ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 30

సుందరకాండ సర్గ 30

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 30

హనుమానపి విక్రాన్తః సర్వం శుశ్రావ తత్త్వతః .
సీతాయాస్త్రిజటాయాశ్చ రాక్షసీనాం చ తర్జనమ్ ..5.30.1..

అవేక్షమాణస్తాం దేవీం దేవతామివ నన్దనే .
తతో బహువిధాం చిన్తాం చిన్తయామాస వానరః ..5.30.2..

యాం కపీనాం సహస్రాణి సుబహూన్యయుతాని చ .
దిక్షు సర్వాసు మార్గన్తే సేయమాసాదితా మయా ..5.30.3..

చారేణ తు సుయుక్తేన శత్రోశ్శక్తిమవేక్షతా .
గూఢేన చరతా తావదవేక్షితమిదం మయా ..5.30.4..

రాక్షసానాం విశేషశ్చ పురీ చేయమవేక్షితా .
రాక్షసాధిపతేరస్య ప్రభావో రావణస్య చ ..5.30.5..

యుక్తం తస్యాప్రమేయస్య సర్వసత్త్వదయావతః .
సమాశ్వాసయితుం భార్యాం పతిదర్శనకాఙ్క్షిణీమ్ ..5.30.6..

అహమాశ్వాసయామ్యేనాం పూర్ణచన్ద్రనిభాననామ్ .
అదృష్టదుఃఖాం దుఃఖార్తాం దుఃఖస్యాన్తమగచ్ఛతీమ్ ..5.30.7..

యద్యప్యహమిమాం దేవీం శోకోపహతచేతనామ్ .
అనాశ్వాస్య గమిష్యామి దోషవద్గమనం భవేత్ ..5.30.8..

గతే హి మయి తత్రేయం రాజపుత్రీ యశస్వినీ .
పరిత్రాణమవిన్దన్తీ జానకీ జీవితం త్యజేత్ ..5.30.9..

మయా చ స మహాబాహుః పూర్ణచన్ద్రనిభాననః .
సమాశ్యాసయితుం న్యాయ్యస్సీతాదర్శనలాలసః ..5.30.10..

నిశాచరీణాం ప్రత్యక్షమనర్హం చాభిభాషితమ్ .
కథన్ను ఖలు కర్తవ్యమిదం కృచ్ఛ్రగతో హ్యహమ్ ..5.30.11..

అనేన రాత్రిశేషేణ యది నాశ్వాస్యతే మయా .
సర్వథా నాస్తి సన్దేహః పరిత్యక్ష్యతి జీవితమ్ ..5.30.12..

రామశ్చ యది పృచ్ఛేన్మాం కిం మాం సీతాబ్రవీద్వచః .
కిమహం తం ప్రతి బ్రూయామసంభాష్య సుమధ్యమామ్ ..5.30.13..

సీతాసన్దేశరహితం మామితస్త్వరయా .?గతమ్ .
నిర్దహేదపి కాకుత్స్య క్రుద్ధస్తీవ్రేణ చక్షుషా ..5.30.14..

యది చోద్యోజయిష్యామి భర్తారం రామకారణాత్ .
వ్యర్థమాగమనం తస్య ససైన్యస్య భవిష్యతి ..5.30.15..

అన్తరం త్వహమాసాద్య రాక్షసీనామిహ స్థితః .
శనైరాశ్వాసయిష్యామి సన్తాపబహుళామిమామ్ ..5.30.16..

అహం త్వతితనుశ్చైవ వానరశ్చ విశేషతః .
చం చోదాహరిష్యామి మానుషీమిహ సంస్కృతామ్ ..5.30.17..

యది వాచం ప్రదాస్యామి ద్విజాతిరివ సంస్కృతామ్ .
రావణం మన్యమానా మాం సీతా భీతా భవిష్యతి ..5.30.18..
వానరస్య విశేషేణ కథం స్యాదభిభాషణమ్ .

అవశ్యమేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్యమర్థవత్ ..5.30.19..
మయా సాన్త్వయితుం శక్యా నాన్యథేయమనిన్దితా .

సేయమాలోక్య మే రూపం జానకీ భాషితం తథా ..5.30.20..
రక్షోభిస్త్రాసితా పూర్వం భూయస్త్రాసం గమిష్యతి .

తతో జాతపరిత్రాసా శబ్దం కుర్యాన్మనస్వినీ ..5.30.21..
జానమానా విశాలాక్షీ రావణం కామరూపిణమ్ .

సీతయా చ కృతే శబ్దే సహసా రాక్షసీగణా: .
నానాప్రహరణో ఘోర: సమేయాదన్తకోపమ: ..4.30.22..

