ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 24

సుందరకాండ సర్గ 24

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 24

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యో వికృతాననాః .
పరుషం పరుషా నార్య ఊచుస్తాం వాక్యమప్రియమ్ ..5.24.1..

కిం త్వమన్తఃపురే సీతే సర్వభూతమనోహరే .
మహార్హశయనోపేతే న వాసమనుమన్యసే ..5.24.2..

మానుషీ మానుషస్యైవ భార్యాత్వం బహుమన్యసే .
ప్రత్యాహర మనో రామాన్న త్వం జాతు భవిష్యసి ..5.24.3..

త్రైలోక్యవసుభోక్తారం రావణం రాక్షసేశ్వరమ్ .
భర్తారముపసఙ్గమ్య విహరస్వ యథాసుఖమ్ ..5.24.4..

మానుషీ మానుషం తం తు రామమిచ్ఛసి శోభనే .
రాజ్యాద్భ్ర్రష్టమసిద్ధార్థం విక్లబం త్వమనిన్దితే ..5.24.5..

రాక్షసీనాం వచః శ్రుత్వా సీతా పద్మనిభేక్షణా .
నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యామిదం వచనమబ్రవీత్ ..5.24.6..

యదిదం లోకవిద్విష్టముదాహరథ సఙ్గతాః .
నైతన్మనసి వాక్యం మే కిల్బిషం ప్రతిభాతి వః ..5.24.7..

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యా భవితుమర్హతి .
కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః ..5.24.8..

దీనో వా రాజ్యహీనో వా యో మే భర్తా స మే గురుః .
తం నిత్యమనురక్తాస్మి యథా సూర్యం సువర్చలా ..5.24.9..

యథా శచీ మహాభాగా శక్రం సముపతిష్ఠతి .
అరున్ధతీ వసిష్ఠం చ రోహిణీ శశినం యథా ..5.24.10..
లోపాముద్రా యథాగస్త్యం సుకన్యా చ్యవనం యథా .
సావిత్రీ సత్యవన్తం చ కపిలం శ్రీమతీ యథా ..5.24.11..
సౌదాసం మదయన్తీవ కేశినీ సగరం యథా .
నైషధం దమయన్తీవ భైమీ పతిమనువ్రతా ..5.24.12..
తథా .?హమిక్ష్వాకువరం రామం పతిమనువ్రతా .

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః ..5.24.13..
భర్త్సయన్తి స్మ పరుషైర్వాక్యై రావణచోదితాః .

అవలీనః స నిర్వాక్యో హనూమాన్ శింశుపాద్రుమే ..5.24.14..
యసీతాం సన్తర్జయన్తీస్తా రాక్షసీరశృణోత్ కపిః .

తామభిక్రమ్య సఙ్కృద్ధా వేపమానాం సమన్తతః ..5.24.15..
భృశం సంలిలిహుర్దీప్తాన్ ప్రలమ్బాన్ దశనచ్ఛదాన్ .

ఊచుశ్చ పరమక్రుద్ధాః ప్రగృహ్యాశు పరశ్వధాన్ ..5.24.16..
నేయమర్హతి భర్తారం రావణం రాక్షసాధిపమ్ .

సా భర్త్స్యమానా భీమాభీ రాక్షసీభిర్వరాననా ..5.24.17..
సబాష్పమప సర్పన్తీ శింశుపాం తాముపాగమత్ .

తతస్తాం శింశుపాం సీతా రాక్షసీభిః సమావృతా ..5.24.18..
అభిగమ్య విశాలాక్షీ తస్థౌ శోకపరిప్లుతా .

తాం కృశాం దీనవదనాం మలినామ్బరధారిణీమ్ ..5.24.19..
భర్త్సయాఞ్చక్రిరే సీతాం రాక్షస్యస్తాం సమన్తతః .

తతస్తాం వినతా నామ రాక్షసీ భీమదర్శనా ..5.24.20..
అబ్రవీత్కుపితాకారా కరాలా నిర్ణతోదరీ .

సీతే పర్యాప్తమేతావద్భర్తుః స్నేహో నిదర్శితః ..5.24.21..
సర్వాత్రాతికృతం భద్రే వ్యసనాయోపకల్పతే

పరితుష్టాస్మి భద్రం తే మానుషస్తే కృతో విధిః ..5.24.22..
మమాపి తు వచః పథ్యం బ్రువన్త్యాః కురు మైథిలి .

రావణం భజ భర్తారం భర్తారం సర్వరక్షసామ్ ..5.24.23..
విక్రాన్తం రూపవన్తం చ సురేశమివ వాసవమ్ .
దక్షిణం త్యాగశీలం చ సర్వస్య ప్రియదర్శనమ్ ..5.24.24..

