ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 43

సుందరకాండ సర్గ 43

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 43

తతస్స కిఙ్కరాన్హత్వా హనుమాన్ధ్యానమాస్థితః .
వనం భగ్నం మయా చైత్యప్రాసాదో న వినాశితః ..5.43.1..
తస్మాత్ప్రాసాదమప్యేవం భీమం విధ్వంసయామ్యహం . ఇతి సఞ్చిన్త్య మనసా హనుమాన్దర్శయన్బలమ్ ..5.43.2..
చైత్యప్రాసాదమాప్లుత్య మేరుశృఙ్గమివోన్నతమ్ . ఆరురోహ కపిశ్రేష్ఠో హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.43.3..

ఆరుహ్య గిరిసఙ్కాశం ప్రాసాదం హరియూథపః .
బభౌ స సుమహాతేజాః ప్రతిసూర్య ఇవోదితః ..5.43.4..

సంప్రధృష్య చ దుర్ధర్షం చైత్యప్రాసాదముత్తమమ్ .
హనుమాన్ప్రజ్వలన్లక్ష్మ్ా పారియాత్రోపమో .?భవత్ ..5.43.5..

స భూత్వా సుమహాకాయః ప్రభావాన్మారుతాత్మజః .
ధృష్టమాస్ఫోటయామాస లఙ్కాం శబ్దేన పూరయన్ ..5.43.6..

తస్యాస్ఫోటితశబ్దేన మహతా శ్రోత్రఘాతినా .
పేతుర్విహఙ్గమాస్తత్ర చైత్యపాలాశ్చ మోహితాః ..5.43.7..

అస్త్రవిజ్జయతాం రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః .
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః ..5.43.8..

దాసో .?హం కోసలేన్ద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః .
హనుమాన్శత్రుసైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః ..5.43.9..

న రావణసహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ .
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః ..5.43.10..

అర్దయిత్వా పురీం లఙ్కామభివాద్య చ మైథిలీమ్ .
సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ ..5.43.11..

ఏవముక్త్వా విమానస్థశ్చైత్యస్థాన్హరియూథపః .
ననాద భీమనిర్హ్రాదో రక్షసాం జనయన్భయమ్ ..5.43.12..

తేన శబ్దేన మహతా చైత్యపాలాశ్శతం యయుః .
గృహీత్వా వివిధానస్త్రాన్ప్రాసాన్ఖఙ్గాన్పరశ్వథాన్ ..5.43.13..
విసృజన్తో మహాకాయా మారుతిం పర్యవారయన్ .

తే గదాభిర్విచిత్రాభిః పరిఘైః కాఞ్చనాఙ్గదైః .
ఆజఘ్నుర్వానరశ్రేష్ఠం బాణైశ్చాదిత్యసన్నిభైః ..5.43.14..

ఆవర్త ఇవ గఙ్గాయాస్తోయస్య విపులో మహాన్ .
పరిక్షిప్య హరిశ్రేష్ఠం స బభౌ రక్షసాం గణః ..5.43.15..

తతో వాతాత్మజః క్రుద్ధో భీమ రూపం సమాస్థితః ..5.43.16..
ప్రాసాదస్య మహన్తస్య స్తమ్బం హేమపరిష్కృతమ్ .
ఉత్పాటయిత్వా వేగేన హనుమాన్పవనాత్మజః ..5.43.17..
తతస్తం భ్రామయామాస శతధారం మహాబలః .

తత్ర చాగ్నిస్సమభవత్ప్రాసాదశ్చాప్యదహ్యత ..5.43.18..
దహ్యమానం తతో దృష్ట్వా ప్రాసాదం హరియూథపః .
స రాక్షసశతం హత్త్వా వజ్రేణేన్ద్ర ఇవాసురాన్ ..5.43.19..
అన్తరిక్షే స్థితశ్శ్తీమానిదం వచనమబ్రవీత్ .

మాదృశానాం సహస్రాణి విసృష్టాని మహాత్మనామ్ ..5.43.20..
బలినాం వానరేన్ద్రాణాం సుగ్రీవవశవర్తినామ్ .
అటన్తి వసుధాం కృత్స్నాం వయమన్యే చ వానరాః ..5.43.21..

దశనాగబలాః కేచిత్కేచిద్దశగుణోత్తరాః .
కేచిన్నాగసహస్రస్య బభూవుస్తుల్యవిక్రమాః ..5.43.22..

సన్తి చౌఘబలాః కేచిత్కేచిద్వాయుబలోపమాః .
అప్రమేయబలాశ్చాన్యే తత్రాసన్హరియూథపాః ..5.43.23..

ఈదృగ్విధైస్తు హరిభిర్వృతో దన్తనఖాయుధైః .
శతైశ్శతసహస్రైశ్చ కోటీభిరయుతైరపి ..5.43.24..
ఆగమిష్యతి సుగ్రీవః సర్వేషాం వో నిషూదనః .

నేయమస్తి పురీ లఙ్కా న యూయం న చ రావణః .5.43.25 ..
యస్మాదిక్ష్వాకునాథేన బద్ధం వైరం మహాత్మనా .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రిచత్వారిశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s