ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 50

సుందరకాండ సర్గ 50

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 50

తముద్వీక్ష్య మహాబాహుః పిఙ్గాక్షం పురత స్థితమ్ .
కోపేన మహతా .?విష్టో రావణో లోకరావణః ..5.50.1..
శఙ్కాహృతాత్మా దధ్యౌ స కపీన్ద్రం తేజసావృతమ్ .

కిమేష భగవాన్నన్దీ భవేత్సాక్షాదిహాగతః ..5.50.2..
యేన శప్తో .?స్మి కైలాసే మయా సఞ్చాలితే పురా .
సో .?యం వానరమూర్తిస్స్యాత్కింస్విద్బాణో మహా .?సురః ..5.50.3..

స రాజా రోషతామ్రాక్షః ప్రహస్తం మన్త్రిసత్తమమ్ .
కాలయుక్తమువాచేదం వచో .?విపులమర్థవత్ ..5.50.4..

దురాత్మా పృచ్ఛ్యతామేష కుతః కిం వాత్ర కారణమ్ .
వనభఙ్గే చ కో .?స్యార్థో రాక్షసీనాం చ తర్జనే ..5.50.5..

మత్పురీమప్రధృష్యాం వా .?గమనే కిం ప్రయోజనమ్ .
ఆయోధనే వా కిం కార్యం పృచ్ఛయతామేష దుర్మతిః ..5.50.6..

రావణస్య వచశ్శ్రుత్వా ప్రహస్తో వాక్యమబ్రవీత్ .
సమాశ్వసిహి భద్రం తే న భీః కార్యా త్వయా కపే ..5.50.7..

యది తావత్త్వమిన్ద్రేణ ప్రేషితో రావణాలయమ్ .
తత్త్వమాఖ్యాహి మా భూత్తే భయం వానర మోక్ష్యసే ..5.50.8..

యది వైశ్రవణస్య త్వం యమస్య వరుణస్య చ .
చారరూపమిదం కృత్వా ప్రవిష్టో నః పురీమిమామ్ ..5.50.9..
విష్ణునా ప్రేషితో వా .?పి దూతో విజయకాఙ్క్షిణా .

న హి తే వానరం తేజో రూపమాత్రం తు వానరమ్ ..5.50.10..
తత్త్వత: కథయస్వాద్య తతో వానర మోక్ష్యసే .

అనృతం వదతశ్చాపి దుర్లభం తవ జీవితమ్ ..5.50.11..
అథవా యన్నిమిత్తస్తే ప్రవేశో రావణాలయే .

ఏవముక్తో హరిశ్రేష్ఠస్తదా రక్షోగణేశ్వరమ్ ..5.50.12..
అబ్రవీన్నాస్మి శక్రస్య యమస్య వరుణస్య వా .
ధనదేన న మే సఖ్యం విష్ణునా నాస్మి చోదితః ..5.50.13..
జాతిరేవ మమ త్వేషా వానరో .?హమిహాగతః .

దర్శనే రాక్షసేన్ద్రస్య దుర్లభే తదిదం మయా ..5.50.14..
వనం రాక్షసరాజస్య దర్శనార్థే వినాశితమ్ .

తతస్తే రాక్షసాః ప్రాప్తా బలినో యుద్ధకాఙ్క్షిణః .
రక్షణార్థం తు దేహస్య ప్రతియుద్ధా మయా రణే ..5.50.15..

అస్త్రపాశైర్న శక్యో .?హం బద్ధుం దేవాసురైరపి ..5.50.16..
పితామహాదేష వరో మామాప్యేషో .?భ్యుపాగతః .

రాజానం ద్రష్టుకామేన మయాస్త్రమనువర్తితమ్ ..5.50.17..
విముక్తో హ్యహమస్త్రేణ రాక్షసైస్త్వభిపీడితః .
కేనచిద్రాజకార్యేణ సమ్ప్రాప్తో .?స్మి తవాన్తికమ్ ..5.50.18..

దూతో .?హమితి విజ్ఞేయో రాఘవస్యామితౌజసః .
శ్రూయతాం చాపి వచనం మమ పథ్యమిదం ప్రభో ..5.50.19..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే పఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s