ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 39

సుందరకాండ సర్గ 39

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 39

మణిం దత్త్వా తతః సీతా హనూమన్తమథాబ్రవీత్ .
అభిజ్ఞానమభిజ్ఞాతమేతద్రామస్య తత్త్వతః ..5.39.1..

మణిం తు దృష్ట్వా రామో వై త్రయాణాం సంస్మరిష్యతి .
వీరో జనన్యా మమ చ రాజ్ఞో దశరథస్య చ ..5.39.2..

స భూయస్త్వం సముత్సాహే చోదితో హరిసత్తమ .
అస్మిన్కార్యసమారమ్భే ప్రచిన్తయ యదుత్తరమ్ ..5.39.3..

త్వమస్మిన్కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమ .
హనుమన్యత్నమాస్థాయ దుఃఖక్షయకరో భవ ..5.39.4..
తస్య చిన్తయతో యత్నో దుఃఖక్షయకరో భవేత్ .

స తథేతి ప్రతిజ్ఞాయ మారుతిర్భీమవిక్రమః ..5.39.5..
శిరసా వన్ధ్య వైదేహీం గమనాయోపచక్రమే .

జ్ఞాత్వా సమ్ప్రస్థితం దేవీ వానరం మారుతాత్మజమ్ ..5.39.6..
బాష్పగద్గదయా వాచా మైథిలీ వాక్యమబ్రవీత్ .

కుశలం హనుమన్బ్రూయాః సహితౌ రామలక్ష్మణౌ ..5.39.7..
సుగ్రీవం చ సహామాత్యం వృద్ధాన్ సర్వాంశ్చ వానరాన్ .
బ్రూయాస్త్వం వానరశ్రేష్ఠ కుశలం ధర్మసంహితమ్ ..5.39.8..

యథా స చ మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః .
అస్మాద్ధుఃఖామ్బుసంరోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి ..5.39.9..

జీవన్తీం మాం యథా రామః సమ్భావయతి కీర్తిమాన్ .
తత్తథా హనుమన్వాచ్యం: వాచా ధర్మమవాప్నుహి ..5.39.10..

నిత్యముత్సాహయుక్తాశ్చ వాచశ్రుత్వా త్వయేరితాః .
వర్ధిష్యతే దాశరథేః పౌరుషం మదవాప్తయే ..5.39.11..

మత్సన్దేశయుతా వాచస్త్వత్తశ్శ్రుత్వా చ రాఘవః .
పరాక్రమవిధిం వీరో విధివత్సంవిధాస్యతి ..5.39.12..

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః .
శిరస్యఞ్జలిమాధాయ వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ ..5.39.13..

క్షిప్రమేష్యతి కాకుత్స్థో హార్యృక్షప్రవరైర్వృతః .
యస్తే యుధి విజిత్యారీన్శోకం వ్యపనయిష్యతి ..5.39.14..

న హి పశ్యామి మర్త్యేషు నాసురేషు సురేషు వా .
యస్తస్య క్షిపతో బాణాన్స్థాతుముత్సహతే .?గ్రతః ..5.39.15..

అప్యర్కమపి పర్జన్యమపి వైవస్వతం యమమ్ .
స హి సోఢుం రణే శక్తస్తవ హేతోర్విశేషతః ..5.39.16..

స హి సాగరపర్యన్తాం మహీం శాసితుమీహతి .
త్వన్నిమిత్తో హి రామస్య జయో జనకనన్దిని ..5.39.17..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సమ్యక్సత్యం సుభాషితమ్ .
జానకీ బహుమేనే .?థ వచనం చేదమబ్రవీత్ ..5.39.18..

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః .
భర్తృస్నేహాన్వితం వాక్యం సౌహార్దాదనుమానయత్ ..5.39.19..

యది వా మన్యసే వీర వసైకాహమరిన్దమ .
కస్మింశ్చిత్సంవృతే దేశే విశ్రాన్త:శ్వో గమిష్యసి ..5.39.20..

మమ చేదల్పభాగ్యాయా సాన్నిధ్యాత్తవ వానర .
అస్య శోకస్య మహతో ముహూర్తం మోక్షణం భవేత్ ..5.39.21..

గతే హి హరిశార్దూల పునరాగమనాయ తు .
ప్రాణానామపి సన్దేహో మమ స్యాన్నాత్ర సంశయః ..5.39.22..

తవాదర్శనజః శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్ .
దుఃఖాద్ధుఃఖపరామృష్టాం దీపయన్నివ వానర ..5.39.23..

అయం చ వీర సన్దేహస్తిష్ఠతీవ మమాగ్రతః .
సుమహాంస్త్వత్సహాయేషు హర్యృక్షేషు హరీశ్వరః ..5.39.24..

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యన్తి మహోదధిమ్ .
తాని హర్యృక్షసైన్యాని తౌ వా నరవరాత్మజౌ ..5.39.25..

త్రయాణామేవ భూతానాం సాగరస్యాస్య లఙ్ఘనే .
శక్తిస్స్యాద్వైనతేయస్య తవ వా మారుతస్య వా ..5.39.26..

తదస్మిన్కార్యనిర్యోగే వీరైవం దురతిక్రమే .
కిం పశ్యసి సమాధానం త్వం హి కార్యవిదాం వరః ..5.39.27..

