ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 45

సుందరకాండ సర్గ 45

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 45

తతస్తే రాక్షసేన్ద్రేణ చోదితా మన్త్రిణస్సుతాః .
నిర్యయుర్భవనాత్తస్మాత్సప్తసప్తార్చివర్చసః ..5.45.1..
మహాబలపరీవారా ధనుష్మన్తో మహాబలాః .
కృతాస్త్రాస్త్రవిదాం శ్రేష్ఠాః పరస్పరజయైషిణః ..5.45.2..
హేమజాలపరిక్షిప్తైర్ధ్వజవద్భిః పతాకిభిః .
తోయదస్వననిర్ఘోషైర్వాజియుక్తైర్మహారథైః ..5.45.3..
తప్తకాఞ్చనచిత్రాణి చాపాన్యమితవిక్రమాః .
విస్ఫారయన్తస్సంహృష్టాస్తటిత్వన్త ఇవామ్బుదాః ..5.45.4..

జనన్యస్తు తతస్తేషాం విదిత్వా కిఙ్కరాన్హతాన్ . బభూవుశ్శోకసమ్భ్రాన్తాస్సబాన్ధవసుహృజ్జనాః ..5.45.5..

తే పరస్పరసఙ్ఘర్షాత్తప్తకాఞ్చనభూషణాః .
అభిపేతుర్హనూమన్తం తోరణస్థమవస్థితమ్ ..5.45.6..

సృజన్తో బాణవృష్టిం తే రథగర్జితనిస్స్వనాః .
వృష్టిమన్త ఇవాంభోదా విచేరుర్నైఋతామ్బుదాః ..5.45.7..

అవకీర్ణస్తతస్తాభిర్హనుమాన్శరవృష్టిభిః .
అభవత్సంవృతాకారశ్శైలరాడివ వృష్టిభిః ..5.45.8..

స శరాన్మోఘయామాస తేషామాశుచరః కపిః .
రథవేగం చ వీరాణాం విచరన్విమలే .?మ్బరే ..5.45.9..

స తైః క్రీడన్ధనుష్మద్భిర్వ్యోమ్ని వీరః ప్రకాశతే .
ధనుష్మద్భిర్యథా మేఘైర్మారుతః ప్రభురమ్బరే ..5.45.10..

స కృత్వా నినదం ఘోరం త్రాసయంస్తాం మహాచమూమ్ .
చకార హనుమాన్వేగం తేషు రక్షస్సు వీర్యవాన్ ..5.45.11..

తలేనాభ్యహనత్కాంశ్చిత్పాదైః కాంశ్చిత్పరన్తపః .
ముష్టినాభ్యహనత్కాంశ్చిన్నఖైః కాంశ్చిద్వ్యదారయత్ ..5.45.12..

ప్రమమాథోరసా కాంశ్చిదూరుభ్యామపరాన్కపిః .
కేచిత్తస్య నినాదేన తత్రైవ పతితా భువి ..5.45.13..

తతస్తేష్వవసన్నేషు భూమౌ నిపతితేషు చ .
తత్సైన్యమగమత్సర్వం దిశోదశ భయార్దితమ్ ..5.45.14..

వినేదుర్విస్వరం నాగా నిపేతుర్భువి వాజినః .
భగ్ననీడధ్వజచ్ఛత్రైర్భూశ్చ కీర్ణా .?భవద్రథైః ..5.45.15..

స్రవతా రుధిరేణాథ స్రవన్త్యో దర్శితాః పథి .
వివిధైశ్చ స్వరైర్లఙ్కా ననాద వికృతం తదా ..5.45.16..

స తాన్ప్రవృద్ధాన్వినిహత్య రాక్షసాన్ మహాబలశ్చణ్డపరాక్రమః కపిః .
యుయుత్సురన్యైః పునరేవ రాక్షసై స్తమేవ వీరో .?భిజగామ తోరణమ్ ..5.45.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే పఞ్చచత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s