ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 49

సుందరకాండ సర్గ 49

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 49

తతస్స కర్మణా తస్య విస్మితో భీమవిక్రమః .
హనుమాన్రోషతామ్రాక్షో రక్షోధిపమవైక్షత ..5.49.1..

భ్రాజమానం మహార్హేణ కాఞ్చనేన విరాజతా .
ముక్తాజాలావృతేనాథ మకుటేన మహాద్యుతిమ్ ..5.49.2..

వజ్రసంయోగసంయుక్తైర్మహార్హమణివిగ్రహైః .
హైమైరాభరణైశ్చిత్రైర్మనసేవ ప్రకల్పితైః ..5.49.3..

మహార్హక్షౌమసంవీతం రక్తచన్దనరూషితమ్ .
స్వానులిప్తం విచిత్రాభిర్వివిధాభిశ్చ భక్తిభిః ..5.49.4..

విచిత్రైర్దర్శనీయైశ్చ రక్తాక్షైర్భీమదర్శనైః .
దీప్తతీక్ష్ణమహాదంష్ట్రైః ప్రలమ్బదశనచ్ఛదైః ..5.49.5..
శిరోభిర్దశభిర్వీరం భ్రాజమానం మహౌజసమ్ .
నానావ్యాలసమాకీర్ణైశ్శిఖరైరివ మన్దరమ్ ..5.49.6..

నీలాఞ్జనచయప్రఖ్యం హారేణోరసి రాజతా .
పూర్ణచన్ద్రాభవక్త్రేణ సబలాకమివామ్బుదమ్ ..5.49.7..

బాహుభిర్బద్ధకేయూరైశ్చన్దనోత్తమరూషితైః .
భ్రాజమానాఙ్గదైః పీనైః పఞ్చశీర్షైరివోరగైః ..5.49.8..

మహతిస్ఫాటికే చిత్రే రత్నసంయోగసంస్కృతే .
ఉత్తమాస్తరణాస్తీర్ణే సూపవిష్టం వరాసనే ..5.49.9..

అలఙ్కృతాభిరత్యర్థం ప్రమదాభిః సమన్తతః .
వాలవ్యజనహస్తాభిరారాత్సముపసేవితమ్ ..5.49.10..

దుర్ధరేణ ప్రహస్తేన మహాపార్శ్వేన రక్షసా .
మన్త్రిభిర్మన్త్రతత్త్వజ్ఞైర్నికుమ్భేన చ మన్త్రిణా ..5.49.11..
సుఖోపవిష్టం రక్షోభిశ్చతుర్భిర్బలదర్పితైః .
కృత్స్నం పరివృతం లోకం చతుర్భిరివ సాగరైః ..5.49.12..

మన్త్రిభిర్మన్త్రతత్త్వజ్ఞైరన్యైశ్చ శుభబుద్ధిభిః .
అన్వాస్యమానం రక్షోభిః సురైరివ సురేశ్వరమ్ ..5.49.13..

అపశ్యద్రాక్షసపతిం హనుమానతితేజసమ్ .
విష్ఠితం మేరుశిఖరే సతోయమివ తోయదమ్ ..5.49.14..

స తైస్సమ్పీడ్యమానో .?పి రక్షోభిర్భీమవిక్రమైః .
విస్మయం పరమం గత్వా రక్షోధిపమవైక్షత ..5.49.15..

భ్రాజమానం తతో దృష్ట్వా హనుమాన్రాక్షసేశ్వరమ్ .
మనసా చిన్తయామాస తేజసా తస్య మోహితః ..5.49.16..

అహో రూపమహో ధైర్యమహో సత్త్వమహో ద్యుతిః .
అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణయుక్తతా ..5.49.17..

యద్యధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసేశ్వరః .
స్యాదయం సురలోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షితా ..5.49.18..

అస్య క్రూరైర్నృశంసైశ్చ కర్మభిర్లోకకుత్సితైః .
సర్వే బిభ్యతి ఖల్వస్మాల్లోకాస్సామరదానవాః ..5.49.19..
అయం హ్యుత్సహతే క్రుద్ధః కర్తుమేకార్ణవం జగత్ .

ఇతి చిన్తాం బహువిధామకరోన్మతిమాన్ హరిః ..5.49.20..
దృష్ట్వా రాక్షసరాజస్య ప్రభావమమితౌజసః .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకోనపఞ్చాశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s