ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 22

సుందరకాండ సర్గ 22

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 22

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా పరుషం రాక్షసాధిపః .
ప్రత్యువాచ తతః సీతాం విప్రియం ప్రియదర్శనామ్ ..5.22.1..

యథా యథా సాన్త్వయితా వశ్యః స్త్రీణాం తథా తథా .
యథా యథా ప్రియం వక్తా పరిభూతస్తథా తథా ..5.22.2..

సన్నియచ్ఛతి మే క్రోధం త్వయి కామః సముత్థితః .
ద్రవతో .?మార్గమాసాద్య హయానివ సుసారథిః ..5.22.3..

వామః కామో మనుష్యాణాం యస్మిన్ కిల నిబధ్యతే .
జనే తస్మింస్త్వనుక్రోశః స్నేహశ్చ కిల జాయతే ..5.22.4..

ఏతస్మాత్కారణాన్న త్వాం ఘాతయామి వరాననే .
వధార్హామవమానార్హాం మిథ్యాప్రవ్రజితే రతామ్ ..5.22.5..

పరుషాణీహ వాక్యాని యాని యాని బ్రవీషి మామ్ .
తేషు తేషు వధో యుక్తస్తవ మైథిలి దారుణః ..5.22.6..

ఏవముక్త్వా తు వైదేహీం రావణో రాక్షసాధిపః .
క్రోధసంరమ్భసంయుక్తః సీతాముత్తరమబ్రవీత్ ..5.22.7..

ద్వౌ మాసౌ రక్షితవ్యౌ మే యో .?వధిస్తే మయా కృతః .
తతః శయనమారోహ మమ త్వం వరవర్ణిని ..5.22.8..

ఊర్ధ్వం ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం భర్తారం మామనిచ్ఛతీమ్ .
మమ త్వాం ప్రాతరాశార్థమాలభన్తే మహానసే ..5.22.9..

తాం తర్జ్యమానాం సమ్ప్రేక్ష్య రాక్షసేన్ద్రేణ జానకీమ్ .
దేవగన్ధర్వకన్యాస్తా విషేదుర్వికృతేక్షణాః ..5.22.10..

ఓష్ఠప్రకారైరపరా వక్త్రనేత్రైస్తథాపరాః .
సీతామాశ్వాసయామాసుస్తర్జితాం తేన రక్షసా ..5.22.11..

తాభిరాశ్వాసితా సీతా రావణం రాక్షసాధిపమ్ .
ఉవాచాత్మహితం వాక్యం వృత్తశౌణ్డీర్యగర్వితమ్ ..5.22.12..

నూనం న తే జనః కశ్చిదస్తి నిఃశ్రేయసే స్థిత: .
నివారయతి యో న త్వాం కర్మణో .?స్మాద్విగర్హితాత్ ..5.22.13..

మాం హి ధర్మాత్మనః పత్నీం శచీమివ శచీపతేః .
త్వదన్యస్త్రిషు లోకేషు ప్రార్థయేన్మనసాపి కః ..5.22.14..

రాక్షసాధమ రామస్య భార్యామమితతేజసః .
ఉక్తవానసి యత్పాపం క్వ గతస్తస్య మోక్ష్యసే ..5.22.15..

యథా దృప్తశ్చ మాతఙ్గః శశశ్చ సద్దృశో యుధి .
తథా మాతఙ్గవద్రామస్త్వం నీచ: శశవత్ స్మృతః ..5.22.16..

స త్వమిక్ష్వాకునాథం వై క్షిపన్నిహ న లజ్జసే .
చక్షుషోర్విషయం తస్య న తావదుపగచ్ఛసి ..5.22.17..

ఇమే తే నయనే క్రూరే విరూపే కృష్ణపిఙ్గలే .
క్షితౌ న పతితే కస్మాన్మామనార్య నిరీక్షితః ..5.22.18..

తస్య ధర్మాత్మనః పత్నీం స్నుషాం దశరథస్య చ .
కథం వ్యాహరతో మాం తే న జిహ్వా వ్యవశీర్యతే ..5.22.19..

అసన్దేశాత్తు రామస్య తపసశ్చానుపాలనాత్ .
న త్వాం కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భర్మార్హ తేజసా ..5.22.20..

నాపహర్తుమహం శక్యా త్వయా రామస్య ధీమతః .
విధిస్తవ వధార్థాయ విహితో నాత్ర సంశయః ..5.22.21..

శూరేణ ధనదభ్రాత్రా బలైః సముదితేన చ .
అపోహ్య రామం కస్మాద్ధి దారచౌర్యం త్వయా కృతమ్ ..5.22.22..

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా రావణో రాక్షసాధిపః .
వివృత్య నయనే క్రూరే జానకీమన్వవైక్షత ..5.22.23..

