ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 40

సుందరకాండ సర్గ 40

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 40

శ్రుత్వా తు వచనం తస్య వాయుసూనోర్మహాత్మనః .
ఉవాచాత్మహితం వాక్యం సీతా సురసుతోపమా ..5.40.1..

త్వాం దృష్ట్వా ప్రియవక్తారం సమ్ప్రహృష్యామి వానరః .
అర్ధసఞ్జాతసస్యేవ వృష్టిం ప్రాప్య వసున్ధరా ..5.40.2..

యథా తం పురుషవ్యాఘ్రం గాత్రైశ్శోకాభికర్శితైః .
సంస్పృశేయం సకామాహం తథా కురు దయాం మయి ..5.40.3..

అభిజ్ఞానం చ రామస్య దద్యా హరిగణోత్తమ .
క్షిప్తామిషీకాం కాకస్య కోపాదేకాక్షిశాతనీమ్ ..5.40.4..

మనశ్శిలాయాస్తిలకో గణ్డపార్శ్వే నివేశితః .
త్వయా ప్రణష్టే తిలకే తం కిల స్మర్తుమర్హసి ..5.40.5..

స వీర్యవాన్కథం సీతాం హృతాం సమనుమన్యసే .
వసన్తీం రక్షసాం మధ్యే మహేన్ద్రవరుణోపమః ..5.40.6..

ఏష చూడామణిర్దివ్యో మయా సుపరిరక్షితః .
ఏతం దృష్ట్వా ప్రహృష్యామి వ్యసనే త్వామివానఘ ..5.40.7..

ఏష నిర్యాతితశ్శ్రీమాన్మయా తే వారిసమ్భవః .
అతః పరం న శక్ష్యామి జీవితుం శోకలాలసా ..5.40.8..

అసహ్యాని చ దుఃఖాని వాచశ్చ హృదయచ్ఛిదః .
రాక్షసీనాం సుఘోరాణాం త్వత్కృతే మర్షయామ్యహమ్ ..5.40.9..

ధారయిష్యామి మాసం తు జీవితం శత్రుసూదన .
ఊర్ధ్వం మాసాన్న జీవిష్యే త్వయా హీనా నృపాత్మజ ..5.40.10..

ఘోరో రాక్షసరాజో .?యం దృష్టిశ్చ న సుఖా మయి .
త్వాం చ శ్రుత్వా విపద్యన్తం న జీవేయమహం క్షణమ్ ..5.40.11..

వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా కరుణం సాశ్రు భాషితమ్ .
అథాబ్రవీన్మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.40.12..

త్వచ్ఛోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శపే .
రామే దుఃఖాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే ..5.40.13..

కథఞ్చిద్భవతీ దృష్టా న కాలః పరిశోచితుమ్ .
ఇమం ముహూర్తం దుఃఖానామన్తం ద్రక్ష్యసి భామిని ..5.40.14..

తావుభౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ రాజపుత్రావరిన్దమౌ .
త్వద్దర్శనకృతోత్సాహౌ లఙ్కాం భస్మీకరిష్యతః ..5.40.15..

హత్త్వా చ సమరే క్రూరం రావణం సహబాన్ధవమ్ .
రాఘవౌ త్వాం విశాలాక్షి స్వాం పురీం ప్రాపయిష్యతః ..5.40.16..

యత్తు రామో విజానీయాదభిజ్ఞానమనిన్దితే .
ప్రీతిసఞ్జననం తస్య భూయస్త్వం దాతుమర్హసి ..5.40.17..

సాబ్రవీద్దత్తమేవేతి మయాభిజ్ఞానముత్తమమ్ .
ఏతదేవ హి రామస్య దృష్ట్వా మత్కేశభూషణమ్ ..5.40.18..
శ్రద్ధేయం హనుమన్వాక్యం తవ వీర భవిష్యతి .

స తం మణివరం గృహ్య శ్రీమాన్ప్లవగసత్తమః ..5.40.19..
ప్రణమ్య శిరసా దేవీం గమనాయోపచక్రమే .

తముత్పాతకృతోత్సాహమవేక్ష్య హరిపుఙ్గవమ్ ..5.40.20..
వర్ధమానం మహావేగమువాచ జనకాత్మజా .
అశ్రుపూర్ణముఖీ దీనా బాష్పగద్గదయా గిరా ..5.40.21..

హనుమన్సింహసఙ్కాశౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ .
సుగ్రీవం చ సహామాత్యం సర్వాన్ బ్రూయాహ్యనామయమ్ ..5.40.22..

యథా చ స మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః .
అస్మాద్దు:ఖామ్బుసమ్రోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి ..5.40.23..

ఇమం చ తీవ్రం మమ శోకవేగం రక్షోభిరేభిః పరిభర్త్సనం చ .
బ్రూయాస్తు రామస్య గతస్సమీపమ్ శివశ్చ తే .?ధ్వా .?స్తు హరిప్రవీర ..5.40.24..

స రాజపుత్ర్య్రాప్రతివేదితార్థః కపిః కృతార్థః పరిహృష్టచేతాః .
అల్పావశేషం ప్రసమీక్ష్య కార్యం దిశం హ్యుదీచీం మనసా జగామ ..5.40.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s