ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 42

సుందరకాండ సర్గ 42

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 42

తతః పక్షినినాదేన వృక్షభఙ్గస్వనేన చ .
బభూవుస్త్రాససమ్భ్రాన్తాస్సర్వే లఙ్కానివాసినః ..5.42.1..

విద్రుతాశ్చ భయత్రస్తా వినేదుర్మృగపక్షిణః .
రక్షసాం చ నిమిత్తాని క్రూరాణి ప్రతిపేదిరే ..5.42.2..

తతో గతాయాం నిద్రాయాం రాక్షస్యో వికృతాననాః .
తద్వనం దదృశుర్భగ్నం తం చ వీరం మహాకపిమ్ ..5.42.3..

స తా దృష్ట్వా మహాబాహుర్మహాసత్త్వో మహాబలః .
చకార సుమహద్రూపం రాక్షసీనాం భయావహమ్ ..5.42.4..

తతస్తం గిరిసఙ్కాశమతికాయం మహాబలమ్ .
రాక్షస్యో వానరం దృష్ట్వా పప్రచ్ఛుర్జనకాత్మజామ్ ..5.42.5..

కో .?యం కస్య కుతో వాయం కిం నిమిత్తమిహాగతః .
కథం త్వయా సహానేన సంవాదః కృత ఇత్యుత ..5.42.6..

ఆచక్ష్వ నో విశాలాక్షి మా భూత్తే సుభగే భయమ్ .
సంవాదమసితాపాఙ్గే త్వయా కిం కృతవానయమ్ ..5.42.7..

అథాబ్రవీన్మహాసాధ్వీ సీతా సర్వాఙ్గసున్దరీ .
రక్షసాం భీమరూపాణాం విజ్ఞానే మమ కా గతిః ..5.42.8..

యూయమేవాభిజానీత యో .?యం యద్వా కరిష్యతి .
అహిరేవ హ్యహేః పాదాన్విజానాతి న సంశయః ..5.42.9..

అహమప్యస్య భీతాస్మి నైనం జానామి కో న్వయం .
వేద్మి రాక్షసమేవైనం కామరూపిణమాగతమ్ ..5.42.10..

వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా రాక్షస్యో విద్రుతా దిశః .
స్థితాః కాశ్చిద్గతాః కాశ్చిద్రావణాయ నివేదితుమ్ ..5.42.11..

రావణస్య సమీపే తు రాక్షస్యో వికృతాననాః .
విరూపం వానరం భీమమాఖ్యాతుముపచక్రముః ..5.42.12..

అశోకవనికామధ్యే రాజన్భీమవపుః కపిః .
సీతయా కృతసంవాదస్తిష్ఠత్యమితవిక్రమః ..5.42.13..

న చ తం జానకీ సీతా హరిం హరిణలోచనా .
అస్మాభిర్బహుధా పృష్టా నివేదయితుమిచ్ఛతి ..5.42.14..

వాసవస్య భవేద్దూతో దూతో వైశ్రవణస్య వా .
ప్రేషితో వాపి రామేణ సీతాన్వేషణకాఙ్క్షయా ..5.42.15..

తేన త్వద్భుతరూపేణ యత్తత్తవ మనోహరమ్ .
నానామృగగణాకీర్ణం ప్రమృష్టం ప్రమదావనమ్ ..5.42.16..

న తత్ర కశ్చిదుద్దేశో యస్తేన న వినాశితః .
యత్ర సా జానకీ సీతా స తేన న వినాశితః ..5.42.17..

జానకీరక్షణార్థం వా శ్రమాద్వా నోపలభ్యతే .
అథవా కశ్శ్రమస్తస్య సైవ తేనాభిరక్షితా ..5.42.18..

చారుపల్లవపుష్పాఢ్యం యం సీతా స్వయమాస్థితా .
ప్రవృద్ధశ్శింశుపావృక్ష స్స చ తేనాభిరక్షితః ..5.42.19..

తస్యోగ్రరూపస్యోగ్ర! త్వం దణ్డమాజ్ఞాతుమర్హసి .
సీతా సమ్భాషితా యేన తద్వనం చ వినాశితమ్ ..5.42.20..

మనః పరిగృహీతాం తాం తవ రక్షోగణేశ్వర .
కస్సీతామభిభాషేత యో న స్యాత్త్యక్తజీవితః ..5.42.21..

