ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 28

సుందరకాండ సర్గ 28

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 28

సా రాక్షసేన్ద్రస్య వచో నిశమ్య
తద్రావణస్యాప్రియమప్రియార్తా .
సీతా వితత్రాస యథా వనాన్తే
సింహాభిపన్నా గజరాజకన్యా ..5.28.1..

సా రాక్షసీమధ్యగతా చ భీరు
ర్వాగ్భిర్భృశం రావణతర్జితా చ .
కాన్తారమధ్యే విజనే విసృష్టా
బాలేవ కన్యా విలలాప సీతా ..5.28.2..

సత్యం బతేదం ప్రవదన్తి లోకే
నాకాలమృత్యుర్భవతీతి సన్తః .
యత్రాహమేవం పరిభర్త్స్యమానా
జీవామి దీనా క్షణమప్యపుణ్యా ..5.28.3..

సుఖాద్విహీనం బహుదుఃఖపూర్ణ-
మిదం తు నూనం హృదయం స్థిరం మే .
విశీర్యతే యన్న సహస్రధా .?ద్య
వజ్రాహతం శృఙ్గమివాచలస్య ..5.28.4..

నైవాస్తి దోషో మమ నూనమత్ర వధ్యాహమస్యాప్రియదర్శనస్య .
భావం న చాస్యాహమనుప్రదాతు మలం ద్విజో మన్త్రమివాద్విజాయ ..5.28.5..

నూనం మమాఙ్గాన్యచిరాదనార్యః
శస్త్రైశ్శితైశ్ఛేత్స్యతి రాక్షసేన్ద్రః .
తస్మిననాగచ్ఛతి లోకనాథే
గర్భస్థజన్తోరివ శల్యకృన్తః ..5.28.6..

దుఃఖం బతేదం మమ దుఃఖితాయా
మాసౌ చిరాయాధిగమిష్యతో ద్వౌ .
బద్ధస్య వధ్యస్య తథా నిశాన్తే
రాజాపరాధాదివ తస్కరస్య ..5.28.7..

హా రామ హా లక్ష్మణ హా సుమిత్రే
హా రామమాతః సహ మే జనన్యా .
ఏషా విపద్యామ్యహమల్పభాగ్యా
మహార్ణవే నౌరివ మూఢవాతా ..5.28.8..

తరస్వినౌ ధారయతా మృగస్య
సత్త్వేన రూపం మనుజేన్ద్రపుత్రౌ .
నూనం విశస్తౌ మమ కారణాత్తౌ
సింహర్షభౌ ద్వావివ వైద్యుతేన ..5.28.9..

నూనం స కాలో మృగరూపధారీ
మామల్పభాగ్యాం లులుభే తదానీమ్ .
యత్రార్యపుత్రం విససర్జ మూఢా
రామానుజం లక్ష్మణపూర్వజం చ ..5.28.10..

హా రామ సత్యవ్రత దీర్ఘబాహో
హా పూర్ణచన్ద్రప్రతిమానవక్త్ర .
హా జీవలోకస్య హితః ప్రియశ్చ
వధ్యాం న మాం వేత్సి హి రాక్షసానామ్ ..5.28.11..

అనన్య దైవత్వమియం క్షమా చ
భూమౌ చ శయ్యా నియమశ్చ ధర్మే .
పతివ్రతాత్వం విఫలం మమేదం
కృతం కృతఘ్నేష్వివ మానుషాణామ్ ..5.28.12..

మోఘో హి ధర్మశ్చరితో మయాయం
తథైకపత్నీత్వామిదం నిరర్థమ్ .
యా త్వాం న పశ్యామి కృశా వివర్ణా
హీనా త్వయా సఙ్గమనే నిరాశా ..5.28.13..

పితుర్నిదేశం నియమేన కృత్వా వనాన్నివృత్తశ్చరితవ్రతశ్చ .
స్త్రీభిస్తు మన్యే విపులేక్షణాభిస్త్వం రంస్యసే వీతభయః కృతార్థః ..5.28.14..

అహం తు రామ త్వయి జాతకామా
చిరం వినాశాయ నిబద్ధభావా .
మోఘం చరిత్వాథ తపో వ్రతఞ్చ త్యక్ష్యామి
ధిగ్జీవితమల్పభాగ్యామ్ ..5.28.15..

సా జీవితం క్షిప్రమహం త్యజేయం
విషేణ శస్త్రేణ శితేన వాపి .
విషస్య దాతా న హి మే .?స్తి కశ్చి
చ్ఛస్త్రస్య వా వేశ్మని రాక్షసస్య ..5.28.16..

ఇతీవ దేవీ బహుధా విలప్య
సర్వాత్మనా రామమనుస్మరన్తీ .
ప్రవేపమానా పరిశుష్కవక్త్రా
నగోత్తమం పుష్పితమాససాద ..5.28.17..

సా శోకతప్తా బహుధా విచిన్త్య
సీతా .?థ వేణ్యుద్గ్రథనం గృహీత్వా .
ఉద్బుధ్య వేణ్యుద్గ్రథనేన శీఘ్రమహం
గమిష్యామి యమస్య మూలమ్ ..5.28.18..

ఉపస్థితా సా మృదుసర్వగాత్రీ
శాఖాం గృహత్వా .?ధ నగస్య తస్య .
తస్యాస్తు రామం ప్రవిచిన్తయన్త్యా
రామానుజం స్వం చ కులం శుభాఙ్గ్యా: ..5.28.19..
శేకానిమిత్తాని తథా బహూని
ధైర్యార్జితాని ప్రవరాణి లోకే .
ప్రాదుర్నిమిత్తాని తదా బభూవుః
పురాపి సిద్ధాన్యుపలక్షితాని ..5.28.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే అష్టావింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s