ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 36

సుందరకాండ సర్గ 36

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 36

భూయ ఏవ మహాతేజా హనూమాన్పవనాత్మజః .
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సీతాప్రత్యయకారణాత్ ..5.36.1..

వానరో .?హం మహాభాగే దూతో రామస్య ధీమతః .
రామనామాఙ్కితం చేదం పశ్య దేవ్యఙ్గులీయకమ్ ..5.36.2..

ప్రత్యయార్థం తవా .?నీతం తేన దత్తం మహాత్మనా .
సమాశ్వసిహి భద్రం తే క్షీణదుఃఖఫలా హ్యసి ..5.36.3..

గృహీత్వా ప్రేక్షమాణా సా భర్తుః కరవిభూషణమ్ .
భర్తారమివ సమ్ప్రాప్తా జానకీ ముదితా .?భవత్ ..5.36.4..

చారు తద్వదనం తస్యాస్తామ్రశుక్లాయతేక్షణమ్ .
అశోభత విశాలాక్ష్యా రాహుముక్త ఇవోడురాట్ ..5.36.5..

తతస్సా హ్రీమతీ బాలా భర్తృసన్దేశహర్షితా .
పరితుష్టా ప్రియం కృత్వా ప్రశశంస మహాకపిమ్ ..5.36.6..

విక్రాన్తస్త్వం సమర్థస్త్వం ప్రాజ్ఞస్త్వం వానరోత్తమ .
యేనేదం రాక్షసపదం త్వయైకేన ప్రధర్షితమ్ ..5.36.7..

శతయోజనవిస్తీర్ణ స్సాగరో మకరాలయః .
విక్రమశ్లాఘనీయేన క్రమతా గోష్పదీకృతః ..5.36.8..

న హి త్వాం ప్రాకృతం మన్యే వానరం వానరర్షభ .
యస్య తే నాస్తి సన్త్రాసో రావణాన్నాపి సమ్భ్రమః ..5.36.9..

అర్హసే చ కపిశ్రేష్ఠ మయా సమభిభాషితుమ్ .
యద్యసి ప్రేషితస్తేన రామేణ విదితాత్మనా ..5.36.10..

ప్రేషయిష్యతి దుర్ధర్షో రామో న హ్యపరీక్షితమ్ .
పరాక్రమమవిజ్ఞాయ మత్సకాశం విశేషతః ..5.36.11..

దిష్ట్యా చ కుశలీ రామో ధర్మాత్మా సత్యసఙ్గరః .
లక్ష్మణశ్చ మహాతేజాస్సుమిత్రానన్దవర్ధనః ..5.36.12..

కుశలీ యది కాకుత్స్థః కిం ను సాగరమేఖలామ్ .
మహీం దహతి కోపేన యుగాన్తాగ్నిరివోత్థితః ..5.36.13..

అథవా శక్తిమన్తౌ తౌ సురాణామపి నిగ్రహే .
మమైవ తు న దుఃఖానామస్తి మన్యే విపర్యయః ..5.36.14..

కచ్చిన్న వ్యథితో రామః కచ్చిన్న పరితప్యతే .
ఉత్తరాణి చ కార్యాణి కురుతే పురుషోత్తమః ..5.36.15..

కచ్చిన్న దీన స్సమ్భ్రాన్తః కార్యేషు న చ ముహ్యతి .
కచ్చిత్పురుషకార్యాణి కురుతే నృపతేస్సుతః ..5.36.16..

ద్వివిధం త్రివిధోపాయముపాయమపి సేవతే .
విజిగీషుస్సుహృత్కచ్చిన్మిత్రేషు చ పరన్తపః ..5.36.17..

కచ్చిన్మిత్రాణి లభతే మిత్రైశ్చాప్యభిగమ్యతే .
కచ్చిత్కల్యాణమిత్త్రశ్చ మిత్రత్త్రైశ్చాపి పురస్కృతః ..5.36.18..

కచ్చిదాశాస్తి దేవానాం ప్రసాదం పార్థివాత్మజః .
కచ్చిత్పురుషకారం చ దైవం చ ప్రతిపద్యతే ..5.36.19..

కచ్చిన్న విగతస్నేహః ప్రవాసాన్మయి రాఘవః .
కచ్చిన్మాం వ్యసనాదస్మాన్మోక్షయిష్యతి వానర ..5.36.20..

సుఖానాముచితో నిత్యమసుఖానామనౌచితః .
దుఃఖముత్తరమాసాద్య కచ్చిద్రామో న సీదతి ..5.36.21..

కౌసల్యాయాస్తథా కచ్చిత్సుమిత్రాయాస్తథైవ చ .
అభీక్ష్ణం శ్రూయతే కచ్చిత్కుశలం భరతస్య చ ..5.36.22..

మన్నిమిత్తేన మానార్హః కచ్చిచ్ఛోకేన రాఘవః .
కచ్చిన్నాన్యమనా రామః కచ్చిన్మాం తారయిష్యతి ..5.36.23..

కచ్చిదక్షౌహిణీం భీమాం భరతో భ్రాతృవత్సలః .
ధ్వజినీం మన్త్రిభిర్గుప్తాం ప్రేషయిష్యతి మత్కృతే ..5.36.24..

