ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 32

సుందరకాండ సర్గ 32

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 32

తతశ్శాఖాన్తరే లీనం దృష్ట్వా చలితమానసా .
వేష్టితార్జునవస్త్రం తం విద్యుత్సఙ్ఘాతపిఙ్గలమ్ ..5.32.1..

సా దదర్శ కపిం తత్ర ప్రశ్రితం ప్రియవాదినమ్ .
ఫుల్లాశోకోత్కరాభాసం తప్తచామీకరేక్షణమ్ ..5.32.2..

మైథిలీ చిన్తయామాస విస్మయం పరమం గతా .
అహో భీమమిదం రూపం వానరస్య దురాసదమ్ ..5.32.3..
దుర్నిరీక్షమితి జ్ఞాత్వా పునరేవ ముమోహ సా .

విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా ..5.32.4..
రామరామేతి దుఃఖార్తా లక్ష్మణేతి చ భామినీ .
రురోద బహుధా సీతా మన్దం మన్దస్వరా సతీ ..5.32.5..

సా తం దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవదుపస్థితమ్ .
మైథిలీ చిన్తయామాస స్వప్నో .?యమితి భామినీ ..5.32.6..

సా వీక్షమాణా పృథుభుగ్నవక్త్రం శాఖామృగేన్ద్రస్య యథోక్తకారమ్ .
దదర్శ పిఙ్గాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ ..5.32.7..

సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా గతాసుకల్పేన బభూవ సీతా .
చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య భూయో విచిన్తయామాస విశాలనేత్రా ..5.32.8..

స్వప్నే మయా .?యం వికృతో .?ద్య దృష్టశ్శాఖామృగశ్శాస్త్రగణైర్నిషిద్ధః .
స్వస్త్యస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ తథా పితుర్మే జనకస్య రాజ్ఞః ..5.32.9..

స్వప్నో .?పి నాయం నహి మే .?స్తి నిద్రా శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః .
సుఖం హి మే నాస్తి యతో .?స్మి హీనా తేనేన్దుపూర్ణప్రతిమాననేన ..5.32.10..

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా విచిన్త్య వాచా బ్రువతీ తమేవ .
తస్యానురూపాం చ కథాం తదర్థమేవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి ..5.32.11..

అహం హి తస్యాద్య మనోభవేన సమ్పీడితా తద్గతసర్వభావా .
విచిన్తయన్తీ సతతం తమేవ తథైవ పశ్యామి తథా శృణోమి ..5.32.12..

మనోరథస్స్యాదితి చిన్తయామి తథాపి బుద్ధ్యా చ వితర్కయామి .
కిం కారణం తస్య హి నాస్తి రూపం సువ్యక్తరూపశ్చ వదత్యయం మామ్ ..5.32.13..

నమో .?స్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయ చ .
అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతో వనౌకసా తచ్ఛ తథాస్తు నాన్యథా ..5.32.14..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్వాత్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s