రాక్షసీనాం వచశ్త్రుత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః .
హుతాగ్నిరివ జజ్వాల కోపసంవర్తితేక్షణః ..5.42.22..

తస్య క్రుద్ధస్య నేత్రాభ్యాం ప్రాపతన్నాస్రబిన్దవః .
దీప్తాభ్యామివ దీపాభ్యాం సార్చిష స్స్నేహబిన్దవః ..5.42.23..

ఆత్మనస్సదృశాన్శూరాన్కిఙ్కరాన్నామ రాక్షసాన్ .
వ్యాదిదేశ మహాతేజా నిగ్రహార్థం హనూమతః ..5.42.24..

తేషామశీతిసాహస్రం కిఙ్కరాణాం తరస్వినామ్ .
నిర్యయుర్భవనాత్తస్మాత్కూటముద్గరపాణయః ..5.42.25..
మహోదరా మహాదంష్ట్రా ఘోరరూపా మహాబలాః .
యుద్ధాభిమనసస్సర్వే హనుమద్గ్రహణోద్యతాః ..5.42.26..

తే కపీన్ద్రం సమాసాద్య తోరణస్థమవస్థితమ్ .
అభిపేతుర్మహావేగాః పతఙ్గా ఇవ పావకమ్ ..5.42.27..

తే గదాభిర్విచిత్రాభిః పరిఘైః కాఞ్చనాఙ్గదైః .
ఆజఘ్నుర్వానరశ్రేష్ఠం శరైశ్చాదిత్యసన్నిభైః ..5.42.28..

ముద్గరైః పట్టిశైశ్శూలైః ప్రాసతోమరశక్తిభిః .
పరివార్య హనూమన్తం సహసా తస్థురగ్రతః ..5.42.29..

హనుమానపి తేజస్వీ శ్రీమాన్పర్వతసన్నిభః .
క్షితావావిధ్య లాఙ్గూలం ననాద చ మహాస్వనమ్ ..5.42.30..

స భూత్వా సుమహాకాయో హనుమాన్మారుతాత్మజః .
ధృష్టమాస్ఫోటయామాస లఙ్కాం శబ్దేన పూరయన్ ..5.42.31..

తస్యాస్ఫోటితశబ్దేన మహతా సానునాదినా .
పేతుర్విహఙ్గా గగనాదుచ్చైశ్చేదమఘోషయత్ ..5.42.32..

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః .
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః ..5.42.33..

దాసో .?హం కోసలేన్ద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః .
హనుమాన్శత్రుసైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః ..5.42.34..

న రావణసహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ .
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః ..5.42.35..

అర్దయిత్వా పురీం లఙ్కామభివాద్య చ మైథిలీమ్ .
సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ ..5.42.36..

తస్య సన్నాదశబ్దేన తే .?భవన్భయశఙ్కితాః .
దదృశుశ్చ హనూమన్తం సన్ధ్యామేఘమివోన్నతమ్ ..5.42.37..

స్వామిసన్దేశనిశ్శఙ్కాస్తతస్తే రాక్షసాః కపిమ్ .
చిత్రైః ప్రహరణైర్భీమైరభిపేతుస్తతస్తతః ..5.42.38..

స తైః పరివృతశ్శూరైస్సర్వతస్సుమహాబలః .
ఆససాదా .?యసం భీమం పరిఘం తోరణాశ్రితమ్ ..5.42.39..

స తం పరిఘమాదాయ జఘాన రజనీచరాన్ .
స పన్నగమివాదాయ స్ఫురన్తం వినతాసుతః ..5.42.40..
విచచారామ్బరే వీరః పరిగృహ్య చ మారుతిః .

స హత్వా రాక్షసాన్వీరాన్కిఙ్కరాన్మారుతాత్మజః ..5.42.41..
యుద్ధాకాఙ్క్షీ పునర్వీరస్తోరణం సముపాశ్రితః .

తతస్తస్మాద్భయాన్ముక్తాః కతిచిత్తత్ర రాక్షసాః ..5.42.42..
నిహతాన్కిఙ్కరాన్సర్వాన్రావణాయన్యవేదయన్ .

స రాక్షసానాం నిహతం మహద్బలం నిశమ్య రాజా పరివృత్తలోచనః .
సమాదిదేశాప్రతిమం పరాక్రమే ప్రహస్తపుత్రం సమరే సుదుర్జయమ్ ..5.42.43..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్విచత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s