ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 34

సుందరకాండ సర్గ 34

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 34

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్హరిపుఙ్గవః .
దుఃఖాద్దుఃఖాభిభూతాయా స్సాన్త్వముత్తరమబ్రవీత్ ..5.34.1..

అహం రామస్య సన్దేశాద్దేవి దూతస్తవాగతః .
వైదేహి కుశలీ రామస్త్వాం చ కౌశలమబ్రవీత్ ..5.34.2..

యో బ్రహ్మమస్త్రం వేదాంశ్చ వేద వేదవిదాంవరః .
స త్వాం దాశరథీ రామో దేవి కౌశలమబ్రవీత్ ..5.34.3..

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా భర్తుస్తే .?నుచరః ప్రియః .
కృతవాన్శోకసన్తప్తశ్శిరసా తే .?భివాదనమ్ ..5.34.4..

సా తయోః కుశలం దేవీ నిశమ్య నరసింహయోః .
ప్రీతిసంహృష్టసర్వాఙ్గీ హనుమన్తమథాబ్రవీత్ ..5.34.5..

కల్యాణీ బత గాథేయం లౌకికీ ప్రతిభాతి మా .
ఏతి జీవన్తమానన్దో నరం వర్షశతాదపి ..5.34.6..

తయా సమాగతే తస్మిన్ప్రీతిరుత్పాదితా .?ద్భుతా .
పరస్పరేణ చాలాపం విశ్వస్తౌ తౌ ప్రచక్రతుః ..5.34.7..

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్హరియూథపః .
సీతాయాశ్శోకదీనాయాస్సమీపముపచక్రమే ..5.34.8..

యథా యథా సమీపం స హనుమానుపసర్పతి .
తథా తథా రావణం సా తం సీతా పరిశఙ్కతే ..5.34.9..

అహో ధిగ్దుష్కృతమిదం కథితం హి యదస్య మే .
రూపాన్తరముపాగమ్య స ఏవాయం హి రావణః ..5.34.10..

తామశోకస్య శాఖాం సా విముక్త్వా శోకకర్శితా .
తస్యామేవానవద్యాఙ్గీ ధరణ్యాం సముపావిశత్ ..5.34.11..

హనుమానపి దుఃఖార్తాం తాం దృష్ట్వా భయమోహితామ్ .
అవన్దత మహాబాహుస్తతస్తాం జనకాత్మజామ్ ..5.34.12..
సా చైనం భయవిత్రస్తా భూయో నైవాభ్యుదైక్షత .

తం దృష్ట్వా వన్దమానం తు సీతా శశినిభాననా ..5.34.13..
అబ్రవీద్ధీర్ఘముచ్ఛవస్య వానరం మధురస్వరా .

మాయాం ప్రవిష్టో మాయావీ యది త్వం రావణస్స్వయమ్ ..5.34.14..
ఉత్పాదయసి మే భూయస్సన్తాపం తన్న శోభనమ్ .

స్వం పరిత్యజ్య రూపం యః పరివ్రాజకరూపధ్రుత్ .
జనస్థానే మయా దృష్టస్త్వం స ఏవాసి రావణః ..5.34.15..

ఉపవాసకృశాం దీనాం కామరూప నిశాచర .
సన్తాపయసి మాం భూయస్సన్తప్తాం తన్న శోభనమ్ ..5.34.16..

అథవా నైతదేవం హి యన్మయా పరిశఙ్కితమ్ ..5.34.17..
మనసో హి మమ ప్రీతిరుత్పన్నా తవ దర్శనాత్ .

యది రామస్య దూతస్త్వమాగతో భద్రమస్తు తే ..5.34.18..
పృచ్ఛామి త్వాం హరిశ్రేష్ఠ ప్రియా రామకథా హి మే .

గుణాన్రామస్య కథయ ప్రియస్య మమ వానర ..5.34.19..
చిత్తం హరసి మే సౌమ్య నదీకూలం యథా రయః .

అహో స్వప్నస్య సుఖతా యాహమేవం చిరాహృతా ..5.34.20..
ప్రేషితం నామ పశ్యామి రాఘవేణ వనౌకసమ్ .

