ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 47

సుందరకాండ సర్గ 47

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 47

సేనాపతీన్పఞ్చ స తు ప్రమాపితాన్ హనూమతా సానుచరాన్సవాహనాన్ .
సమీక్ష్య రాజా సమరోద్ధతోన్ముఖం కుమారమక్షం ప్రసమైక్షతాగ్రతః ..5.47.1..

స తస్య దృష్ట్యర్పణసమ్ప్రచోదితః ప్రతాపవాన్కాఞ్చనచిత్రకార్ముకః .
సముత్పపాతాథ సదస్యుదీరితో ద్విజాతిముఖ్యైర్హవిషేవ పావకః ..5.47.2..

తతో మహద్బాలదివాకరప్రభం ప్రతప్తజామ్బూనదజాలసన్తతమ్ .
రథం సమాస్థాయ యయౌ స వీర్యవాన్మహాహరిం తం ప్రతి నైరృతర్షభః ..5.47.3..

తతస్తపస్సఙ్గ్రహసఞ్చయార్జితం ప్రతప్తజామ్బూనదజాలశోభితమ్ .
పతాకినం రత్నవిభూషితధ్వజం మనోజవాష్టాశ్వవరైః సుయోజితమ్ ..5.47.4..

సురాసురాధృష్యమసఙ్గచారిణం రవిప్రభం వ్యోమచరం సమాహితమ్ .
సతూణమష్టాసినిబద్ధబన్ధురం యథాక్రమావేశితశక్తితోమరమ్ ..5.47.5..

విరాజమానం ప్రతిపూర్ణవస్తునా సహేమదామ్నా శశిసూర్యవర్చసా .
దివాకరాభం రథమాస్థితస్తతస్స నిర్జగామామరతుల్యవిక్రమః ..5.47.6..

స పూరయన్ఖం చ మహీం చ సాచలాం తురఙ్గమాతఙ్గమహారథస్వనైః .
బలైస్సమేతైస్సహి తోరణస్థితం సమర్థమాసీనముపాగమత్కపిమ్ ..5.47.7..

స తం సమాసాద్య హరిం హరీక్షణో యుగాన్తకాలాగ్నిమివ ప్రజాక్షయే .
అవస్థితం విస్మితజాతసమ్భ్రమ స్సమైక్షతాక్షో బహుమానచక్షుషా ..5.47.8..

స తస్య వేగం చ కపేర్మహాత్మనః పరాక్రమం చారిషు పార్థివాత్మజః .
విచారయన్స్వం చ బలం మహాబలో హిమక్షయే సూర్య ఇవాభివర్ధతే ..5.47.9..

స జాతమన్యుః ప్రసమీక్ష్య విక్రమం స్థిరం స్థిరస్సమ్యతి దుర్నివారణమ్ .
సమాహితాత్మా హనుమన్తమాహవే ప్రచోదయామాస శరైస్త్రిభి శ్శితైః ..5.47.10..

తతః కపిం తం ప్రసమీక్ష్య గర్వితం జితశ్రమం శత్రుపరాజయోర్జితమ్ .
అవైక్షతాక్షస్సముదీర్ణమానసస్సబాణపాణిః ప్రగృహీతకార్ముకః ..5.47.11..

స హేమనిష్కాఙ్గదచారుకుణ్డల స్సమాససాదా .?శుపరాక్రమః కపిమ్ .
తయోర్బభూవాప్రతిమస్సమాగమ స్సురాసురాణామపి సమ్భ్రమప్రదః ..5.47.12..

రరాస భూమిర్న తతాప భానుమా న్వనౌ న వాయుః ప్రచాచల చాచలః .
కపేః కుమారస్య చ వీక్ష్య సంయుగం ననాద చ ద్యౌరుదధిశ్చ చుక్షుభే ..5.47.13..

తతస్స వీరస్సుముఖాన్ పతత్రిణస్సువర్ణపుఙ్ఖాన్సవిషానివోరగాన్ .
సమాధిసమ్యోగవిమోక్షతత్త్వవిచ్ఛరానథ త్రీన్కపిమూర్ధ్న్యపాతయత్ ..5.47.14..

స తై శ్శరైర్మూర్ధ్ని సమం నిపాతితైః క్షరన్నసృగ్దిగ్ధవివృత్తలోచనః .
నవోదితాదిత్యనిభ శ్శరాంశుమాన్ వ్యరాజతాదిత్య ఇవాంశుమాలికః ..5.47.15..

తతస్స పిఙ్గాధిపమన్త్రిసత్తమః సమీక్ష్య తం రాజవరాత్మజం రణే .
ఉదగ్రచిత్రాయుధచిత్రకార్ముకం జహర్ష చాపూర్యత చాహవోన్ముఖః ..5.47.16..

స మన్దరాగ్రస్థ ఇవాంశుమాలికో వివృద్ధకోపో బలవీర్యసంయుతః .
కుమారమక్షం సబలం సవాహనం దదాహ నేత్రాగ్నిమరీచిభిస్తదా ..5.47.17..

తతస్స బాణాసనచిత్రకార్ముక శ్శరప్రవర్షో యుధి రాక్షసామ్బుదః .
శరాన్ముమోచాశు హరీశ్వరాచలే వలాహకో వృష్టిమివాచలోత్తమే ..5.47.18..

తతః కపిస్తం రణచణ్డవిక్రమం వివృద్ధతేజోబలవీర్యసంయుతమ్ .
కుమారమక్షం ప్రసమీక్ష్య సంయుగే ననాద హర్షాద్ ఘనతుల్యవిక్రమమ్ ..5.47.19..

