ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 46

సుందరకాండ సర్గ 46

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 46

హతాన్మన్త్రిసుతాన్ బుద్ధ్వా వానరేణ మహాత్మనా .
రావణస్సంవృతాకారశ్చకార మతిముత్తమామ్ ..5.46.1..

స విరూపాక్షయూపాక్షౌ దుర్ధరం చైవ రాక్షసమ్ .
ప్రఘసం భాసకర్ణం చ పఞ్చసేనాగ్రనాయకాన్ ..5.46.2..
సన్దిదేశ దశగ్రీవో వీరాన్నయవిశారదాన్ .
హనుమద్గ్రహణవ్యగ్రాన్వాయువేగసమాన్యుధి ..5.46.3..

యాత సేనాగ్రగాస్సర్వే మహాబలపరిగ్రహాః .
సవాజిరథమాతఙ్గాస్స కపిశ్శాస్యతామితి ..5.46.4..

యత్నైశ్చ ఖలు భావ్యం స్యాత్తమాసాద్య వనాలయమ్ .
కర్మ చాపి సమాధేయం దేశకాలావిరోధినమ్ ..5.46.5..

న హ్యహం తం కపిం మన్యే కర్మణా ప్రతితర్కయన్ .
సర్వథా తన్మహద్భూతం మహాబలపరిగ్రహమ్ ..5.46.6..

భవేదిన్ద్రేణ వా సృష్టమస్మదర్థం తపోబలాత్ .
సనాగయక్షగన్ధర్వా దేవాసురమహర్షయః ..5.46.7..
యుష్మాభిస్సహితైస్సర్వైర్మయా సహ వినిర్జితాః .
తైరవశ్యం విధాతవ్యం వ్యలీకం కిఞ్చిదేవ నః ..5.46.8..
తదేవ నాత్ర సన్దేహః ప్రసహ్య పరిగృహ్యతామ్ .
నావమాన్యో భవద్భిశ్చ హరిర్ధీరపరాక్రమః ..5.46.9..

దృష్టా హి హరయః పూర్వం మయా విపులవిక్రమాః .
వాలీ చ సహసుగ్రీవో జామ్బవాంశ్చ మహాబలః ..5.46.10..
నీలస్సేనాపతిశ్చైవ యే చాన్యే ద్వివిదాదయః .
నైవం తేషాం గతిర్భీమా న తేజో న పరాక్రమః ..5.46.11..
న మతిర్న బలోత్సాహౌ న రూపపరికల్పనమ్ .

మహత్సత్త్వమిదం జ్ఞేయం కపిరూపం వ్యవస్థితమ్ ..5.46.12..
ప్రయత్నం మహదాస్థాయ క్రియతామస్య నిగ్రహః .

కామం లోకాస్త్రయస్సేన్ద్రాస్ససురాసురమానవాః ..5.46.13..
భవతామగ్రతః స్థాతుం న పర్యాప్తా రణాజిరే .

తథాపి తు నయజ్ఞేన జయమాకాఙ్క్షతా రణే ..5.46.14..
ఆత్మా రక్ష్యః ప్రయత్నేన యుద్ధసిద్ధిర్హి చఞ్చలా .

తే స్వామివచనం సర్వే ప్రతిగృహ్య మహౌజసః ..5.46.15..
సముత్పేతుర్మహావేగా హుతాశసమతేజసః .
రథైర్మత్తైశ్చ మాతఙ్గైర్వాజిభిశ్చ మహాజవైః ..5.46.16..
శస్త్రైశ్చ వివిధైస్తీక్ష్ణైస్సర్వైశ్చోపచితా బలైః .

తతస్తం దదృశుర్వీరా దీప్యమానం మహాకపిమ్ ..5.46.17..
రశ్మిమన్తమివోద్యన్తం స్వతేజోరశ్మిమాలినమ్ .
తోరణస్థం మహోత్సాహం మహాసత్త్వం మహాబలమ్ ..5.46.18..

మహామతిం మహావేగం మహాకాయం మహాబలమ్ .
తం సమీక్ష్యైవ తే సర్వే దిక్షు సర్వాస్వవస్థితాః ..5.46.19..
తై స్తై: ప్రహరణైర్భీమైరభిపేతుస్తతస్తతః .

