ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 26

సుందరకాండ సర్గ 26

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 26

ప్రసక్తాశ్రుముఖీత్యవం బ్రువన్తీ జనకాత్మజా .
ఆధోగతముఖీ బాలా విలప్తుముపచక్రమే ..5.26.1..

ఉన్మత్తేవ ప్రమత్తేవ భ్రాన్తచిత్తేవ శోచతీ .
ఉపావృత్తా కిశోరీవ వివేష్టన్తీ మహీతలే ..5.26.2..

రాఘవస్య ప్రమత్తస్య రక్షసా కామరూపిణా .
రావణేన ప్రమథ్యాహమానీతా క్రోశతీ బలాత్ ..5.26.3..

రాక్షసీవశమాపన్నా భర్త్స్యమానా సుదారుణమ్ .
చిన్తయన్తీ సుదుఃఖార్తా నాహం జీవితుముత్సుహే ..5.26.4..

న హి మే జీవితేనార్థో నైవార్థేర్న చ భూషణైః .
వసన్త్యా రాక్షసీమధ్యే వినా రామం మహారథమ్ ..5.26.5..

అశ్మసారమిదం నూనమథవాప్యజరామరమ్ .
హృదయం మమ యేనేదం న దుఃఖేనావశీర్యతే ..5.26.6..

ధిఙ్మామనార్యామసతీం యాహం తేనా వినా కృతా .
ముహూర్తమపి రక్షామి జీవితం పాపజీవితా ..5.26.7..

కా చ మే జీవితే శ్రద్ధా సుఖే వా తం ప్రియం వినా .
భర్తారం సాగరాన్తాయా వసుధాయాః ప్రియంవదమ్ ..5.26.8..

భిద్యతాం భక్ష్యతాం వాపి శరీరం విసృజామ్యహమ్ .
న చాప్యహం చిరం దుఃఖం సహేయం ప్రియవర్జితా ..5.26.9..

చరణేనాపి సవ్యేన న స్పృశేయం నిశాచరమ్ .
రావణం కిం పునరహం కామమేయం విగర్హితమ్ ..5.26.10..

ప్రత్యాఖ్యాతం న జానాతి నాత్మానం నాత్మనః కులమ్ .
యో నృశంసస్వభావేన మాం ప్రార్థయితుమిచ్ఛతి ..5.26.11..

ఛిన్నా భిన్నా విభక్తా వా దీప్తేవాగ్నౌ ప్రదీపితా .
రావణం నోపతిష్ఠేయం కిం ప్రలాపేన వశ్చిరమ్ ..5.26.12..

ఖ్యాతః ప్రాజ్ఞః కృతజ్ఞశ్చ సానుక్రోశశ్చ రాఘవః .
సద్వృత్తో నిరనుక్రోశశ్శఙ్కే మద్భాగ్యసఙ్క్షయాత్ ..5.26.13..

రాక్షసానాం సహస్రాణి జనస్థానే చతుర్దశ .
యేనైకేన నిరస్తాని స మాం కిం నాభిపద్యతే ..5.26.14..

నిరుద్ధా రావణేనాహమల్పవీర్యేణ రక్షసా .
సమర్థః ఖలు మే భర్తా రావణం హన్తుమాహవే ..5.26.15..

విరాధో దణ్డకారణ్యే యేన రాక్షసపుఙ్గవః .
రణే రామేణ నిహతస్స మాం కిం నాభిపద్యతే ..5.26.16..

కామం మధ్యే సముద్రస్య లఙ్కేయం దుష్ప్రధర్షణా .
న తు రాఘవబాణానాం గతిరోధో భవిష్యతి ..5.26.17..

కిన్ను తత్కారణం యేన రామో దృఢపరాక్రమః .
రక్షసాపహృతాం భార్యామిష్టాం నాభ్యవపద్యతే ..5.26.18..

ఇహస్థాం మాం న జానీతే శఙ్కే లక్ష్మణపూర్వజః .
జానన్నపి హి తేజస్వీ ధర్షణం మర్షయిష్యతి ..5.26.19..

హృతేతి యో .?ధిగత్వా మాం రాఘవాయ నివేదయేత్ .
గృధ్రరాజో .?పి స రణే రావణేన నిపాతితః ..5.26.20..

కృతం కర్మ మహత్తేన మాం తథా .?భ్యవపద్యతా .
తిష్ఠతా రావణద్వన్ద్వే వృద్ధేనాపి జటాయుషా ..5.26.21..

యది మామిహ జానీయాద్వర్తమానాం స రాఘవః .
అద్య బాణైరభిక్రుద్ధః కుర్యాల్లోకమరాక్షసమ్ ..5.26.22..

విధమేచ్చ పురీం లఙ్కాం శోషయేచ్చ మహోదధిమ్ .
రావణస్య చ నీచస్య కీర్తిం నామ చ నాశయేత్ ..5.26.23..

తతో నిహతనాథానాం రాక్షసీనాం గృహే గృహే .
యథాహమేవం రుదతీ తథా భూయో న సంశయః ..5.26.24..

అన్విష్య రక్షసాం లఙ్కాం కుర్యాద్రామస్సలక్ష్మణః .
న హి తాభ్యాం రిపుర్దృష్టో ముహూర్తమపి జీవతి ..5.26.25..

చితాధూమాకులపథా గృధ్రమణ్డలసఙ్కులా .
అచిరేణ తు లఙ్కేయం శ్మశానసదృశీ భవేత్ ..5.26.26..

