ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 27

సుందరకాండ సర్గ 27

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 27

ఇత్యుక్తాస్సీతయా ఘోరం రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః .
కాశ్చిజ్జగ్ముస్తదాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః ..5.27.1..

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యో ఘోరదర్శనాః .
పునః పరుషమేకార్థమనర్థార్థమథాబ్రువన్ ..5.27.2..

అద్యేదానీం తవానార్యే సీతే పాపవినిశ్చయే .
రాక్షస్యో భక్షయిష్యన్తి మాంసమేతద్యథాసుఖమ్ ..5.27.3..

సీతాం తాభిరనార్యాభిర్దృష్టవా సన్తర్జితాం తదా .
రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యమబ్రవీత్ ..5.27.4..

ఆత్మానం ఖాదతానార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ .
జనకస్య సుతామిష్టాం స్నుషాం దశరథస్య చ ..5.27.5..

స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః .
రాక్షసానామభావాయ భర్తురస్యా భవాయ చ ..5.27.6..

ఏవముక్తాస్త్రిజటయా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః .
సర్వా ఏవాబ్రువన్భీతాస్త్రిజటాం తామిదం వచః ..5.26.7..

కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నో .?యం కీదృశో నిశి .
తాసాం శ్రుత్వా తు వచనం రాక్షసీనాం ముఖాచ్యుతమ్ ..5.27.8..
ఉవచ వచనం కాలే త్రిజటా స్వప్నసంశ్రితమ్ .

గజదన్తమయీం దివ్యాం శిబికామన్తరిక్షగామ్ ..5.27.9..
యుక్తాం హంససహస్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవః .
శుక్లమాల్యామ్బరధరో లక్ష్మణేన సహాగతః ..5.27.10..

స్వప్నే చాద్య మయా దృష్టా సీతా శుక్లామ్బరావృతా .
సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వతమాస్థితా ..5.27.11..

రామేణ సఙ్గతా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా .
రాఘవశ్చ మయా దృష్టశ్చతుర్దష్ట్రం మహాగజమ్ ..5.27.12..
ఆరూఢ శ్శైలసఙ్కాశం చచార సహలక్ష్మణః .

తతస్తౌ నరశార్దూలౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా ..5.27.13..
శుక్లమాల్యామ్బరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ .

తతస్తస్య నగస్యాగ్రే హ్యాకాశస్థస్య దన్తినః ..5.27.14..
భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కన్ధమాశ్రితా .

భర్తురఙ్కాత్సముత్పత్య తతః కమలలోచనా ..5.27.15..
చన్ద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణినా పరిమార్జతీ .

తతస్తాభ్యాం కుమారాభ్యామాస్థిత: స గజోత్తమః ..5.27.16..
సీతయా చ విశాలాక్ష్యా లఙ్కాయా ఉపరిస్థితః .

పాణ్డురర్షభయుక్తేన రథేనాష్టయుజా స్వయమ్ ..5.27.17..
ఇహోపయాతః కాకుత్స్థ స్సీతయా సహ భార్యయా .

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ వీర్యవాన్ ..5.27.18..
ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్నిభమ్ .
ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః ..5.27.19..

ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణుపరాక్రమః .
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ రాఘవః ..5.27.20..

న హి రామో మహాతేజాశ్శక్యో జేతుం సురాసురైః .
రాక్షసైర్వాపి చాన్యైర్వా స్వర్గః పాపజనైరివ ..5.27.21..

రావణశ్చ మయా దృష్టః క్షితౌ తైలసముక్షితః .
రక్తవాసాః పిబన్మత్తః కరవీరకృతస్రజః ..5.27.22..

విమానాత్పుష్పకాదద్య రావణః పతితో భువి .
కృష్యమాణః స్త్రియా దృష్టో ముణ్డః కృష్ణామ్బరః పునః ..5.27.23..

రథేన ఖరయుక్తేన రక్తమాల్యానులేపనః .
పిపంస్తైలం హసన్నృత్యన్ భ్రాన్తచిత్తాకులేన్ద్రియః ..5.27.24..

గర్దభేన యయౌ శీఘ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థితః .
పునరేవ మయా దృష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః ..5.27.25..
పతితో .? వాక్చిరా రా భూమౌ గర్దభాద్భయమోహితః .

సహసోత్థాయ సంభ్రాన్తో భయార్తో మదవిహ్వలః ..5.27.26..
ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వాసా దుర్వాక్యం ప్రలపన్బహు .
దుర్గన్ధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమమ్ ..5.27.27..
మలపఙ్కం ప్రవిశ్యాశు మగ్నస్తత్ర స రావణః .

