ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 25

సుందరకాండ సర్గ 25

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 25

అథ తాసాం వదన్తీనాం పరుషం దారుణం బహు .
రాక్షసీనామాసౌమ్యానాం రురోద జనకాత్మజా ..5.25.1..

ఏవముక్తా తు వైదేహీ రాక్షసీభిర్మనస్వినీ .
ఉవాచ పరమత్రస్తా భాష్పగ్ద్గదయా గిరా ..5.25.2..

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యా భవితుమర్హతి .
కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః ..5.25.3..

సా రాక్షసీమధ్యగతా సీతా సురసుతోపమా .
న శర్మ లేభే దుఃఖార్తా రావణేన చ తర్జితా ..5.25.4..

వేపతే స్మాధికం సీతా విశన్తీ వాఙ్గమాత్మనః .
వనే యూథపరిభ్రష్టా మృగీ కోకైరివార్దితా ..5.25.5..

సా త్వశోకస్య విపులాం శాఖామాలమ్బ్య పుష్పితామ్ .
చిన్తయామాస శోకేన భర్తారం భగ్నమానసా ..5.25.6..

సా స్నాపయన్తీ విపులౌ స్తనౌ నేత్రజలస్రవైః .
చిన్తయన్తీ న శోకస్య తదాన్తమధిగచ్ఛతి ..5.25.7..

సా వేపమానా పతితా ప్రవాతే కదలీ యథా .
రాక్షసీనాం భయత్రస్తా వివర్ణవదనాభవత్ ..5.25.8..

తస్యాః సా దీర్ఘవిపులా వేపన్త్యా సీతయా తదా .
దదృశే కమ్పినీ వేణీ వ్యాలీవ పరిసర్పతీ ..5.25.9..

సా నిఃశ్వసన్తీ దుఃఖార్తా శోకోపహతచేతనా .
ఆర్తా వ్యసృజదశ్రూణి మైథిలీ విలలాప చ ..5.25.10..

హా రామేతి చ దుఃఖార్తా హా పునర్లక్ష్మణేతి చ .
హా శ్వశ్రు మమ కౌసల్యే హా సుమిత్రేతి భామినీ ..5.25.11..

లోకప్రవాదః సత్యో .?యం పణ్డితైః సముదాహృతః .
అకాలే దుర్లభో మృత్యుః స్త్రియా వా పురుషస్య వా ..5.25.12..
యదహమేవం క్రూరాభీ రాక్షసీభిరిహార్దితా .
జీవామి హీనా రామేణ ముహూర్తమపి దుఃఖితా ..5.25.13..

ఏషాల్పపుణ్యా కృపణా వినశిష్యామ్యనాథవత్ .
సముద్రమధ్యే నౌః పూర్ణా వాయువేగైరివాహతా ..5.25.14..

భర్తారం తమపశ్యన్తీ రాక్షసీవశమాగతా .
సీదామి ఖలు శోకేన కూలం తోయహతం యథా ..5.25.15..

తం పద్మదలపత్రాక్షం సింహవిక్రాన్తగామినమ్ .
ధన్యాః పశ్యన్తి మే నాథం కృతజ్ఞం ప్రియవాదినమ్ ..5.25.16..

సర్వథా తేన హీనాయా రామేణ విదితాత్మనా .
తీక్ష్ణం విషమివాస్వాద్య దుర్లభం మమ జీవితమ్ ..5.25.17..

కీదృశం తు మహాపాపం మయా జన్మాన్తరే కృతమ్ .
యనేదం ప్రాప్యతే దుఃఖం మయా ఘోరం సుదారుణమ్ ..5.25.18..

జీవితం త్యక్తుమిచ్ఛామి శోకేన మహతా వృతా .
రాక్షసీభిశ్చ రక్షన్త్యా రామో నాసాద్యతే మయా ..5.25.19..

ధిగస్తు ఖలు మానుష్యం ధిగస్తు పరవశ్యతామ్ .
న శక్యం యత్పరిత్యక్తుమాత్మచ్ఛన్దేన జీవితమ్ ..5.25.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే పఞ్చవింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s