ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 37

సుందరకాండ సర్గ 37

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 37

సీతా తద్వచనం శ్రుత్వా పూర్ణచన్ద్రనిభాననా .
హమామన్తమువాచేదం ధర్మార్థసహితం వచః .. 5.37.1..

అమృతం విషసంసృష్టం త్వయా వానర భాషితమ్ .
యచ్చ నాన్యమనా రామో యచ్చ శోకపరాయణః .. 5.37.2..

ఐశ్వర్యే వా సువిస్తీర్ణే వ్యసనే వా సుదారుణే .
రజ్జ్వేవ పురుషం బద్ధ్వా కృతాన్తః పరికర్షతి .. 5.37.3..

విధిర్నూనమసంహార్యః ప్రాణినాం ప్లవగోత్తమ .
సౌమిత్రిం మాం చ రామం చ వ్యసనై: పశ్య మోహితాన్ .. 5.37.4..

శోకస్యాస్య కదా పారం రాఘవో .?ధిగమిష్యతి .
ప్లవమానః పరిశ్రాన్తో హతనౌ స్సాగరే యథా ..5.37.5..

రాక్షసానాం వధం కృత్వా సూదయిత్వా చ రావణమ్ .
లఙ్కామున్మూలితాం కృత్వా కదా ద్రక్ష్యతి మాం పతిః .. 5.37.6..

స వాచ్యస్సంత్వరస్వేతి యావదేవ న పూర్యతే .
అయం సంవత్సరః కాలస్తావద్ధి మమ జీవితమ్ ..5.37.7..

వర్తతే దశమో మాసో ద్వౌ తు శేషౌ ప్లవఙ్గమ .
రావణేన నృశంసేన సమయో యః కృతో మమ .. 5.37.8..

విభీషణేన చ భ్రాత్రా మమ నిర్యాతనం ప్రతి .
అనునీతః ప్రయత్నేన న చ తత్కురుతే మతిమ్ .. 2.37.9..

మమ ప్రతిప్రదానం హి రావణస్య న రోచతే .
రావణం మార్గతే సంఖ్యే మృత్యుః కాలవశం గతమ్ .. 5.37.10..

జ్యేష్ఠా కన్యా నలా నామ విభీషణసుతా కపే .
తయా మమేదమాఖ్యాతం మాత్రా ప్రహితయా స్వయమ్ ..5.37.11..

అసంశయం హరిశ్రేష్ఠ క్షిప్రం మాం ప్రాప్స్యతే పతిః .
అన్తరాత్మా చ మే శుద్ధస్తస్మింశ్చ బహవో గుణాః .. 5.37.12..

ఉత్సాహః పౌరుషం సత్త్వమానృశంస్యం కృతజ్ఞతా .
విక్రమశ్చ ప్రభావశ్చ సన్తి వానర రాఘవే ..5.37.13..

చతుర్దశసహస్రాణి రాక్షసానాం జఘాన యః .
జనస్థానే వినా భ్రాత్రా శత్రుః కస్తస్య నోద్విజేత్ ..5.37.14..

న స శక్యస్తులయితుం వ్యసనైః పురుషర్షభః .
అహం తస్య ప్రభావజ్ఞా శక్రస్యేవ పులోమజా .. 5.37.15..

శరజాలాంశుమాన్శూరః కపే రామదివాకరః .
శత్రురక్షోమయం తోయముపశోషం నయిష్యతి ..5.37.16..

ఇతి సఞ్జల్పమానాం తాం రామార్థే శోకకర్శితామ్ .
ఆశ్రుసమ్పూర్ణనయనామువాచ వచనం కపిః .. 5.37.17..

శ్రుత్వైవ తు వచో మహ్యం క్షిప్రమేష్యతి రాఘవః .
చమూం ప్రకర్షన్మహతీం హర్యృక్షగణసఙ్కులామ్ .. 5.37. 18..

అథవా మోచయిష్యామి త్వామద్యైవ వరాననే .
అస్మాద్ధుఃఖాదుపారోహ మమ పృష్ఠమనిన్దితే .. 5.37.19..

త్వాం హి పృష్ఠగతాం కృత్వా సన్తరిష్యామి సాగరమ్ .
శక్తిరస్తి హి మే వోఢుం లఙ్కామపి సరావణామ్ ..5.37.20..

అహం ప్రస్రవణస్థాయ రాఘవాయాద్య మైథిలి .
ప్రాపయిష్యామి శక్రాయ హవ్యం హుతమివానలః .. 5.37.21..

ద్రక్ష్యస్యద్వైవ వైదేహి రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ .
వ్యవసాయసమాయుక్తం విష్ణుం దైత్యవధే యథా .. 5.37.22..