స బాలభావాద్యుధి వీర్యదర్పితః ప్రవృద్ధమన్యుః క్షతజోపమేక్షణః .
సమాససాదాప్రతిమం కపిం రణే గజో మహాకూపమివావృతం తృణైః ..5.47.20..

స తేన బాణైః ప్రసభం నిపాతితైశ్చకార నాదం ఘననాదనిస్స్వనః .
సముత్పపాతాశు నభస్స మారుతిర్భుజోరువిక్షేపణఘోరదర్శనః ..5.47.21..

సముత్పతన్తం సమభిద్రవద్బలీ స రాక్షసానాం ప్రవరః ప్రతాపవాన్ .
రథీ రథిశ్రేష్ఠతమః కిరన్శరైః పయోధరశ్శైలమివాశ్మవృష్టిభిః ..5.47.22..

స తాన్శరాంస్తస్య హరిర్విమోక్షయంశ్చచార వీరః పథి వాయుసేవితే .
శరాన్తరే మారుతవద్వినిష్పతన్మనోజవస్సంయతి చణ్డవిక్రమః ..5.47.23..

తమాత్తబాణాసనమాహవోన్ముఖం ఖమాస్తృణన్తం విశిఖైశ్శరోత్తమైః .
అవైక్షతాక్షం బహుమానచక్షుషా జగామ చిన్తాం చ స మారుతాత్మజః ..5.47.24..

తతశ్శరైర్భిన్నభుజాన్తరః కపిః కుమారవీరేణ మహాత్మనా నదన్ .
మహాభుజః కర్మవిశేషతత్త్వవి ద్విచిన్తయామాస రణే పరాక్రమమ్ ..5.47.25..

అబాలవద్బాలదివాకరప్రభః కరోత్యయం కర్మ మహన్మహాబలః .
న చాస్య సర్వాహవకర్మశోభినః ప్రమాపణే మే మతిరత్ర జాయతే ..5.47.26..

అయం మహాత్మా చ మహాంశ్చ వీర్యత స్సమాహితశ్చాతిసహశ్చ సంయుగే .
అసంశయం కర్మగుణోదయాదయం సనాగయక్షైర్మునిభిశ్చ పూజితః ..5.47.27..

పరాక్రమోత్సాహవివృద్ధమానస స్సమీక్షతే మాం ప్రముఖాగ్రత:స్థితః .
పరాక్రమో హ్యస్య మనాంసి కమ్పయేత్సురాసురాణామపి శీఘ్రగామినః ..5.47.28..

న ఖల్వయం నాభిభవేదుపేక్షితః పరాక్రమో హ్యస్య రణే వివర్ధతే .
ప్రమాపణం త్వేవ మమాద్య రోచతే న వర్ధమానో .?గ్నిరుపేక్షితుం క్షమః ..5.47.29..

ఇతి ప్రవేగం తు పరస్య చిన్తయన్స్వకర్మయోగం చ విధాయ వీర్యవాన్ .
చకార వేగం తు మహాబలస్తదా మతిం చ చక్రే .?స్య వధే మహాకపిః ..5.47.30..

స తస్య తానష్టహయాన్మహాజవాన్ సమాహితాన్భారసహాన్వివర్తనే .
జఘాన వీరః పథి వాయుసేవితే తలప్రహారైః పవనాత్మజః కపిః ..5.47.31..

తతస్తలేనాభిహతో మహారథ స్స తస్య పిఙ్గాధిపమన్త్రినిర్జితః .
ప్రభగ్ననీడః పరిముక్తకూబరః పపాత భూమౌ హతవాజిరమ్బరాత్ ..5.47.32..

స తం పరిత్యజ్య మహారథో రథం సకార్ముకః ఖఙ్గధరః ఖముత్పతన్ .
తపో .?భియోగాదృషిరుగ్రవీర్యవాన్విహాయ దేహం మరుతామివాలయమ్ ..5.47.33..

తతః కపిస్తం విచరన్తమమ్బరే పతత్రిరాజానిలసిద్ధసేవితే .
సమేత్య తం మారుతతుల్యవిక్రమః క్రమేణ జగ్రాహ స పాదయోర్దృఢమ్ ..5.47.34..

స తం సమావిధ్య సహస్రశః కపిర్మహోరగం గృహ్య ఇవాణ్డజేశ్వరః .
ముమోచ వేగాత్పితృతుల్యవిక్రమో మహీతలే సంయతి వానరోత్తమః ..5.47.35..

స భగ్నబాహూరుకటీశిరోధరః క్షరన్నసృఙినర్మథితాస్థిలోచనః .
సమ్భగ్నసన్ధి: ప్రవికీర్ణబన్ధనో హతః క్షితౌ వాయుసుతేన రాక్షసః ..5.47.36..

మహాకపిర్భూమితలే నిపీడ్య తం చకార రక్షోధిపతేర్మహద్భయమ్ .
మహర్షిభిశ్చక్రచరైర్మహావ్రతై స్సమేత్య భూతైశ్చ సయక్షపన్నగైః ..5.47.37..
సురైశ్చ సేన్ద్రైర్భృశజాతవిస్మయై ర్హతే కుమారే స కపిర్నిరీక్షితః .

నిహత్య తం వజ్రిసుతోపమప్రభం కుమారమక్షం క్షతజోపమేక్షణమ్ .
తమేవ వీరో .?భిజగామ తోరణం కృతక్షణః కాల ఇవ ప్రజాక్షయే ..5.47.38..

ఇత్యార్షే వాల్మీకీయే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తచత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s