తస్య పఞ్చాయసాస్తీక్ష్ణాశ్శితాః పీతముఖాశ్శరాః ..5.46.20..
శిరస్యుత్పలపత్రాభా దుర్ధరేణ నిపాతితాః .

స తైః పఞ్చభిరావిద్ధశ్శరైశ్శిరసి వానరః ..5.46.21..
ఉత్పపాత నదన్ వ్యోమ్ని దిశో దశ వినాదయన్ .

తతస్తు దుర్ధరో వీరస్సరథస్సజ్యకార్ముకః ..5.46.22..
కిరన్ శరశతైస్తీక్ష్ణైరభిపేదే మహాబలః .

స కపిర్వారయామాస తం వ్యోమ్ని శరవర్షిణమ్ ..5.46.23..
వృష్టిమన్తం పయోదాన్తే పయోదమివ మారుతః .

అర్ధ్యమానస్తతస్తేన దుర్ధరేణానిలాత్మజః ..5.46.24..
చకార కదనం భూయో వ్యవర్ధత చ వేగవాన్ .

స దూరం సహసోత్పత్య దుర్ధరస్య రథే హరిః ..5.46.25..
నిపపాత మహావేగో విద్యుద్రాశిర్గిరావివ .

తతస్స మథితాష్టాశ్వం రథం భగ్నాక్షకూబరమ్ ..5.46.26..
విహాయ న్యపతద్భూమౌ దుర్ధరస్త్యక్తజీవితః .

తం విరూపాక్షయూపాక్షౌ దృష్ట్వా నిపతితం భువి ..5.46.27..
సఞ్జాతరోషౌ దుర్ధర్షావుత్పేతురరిన్దమౌ .

స తాభ్యాం సహసోత్పత్య విష్ఠితో విమలే .?మ్బరే ..5.46.28..
ముద్గరాభ్యాం మహాబాహుర్వక్షస్యభిహతః కపిః .

తయోర్వేగవతోర్వేగం వినిహత్య మహాబలః ..5.46.29..
నిపపాత పునర్భూమౌ సుపర్ణసమవిక్రమః .

స సాలవృక్షమాసాద్య తముత్పాట్య చ వానరః ..5.46.30..
తావుభౌ రాక్షసౌ వీరౌ జఘాన పవనాత్మజః .

తతస్తాంస్త్రీన్హతాన్జ్ఞాత్వా వానరేణ తరస్వినా ..5.46.31..
అభిపేదే మహావేగః ప్రసహ్య ప్రఘసో హరిమ్ .
భాసకర్ణశ్చ సఙ్కృద్ధశ్శూలమాదాయ వీర్యవాన్ ..5.46.32..

ఏకతః కపిశార్దూలం యశస్వినమవస్థితమ్ .
పట్టిసేన శితాగ్రేణ ప్రఘసః ప్రత్యయోధయత్ ..5.46.33..
భాసకర్ణశ్చ శూలేన రాక్షసః కపిసత్తమమ్ .

స తాభ్యాం విక్షతైర్గాత్రైరసృగ్దిగ్ధతనూరుహః ..5.46.34..
అభవద్వానరః క్రుద్ధో బాలసూర్యసమప్రభః .

సముత్పాట్య గిరేశ్శృఙ్గం సమృగవ్యాలపాదపమ్ ..5.46.35..
జఘాన హనుమాన్ వీరో రాక్షసౌ కపికుఞ్జరః .

తతస్తేష్వవసన్నేషు సేనాపతిషు పఞ్చసు ..5.46.36..
బలం తదవశేషం చ నాశయామాస వానరః .

అశ్వైరశ్వాన్ గజైర్నాగాన్ యోధైర్యోధాన్ రథైరథాన్ ..5.46.37..
స కపిర్నాశయామాస సహస్రాక్ష ఇవాసురాన్ .

హతైర్నాగైశ్చ తురగైర్భగ్నాక్షైశ్చ మహారథైః ..5.46.38..
హతైశ్చ రాక్షసైర్భూమీ రుద్ధమార్గా సమన్తతః .

తతః కపిస్తాన్ధ్వజినీపతీన్ రణే నిహత్య వీరాన్సబలాన్సవాహనాన్ .
సమీక్ష్య వీరః పరిగృహ్య తోరణం కృతక్షణః కాల ఇవ ప్రజాక్షయే ..5.46.39..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షట్చత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s