త్వద్దర్శనకృతోత్సాహమాశ్రమస్థం మహాబలమ్ .
పురన్దరమివాసీనం నాగరాజస్య మూర్ధని ..5.37.23..

పృష్ఠమారోహ మే దేవి మా వికాఙ్క్షస్వ శోభనే .
యోగమన్విచ్ఛ రామేణ శశాఙ్కేనేవ రోహిణీ ..5.37.24..

కథయన్తీవ చన్ద్రేణ సూర్యేణ చ మహార్చిషా .
మత్పృష్ఠమధిరుహ్య త్వం తరాకాశమహార్ణవౌ ..5.37.25..

న హి మే సమ్ప్రయాతస్య త్వామితో నయతో .?ఙ్గనే .
అనుగన్తుం గతిం శక్తాస్సర్వే లఙ్కానివాసినః ..5.37.26 ..

యథైవాహమిహ ప్రాప్తస్తథైవాహమసంశయః .
యాస్యామి పశ్య వైదేహి త్వాముద్యమ్య విహాయసమ్ ..5.37.27..

మైథిలీ తు హరిశ్రేష్ఠాచ్ఛ్రుత్వా వచనమద్భుతమ్ .
హర్షవిస్మితసర్వాఙ్గీ హనుమన్తమథాబ్రవీత్ ..5.37.28..

హనుమన్దూరమధ్వానం కథం మాం వోఢుమిచ్ఛసి .
తదేవ ఖలు తే మన్యే కపిత్వం హరియూథప ..5.37.29..

కథం వాల్పశరీరస్త్వం మామితో నేతుమిచ్ఛసి .
సకాశం మానవేన్ద్రస్య భర్తుర్మే ప్లవగర్షభ ..5.37.30..

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః .
చిన్తయామాస లక్ష్మీవాన్నవం పరిభవం కృతమ్ ..5.37.31..

న మే జానాతి సత్త్వం వా ప్రభావం వా .?సితేక్షణా .
తస్మాత్పశ్యతు వైదేహీ యద్రూపం మమ కామతః ..5.37.32..

ఇతి సఞ్చిన్త్య హనుమాంస్తదా ప్లవగసత్తమః .
దర్శయామాస వైదేహ్యాస్స్వరూపమరిమర్దనః ..5.37.33..

స తస్మాత్పాదపాద్ధీమానాప్లుత్య ప్లవగర్షభః .
తతో వర్ధితుమారేభే సీతాప్రత్యయకారణాత్ ..5.37.34..

మేరుమన్దరసఙ్కాశో బభౌ దీప్తానలప్రభః .
అగ్రతో వ్యవతస్థే చ సీతాయా వానరోత్తమః ..5.37.35..

హరిః పర్వతసఙ్కాశస్తామ్రవక్త్రో మహాబలః .
వజ్రదంష్ట్రనఖో భీమో వైదేహీమిదమబ్రవీత్ ..5.37.36..

సపర్వతవనోద్దేశాం సాట్టప్రాకారతోరణామ్ .
లఙ్కామిమాం సనాథాం వా నయితుం శక్తిరస్తి మే ..5.37.37..

తదవస్థాప్యతాం బుద్ధిరలం దేవి వికాఙ్క్షయా
విశోకం కురు వైదేహి రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ ..5.37.38..

తం దృష్ట్వా భీమసఙ్కాశమువాచ జనకాత్మజా .
పద్మపత్రవిశాలాక్షీ మారుతస్యౌరసం సుతమ్ .. 5.37.39..

తవ సత్త్వం బలం చైవ విజానామి మహాకపే .
వాయోరివ గతిం చైవ తేజశ్చాగ్నేరివాద్భుతమ్ ..5.37.40..

ప్రాకృతో .?న్యః కథం చేమాం భూమిమాగన్తుమర్హతి .
ఉదధేరప్రమేయస్య పారం వానరపుఙ్గవ ..5.37.41 ..

జానామి గమనే శక్తిం నయనే చాపి తే మమ .
అవశ్యం సమ్ప్రధార్యాశు కార్యసిద్ధిర్మహాత్మనః .. 5.37.42..

అయుక్తం తు కపిశ్రేష్ఠ మమ గన్తుం త్వయా .?నఘ .
వాయువేగసవేగస్య వేగో మాం మోహయేత్తవ .. 5.37.43..

అహమాకాశమాపన్నా హ్యుపర్యుపరి సాగరమ్ .
ప్రపతేయం హి తే పృష్ఠాద్భయాద్వేగేవ గచ్ఛతః ..5.37.44..

పతితా సాగరే చాహం తిమినక్రఝషాకులే .
భవేయమాశు వివశా యాదసామన్నముత్తమమ్ ..5.37.45..