కణ్ఠే బద్ధ్వా దశగ్రీవం ప్రమదా రక్తవాసినీ ..5.27.28..
కాలీ కర్దమలిప్తాఙ్గీ దిశం యామ్యాం ప్రకర్షతి .

ఏవం తత్ర మయా దృష్టః కుమ్భకర్ణో నిశాచరః ..5.27.29..
రావణస్య సుతాస్సర్వే దృష్టాస్తైలసముక్షితాః .

వరాహేణ దశగ్రీవశ్శింశుమారేణ చేన్ద్రజిత్ ..5.27.30..
ఉష్ట్రేణ కుమ్భకర్ణశ్చ ప్రయాతా దక్షిణాం దిశమ్ .

ఏకస్తత్ర మయా దృష్టః శ్వేతచ్ఛత్రో విభీషణః ..5.27.31..
శుక్లమాల్యామ్బరధరః శుక్లగన్ధానులేపనః .

శఙ్ఖదున్ధుభినిర్ఘోషైర్నృత్తగీతైరలఙ్కృతః ..5.27.32..
ఆరుహ్య శైలసఙ్కాశం మేఘస్తనితనిస్స్వనమ్ .
చతుర్దన్తం గజం దివ్యమాస్తే తత్ర విభీషణః ..5.27.33..
చతుర్భిస్సచివైః సార్థం వైహాయసముపస్థితః .

సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాదిత్రనిఃస్వనః ..5.27.34..
పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్షసాం రక్తవాససామ్ .

లఙ్కా చేయం పురీ రమ్యా సవాజిరథకుఞ్జరాః ..5.27.35..
సాగరే పతితా దృష్టా భగ్నగోపురతోరణా .

లఙ్కా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాభిరక్షితా ..5.27.36..
దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా .

పీత్వా తైలం ప్రనృత్తాశ్చ ప్రహసన్త్యో మహాస్వనాః ..5.27.37..
లఙ్కాయాం భస్మరూక్షాయాం సర్వా రాక్షసస్త్రియః .

కుమ్భకర్ణాదయశ్చేమే సర్వే రాక్షసపుఙ్గవాః ..5.27.38..
రక్తం నివసనం గృహ్య ప్రవిష్టా గోమయహ్రదే .

అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం సీతామాప్నోతి రాఘవః ..5.27.39..
ఘాతయేత్పరమామర్షీ యుష్మాన్సార్థం హి రాక్షసైః .

ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం వనవాసమనువ్రతామ్ ..5.27.40..
భర్త్సితాం తర్జితాం వాపి నానుమంస్యతి రాఘవః .

తదలం క్రూరవాక్యైశ్చ సాన్త్వమేవాభిధీయతామ్ ..5.27.41..
అభియాచామ వైదేహీమేతద్ధి మమ రోచతే .

యస్యామేవంవిధః స్వప్నో దుఃఖితాయాం ప్రదృశ్యతే ..5.27.42..
సా దుఃఖైర్వివిధైర్ముక్తా ప్రియం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ .

భర్త్సితామపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా ..5.27.43..
రాఘవాద్ధి భయం ఘోరం రాక్షసానాముపస్థితమ్ .

ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా ..5.27.44..
అలమేషా పరిత్రాతుం రాక్షస్యో మహతో భయాత్ .

అపి చాస్యా విశాలాక్ష్యా న కించిదుపలక్షయే ..5.27.45..
విరూపమపి చాఙ్గేషు సుసూక్ష్మమపి లక్షణమ్ .

ఛాయావైగుణ్యమాత్రం తు శఙ్కే దుఃఖముపస్థితమ్ ..5.27.46..
అదుఃఖార్హామిమాం దేవీం వైహాయసముపస్థితామ్ .

అర్థసిద్ధిం తు వైదేహ్యాః పశ్యామ్యహముపస్థితామ్ ..5.27.47..
రాక్షసేన్ద్రవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ .

నిమిత్తభూతమేతత్తు శ్రోతుమస్యా మహత్ప్రియమ్ ..5.27.48..
దృశ్యతే చ స్ఫురచ్చక్షుః పద్మపత్రమివాయతమ్ .

ఈషచ్ఛ హృషితో వాస్యా దక్షిణాయా హ్యదక్షిణః ..5.27.49..
అకస్మాదేవ వైదేహ్యా బాహురేకః ప్రకమ్పతే .

కరేణుహస్తప్రతిమ స్సవ్యశ్చోరురనుత్తమః ..5.27.50..
వేపమానః సూచయతి రాఘవం పురతః స్థితమ్ .

పక్షీ చ శాఖానిలయం ప్రవిష్టః
పునః పునశ్చోత్తమసాన్త్వవాదీ .
సుస్వాగతాం వాచముదీరయానః పునః
పునశ్చోదయతీవ హృష్టః ..5.27.51..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s