ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 44

సుందరకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 44

సన్దిష్టో రాక్షసేన్ద్రేణ ప్రహస్తస్య సుతో బలీ .
జమ్బుమాలీ మహాదంష్ట్రో నిర్జగామ ధనుర్ధరః ..5.44.1..
రక్తమాల్యామ్బరధరస్స్రగ్వీ రుచిరకుణ్డలః .
మహాన్వివృత్తనయనశ్చణ్డస్సమరదుర్జయః ..5.44.2..
ధనుశ్శక్రధనుః ప్రఖ్యం మహద్రుచిరసాయకమ్ .
విష్ఫారయాణో వేగేన వజ్రాశనిసమస్వనమ్ ..5.44.3..

తస్య విష్ఫారఘోషేణ ధనుషో మహతా దిశః .
ప్రదిశశ్చ నభశ్చైవ సహసా సమపూర్యత ..5.44.4..

రథేన ఖరయుక్తేన తమాగతముదీక్ష్య సః .
హనుమాన్వేగసమ్పన్నో జహర్ష చ ననాద చ ..5.44.5..

తం తోరణవిటఙ్కస్థం హనుమన్తం మహాకపిమ్ .
జమ్బుమాలీ మహాబాహుర్వివ్యాధ నిశితైశ్శరైః ..5.44.6..

అర్ధచన్ద్రేణ వదనే శిరస్యేకేన కర్ణినా .
బాహ్వోర్వివ్యాధ నారాచైర్దశభిస్తం కపీశ్వరమ్ ..5.44.7..

తస్య తచ్ఛుశుభే తామ్రం శరేణాభిహతం ముఖమ్ .
శరదీవామ్బుజం ఫుల్లం విద్ధం భాస్కరరశ్మినా ..5.44.8..

తత్తస్య రక్తం రక్తేన రఞ్జితం శుశుభే ముఖమ్ .
యథాకాశే మహాపద్మం సిక్తం చన్దనబిన్దుభిః ..5.44.9..

చుకోప బాణాభిహతో రాక్షసస్య మహాకపిః .
తతః పార్శ్వే .?తివిపులాం దదర్శ మహతీం శిలామ్ ..5.44.10..

తరసా తాం సముత్పాట్య చిక్షేప బలవద్భలీ .
తాం శరైర్దశభిః క్రుద్ధస్తాడయామాస రాక్షసః ..5.44.11..

విపన్నం కర్మ తద్దృష్ట్వా హనుమాంశ్చణ్డవిక్రమః .
సాలం విపులముత్పాట్య భ్రామయామాస వీర్యవాన్ ..5.44.12..

భ్రామయన్తం కపిం దృష్ట్వా సాలవృక్షం మహాబలమ్ .
చిక్షేప సుబహూన్బాణాన్జమ్బుమాలీ మహాబలః ..5.44.13..

సాలం చతుర్భిశ్చిచ్ఛేద వానరం పఞ్చభిర్భుజే .
ఉరస్యేకేన బాణేన దశభిస్తు స్తనాన్తరే ..5.44.14..

స శరైః పూరితతను: క్రోధేన మహతా వృతః .
తమేవ పరిఘం గృహ్య భ్రామయామాస వేగితః ..5.44.15..

అతివేగో .?తివేగేన భ్రామయిత్వా బలోత్కటః .
పరిఘం పాతయామాస జమ్బుమాలేర్మహోరసి ..5.44.16..

తస్య చైవ శిరో నాస్తి న బాహూ న చ జానునీ .
న ధనుర్న రథో నాశ్వాస్తత్రాదృశ్యన్త నేషవః ..5.44.17..

స హతస్సహసా తేన జమ్బుమాలీ మహాబలః .
పపాత నిహతో భూమౌ చూర్ణితాఙ్గవిభూషణః ..5.44.18..

జమ్బుమాలిం చ నిహతం కిఙ్కరాంశ్చ మహాబలాన్ .
చుక్రోధ రావణశ్శుత్వా కోపసంరక్తలోచనః ..5.44.19..

స రోషసంవర్తితతామ్రలోచనః ప్రహస్తపుత్త్రే నిహతే మహాబలే .
అమాత్యపుత్త్రానతివీర్యవిక్రమాన్ సమాదిదేశాశు నిశాచరేశ్వరః ..5.44.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s