న చ శక్ష్యే త్వయా సార్ధం గన్తుం శత్రువినాశన .
కలత్రవతి సన్దేహస్త్వయ్యపి స్యాదసంశయః ..5.37.46..

హ్రియమాణాం తు మాం దృష్ట్వా రాక్షసా భీమవిక్రమాః .
అనుగచ్ఛేయురాదిష్టా రావణేన దురాత్మనా ..5.37.47..

తైస్త్వం పరివృతశ్శూరైశ్శూలముద్గరపాణిభి: .
భవేస్త్వం సంశయం ప్రాప్తో మయా వీర కలత్రవాన్ .. 5.37.48..

సాయుధా బహవో వ్యోమ్ని రాక్షసాస్త్వం నిరాయుధః .
కథం శక్ష్యసి సంయాతుం మాం చైవ పరిరక్షితుమ్ ..5.37.49..

యుధ్యమానస్య రక్షోభిస్తవ తైః క్రూరకర్మభిః .
ప్రపతేయం హి తే పృష్ఠాద్భయార్తా కపిసత్తమ .. 5.37.50 ..

అథ రక్షాంసి భీమాని మహాన్తి బలవన్తి చ .
కథఞ్చిత్సాంపరాయే త్వాం జయేయుః కపిసత్తమ ..5.37.51..

అథవా యుధ్యమానస్య పతేయం విముఖస్య తే .
పతితాం చ గృహీత్వా మాం నయేయుః పాపరాక్షసాః ..5.37.52..

మాం వా హరేయుస్త్వద్ధస్తాద్విశసేయురథాపి వా .
అవ్యవస్థౌ హి దృశ్యేతే యుద్ధే జయపరాజయౌ .. 5.37..53 ..

అహం వాపి విపద్యేయం రక్షోభిరభితర్జితా .
త్వత్ప్రయత్నో హరిశ్రేష్ఠ భవేన్నిష్ఫల ఏవ తు .. 5.37.54..

కామం త్వమసి పర్యాప్తో నిహన్తుం సర్వరాక్షసాన్ .
రాఘవస్య యశో హీయేత్త్వయా శస్తైస్తు రాక్షసైః ..5.37.55..

అథవా .?దాయ రక్షాంసి న్యసేయుస్సమ్వృతే హి మామ్ .
యత్ర తే నాభిజానీయుర్హరయో నాపి రాఘవౌ .. 5.37.56..

ఆరమ్భస్తు మదర్థో .?యం తతస్తవ నిరర్థకః .
త్వయా హి సహ రామస్య మహానాగమనే గుణః ..5.37.57..

మయి జీవితమాయత్తం రాఘవస్య మహాత్మనః .
భ్రాత్రూణాం చ మహాబాహో తవ రాజకులస్య చ ..5.37.58..

తౌ నిరాశౌ మదర్థం తు శోకసన్తాపకర్శితౌ .
సహ సర్వర్క్షహరిభిస్త్యక్ష్యతః ప్రాణసఙ్గ్రహమ్ ..5.37.59..

భర్తుర్భక్తిం పురస్కృత్య రామాదన్యస్య వానర .
న స్పృశామి శరీరం తు పుంసో వానరపుఙ్గవ ..5.37.60..

యదహం గాత్రసంస్పర్శం రావణస్య బలాద్గతా .
అనీశా కిం కరిష్యామి వినాథా వివశా సతీ ..5.37.61..

యది రామో దశగ్రీవమిహ హత్త్వా సబాన్ధవమ్ .
మామితో గృహ్య గచ్ఛేత తత్తస్య సదృశం భవేత్ ..5.37.62..

శ్రుతా హి దృష్టాశ్చ మయా పరాక్రమా మహాత్మనస్తస్య రణావమర్దినః .
న దేవగన్ధర్వభుజఙ్గరాక్షసా భవన్తి రామేణ సమా హి సంయుగే ..5.37.63..

సమీక్ష్య తం సంయతి చిత్రకార్ముకమ్ మహాబలం వాసవతుల్యవిక్రమమ్ .
సలక్ష్మణం కో విషహేత రాఘవం హుతాశనం దీప్తమివానిలేరితమ్ ..5.37.64..

సలక్ష్మణం రాఘవమాజిమర్దనం దిశాగజం మత్తమివ వ్యవస్థితమ్ .
సహేత కో వానరముఖ్య సంయుగే యుగాన్తసూర్యప్రతిమం శరార్చిషమ్ ..5.37.65..

స మే హరిశ్రేష్ఠ సలక్ష్మణం పతిం సయూథపం క్షిప్రమిహోపపాదయ .
చిరాయ రామం ప్రతి శోకకర్శితాం కురుష్వ మాం వానరముఖ్య హర్షితామ్ ..5.37.66..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తత్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s