స్వప్నే .?పి యద్యహం వీరం రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ ..5.34.21..
పశ్యేయం నావసీదేయం స్వప్నో .?పి మమ మత్సరీ .

నాహం స్వప్నమిమం మన్యే స్వప్నే దృష్ట్వా హి వానరమ్ ..5.34.22..
న శక్యో .?భ్యుదయః ప్రాప్తుం ప్రాప్తశ్చాభ్యుదయో మమ .

కిన్ను స్యాచిత్తమోహో .?యం భవేద్వాతగతిస్త్వియమ్ ..5.34.23..
ఉన్మాదజో వికారో వా స్యాదియం మృగతృష్ణికా .

అథవా నాయమున్మాదో మోహో .?ప్యున్మాదలక్షణః ..5.34.24..
సమ్బుధ్యే చాహమాత్మానమియం చాపి వనౌకసమ్ .

ఇత్యేవం బహుధా సీతా సమ్ప్రధార్య బలాబలమ్ ..5.34.25..
రక్షసాం కామరూపత్వాన్మేనే తం రాక్షసాధిపమ్ .

ఏతాం బుద్ధిం తదా కృత్వా సీతా సా తనుమధ్యమా ..5.34.26..
న ప్రతివ్యాజహారాథ వానరం జనకాత్మజా .

సీతాయాశ్చిన్తితం బుద్ధ్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.34.27..
శ్రోత్రానుకూలైర్వచనైస్తదా తాం సంప్రహర్షయత్ .

ఆదిత్య ఇవ తేజస్వీ లోకకాన్తశ్శశీ యథా ..5.34.28..
రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవో వైశ్రవణో యథా .
విక్రమేణోపపన్నశ్చ యథా విష్ణుర్మహాయశాః ..5.34.29..

సత్యవాదీ మధురవాగ్దేవో వాచస్పతిర్యథా .
రూపవాన్సుభగ శ్రీమాన్ కన్దర్ప ఇవ మూర్తిమాన్ ..5.34.30..

స్థానక్రోధః ప్రహర్తా చ శ్రేష్ఠో లోకే మహారథః .
బాహుచ్ఛాయామవష్టబ్ధో యస్య లోకో మహాత్మనః ..5.34.31..

అపకృష్యాశ్రమపదాన్మృగరూపేణ రాఘవమ్ .
శూన్యే యేనాపనీతాసి తస్య ద్రక్ష్యసి యత్ఫలమ్ ..5.34.32..

న చిరాద్రావణం సంఖ్యే యో వధిష్యతి వీర్యవాన్ .
రోషప్రముక్తైరిషుభిర్జ్వలద్భిరివ పావకైః ..5.34.33..
తేనాహం ప్రేషితో దూత స్త్వత్సకాశమిహాగతః .
త్వద్వియోగేన దుఃఖార్త స్స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ ..5.34.34..

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజాస్సుమిత్రానన్దవర్ధనః .
అభివాద్య మహాబాహుస్స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ ..5.34.35..

రామస్య చ సఖా దేవి సుగ్రీవో నామ వానరః .
రాజా వానరముఖ్యానాం స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ ..5.34.36..

నిత్యం స్మరతి రామస్త్వాం ససుగ్రీవ స్సలక్ష్మణః .
దిష్ట్యా జీవసి వైదేహి రాక్షసీవశమాగతా ..5.34.37..

నచిరాద్ద్రక్ష్యసే రామం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ .
మధ్యే వానరకోటీనాం సుగ్రీవం చామితౌజసమ్ ..5.34.38..

అహం సుగ్రీవసచివో హనుమాన్నామ వానరః .
ప్రవిష్టో నగరీం లఙ్కాం లఙ్ఘయిత్వా మహోదధిమ్ ..5.34.39..

కృత్వా మూర్ధ్ని పదన్యాసం రావణస్య దురాత్మనః .
త్వాం ద్రష్టుముపయాతో .?హం సమాశ్రిత్య పరాక్రమమ్ ..5.34.40..

నాహమస్మి తథా దేవి యథా మామవగచ్ఛసి .
విశఙ్కా త్యజ్యతామేషా శ్రద్ధత్స్వ వదతో మమ ..5.34.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చతుస్త్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s