ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 23

సుందరకాండ సర్గ 23

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 23

ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణః శత్రురావణః .
సన్దిశ్య చ తతః సర్వా రాక్షసీర్నిర్జగామ హ ..5.23.1..

నిష్క్రాన్తే రాక్షసేన్ద్రే తు పునరన్తఃపురం గతే .
రాక్షస్యో భీమరూపాస్తాః సీతాం సమభిదుద్రువుః ..5.23.2..

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః .
పరం పరుషయా వాచా వైదేహీమిదమబ్రువన్ ..5.23.3..

పౌలస్త్యస్య వరిష్ఠస్య రావణస్య మహాత్మనః .
దశగ్రీవస్య భార్యా త్వం సీతే న బహుమన్యసే ..5.23.4..

తతస్త్వేకజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ .
ఆమన్త్య్ర క్రోధాతామ్రాక్షీ సీతాం కరతలోదరీమ్ ..5.23.5..

ప్రజాపతీనాం షణ్ణాం తు చతుర్థో యః ప్రజాపతిః .
మానసో బ్రహ్మణః పుత్రః పులస్త్య ఇతి విశ్రుతః ..5.23.6..

పులస్త్యస్య తు తేజస్వీ మహర్షిర్మానసః సుతః .
నామ్నా స విశ్రవా నామ ప్రజాపతిసమప్రభః ..5.23.7..

తస్య పుత్రో విశాలాక్షి రావణః శత్రురావణః .
తస్య త్వం రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి ..5.23.8..
మయోక్తం చారుసర్వాఙ్గిః వాక్యం కిం నానుమన్యసే .

తతో హరిజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ ..5.23.9..
వివర్త్య నయనే కోపాన్మార్జారసదృశేక్షణా .

యేన దేవాస్త్రయస్త్రింశద్దేవరాజశ్చ నిర్జితాః ..5.23.10..
తస్య త్వం రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి .

తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా ..5.23.11..
భర్త్సయన్తీ తదా ఘోరమిదం వచనమబ్రవీత్ .

వీర్యోత్సిక్తస్య శూరస్య సఙ్గ్రామేషు నివర్తినః ..5.23.12..
బలినో వీర్యయుక్తస్య భార్యాత్వం కిం న లప్స్యసే .

ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం త్యక్త్వా రాజా మహాబలః ..5.23.13..
సర్వాసాం చ మహాభాగాం త్వాముపైష్యతి రావణః .

సమృద్ధం స్త్రీసహస్రేణ నానారత్నోపశోభితమ్ ..5.23.14..
అన్తఃపురం సముత్సృజ్య త్వాముపైష్యతి రావణః .

అన్యా తు వికటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ ..5.23.15..
అసకృద్దేవతా యుద్ధే నాగగన్ధర్వదానవాః .
నిర్జితాః సమరే యేన స తే పార్శ్వముపాగతః ..5.23.16..

తస్య సర్వసమృద్ధస్య రావణస్య మహాత్మనః .
కిమద్య రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యాత్వం నేచ్ఛసే .?ధమే ..5.23.17..

తతస్తు దుర్ముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ .
యస్య సూర్యో న తపతి భీతో యస్య చ మారుతః ..5.23.18..
న వాతి స్మాయతాపాఙ్గే కిం త్వం తస్య న తిష్ఠసి .

పుష్పవృష్టిం చ తరవో ముముచుర్యస్య వై భయాత్ ..5.23.19..
శైలాశ్చ సుభ్రు పానీయం జలదాశ్చ యదేచ్ఛతి .
తస్య నైరృతరాజస్య రాజరాజస్య భామిని ..5.23.20..
కిం త్వం న కురుషే బుద్ధిం భార్యార్థే రావణస్య హి .

సాధు తే తత్త్వతో దేవి కథితం సాధు భామిని ..5.23.21..
గృహాణ సుస్మితే వాక్యమన్యథా న భవిష్యసి .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రయోవింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s