యక్షతస్తాం పునరేవ దృష్టవా ప్రతిప్రయాణాయ మతిం చకార ..5.55.34..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే పఞ్చపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s