ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 33

సుందరకాండ సర్గ 33

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 33

సో .?వతీర్య ద్రుమాత్తస్మాద్విద్రుమప్రతిమానన: .
వినీతవేషః కృపణః ప్రణిపత్యోపసృత్య చ ..5.33.1..
తామబ్రవీన్మహాతేజా హనూమాన్మారుతాత్మజః .
శిరస్యఞ్జలిమాధాయ సీతాం మధురయా గిరా ..5.33.2..

కా ను పద్మపలాశాక్షి క్లిష్టకౌశేయవాసిని .
ద్రుమస్య శాఖామాలమ్బ్య తిష్ఠసి త్వమనిన్దితే ..5.33.3..

కిమర్థమ్ తవ నేత్రాభ్యాం వారి స్రవతి శోకజమ్ .
పుణ్డరీకపలాశాభ్యాం విప్రకీర్ణమివోదకమ్ ..5.33.4..

సురాణామసురాణాం వా నాగగన్ధర్వరక్షసామ్ .
యక్షాణాం కిన్నరాణాం వా కా త్వం భవసి శోభనే ..5.33.5..

కా త్వం భవసి రుద్రాణాం మరుతాం వా వరాననే .
వసూనాం హి వరారోహే దేవతా ప్రతిభాసి మే ..5.33.6..

కి ను చన్ద్రమసా హీనా పతితా విబుధాలయాత్ .
రోహిణీ జ్యోతిషాం శ్రేష్ఠా శ్రేష్ఠసర్వగుణాన్వితా ..5.33.7..

కా త్వం భవసి కల్యాణి త్వమనిన్దితలోచనే .
కోపాద్వా యది వా మోహాద్భర్తారమసితేక్షణే ..5.33.8..
వసిష్ఠం కోపయిత్వా త్వం నాసి కల్యాణ్యరున్ధతీ .

కో ను పుత్రః పితా భ్రాతా భర్తా వా తే సుమధ్యమే ..5.33.9..
అస్మాల్లోకాదముం లోకం గతం త్వమనుశోచసి .

రోదనాదతినిశ్శ్వాసాద్భూమిసంస్పర్శనాదపి ..5.33.10..
న త్వాం దేవీమహం మన్యే రాజ్ఞ స్సర్వజ్ఞావధారణాత్ .

వ్యఞ్జనాని చ తే యాని లక్షణాని చ లక్షయే ..5.33.11..
మహిషీ భూమిపాలస్య రాజకన్యా చ మే మతా .

రావణేన జనస్థానాద్బలాదపదహృతా యది ..5.33.12..
సీతా త్వమసి భద్రం తే తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః .

యథా హి తవ వై దైన్యం రూపం చాప్యతిమానుషమ్ ..5.33.13..
తపసా చాన్వితో వేషస్త్వం రామమహిషీ ధ్రువమ్ .

సా తస్య వచనం శ్రుత్వా రామకీర్తనహర్షితా ..5.33.14..
ఉవాచ వాక్యం వైదేహీ హనుమన్తం ద్రుమాశ్రితమ్ .

పృథివ్యాం రాజసింహానాం ముఖ్యస్య విదితాత్మనః ..5.33.15..
స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రుసైన్యప్రతాపినః .

దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః ..5.33.16..
సీతేతి నామ నామ్నా .?హం భార్యా రామస్య ధీమతః .

సమా ద్వాదశ తత్రాహం రాఘవస్య నివేశనే ..5.33.17..
భుఞ్జానా మానుషాన్భోగాన్సర్వకామసమృద్ధినీ .

తత్ర త్రయోదశే వర్షే రాజ్యేనేక్ష్వాకునన్దనమ్ ..5.33.18..
అభిషేచయితుం రాజా సోపాధ్యాయః ప్రచక్రమే .

తస్మిన్సమ్భ్రియమాణే తు రాఘవస్యాభిషేచనే ..5.33.19..
కైకయీ నామ భర్తారం దేవీ వచనమబ్రవీత్ .

న పిబేయం న ఖాదేయం ప్రత్యహం మమ భోజనమ్ ..5.33.20..
ఏష మే జీవితస్యాన్తో రామో యద్యభిషిచ్యతే .

యత్తదుక్తం త్వయా వాక్యం ప్రీత్యా నృపతిసత్తమ ..5.33.21..
తచ్ఛేన్న వితథం కార్యం వనం గచ్ఛతు రాఘవః .

స రాజా సత్యవాగ్దేవ్యా వరదానమనుస్మరన్ ..5.33.22..
ముమోహ వచనం శ్రుత్వా కైకేయ్యాః క్రూరమప్రియమ్ .

తతస్తు స్థవిరో రాజా సత్యే ధర్మే వ్యవస్థితః ..5.33.23..
జ్యేష్ఠం యశస్వినం పుత్రం రుదన్రాజ్యమయాచత .

స పితుర్వచనం శ్రీమానభిషేకాత్పరం ప్రియమ్ ..5.33.24..
మనసా పూర్వమాసాద్య వాచా ప్రతిగృహీతవాన్ .

దద్యాన్న ప్రతిగృహ్ణీయాన్న బ్రూయాత్కిఞ్చిదప్రియమ్ ..5.33.25..
అపి జీవితహేతోర్వా రామస్సత్యపరాక్రమః .

స విహాయోత్తరీయాణి మహార్హాణి మహాయశాః ..5.33.26..
విసృజ్య మనసా రాజ్యం జనన్యై మాం సమాదిశత్ .

సాహం తస్యాగ్రతస్తూర్ణం ప్రస్థితా వనచారిణీ ..5.33.27..
న హి మే తేన హీనాయా వాసస్స్వర్గే .?పి రోచతే .

ప్రాగేవ తు మహాభాగస్సౌమిత్రిర్మిత్రనన్దనః ..5.33.28..
పూర్వజస్యానుయాత్రార్థే ద్రుమచీరైరలఙ్కృతః .

తే వయం భర్తురాదేశం బహుమాన్య దృఢవ్రతాః ..5.33.29..
ప్రవిష్టాస్స్మ పురాదృష్టం వనం గమ్భీరదర్శనమ్ .

వసతో దణ్డకారణ్యే తస్యాహమమితౌజసః ..5.33.30..
రక్షసా .?పహృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా .

ద్వౌ మాసౌ తేన మే కాలో జీవితానుగ్రహః కృతః ..5.33.31..
ఊర్ధ్వం ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం తతస్తక్ష్యామి జీవితమ్ .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రయస్త్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s