ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 51

సుందరకాండ సర్గ 51

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 51

తం సమీక్ష్య మహాసత్త్వం సత్త్వవాన్హరిసత్తమః .
వాక్యమర్థవదవ్యగ్రస్తమువాచ దశాననమ్ ..5.51.1..

అహం సుగ్రీవసందేశాదిహ ప్రాప్తస్తవాలయమ్ .
రాక్షసేన్ద్ర హరీశస్త్వాం భ్రాతా కుశలమబ్రవీత్ ..5.51.2..

భ్రాతుశ్శృణు సమాదేశం సుగ్రీవస్య మహాత్మనః .
ధర్మార్థోపహితం వాక్యమిహ చాముత్ర చ క్షమమ్ ..5.51.3..

రాజా దశరథో నామ రథకుఞ్జరవాజిమాన్ .
పితేవ బన్ధుర్లోకస్య సురేశ్వరసమద్యుతిః ..5.51.4..

జ్యేష్ఠస్తస్య మహాబాహుః పుత్రః ప్రియకరః ప్రభుః .
పితుర్నిదేశాన్నిష్క్రాన్తః ప్రవిష్టో దణ్డకావనమ్ ..5.51.5..
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా చాపి భార్యయా .
రామో నామ మహాతేజా ధర్మ్యం పన్థానమాస్థితః ..5.51.6..

తస్య భార్యా వనే నష్టా సీతా పతిమనువ్రతా .
వైదేహస్య సుతా రాజ్ఞో జనకస్య మహాత్మనః ..5.51.7..

స మార్గమాణస్తాం దేవీం రాజపుత్రః సహానుజః .
ఋశ్యమూకమనుప్రాప్త: సుగ్రీవేణ సమాగతః ..5.51.8..

తస్య తేన ప్రతిజ్ఞాతం సీతాయాః పరిమార్గణమ్ .
సుగ్రీవస్యాపి రామేణ హరిరాజ్యం నివేదితమ్ ..5.51.9..

తతస్తేన మృధే హత్వా రాజపుత్రేణ వాలినమ్ .
సుగ్రీవః స్థాపితో రాజ్యే హర్యృక్షాణాం గణేశ్వరః ..5.51.10..

త్వయా విజ్ఞాతపూర్వశ్చ వాలీ వానరపుఙ్గవః .
రామేణ నిహతస్సఙ్ఖ్యే శరేణైకేన వానరః ..5.51.11..

స సీతామార్గణే వ్యగ్రస్సుగ్రీవః సత్యసఙ్గరః .
హరీన్ సమ్ప్రేషయామాస దిశస్సర్వా హరీశ్వరః ..5.51.12..

తాం హరీణాం సహస్రాణి శతాని నియుతాని చ .
దిక్షు సర్వాసు మార్గన్తే హ్యధశ్చోపరి చామ్బరే ..5.51.13..

వైనతేయసమాః కేచిత్కేచిత్తత్రానిలోపమాః .
అసఙ్గగతయశశీఘ్రా హరివీరా మహాబలాః ..5.51.14..

అహం తు హనుమాన్నామ మారుతస్యౌరసస్సుతః .
సీతాయాస్తు కృతే తూర్ణం శతయోజనమాయతమ్ ..5.51.15..
సముద్రం లఙ్ఘయిత్వైవ తాం దిదృక్షురిహాగతః .

భ్రమతా చ మయా దృష్టా గృహే తే జనకాత్మజా ..5.51.16..
తద్భవాన్ దృష్టధర్మార్థస్తపఃకృతపరిగ్రహః .
పరదారాన్ మహాప్రాజ్ఞ నోపరోద్ధుం త్వమర్హసి ..5.51.17..

న హి ధర్మవిరుద్ధేషు బహ్వపాయేషు కర్మసు .
మూలఘాతిషు సజ్జన్తే బుద్ధిమన్తో భవద్విధాః ..5.51.18..

కశ్చ లక్ష్మణముక్తానాం రామకోపానువర్తినామ్ .
శరాణామగ్రతః స్థాతుం శక్తో దేవాసురేష్వపి ..5.51.19..

న చాపి త్రిషు లోకేషు రాజన్విద్యేత కశ్చన .
రాఘవస్య వ్యలీకం యః కృత్వా సుఖమవాప్నుయాత్ ..5.51.20..

తత్ త్రికాలహితం వాక్యం ధర్మ్యమర్థానుబన్ధి చ .
మన్యస్వ నరదేవాయ జానకీ ప్రతిదీయతామ్ ..5.51.21..

దృష్టా హీయం మయా దేవీ లబ్ధం యదిహ దుర్లభమ్ .
ఉత్తరం కర్మ యచ్ఛేషం నిమిత్తం తత్ర రాఘవః ..5.51.22..

లక్షితేయం మయా సీతా తథా శోకపరాయణా .
గృహ్య యాం నాభిజానాసి పఞ్చాస్యామివ పన్నగీమ్ ..5.51.23..

నేయం జరయితుం శక్యా సాసురైరమరైరపి .
విషసంసృష్టమత్యర్థం భుక్తమన్నమివౌజసా ..5.51.24..

