ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 31

సుందరకాండ సర్గ 31

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 31

ఏవం బహువిధాం చిన్తాం చిన్తయిత్వా మహాకపిః .
సంశ్రవే మధురం వాక్యం వైదేహ్యా వ్యాజహార హ ..5.31.1..

రాజా దశరథో నామ రథకుఞ్జరవాజిమాన్ .
పుణ్యశీలో మహాకీర్తిరిక్ష్వాకూణాం మహాయశాః ..5.31.2..

రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠస్తపసా చర్షిభి స్సమః .
చక్రవర్తికులే జాతః పురన్దరసమో బలే ..5.31.3..

అహింసారతిరక్షుద్రో ఘృణీ సత్యపరాక్రమః .
ముఖ్యశ్చేక్ష్వాకువంశస్య లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మివర్ధనః ..5.31.4..

పార్థివవ్యఞ్జనైర్యుక్తః పృథుశ్రీః పార్థివర్షభః .
పృథివ్యాం చతురన్తాయాం విశ్రుతస్సుఖదస్సుఖీ ..5.31.5..

తస్య పుత్రః ప్రియో జ్యేష్ఠస్తారాధిపనిభాననః .
రామో నామ విశేషజ్ఞః శ్రేష్ఠ స్సర్వధనుష్మతామ్ ..5.31.6..

రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా .
రక్షితా జీవలోకస్య ధర్మస్య చ పరన్తపః ..5.31.7..

తస్య సత్యాభిసన్ధస్య వృద్ధస్య వచనాత్పితుః .
సభార్యస్సహ చ భ్రాత్రా వీరః ప్రవ్రాజితో వనమ్ ..5.31.8..

తేన తత్ర మహారణ్యే మృగయాం పరిధావతా .
రాక్షసా నిహతాశ్శూరా బహవః కామరూపిణః ..5.31.9..

జనస్థానవధం శ్రుత్వా హతౌ చ ఖరదూషణౌ .
తతస్త్వమర్షాపహృతా జానకీ రావణేన తు ..5.31.10..
వఞ్చయిత్వా వనే రామం మృగరూపేణ మాయయా .

స మార్గమాణస్తాం దేవీం రామస్సీతామనిన్దితామ్ ..5.31.11..
ఆససాద వనే మిత్రం సుగ్రీవం నామ వానరమ్ .

తత స్స వాలినం హత్వా రామః పరపురఞ్జయః ..5.31.12..
ప్రాయచ్ఛత్కపిరాజ్యం తత్సుగ్రీవాయ మహాబలః .

సుగ్రీవేణాపి సన్దిష్టా హరయః కామరూపిణః ..5.31.13..
దిక్షు సర్వాసు తాం దేవీం విచిన్వన్తి సహస్రశః .

అహం సమ్పాతివచనాచ్ఛతయోజనమాయతమ్ ..5.31.14..
అస్యా హేతోర్విశాలాక్ష్యాః సాగరం వేగవాన్ప్లుతః .

యథారూపాం యథావర్ణాం యథాలక్ష్మీవతీం చ నిశ్చితామ్ ..5.31.15..
అశ్రౌషం రాఘవస్యాహం సేయమాసాదితా మయా .

విరరామైవముక్త్వాసౌ వాచం వానరపుఙ్గవః ..5.31.16..
జానకీ చాపి తచ్ఛ్రుత్వా పరం విస్మయమాగతా .

తతస్సా వక్రకేశాన్తా సుకేశీ కేశసంవృతమ్ ..5.31.17..
ఉన్నమ్య వదనం భీరుశ్శింశుపావృక్షమైక్షత .

నిశమ్య సీతా వచనం కపేశ్చ దిశశ్చ సర్వాః ప్రదిశశ్చ వీక్ష్య .
స్వయం ప్రహర్షం పరమం జగామ సర్వాత్మనా రామమనుస్మరన్తీ ..5.31.18..

సా తిర్యగూర్ధ్వం చ తథాప్యధస్తాన్నిరీక్షమాణా తమచిన్త్యబుద్ధిమ్ .
దదర్శ పిఙ్గాధిపతేరమాత్యం వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్థమ్ ..5.31.19..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకత్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s