వానరాధిపతిశ్శీమాన్సుగ్రీవః కచ్చిదేష్యతి .
మత్కృతే హరిభిర్వీరైర్వృతో దన్తనఖాయుధైః ..5.36.25..

కచ్చిచ్ఛ లక్ష్మణశ్శూరస్సుమిత్రానన్దవర్ధనః .
అస్త్రవిచ్ఛరజాలేన రాక్షసాన్విధమిష్యతి ..5.36.26..

రౌద్రేణ కచ్చిదస్త్రేణ జ్వలతా నిహతం రణే .
ద్రక్ష్యామ్యల్పేన కాలేన రావణం ససుహృజ్జనమ్ ..5.36.27..

కచ్చిన్న తద్ధేమసమానవర్ణం తస్యాననం పద్మసమానగన్ధి .
మయా వినా శుష్యతి శోకదీనం జలక్షయే పద్మమివాతపేన ..5.36.28..

ధర్మాపదేశాత్త్యజతశ్చ రాజ్యం మాం చాప్యరణ్యం నయతః పదాతిమ్ .
నాసీద్వ్యథా యస్య న భీర్న శోకః కచ్చిత్స ధైర్యం హృదయే కరోతి ..5.36.29..

న చాస్య మాతా న పితా చ నాన్యః స్నేహాద్విశిష్టో .?స్తి మయా సమో వా .
తావత్త్వహం దూత జిజీవిషేయం యావత్ప్రవృత్తిం శృణుయాం ప్రియస్య ..5.36.30..

ఇతీవ దేవీ వచనం మహార్థం తం వానరేన్ద్రం మధురార్థముక్త్వా .
శ్రోతుం పునస్తస్య వచో .?భిరామం రామార్థయుక్తం విరరామ రామా ..5.36.31..

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా మారుతిర్భీమవిక్రమః .
శిరస్యఞ్జలిమాధాయ వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ ..5.36.32..

న త్వామిహస్థాం జానీతే రామః కమలలోచనే .
తేన త్వాం నానయత్యాశు శచీమివ పురన్దరః ..5.37.33..

శ్రుత్వైవ తు వచో మహ్యం క్షిప్రమేష్యతి రాఘవః .
చమూం ప్రకర్షన్మహతీం హర్యృక్షగణసఙ్కులామ్ ..5.36.34..

విష్టమ్భయిత్వా బాణౌఘైరక్షోభ్యం వరుణాలయమ్ .
కరిష్యతి పురీం లఙ్కాం కాకుత్స్థః శాన్తరాక్షసామ్ ..5.36.35..

తత్ర యద్యన్తరా మృత్యుర్యది దేవాస్సహాసురాః .
స్థాస్యన్తి పథి రామస్య స తానపి వధిష్యతి ..5.36.36..

తవాదర్శనజేనార్యే శోకేన స పరిప్లుతః .
న శర్మ లభతే రామస్సింహార్దిత ఇవ ద్విపః ..5.36.37..

మలయేన చ విన్ధ్యేన మేరుణా మన్దరేణ చ .
దర్దురేణ చ తే దేవి శపే మూలఫలేన చ ..5.36.38..
యథా సునయనం వల్గు బిమ్బోష్ఠం చారు కుణ్డలమ్ .
ముఖం ద్రక్ష్యసి రామస్య పూర్ణచన్ద్రమివోదితమ్ ..5.36.39..

క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి వైదేహి రామం ప్రస్రవణే గిరౌ .
శతక్రతుమివాసీనం నాగరాజస్య మూర్ధని ..5.36.40..

న మాంసం రాఘవో భుఙక్తే న చా .?పి మధు సేవతే .
వన్యం సువిహితం నిత్యం భక్తమశ్నాతి పఞ్చమమ్ ..5.36.41..

నైవ దంశాన్న మశకాన్న కీటాన్న సరీసృపాన్ .
రాఘవో .?పనయేద్గాత్రాత్త్వద్గతేనాన్తరాత్మనా ..5.36.42..

నిత్యం ధ్యానపరో రామో నిత్యం శోకపరాయణః .
నాన్యచ్చిన్తయతే కిఞ్చిత్స తు కామవశం గతః ..5.36.43..

అనిద్రస్సతతం రామస్సుప్తో .?పి చ నరోత్తమః .
సీతేతి మధురాం వాణీం వ్యాహరన్ప్రతిబుధ్యతే ..5.36.44..

దృష్ట్వా ఫలం వా పుష్పం వా యద్వా .?న్యత్సుమనోహరమ్ .
బహుశో హా ప్రియేత్యేవం శ్వసంస్త్వామభిభాషతే ..5.36.45..

స దేవి నిత్యం పరితప్యమాన స్త్వామేవ సీతేత్యభిభాషమాణః .
ధృతవ్రతో రాజసుతో మహాత్మా తవైవ లాభాయ కృతప్రయత్నః ..5.36.46..

సా రామసఙ్కీర్తనవీతశోకా రామస్య శోకేన సమానశోకా .
శరన్ముఖే సామ్బుదశేషచన్ద్రా నిశేవ వైదేహసుతా బభూవ ..5.36.47..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షట్త్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s