తపస్సన్తాపలబ్ధస్తే యో .?యం ధర్మపరిగ్రహః .
న స నాశయితుం న్యాయ్య ఆత్మప్రాణపరిగ్రహః ..5.51.25..

అవధ్యతాం తపోభిర్యాం భవాన్ సమనుపశ్యతి .
ఆత్మనః సాసురైర్దేవైర్హేతుస్తత్రాప్యయం మహాన్ ..5.51.26..

సుగ్రీవో న హి దేవో .?యం నాసురో న చ రాక్షసః .
న దానవో న గన్ధర్వో న యక్షో న చ పన్నగః ..5.51.27..
తస్మాత్ప్రాణపరిత్రాణం కథం రాజన్కరిష్యసి .

న తు ధర్మోపసంహారమధర్మఫలసంహితమ్ ..5.51.28..
తదేవ ఫలమన్వేతి ధర్మశ్చాధర్మనాశన: .

ప్రాప్తం ధర్మఫలం తావద్భవతా నాత్ర సంశయః .
ఫలమస్యాప్యధర్మస్య క్షిప్రమేవ ప్రపత్స్యసే ..5.51.29..

జనస్థానవధం బుద్ధ్వా బుద్ధ్వా వాలివధం తథా ..5.51.30..
రామసుగ్రీవసఖ్యం చ బుధ్యస్వ హితమాత్మనః .

కామం ఖల్వహమప్యేకస్సవాజిరథకుఞ్జరామ్ ..5.51.31..
లఙ్కాం నాశయితుం శక్తస్తస్యైష తు న నిశ్చయః .

రామేణ హి ప్రతిజ్ఞాతం హర్యృక్షగణసన్నిధౌ ..5.51.32..
ఉత్సాదనమమిత్రాణాం సీతా యైస్తు ప్రధర్షితా .

అపకుర్వన్ హి రామస్య సాక్షాదపి పురన్దరః ..5.51.33..
న సుఖం ప్రాప్నుయాదన్యః కిం పునస్త్వద్విధో జనః .

యాం సీతేత్యభిజానాసి యేయం తిష్ఠతి తే వశే ..5.51.34..
కాలరాత్రీతి తాం విద్ధి సర్వలఙ్కావినాశినీమ్ .

తదలం కాలపాశేన సీతావిగ్రహరూపిణా ..5.51.35..
స్వయం స్కన్ధావసక్తేన క్షేమమాత్మని చిన్త్యతామ్ .

సీతాయాస్తేజసా దగ్ధాం రామకోపప్రపీడితామ్ ..5.51.36..
దహ్యమానామిమాం పశ్య పురీం సాట్టప్రతోలికామ్ .

స్వాని మిత్రాణి మన్త్రీంశ్చ జ్ఞాతీన్ భ్రాత్రూన్ సుతాన్ హితాన్ ..5.51.37..
భోగాన్దారాంశ్చ లఙ్కాం చ మా వినాశముపానయ .

సత్యం రాక్షసరాజేన్ద్ర శృణుష్వ వచనం మమ ..5.51.38..
రామదాసస్య దూతస్య వానరస్య విశేషతః .

సర్వాన్ లోకాన్ సుసంహృత్య సభూతాన్ సచరాచరాన్ ..5.51.39..
పునరేవ తథా స్రష్టుం శక్తో రామో మహాయశాః .

దేవాసురనరేన్ద్రేషు యక్షరక్షోగణేషు చ ..5.51.40..
విద్యాధరేషు సర్వేషు గన్ధర్వేషూరగేషు చ .
సిద్ధేషు కిన్నరేన్ద్రేషు పతత్రిషు చ సర్వతః ..5.51.41..
సర్వభూతేషు సర్వత్ర సర్వకాలేషు నాస్తి సః .
యో రామం ప్రతియుధ్యేత విష్ణుతుల్యపరాక్రమమ్ ..5.51.42..

సర్వలోకేశ్వరస్యైవం కృత్వా విప్రియముత్తమమ్ .
రామస్య రాజసింహస్య దుర్లభం తవ జీవితమ్ ..5.51.43..

దేవాశ్చ దైత్యాశ్చ నిశాచరేన్ద్ర గన్ధర్వవిద్యాధరనాగయక్షాః .
రామస్య లోకత్రయనాయకస్య స్థాతుం న శక్తాస్సమరేషు సర్వే ..5.51.44..

బ్రహ్మా స్వయమ్భూశ్చతురాననో వా రుద్రస్త్రిణేత్రస్త్రిపురాన్తకో వా .
ఇన్ద్రో మహేన్ద్రస్సురనాయకో వా త్రాతుం న శక్తా యుధి రామవధ్యమ్ ..5.52.45..

స సౌష్ఠవోపేతమదీనవాదినః కపేర్నిశమ్యాప్రతిమో .?ప్రియం వచః .
దశాననః కోపవివృత్తలోచనః సమాదిశత్తస్య వధం మహాకపేః ..5.51.46..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s