ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 41

సుందరకాండ సర్గ 41

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 41

స చ వాగ్భిః ప్రశస్తాభిర్గమిష్యన్పూజితస్తయా .
తస్మాద్దేశాదపక్రమ్య చిన్తయామాస వానరః ..5.41.1..

అల్పశేషమిదం కార్యం దృష్టేయమసితేక్షణా .
త్రీనుపాయానతిక్రమ్య చతుర్థ: ఇహ విద్యతే ..5.41.2..

న సామ రక్షస్సు గుణాయ కల్పతే న దానమర్థోపచితేషు యుజ్యతే .
న భేదసాధ్యా బలదర్పితా జనాః పరాక్రమస్త్వేవ మమేహ రోచతే ..5.41.3..

న చాస్య కార్యస్య పరాక్రమాదృతే వినిశ్చయః కశ్చిదిహోపపద్యతే .
హతప్రవీరా హి రణే హి రాక్షసాః కథఞ్చిదీయుర్యదిహాద్య మార్దవమ్ ..5.41.4..

కార్యే కర్మణి నిర్దిష్టే యో బహూన్యపి సాధయేత్ .
పూర్వకార్యావిరోధేన స కార్యం కర్తుమర్హతి ..5.41.5..

న హ్యేకస్సాధకో హేతుస్స్వల్పస్యాపీహ కర్మణః .
యో హ్యర్థం బహుధా వేద స సమర్థో .?ర్థసాధనే ..5.41.6..

ఇహైవ తావత్కృతనిశ్చయో హ్యహం యది వ్రజేయం ప్లవగేశ్వరాలయమ్ .
పరాత్మసమ్మర్దవిశేషతత్త్వవిత్తతః కృతం స్యాన్మమ భర్తృశాసనమ్ ..5.41.7..

కథం ను ఖల్వద్య భవేత్సుఖాగతం ప్రసహ్య యుద్ధం మమ రాక్షసైః సహ .
తథైవ ఖల్వాత్మబలం చ సారవత్సమ్మానయేన్మాం చ రణే దశాననః ..5.41.8..

తతస్సమాసాద్య రణే దశాననం సమన్త్రివర్గం సబలప్రయాయినమ్ .
హృది స్థితం తస్య మతం బలం చ వై సుఖేన మత్త్వా .?హమితః పునర్వ్రజే ..5.41.9..

ఇదమస్య నృశంసస్య నన్దనోపమముత్తమమ్ .
వనం నేత్రమనఃకాన్తం నానాద్రుమలతాయుతమ్ ..5.41.10..

ఇదం విధ్వంసయిష్యామి శుష్కం వనమివానలః .
అస్మిన్భగ్నే తతః కోపం కరిష్యతి దశాననః ..5.41.11..

తతో మహత్సాశ్వమహారథద్విపం బలం సమాదేక్ష్యతి రాక్షసాధిపః .
త్రిశూలకాలాయసపట్టిసాయుధం తతో మహద్యుద్ధమిదం భవిష్యతి ..5.41.12..

అహం తు తైః సంయతి చణ్డవిక్రమై స్సమేత్య రక్షోభిరసహ్య విక్రమః .
నిహత్య తద్రావణచోదితం బలం సుఖం గమిష్యామి కపీశ్వరాలయమ్ ..5.41.13..

తతో మారుతవత్కృద్ధో మారుతిర్భీమవిక్రమః .
ఊరువేగేన మహతా ద్రుమాన్క్షేప్తుమథారభత్ ..5.41.14..

తతస్తు హనుమాన్వీరో బభఞ్జ ప్రమదావనమ్ .
మత్తద్విజసమాఘుష్టం నానాద్రుమలతాయుతమ్ ..5.41.15..

తద్వనం మథితైర్వృక్షైర్భిన్నైశ్చ సలిలాశయైః .
చూర్ణితైః పర్వతాగ్రైశ్చ బభూవాప్రియదర్శనమ్ ..5.41.16..

నానాశకున్తవిరుతైః ప్రభిన్నైస్సలిలాశయైః .
తామ్రైః కిసలయైః క్లాన్తై: క్లాన్తద్రుమలతాయుతమ్ ..5.41.17..
న బభౌ తద్వనం తత్ర దావానలహతం యథా .
వ్యాకులావరణా రేజుర్విహ్వలా ఇవ తా లతాః ..5.41.18..

లతాగృహైశ్చిత్రగృహైశ్చ నాశితైర్మహోరగైర్వ్యాలమృగైశ్చ నిర్ధుతైః .
శిలాగృహైరున్మథితైస్తథా గృహైః ప్రణష్టరూపం తదభూన్మహద్వనమ్ ..5.41.19..

సా విహ్వలా .?శోకలతాప్రతానా వనస్థలీ శోకలతాప్రతానా .
జాతా దశాస్యప్రమదావనస్య కపేర్బలాద్ధి ప్రమదావనస్య ..5.41.20..

స తస్య కృత్వార్థపతేర్మహాకపిర్మహద్వ్యలీకం మనసో మహాత్మనః .
యుయుత్సురేకో బహుభిర్మహాబలైశ్శియా జ్వలంస్తోరణమాస్థితః కపిః ..5.41.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s