ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 52

సుందరకాండ సర్గ 52

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 52

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా వానరస్య మహాత్మనః .
ఆజ్ఞాపయద్వధం తస్య రావణః క్రోధమూర్ఛితః ..5.52.1..

వధే తస్య సమాజ్ఞప్తే రావణేన దురాత్మనా .
నివేదితవతో దౌత్యం నానుమేనే విభీషణః ..5.52.2..

తం రక్షోధిపతిం క్రుద్ధం తచ్చ కార్యముపస్థితమ్ .
విదిత్వా చిన్తయామాస కార్యం కార్యవిధౌ స్థితః ..5.52.3..

నిశ్చితార్థస్తతస్సామ్నా పూజ్యం శత్రుజిదగ్రజమ్ .
ఉవాచ హితమత్యర్థం వాక్యం వాక్యవిశారదః ..5.52.4..

క్షమస్వ రోషం త్యజ రాక్షసేన్ద్ర ప్రసీద మద్వాక్యమిదం శృణుష్వ .
వధం న కుర్వన్తి పరావరజ్ఞా దూతస్య సన్తో వసుధాధిపేన్ద్రాః ..5.52.5..

రాజధర్మవిరుద్ధం చ లోకవృత్తేశ్చ గర్హితమ్ .
తవ చాసదృశం వీర కపేరస్య ప్రమాపణమ్ ..5.52.6..

ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ రాజధర్మవిశారదః .
పరావరజ్ఞో భూతానాం త్వమేవ పరమార్థవిత్ ..5.52.7..

గృహ్యన్తే యది రోషేణ త్వాదృశో .?పి విచక్షణ: .
తత శ్శాస్త్రవిపశ్చిత్త్వం శ్రమ ఏవ హి కేవలమ్ ..5.52.8..

తస్మాత్ప్రసీద శత్రుఘ్న రాక్షసేన్ద్ర దురాసద .
యుక్తాయుక్తం వినిశ్చిత్య దూతదణ్డో విధీయతామ్ ..5.52.9..

విభీషణవచః శ్రుత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః .
రోషేణ మహతావిష్టో వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ ..5.52.10..

న పాపానాం వధే పాపం విద్యతే శత్రుసూదన .
తస్మాదేనం వధిష్యామి వానరం పాపచారిణమ్ ..5.52.11..

అధర్మమూలం బహుదోషయుక్తమనార్యజుష్టం వచనం నిశమ్య .
ఉవాచ వాక్యం పరమార్థతత్త్వం విభీషణో బుద్ధిమతాం వరిష్ఠః ..5.52.12..

ప్రసీద లఙ్కేశ్వర రాక్షసేన్ద్ర ధర్మార్థయుక్తం వచనం శృణుష్వ .
దూతానవధ్యాన్ సమయేషు రాజన్ సర్వేషు సర్వత్ర వదన్తి సన్తః ..5.52.13..

అసంశయం శత్రురయం ప్రవృద్ధః కృతం హ్యనేనాప్రియమప్రమేయమ్ .
న దూతవధ్యాం ప్రవదన్తి సన్తో దూతస్య దృష్టా బహవో హి దణ్డాః ..5.52.14..

వైరూప్యమఙ్గేషు కశాభిఘాతో మౌణ్డ్యం తథా లక్షణసన్నిపాతః .
ఏతాన్ హి దూతే ప్రవదన్తి దణ్డాన్ వధస్తు దూతస్య న నః శ్రుతో .?స్తి ..5.52.15..

కథం చ ధర్మార్థవినీతబుద్ధిః పరావరప్రత్యయనిశ్చితార్థః .
భవద్విధః కోపవశే హి తిష్ఠేత్ కోపం నియచ్ఛన్తి హి సత్త్వవన్తః ..5.52.16..

న ధర్మవాదే న చ లోకవృత్తే న శాస్త్రబుద్ధిగ్రహణేషు చాపి .
విద్యేత కశ్చిత్తవ వీర తుల్య స్త్వంహ్యుత్తమస్సర్వసురాసురాణామ్ ..5.52.17..

శూరేణ వీరేణ నిశాచరేన్ద్ర సురాసురాణామపి దుర్జయేన .
త్వయా ప్రగల్భాః సురదైత్యసఙ్ఘా జితాశ్చ యుద్ధేష్వసకృన్నరేన్ద్రాః ..5.52.18..

న చాప్యస్య కపేర్ఘాతే కఞ్చిత్పశ్యామ్యహం గుణమ్ .
తేష్వయం పాత్యతాం దణ్డో యైరయం ప్రేషితః కపిః ..5.52.19..

సాధుర్వా యది వా .?సాధుః పరైరేష సమర్పితః .
బ్రువన్ పరార్థం పరవాన్న దూతో వధమర్హతి ..5.52.20..

అపి చాస్మిన్ హతే రాజన్నాన్యం పశ్యామి ఖేచరమ్ .
ఇహ యః పునరాగచ్ఛేత్పరం పారం మహోదధేః ..5.52.21..

తస్మాన్నాస్య వధే యత్నః కార్య: పరపురఞ్జయ .
భవాన్ సేన్ద్రేషు దేవేషు యత్నమాస్థాతుమర్హతి ..5.52.22..

అస్మిన్వినష్టే న హి వీరమన్యం పశ్యామి యస్తౌ వరరాజపుత్రౌ .
యుద్ధాయ యుద్ధప్రియదుర్వినీతావుద్యోజయేద్ధీర్ఘపథావరుద్ధౌ ..5.52.23..

పరాక్రమోత్సాహమనస్వినాం చ సురాసురాణామపి దుర్జయేన .
త్వయా మనోనన్దన నైతానాం యుద్ధాయతిర్నాశయతుం న యుక్తా ..5.52.24..

హితాశ్చ శూరాశ్చ సమాహితాశ్చ కులేషు జాతాశ్చ మహాగుణేషు .
మనస్వినశ్శస్త్రభృతాం వరిష్ఠాః కోట్యగ్రతస్తే సుభృతాశ్చ యోధా: ..5.52.25..

తదేకదేశేన బలస్య తావత్కేచిత్తవా .? .?దేశకృతో .?భియాన్తు
తౌ రాజపుత్రౌ వినిగృహ్య మూఢౌ పరేషు తే భావయితుం ప్రభావమ్ ..5.52.26..

నిశాచరాణామధిపో .?నుజస్య విభీషణస్యోత్తమవాక్యమిష్టమ్ .
జగ్రాహ బుద్ధ్యా సురలోకశత్రు ర్మహాబలో రాక్షసరాజముఖ్యః ..5.52.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్విపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s