అచిరేణైవ కాలేన ప్రాప్స్యామ్యేవ మనోరథమ్ .
దుష్ప్రస్థానో .?యామాఖ్యాతి సర్వేషాం వో విపర్యయమ్ ..5.26.27..

యాదృశానీహ దృశ్యన్తే లఙ్కాయామశుభాని వై .
అచిరేణైవ కాలేన భవిష్యతి హతప్రభా ..5.26.28..

నూనం లఙ్కా హతే పాపే రావణే రాక్షసాధమే .
శోషం యాస్యతి దుర్ధర్షా ప్రమదా విధవా యథా ..5.26.29..

పుణ్యోత్సవసముత్థా చ నష్టభర్త్రీ సరాక్షసీ .
భవిష్యతి పురీ లఙ్కా నష్టభర్త్రీ యథాఙ్గనా ..5.26.30..

నూనం రాక్షసకన్యానాం రుదన్తీనాం గృహే గృహే .
శ్రోష్యామి నచిరాదేవ దుఃఖార్తానామిహ ధ్వనిమ్ ..5.26.31..

సాన్థకారా హతద్యోతా హతరాక్షసపుఙ్గవా .
భవిష్యతి పురీ లఙ్కా నిర్దగ్ధా రామసాయకైః ..5.26.32..

యది నామ స శూరో మాం రామో రక్తాన్తలోచనః .
జానీయాద్వర్తమానాం హి రావణస్య నివేశనే ..5.26.33..

అనేన తు నృశంసేన రావణేనాధమేన మే .
సమయో యస్తు నిర్దిష్టస్తస్య కాలో .?యమాగతః ..5.26.34..
స చ మే విహితో మృత్యురస్మిన్ దుష్టే న వర్తతే .

అకార్యం యే న జానన్తి నైరృతాః పాపకారిణః ..5.26.35..
అధర్మాత్తు మహోత్పాతో భవిష్యతి హి సాంప్రతమ్ .
నైతే ధర్మం విజానన్తి రాక్షసాః పిశితాశనాః ..5.26.36..

ధ్రువం మాం ప్రాతరాశార్థే రాక్షసః కల్పయిష్యతి .
సాహం కథం కరిష్యామి తం వినా ప్రియదర్శనమ్ ..5.26.37..
రామం రక్తాన్తనయనమపశ్యన్తీ సుదుఃఖితా .

యది కశ్చిత్ ప్రదాతా మే విషస్యాద్య భవేదిహ ..5.27.38..
క్షిప్రం వైవస్వతం దేవం పశ్యేయం పతినా వినా .

నాజానాజ్జీవతీం రామస్స మాం లక్ష్మణపూర్వజః ..5.26.39..
జానన్తౌ తౌ న కుర్యాతాం నోర్య్వాం హి మమ మార్గణమ్ .

నూనం మమైవ శోకేన స వీరో లక్ష్మణాగ్రజః ..5.26.40..
దేవలోకమితో యాతస్త్యక్త్వా దేహం మహీతలే .

ధన్యా దేవాస్సగన్ధర్వాః సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః ..5.26.41..
మమ పశ్యన్తి యే నాథం రామం రాజీవలోచనమ్ .

అథవా న హి తస్యార్థో ధర్మకామస్య ధీమతః ..5.26.42..
మయా రామస్య రాజర్షేర్భార్యయా పరమాత్మనః .

దృశ్యమానే భవేత్ప్రీతి స్సౌహృదం నాస్త్యపశ్యతః ..5.26.43..
నాశయన్తి కృతఘ్నాస్తు న రామో నాశయిష్యతి .

కిం ను మే న గుణాః కేచిత్కిం వా భాగ్యక్షయో మమ ..5.26.44.. యాహం సీదామి రామేణ హీనా ముఖ్యేన భామినీ .

శ్రేయో మే జీవితాన్మర్తుం విహీనాయా మహాత్మనః ..5.26.45..
రామాదక్లిష్టచారిత్రాచ్ఛూరాచ్ఛత్రునిబర్హణాత్ .

అథవా న్యస్తశత్రౌ తౌ వనే మూలఫలాశినౌ ..5.26.46..
భ్రాతరౌ హి నరశ్రేష్ఠౌ సంవృత్తౌ వనగోచరౌ .

అథవా రాక్షసేన్ద్రేణ రావణేన దురాత్మనా ..5.26.47..
ఛద్మనా ఘాతితౌ శూరౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ .

సా .?హమేవఙ్గతే కాలే మర్తుమిచ్ఛామి సర్వథా ..5.26.48..
న చ మే విహితో మృత్యురస్మిన్ దుఃఖే .?పి వర్తతే .

ధన్యాః ఖలు మహాత్మానో మునయస్త్యక్తకిల్బిషాః ..5.26.49..
జితాత్మనో మహాభాగా యేషాం న స్తః ప్రియాప్రియే .

ప్రియాన్న సంభవేద్దుఃఖమప్రియాదధికం భయమ్ ..5.26.50..
తాభ్యాం హి యే వియుజ్యన్తే నమస్తేషాం మహాత్మనామ్ .

సాహం త్యక్తా ప్రియార్హేణ రామేణ విదితాత్మనా ..5.26.51..
ప్రాణాంస్త్యక్ష్యామి పాపస్య రావణస్య గతా వశమ్ .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షడివంశ స్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s