మానుషం కృపణం రామం త్యక్త్వా, రావణమాశ్రయ .
దివ్యాఙ్గరాగా వైదేహి దివ్యాభరణభూషితా ..5.24.25..
అద్యప్రభృతి సర్వేషాం లోకానామీశ్వరీ భవ .

అగ్నేః స్వాహా యథా దేవీ శచీ వేన్ద్రస్య శోభనే ..5.24.26..
కిం తే రామేణ వైదేహి కృపణేన గతాయుషా .

ఏతదుక్తం చ మే వాక్యం యది త్వం న కరిష్యసి ..5.24.27..
అస్మిన్ముహూర్తే సర్వాస్త్వాం భక్షయిష్యామహే వయమ్ .

అన్యా తు వికటా నామ లమ్బమానపయోధరా ..5.24.28..
అబ్రవీత్కుపితా సీతాం ముష్టిముద్యమ్య గర్జతీ .

బహూన్యప్రియరూపాణి వచనాని సుదుర్మతే ..5.24.29..
అనుక్రోశాన్మృదుత్వాచ్చ సోఢాని తవ మైథిలి .

న చ నః కురుషే వాక్యం హితం కాలపురస్కృతమ్ ..5.24.30..
ఆనీతాసి సముద్రస్య పారమన్యైర్దురాసదమ్ .
రావణాన్తఃపురం ఘోరం ప్రవిష్టా చాసి మైథిలి ..5.24.31..

రావణస్య గృహే రుద్ధామస్మాభిస్తు సురక్షితామ్ .
న త్వాం శక్తః పరిత్రాతుమపి సాక్షాత్పురన్దరః ..5.24.32..

కురుష్వ హితవాదిన్యా వచనం మమ మైథిలి .
అలమశ్రుప్రపాతేన త్యజ శోకమనర్థకమ్ ..5.24.33..

భజ ప్రీతిం చ హర్షం చ త్యజైతాం నిత్యదైన్యతామ్ .
సీతే రాక్షసరాజేన సహ క్రీడ యథాసుఖమ్ ..5.24.34..

జానాసి హి యథా భీరు స్త్రీణాం యౌవనమధ్రువమ్ .
యావన్న తే వ్యతిక్రామేత్తావత్సుఖమవాప్నుహి ..5.24.35..

ఉద్యానాని చ రమ్యాణి పర్వతోపవనాని చ .
సహ రాక్షసరాజేన చర త్వం మదిరేక్షణే ..5.24.36..

స్త్రీ సహస్రాణి తే సప్త వశే స్థాస్యన్తి సున్దరి .
రావణం భజ భర్తారం భర్తారం సర్వరక్షసామ్ ..5.24.37..

ఉత్పాట్య వా తే హృదయం భక్షయిష్యామి మైథిలి .
యది మే వ్యాహృతం వాక్యం న యథావత్కరిష్యసి ..5.24.38..

తతశ్చణ్డోదరీ నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా .
భ్రామయన్తీ మహచ్ఛూలమిదం వచనమబ్రవీత్ ..5.24.39..

ఇమాం హరిణలోలాక్షీం త్రాసోత్కమ్పిపయోధరామ్ .
రావణేన హృతాం దృష్టవా దౌహృదో మే మహానభూత్ ..5.24.40..

యకృత్ప్లీహమథోత్పీడం హృదయం చ సబన్ధనమ్ .
ఆన్త్రాణ్యపి తథా శీర్షం ఖాదేయమితి మే మతిః ..5.24.41..

తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ .
కణ్ఠమస్యా నృశంసాయాః పీడయామ కిమాస్యతే ..5.24.42..

నివేద్యతాం తతో రాజ్ఞే మానుషీ సా మృతేతి హ .
నాత్ర కశ్చన సందేహః ఖాదతేతి స వక్ష్యతి ..5.24.43..

తతస్త్వజాముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ .
విశస్యేమాం తతః సర్వాః సమాన్ కురుత పిణ్డకాన్ ..5.24.44..

విభజామ తతః సర్వా వివాదో మే న రోచతే .
పేయమానీయతాం క్షిప్రం లేహ్యముచ్చావచం బహు ..5.24.45..

తతః శూర్పణఖా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ .
అజాముఖ్యా యదుక్తం హి తదేవ మమ రోచతే ..5.24.46..

సురా చానీయతాం క్షిప్రం సర్వశోకవినాశినీ .
మానుషం మాంసమాస్వాద్య నృత్యామో .?థ నికుమ్భిలామ్ ..5.24.47..

ఏవం సంభర్త్స్యమానా సా సీతా సురసుతోపమా .
రాక్షసీభిః సుఘోరాభిర్దైర్యముత్సృజ్య రోదితి ..5.24.48..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చతుర్వింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s