తతో మాం సమ్పరిక్షిప్య సర్వతో వికృతాననాః ..5.30.23..
వధే చ గ్రహణే చైవ కుర్యుర్యత్నం యథాబలమ్ .

గృహ్య శాఖాః ప్రశాఖాశ్చ స్కన్ధాంశ్చోత్తమశాఖినామ్ ..5.30.24..
దృష్ట్వా విపరిధావన్తం భవేయుర్భయశఙ్కితాః .

మమ రూపం చ సమ్ప్రేక్ష్య వనే విచరతో మహత్ ..5.30.25..
రాక్షస్యో భయవిత్రస్తా భవేయుర్వికృతాననాః .

తతః కుర్యుస్సమాహ్వానం రాక్షస్యో రక్షసామపి ..5.30.26..
రాక్షసేన్ద్రనియుక్తానాం రాక్షసేన్ద్రనివేశనే .

తే శూలశక్తినిస్త్రింశవివిధాయుధపాణయః ..5.30.27..
ఆపతేయుర్విమర్దే .?స్మిన్వేగేనోద్వేగకారణాత్ .

సమృద్ధస్తైస్తు పరితో విధమన్ రక్షసాం బలమ్ ..5.30.28..
శక్నుయాం న తు సంప్రాప్తుం పరం పారం మహోదధేః .

మాం వా గృహ్ణీయురాప్లుత్య బహవశ్శీఘ్రకారిణః ..5.30.29..
స్యాదియం చాగృహీతార్థా మమ చ గ్రహణం భవేత్ .

హింసాభిరుచయో హింస్యురిమాం వా జనకాత్మజామ్ ..5.30.30..
విపన్నం స్యాత్తతః కార్యం రామసుగ్రీవయోరిదమ్ .

ఉద్దేశే నష్టమార్గే .?స్మిన్ రాక్షసైః పరివారితే ..5.30.31..
సాగరేణ పరిక్షిప్తే గుప్తే వసతి జానకీ .

విశస్తే వా గృహీతే వా రక్షోభిర్మయి సంయుగే ..5.30.32..
నాన్యం పశ్యామి రామస్య సహాయం కార్యసాధనే .

విమృశంశ్చ న పశ్యామి యో హతే మయి వానరః ..5.30.33..
శతయోజనవిస్తీర్ణం లఙ్ఘయేత మహోదధిమ్ .

కామం హన్తుం సమర్థో .?స్మి సహస్రాణ్యపి రక్షసామ్ ..5.30.34..
న తు శక్ష్యామి సమ్ప్రాప్తుం పరం పారం మహోదధేః .

అసత్యాని చ యుద్ధాని సంశయో మే న రోచతే ..5.30.35..
కశ్చ నిస్సంశయం కార్యం కుర్యాత్ప్రాజ్ఞః ససంశయమ్ .

ప్రాణత్యాగశ్చ వైదేహ్యా భవేదనభిభాషణే ..5.30.36..
ఏష దోషో మహాన్హి స్యాన్మమ సీతాభిభాషణే .

భూతాశ్చార్థా వినశ్యన్తి దేశకాలవిరోధితాః ..5.30.37..
విక్లబం దూతమాసాద్య తమః సూర్యోదయే యథా .

అర్థానర్థాన్తరే బుద్ధినిశ్చితాపి న శోభతే ..5.30.38..
ఘాతయన్తి హి కార్యాణి దూతాః పణ్డితమానినః .

న వినశ్యేత్కథం కార్యం వైక్లబ్యం న కథం భవేత్ ..5.30.39..
లఙ్ఘనం చ సముద్రస్య కథం ను న వృథా భవేత్ .

కథం ను ఖలు వాక్యం మే శృణుయాన్నోద్విజేత వా .
ఇతి సఞ్చిన్త్య హనుమాంశ్చకార మతిమాన్మతిమ్ ..5.30.40..

రామమక్లిష్టకర్మాణం సుబన్ధుమనుకీర్తయన్ ..5.30.41..
నైనాముద్వేజయిష్యామి తద్బన్ధుగతమానసామ్ .

ఇక్ష్వాకూణాం వరిష్ఠస్య రామస్య విదితాత్మనః ..5.30.42..ౌ
శుభాని ధర్మయుక్తాని వచనాని సమర్పయన్ .
శ్రావయిష్యామి సర్వాణి మధురాం ప్రబ్రువన్ గిరమ్ ..5.30.43..
శ్రద్ధాస్యతి యథాహీయం తథా సర్వం సమాదధే .

ఇతి స బహువిధం మహానుభావో
జగతిపతేః ప్రమదామవేక్షమాణః .
మధురమవితథం జగాద వాక్యం
ద్రుమవిటపాన్తరమాస్థితో హనూమాన్ ..5.30.44..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s