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే .
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే ఫలోదయః ..5.39.28..

బలైస్సమగ్రైర్యది మాం రావణం జిత్య సంయుగే .
విజయీ స్వపురం యాయాత్తత్తస్య సదృశం భవేత్ ..5.39.29..

శరైస్తు సఙ్కులాం కృత్వా లఙ్కాం పరబలార్దనః .
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థః తత్తస్య సదృశం భవేత్ ..5.39.30..

తద్యథా తస్య విక్రాన్తమనురూపం మహాత్మనః .
భవేదాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ ..5.39.31..

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్ .
నిశమ్య హనుమాన్శేషం వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ ..5.39.32..

దేవి హర్యృక్షసైన్యానామీశ్వరః ప్లవతాం వరః .
సుగ్రీవస్సత్త్వసమ్పన్నస్తవార్థే కృతనిశ్చయః ..5.39.33..

స వానరసహస్రాణాం కోటీభిరభిసంవృతః .
క్షిప్రమేష్యతి వైదేహి రాక్షసానాం నిబర్హణః ..5.39.34..

తస్య విక్రమసమ్పన్నాస్సత్త్వవన్తో మహాబలాః .
మనస్సఙ్కల్పసమ్పాతా నిదేశే హరయః స్థితాః ..5.39.35..

యేషాం నోపరి నాధస్తాన్న తిర్యక్సజ్జతే గతిః .
న చ కర్మసు సీదన్తి మహత్స్వమితతేజసః ..5.39.36..

అసకృత్తైర్మహోత్సాహైస్ససాగరధరాధరా .
ప్రదక్షిణీకృతా భూమిర్వాయుమార్గానుసారిభిః ..5.39.37..

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సన్తి తత్ర వనౌకసః .
మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవసన్నిధౌ ..5.39.38..

అహం తావదిహ ప్రాప్తః కిం పునస్తే మహాబలాః .
న హి ప్రకృష్టాః ప్రేష్యన్తే ప్రేష్యన్తే హీతరే జనాః ..5.39.39..

తదలం పరితాపేన దేవి శోకో వ్యపైతు తే .
ఏకోత్పాతేన తే లఙ్కామేష్యన్తి హరియూథపాః ..5.39.40..

మమ పృష్ఠగతౌ తౌ చ చన్ద్రసూర్యావివోదితౌ .
త్వత్సకాశం మహాసత్త్వౌ నృసింహావాగమిష్యతః ..5.39.41..

తతో వీరౌ నరవరౌ సహితౌ రామలక్ష్మణౌ .
ఆగమ్య నగరీం లఙ్కాం సాయకైర్విధమిష్యతః ..5.39.42..

సగణం రావణం హత్త్వా రాఘవో రఘునన్దనః .
త్వామాదాయ వరారోహే స్వపురీం ప్రతియాస్యతి ..5.39.43..

తదాశ్వసిహి భద్రం తే భవ త్వం కాలకాఙ్క్షిణీ .
నచిరాద్ద్రక్ష్యసే రామం ప్రజ్వలన్తమివానలమ్ ..5.39.44..

నిహతే రాక్షసేన్ద్రే .?స్మిన్సపుత్రామాత్యబాన్ధవే .
త్వం సమేష్వసి రామేణ శశాఙ్కేనేవ రోహిణీ ..5.39.45..

క్షిప్రం త్వం దేవి శోకస్య పారం యాస్యసి మైథిలి .
రావణం చైవ రామేణ నిహతం ద్రక్ష్యసే .?చిరాత్ ..5.39.46..

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనుమాన్మారుతాత్మజః .
గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీం పునరబ్రవీత్ ..5.39.47..

తమరిఘ్నం కృతాత్మానం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ .
లక్ష్మణం చ ధనుష్పాణిం లఙ్కాద్వారముపాగతమ్ ..5.39.48..

నఖదంష్ట్రాయుధాన్వీరాన్సిమ్హశార్దూలవిక్రమాన్ .
వానరాన్వారణేన్ద్రాభాన్క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి సఙ్గతాన్ ..5.39.49..

శైలామ్బుదనికాశానాం లఙ్కామలయసానుషు
నర్దతాం కపిముఖ్యానామార్యే యూధాన్యనేకశః ..5.39.50..

స తు మర్మణి ఘోరేణ తాడితో మన్మథేషుణా .
న శర్మ లభతే రామస్సింహార్ధిత ఇవ ద్విపః ..5.39.51..

మా రుదో దేవి శోకేన మాభూత్తే మనసో .?ప్రియమ్ .
శచీవ పత్యా శక్రేణ భర్త్రా నాథవతీ హ్యసి ..5.39.52..

రామాద్విశిష్టః కో .?న్యో .?స్తి కశ్చిత్సౌమిత్రిణా సమః .
అగ్నిమారుతకల్పౌ తౌ భ్రాతరౌ తవ సంశ్రయౌ ..5.39.53..

నాస్మింశ్చిరం వత్స్యసి దేవి దేశే రక్షోగణైరధ్యుషితే .?తిరౌద్రే .
న తే చిరాదామగమనం ప్రియస్య క్షమస్వ మత్సఙ్గమకాలమాత్రమ్ ..5.39.54..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకోనచత్వారింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s