నీలజీమూతసఙ్కాశో మహాభుజశిరోధరః .
సింహసత్త్వగతిః శ్రీమాన్ దీప్త జిహ్వాగ్రలోచనః ..5.22.24..

చలాగ్రమకుటప్రాంశుశ్చిత్రమాల్యానులేపనః .
రక్తమాల్యామ్బరధర తత్సఙ్గదవిభూషణః ..5.22.25..

శ్రోణిసూత్రేణ మహతా మేచకేన సుసంవృతః .
అమృతోత్పాదనద్ధేన భుజగేనేవ మన్ధరః ..5.22.26..

తాభ్యాం స పరిపూర్ణాభ్యాం భుజాభ్యాం రాక్షసేశ్వరః .
శుశుభే .?చలసఙ్కాశః శృఙ్గాభ్యామివ మన్దరః ..5.22.27..

తరుణాదిత్యవర్ణాభ్యాం కుణ్డలాభ్యాం విభూషితః .
రక్తపల్లవపుష్పాభ్యామశోకాభ్యామివాచలః ..5.22.28..

స కల్పవృక్షప్రతిమో వసన్త ఇవ మూర్తిమాన్ .
శ్మశానచైత్యప్రతిమో భూషితో .?పి భయఙ్కరః ..5.22.29..

అవేక్షమాణో వైదేహీం కోపసంరక్తలోచనః .
ఉవాచ రావణః సీతాం భుజఙ్గ ఇవ నిఃశ్వసన్ ..5.22.30..

అనయేనాభిసమ్పన్నమర్థహీనమనువ్రతే .
నాశయామ్యహమద్య త్వాం సూర్య: సన్ధ్యామివౌజసా ..5.22.31..

ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణః శత్రురావణః .
సన్దిదేశ తతః సర్వా రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః ..5.22.32..

ఏకాక్షీమేకకర్ణాం చ కర్ణప్రావరణాం తథా .
గోకర్ణీం హస్తికర్ణీం చ లమ్బకర్ణీమకర్ణికామ్ ..5.22.33..
హస్తిపాద్యశ్వపాద్యౌ చ గోపాదీం పాదచూలికామ్ .
ఏకాక్షీమేకపాదీం చ పృథుపాదీమపాదికామ్ ..5.22.34..
అతిమాత్రశిరోగ్రీవామతిమాత్రకుచోదరీమ్ .
అతిమాత్రాస్యనేత్రాం చ దీర్ఘజిహ్వామజిహ్వికామ్ ..5.22.35..
అనాసికాం సింహముఖీం గోముఖీం సూకరీముఖీమ్ .

యథా మద్వశగా సీతా క్షిప్రం భవతి జానకీ ..5.22.36..
తథా కురుత రాక్షస్యః సర్వాః క్షిప్రం సమేత్య చ .

ప్రతిలోమానులోమైశ్చ సామదానాదిభేదనైః ..5.22.37..
ఆవర్జయత వైదేహీం దణ్డస్యోద్యమనేన చ .

ఇతి ప్రతిసమాదిశ్య రాక్షసేన్ద్రః పునః పునః ..5.22.38..
కామమన్యుపరీతాత్మా జానకీం పర్యతర్జయత్ .

ఉపగమ్య తతః శీఘ్రం రాక్షసీ ధాన్యమాలినీ ..5.22.39..
పరిష్వజ్య దశగ్రీవమిదం వచనమబ్రవీత్ .

మయా క్రీడ మహారాజ సీతయా కిం తవానయా ..5.22.40..
వివర్ణయా కృపణయా మానుష్యా రాక్షసేశ్వర .

నూనమస్యా మహారాజ న దివ్యాన్ భోగసత్తమాన్ ..5.22.41..
విదధాత్యమరశ్రేష్ఠస్తవ బాహుబలార్జితాన్ .

అకామాం కామయానస్య శరీరముపతప్యతే ..5.22.42..
ఇచ్ఛన్తీం కామయానస్య ప్రీతిర్భవతి శోభనా .

ఏవముక్తస్తు రాక్షస్యా సముత్క్షిప్తస్తతో బలీ ..5.22.43..
ప్రహసన్మేఘసఙ్కాశో రాక్షసః స న్యవర్తత .

ప్రస్థితః స దశగ్రీవః కమ్పయన్నివ మేదినీమ్ ..5.22.44..
జ్వలద్భాస్కరవర్ణాభం ప్రవివేశ నివేశనమ్ .

దేవగన్ధర్వకన్యాశ్చ నాగకన్యాశ్చ సర్వతః ..5.22.45..
పరివార్య దశగ్రీవం వివిశుస్తం గృహోత్తమమ్ .

స మైథిలీం ధర్మపరామవస్థితాం ప్రపేపమానాం పరిభర్త్స్య రావణః .
విహాయ సీతాం మదనేన మోహితః స్వమేవ వేశ్మ ప్రవివేశ భాస్వరమ్ ..5.22.46..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్వావింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s